ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Sahabe Hayatından Tablolar  > Osman İbn i Mazun
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Osman İbn i Mazun  (Okunma Sayısı 418 defa)
05 Ağustos 2011, 13:12:55
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 05 Ağustos 2011, 13:12:55 »OSMAN İBN-İ MAZ'UN


Ma'bedi Hayat Olan  Âbid

Eğer Rasûiüllah'ın (s.a.v.) ashabını İslâm'daki önceliğine göre sı­ralamak istersen, ondört rakamına geldiğinde, o rakamın Osman ibn-i Maz'ûn'a ait olduğunu görürsün.

Şunu bil ki; bu Osman ibn-i Maz'ûn Medine'de vefat eden Bakî mezarlığına defnedilen ilk muhacirdir.

Son olarak şunu da bil ki, şu anda hayatını incelediğin bu yüce sahâbî, büyük bir âbiddi... İnzivaya çekilen âbidlerden değil, aksine hayat, abidlerindendi!!...

Evet... Hayat bütün gençliğiyle, sorumluluklarıyla ve fazîîetleriy-le onun ma'bedi idi... '

Onun abidliği, Hakk yolunda devamlı bir çalışma, hayır ve salâh yolunda devamlı bir fedakârlıktı.

İslâm'ın taze, nemli ışrği Rasûiüllah'ın (s.a.v.) kalbinden çıkıp gizlice söylediği sözleri bazı kulaklara aktığında...

Osman ibn-i Maz'ûn, Allah'a koşup onun elçisinin etrafında top­lanan azınlıktan biriydi...

O sırada sabırlı ve dirençli mü'minlerin başına gelen ezâ ve ce­fâlar onun başına da gelmişti...

Rasûlüllah (s.a.v.), Habeşistan'a hicret etmelerini emrederek ve işkence karşısında tek başına kalmayı tercih ederek bu mazlum mü'-min azınlığını memnuniyetle kabul ettiğinde Osman ibn-i Maz'ûn, Al­lah'ın düşmanı Ebû Cehil'in hilelerinden, Kureyş'in tehditlerinden ve onların işkencelerinin şiddetinden uzak ülkelere doğru yönünü çevi­rerek oğlu es-Sâib'i de yanma alarak hicret edenlerin ilk grubunun başkanıydı...

Birinci ve ikinci, her iki hicrette Habeşistan'a hicret edenlerinki gibi, Osman  ibn-i Maz'ûn'un  sadece İslâm'a bağlılığı arttı...

Gerçek şu ki, Habeşistan'a yapılan iki hicret, İslâm davasında tek ve  şerefli bir olayı temsil ederler...

Rasûlüllah'a (s.a.v.) inanıp onu tasdik eden ve onunla birlikte in­dirilen nura tabî olanlar, bütün sapıklık ve cehâletloriyle putçuluktan bıkmışlardı. Oniar artık taştan veya çamurdan yapılmış putlara tap­mayı hazmedemedikleri sağlam bir karaktere sahiptiler...

Onlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde, orada semavî ve düzenli bir dinle karşılaştılar. O dinin kiliseleri, alimleri ve rahipleri vardı...

Bu dîn, —onların o dîne bakışı ne olursa olsun— kendi memle­ketlerinde ortaya çıkardıkları putçuluktan, bilinen şekliyle ve geride bıraktıkları  usulleriyle putlara tapmaktan uzaktı...

Habeşistan'daki kilise adamlarının, bu göçmenlerin kendi dinle­rine meyletmelerini sağlamak ve bir din olarak hıristiyaniığa inan­dırmak için birçok gayret sarfetmiş olmaları  gerekir...

Bütün bunlarla birlikte, bu muhacirlerin tek olan Allah'a ibadet etmek, barış günlerinde, mescidde; şirk güçleri harbe zorladığın­da, savaş meydanında; büyük Peygamberlerinin arkasındaki yerlerini almak için sevgili ülkelerine dönecekleri o yakın günü hasret ve en­dîşe içinde bekleyerek, İslâm'a ve Allah'ın Rasûlü Muhammed'e olan derin sevgileri üzere kaldıklarını görüyoruz...

