> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Mektubat-ı Şeyh Ahmet > Seksendokuzuncu Mektup
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Seksendokuzuncu Mektup  (Okunma Sayısı 483 defa)
16 Ocak 2010, 14:28:15
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 16 Ocak 2010, 14:28:15 »SEKSENDOKUZUNCU MEKTUP

Fırat Müftüsü Abdulkadir oğlu Muhammed Said’e. Cum’a namazının iade edilmesine itiraz ettiğinde, «biz kılınan cum’a namazının sahih olduğuna inandığınımız halde ,vacib olarak değil, alimler onun sıhhatinde ihtilaf ettikleri için ,öğle namazmı kılıyoruz» verdiği cevabı, salih olup olmadığına dair bazı muhtelif kavillerin beyanı ve herhangi bir namazın sıhhatinde hilaf vaki olduğunda münferiden bile olsa, iade edilmesi sünnet olduğu, cıım’a namazı üç kısım oiup bu kısmıların beyanı ve bu konu ile ilgili mes’ele hakkındadır.

ALLAH’IN ADIYLA BAŞLARIM

Hamd alemin Rabbine olsun! Salat ü selam efendimiz Muhammed’ in, (Sallallahü aleyhi ve sellem) bütün al, ashab, zevcelerinin, dünürlerinin, ensar ve muhacir sahabesinin olsun!

Sonra bu mektub, ilim ve tarikatın hizmetçisi Ahmed’den Allah yolundaki kardeşi ve dostu Müftü Abdülkadir oğlu Muhammed Said’edir. Allah, onu temenni eylediği şeylere ulaştırsın! (Ahmed), size ve yanınızdakilere selam edip size ve onlara dua ederek, sizden ve onlardan dua taleb ettikten sonra, değerli mektubunuz’un bize ulaştığını bildiriyoruz. Onda, «farz namazlar, altı değil beş olduğu, eğer ‘kılınan cuma namazı sahih ise, öğle namazı kılınmaya ihtiyaç olmadığını, salih değilse, fasid bir ibadetin kılınması haram olduğundan öğle namazıııın kılınması caiz değildir ve beni muaheze (mes’ul) etmeden bu mes’eleye cevab vermenizi rica ederim» diye beyanda bulundunuz.

Tevfik Allah’tan, tahkik yolları Allah’ın yed-i kudretinde olduğunu der ve şöyle cevab veririz ki: Biz, Fıkıh kitablarında cum’a namazının iade edilmesi hakkında açıkça belirtilen ihtilaflı kaviller olduğundan cuma namazı kıldıktan sonra sahih olduğunu itikad ederiz. Lakin sahih olmadığna dair kavlin hilafından kurtulmamız için ihtiyat olarak öğle namazını da kılıyoruz. Sizin gibilere açıkça ma’lümumuzdur ki, cum‘a namazı bir ibadettir. Salih olması, erkan ve şartları hakkında her dört mezheb imamları ve başka alimler de ihtilaf etmişlerdir.

Cum’a namazı kılacak kimselerin sayıları hakkında da ayrı ayrı olarak alimlerin onbeş kavilleri olup ihtilaf vaki olmuş ve dört mezhebe göre de ayrı ayrı sahih olmasının şartları vardır. Onların muhalefet edilmesinin. sorumluluğundan kurtulmak müstehabdır.

El-Şeyh Muhammed bin Süleyman El-Kürdi sonra El-Medeni’den (Rahmetullahi aleyh) cum’a namazının şartları mevcud olmayıp da dört mezhebden herhangi birisi taklid edilerek namaz kılındıktan sonra, cemaat, öğle namazını da kılmak .süretiyle iadesi caiz olup olmadığı hakkında sorulmuş. Kendisi şöyle cevab vermiştir: Alimlerin bunda yaptıkları hilaflarından dolayı sorumlu olmamak için cum’a namazından sonra öğle namazını kılmalarında hiç bir man’i yoktur. Hatta en ihtiyatlı olanı da budur.