O halde muhacirler Habeşistan'da güven ve huzur içinde yaşadı­lar... Amcasının oğlu Umeyye ibn-i Halefin hilelerinin kendisine ve başkalarına yaptığı ezaları   cefaları   gurbetteyken   unutamamış   olan Osman ibn-i Maz'ûn da onlarla birlikte yaşadı. O onu hicvetmek tehdit etmekle kendini teselli ediyordu:

«Tüyleri seninle anlaşmayan oklara tüy takıyorsun, Sen, bütün tüyleri sana ait olan okları düzeltiyorsun, Sen yüce ve aziz kavimlerle savaştın, Sen  kendilerinden  korktuğun kavimleri mahvettin. Bir gün başına bir belâ gelir ve   seni,   yaptığın   şeyden,   ; [gördüğün) insanlar vazgeçirirse öğreneceksin.»

Muhacirler, hicret ettikleri yerde Allah'a ibâdet edip   bildikleri Kur'ân âyetlerini  incelerlerken ve —gurbette   olmalarına   rağmen benzersiz bir ruh heyecanı taşırlarken onlar;

Kureyş'm  İslâm'a girip  Hz.  Peygamberle birlikte tek ve kahhâr olan Allah'a secde   ettiklerine dair peşpeşe   haberler gelmeye  baş Bu arada muhacirler eşyalarını yüklenip özlem ve hasretleri da­ha önde Mekke'ye uçtular...

Ancak onlar Mekke'nin tepelerine yaklaşır yaklaşmaz, Kureyş'in müslüman olduğuna dair kendilerine ulaşan haberin yalan olduğunu anladılar...

Daha o an pişman oldular ve acele ettiklerinin farkına vardılar... Fakat şu Mekke, gözlerinin önündeyken nereye gidebilirlerdi?!

Mekke müşrikleri uzun zamandır, peşinde oldukları ve avlamak için ağlarını attıkları avın gelişini duydular... İşte şimdi tam zamanıy­dı. Fırsat doğmuştu. Avı  kendi  kaderi getirmişti...

O gün, «himaye» Arapların kutsal ve saygı duyulan adetlerinden biriydi. Zayıf bir adam Kureyşli bir efendinin himayesine girdiği za­man o, kanının dökülmesine müsâade edilmeyen; kendisine güvenin sarsılmadığı güçlü bir himayede olurdu.

Dönen kimseler bir himaye elde odebifmede aynı seviyede değil­diler...

Bundan dolayı, onlardan az sayıda kişi himaye elde etmişti. Bun­ların arasında el-Velîd ibnu'l-Muğîre'nin himayesine giren Osman ibn-i Maz'ûn da vardı.

Böylece o, Mekke'ye güven ve huzur içinde girdi. Mekke'nin yol­larından geçip gitti. Hiç bir zulüm ve kötülük görmedi...

Fakat Kur'ân ve Hz. Muhâmmed'in terbiye ettiği ibn-i Maz'ûn onların etrafında dönüyor ve kendileri için bir himaye ve himayeci bulamayan fakir ve zayıf müslüman kardeşlerini görüyordu... Onları her taraftan işkencenin sardığını her yolda zulmün takip ettiğini gö­rüyordu... O kavminin eziyetlerinden uzak olarak yolunda yürürken hür ruhu kabarıyor, asîl vicdanı kaynıyor ve içi içine sığmıyordu. Evin­den Veiîd'in himayesinden çıkmaya Allah'ın yolundaki eziyeti taşıyan lezzeti, inanan dünyanın öncüleri ve yarın her tarafından iman, tev-hîd ve  nur fışkıracak bir dünyanın  müjdecileri  olan  müslüman kardeşlerîne  benzeme  şerefini kendisine  haram kılan bu himayeyi  sır­tından atmaya  karar vererek çıkıyordu...

Olanları  bize  anlatması   için sözü,  olayı bizzat yaşayan kimseye bırakalım:

«— Osman ibn-i Maz'ûn, Velîd ibnu'l-Muğîre'nin himayesinde ya­şarken, Rasûlüllah'ın (s.a.v.) ashabının başına gelenleri görünce şöy­le dedi: Vallahi, arkadaşlarım ve dindaşlarım, benim görmediğim ezi­yet ve kötülüklerle karşılaşırken, müşrik bir adamın himayesinde ya­şamak benim için büyük bir ayıptır.

El-Velîd  ibnu'l-Muğîre'ye gidip:

«— Ey Ebû Abdi'ş-Şems! Senin üzerine aldığın himaye sona di. Artık senin himayeni kabul  etmiyorum», dedi.

El-Velîd de ona:

«—. Niçin? Kardeşimin oğlu! Belki kavmimden birisi yine sana eziyet edebilir?...» dedi.

Osman:

«— Hayır, ben artık Allah'ın himayesini kabul ediyorum. Ondan başkasının himayesine girmek  istemiyorum...» diye cevap verdi.

«— Öyleyse, Kabe'ye git ve daha önce açıkça benim himayemi istediğin gibi, şimdi de benim himayemi reddettiğini açıkça söyle...»

İkisi  birlikte Kabe'ye gittiler ve el-Velîd :

«— Bu Osman, artık benim himayemi kabul etmediğini söyleme­ye gelmiş» dedi.

Osman:

«— Doğru söyiüyor... Ben onun vefalı ve iyi bir himayeci oldu­ğunu gördüm ama Allah'tan başkasının himayesine sığınmamayı arzu ettim...» dedi.

Osman, Lebîd ibn-i Rabîâ'nın şiir okuduğu Kureyş'in toplantı yer­lerinden birine gitti ve onların yanına oturdu. Lebîd:

«— Şüphesiz, Allah'tan başka her  şey  batıldır»   dedi.

Osman:

«__ Doğru söyledin» dedi.

Lebîd:

«— Her nîmet mutlaka yok olacaktır» deyince, Osman:

«— Yalan söyledin, cennet nimetleri yok olmaz» diye cevap ver-Bunun üzerine Lebîd:

«— Eskiden sizin toplantılarınıza katılanlara böyle davranilmaz-dı. Bu ne zaman çıktı?» dedi.

Oradakilerden birisi:

«— Bu beyinsiz bizim dinimizi terketti. Söylediği sözden dolayı canını hiç sıkma» dedi.

Osman îbn-i Maz'ûn ona cevap verince öfkelendiler. Adam kal­kıp Osman'ın yanına geldi ve ona bir tokat attı. Tokat gözüne isabet etti. Osman'a yakın bir yerde oturmakta olan eî-Velîd, onun başına gelenleri görüyordu. Bunun üzerine şöyle dedi:

«— Evet, kardeşimin oğlu! Eğer gözün uğradığı belâdan kendi­ni koruyabilseydi, sen de güçlü bir himayede olurdun...»

Osman da:

«— Vallahi, sağlam gözüm de, Allah yolunda böyle birşeye muh­taçtır... Şüphesiz ben, senden daha üstün ve daha güçlü birinin hima-yesindeyim, ey Ebû Abdişems!...» dedi.

El-Velîd:

«— Gel yeğenim! İstersen, yine himayeme dön...» dedi.

İbn-i  Maz'ûn:

"— Hayır...» diye cevap verdi.                                               

İbn-i Maz'ûn gözü ağrı ve sancıya dayanamazken ruhundan afi­yet, sağlamlık ve sevinç fışkırır bîr halde olay yerini terkettî.

Yolda, şu şiirini söyleye söyleye evine gitti :

«Eğer gözüme Allah rızası için, hid; kişinin elleri  ulaşmışsa, Rahman olan Allah ona karşılık bana sevap verdi. Ey kavmim! Rahman'm hoşnut  kıldığı kimse  mesud olur. Siz, sapık ve yolunu şaşırmış deseniz de, ben Peygamber (s.a.v.) Muhammed'in  dini  