«Imadad» kitabında «özürlü olmayan bir kimseye, cum’a namazından sonra, iade kasdiyle, öğle namazını kılması keza aksine: öğle namazı olarak iki rekat cum’a namazının kılınması caiz değildir» diye geçen ibaresinin manası, cum’a namazının sahih olmadığına dair alimler nezdinde kuvvetli bir delile dayanacak bir ihtilaf mevcud olmayıp sıhhatine ittifak edilen cum’a namazı demektir. Evet, cemaat kendi mezhebinden başka bir mezhebi taklid edebilmesi için o mezhebdeki cum’a namazının şartlarına riayet etmeleri, cum’a namazının salih olması bakımından lazımdır. Taklid eyledikleri mezhebe göre de cum’a namazının şartları mevcud olmazsa, ibadete ve muamelatta alimlerin ittifakıyla caiz olmayan telfikten kaçınman için cum’a namazının kılınması o mezhebe göre de caiz olmaz. Mesela: oniki erkek ile cum’a namazı kılınması caizdir diyen İmam-ı Malik’in mezhebinde, cum’a namazının muteber olan bazı şartları şunlardır: Elbise, beden, üzerinde namaz kılınan yer, meni ve diğer pisliklerden temiz olması, hadeste şübhe vaki olunca, abdest alınması, abdest alınırken başın hepsi mesh edilmesi, uzuvlar arka arkaya hemen yıkanması, abdest ve gusulde uzuvlar yıkanırken oğulmaları, secdede burun ve iki el çıplak olarak yerde olmaları, selamdan önce, namazdan çıkmak için niyet edilmesi, namazı kıldıran imam baliğ olması (erginlik çağma gelmiş olması), gizlice fasık ise aşikar etmemesi, hatib ile imam (namazı kıldıran) bir kişi olması ve cum’a namazı büyük camide kılınması...

Yine yukarıda adı geçen El-Şeyh Muhammed’den, «Cum’a namazının Şafii mezhebine göre, şartları mevcut olmadığı taktirde nasıl yapılacaktır?» diye sorulunca, şöyle cevab verdi: Bu durumda kılınan cum’a namazı, fasid bir ibadet olduğundan kılınması haramdır. Evet, Şafii mezhebine göre, cum’a namazının şartları mevcut olmayıp da, mezhebine taklid edilmesi, caiz olan bir imamın kılınmasına cevaz verdiği kavline ,sahih olarak taklid eden Şafii bir kimseye, mezhebin şartlarına göre, cum’a namazı kılması caizdir. Hatta vacibdir. Cemaat bu şekilde taklid ederek, cum’a namazı kıldıktan sonra, bu husustaki muhtelif kavillerindeıı gelen şübheden kurtulmaları için, öğle namazlarının iadesini arzu ederlerse, münferiden(teker teker) de olsa iadesinde hiç bir beis yoktur. Belki müstehabdır.

Alimlerin «Cum’a namazı kılındıktan sonra, öğle namazı olarak iade edilmez.» diye dedikleri sözleri, özürlü olmayan kimseler hakkındadır. Kıldıkları cum’a namazlarının sahih olmasına dair alimlerin muhtelif kavilleri olan kimseler de özürlüdürler. Mekke-i Mükerreme’de Şafiilerin müftüsü olan El-Şeyh Muhammed Salih El-Reis’den (Rahmetullahi aleyh) «cum’a namazını kıldıran imam, cemaatin mezhebine muhalif ise, cemaat için öğle namazının kılınması sünnet midir?» diye soruldu. «Evet Yalnız da olsa, öğle namazının kılınması sünnettir. Çünkü alimlerce, sıhhati hakkında hilaf vaki olmuş, herhangi bir namaz, münferiden de olsa, iade edilmesi sünnettir demişlerdir» diye cevab verildi.
Hiç şübhe yok ki, söz konusu olan bu şekildeki cum’a namazının sıhhatinde, Tuhfet El-Muhtaç kitabının, cum’a babında, işaret ettiğine göre, ihtilaf vaki olmuş bir meseledir. Burada Şeyh Muhammed Salih in ibâresi sona erdi. Şeyh Abdulhamid, Tuhfet El-Muhtaç hâşiyesinde, demiş ki: Remli, kıldığı cum’a namaznın sahih olup olmadığını bilmeyen kimse, o günün öğle namazını kılması vâcibdir, demiştir. Şeyh Abdülhamid’in Tuhfe kitabının cum’a namazı bahsindeki «Dördüncü şartı cemaatle kılmak» ibaresinden, hemen önceki bu sözleri sona erdi.

Remli kitabının hâşiyesi olan Şebramellisi de, bu bölümde demiş ki «mes‘eleden bir dal» bir kimse, cum’a namazının kılması zimmetinde kalıp, öğle namazının kılması üzerine vâcib olduğu taktirde, öğle namazını cemaatle kılması, farz-ı kifaye midir? Bu soru hakkında akla gelen cevab, Cemal El-Remli cemaatle kılması farz-ı kifayedir, diye fetvâ vermiştir. Burada Minhac kitabının hâşiyesi olan İbni Kâsım’ın ibâresi sona erdi.
İşte bundan ve cemâat namazı bahsindeki «Birisi din ilminde ümmi (okur yazar olmayan) zan ettiği bir kimseye iktida edip, namaz kılsa, okur yazar olup olmadığı durumu da bilinmediği taktirde, muktedi namazını tekrar, kılıp iade etmesi lâzımdır.» İbâresinden anlaşıldı ki, birisi cum’a namazının (Şafii mezhebine göre) şartı olan kırk adet erkekten bazısının cum’a namazına ehil olup olmadığında, şekk edip de durum belirmemesi halinde, cum’a namazından sonra öğle namazı kılması lâzımdır. Zira cum’a namazına iştirak eden her biri, diğerine nisbeten bir imamdır. Burada Kürdi’nin ibâresi sona erdi.

Kürdi’nin «Her birisi diğerine nisbeten bir imamdır» dediği bu kavlinin manâsı sahih olarak cum’a namazı kılması için öğrenmekte tembellik eden veya kendisine öğretmesi mümkün olmayan kimseler Tuhfet kitabına göre aralarında fark olmadan iade edecektir. Kürdi haşiyesindâki bu kavli, El-Envâr kitabının üzerinde yazdığı hâşiyesinde de zikr edilmiştir. Burada El-Tuhfe’nin hâşiyesi, Şirvâni’nin ibaresi sona erdi.

İtimad edilir Şafii fikıh kitablarından şaretle hatta. sârih olarak anlaşılıyor ki, cum’a namazı üç kısma ayrılır:

A) Cum’a namazı kılındıktan sonra öğle namazı olarak iâdesi câiz olmayan kısımdır. Ki bu kısım, sahilı olmadığı hakkında kuvvetli veya zayıf bir hilaf olmayıp, bütün mezheb imamları ile diğer âlimlerce sahih olmasında ittifak edilen cum a namazıdır. Lâkin insaf gözii ile bakılsa, böyle bir cum’a namazı, hakkıyla kılınması nerede bulunur. Hattâ az olan şeylerin en azıdır.

B) Öğle namazı olarak iâdesi vâcib olan kısımdır. Ki o, bu zamanda, bütün bi belde halkı bi camide cum’a namazı kılmaları mümkün olup da, ihtiyaç vaki olmadan müteaddit camilerde kılınan cum a namazları gibi...

C) Öğle namazı olarak iadesi sünnet olan cum’a namazıdır. Ki zayıf bir kavle göre de olsa, sahih olmadığı hakkında, hilaf mevcut olduğu cum’a namazıdır.

Köylerde cum’a namazı kılınması sahih değildir, diyen Ebu Hanife (Radıyallahü anh) gibi diğer mezheb imamlarının muhalefetinin sorumluluğundan kurtulmak için, iade ettiğimiz cum’a namazımız, bu son kısımdandr. Bu mektubda yazılan bu mes’eleleri din alimlerine bilhassa kendisi cum’a namazının iade edilmesine razı olmayıp, itiraz eden Nakşibendi tarikatına mensub Şeyh Abdullah’ a göstermeniz rica olunur.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Seksendokuzuncu Mektup
« Posted on: 27 Ekim 2020, 03:44:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Seksendokuzuncu Mektup rüya tabiri,Seksendokuzuncu Mektup mekke canlı, Seksendokuzuncu Mektup kabe canlı yayın, Seksendokuzuncu Mektup Üç boyutlu kuran oku Seksendokuzuncu Mektup kuran ı kerim, Seksendokuzuncu Mektup peygamber kıssaları,Seksendokuzuncu Mektup ilitam ders soruları, Seksendokuzuncu Mektup önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &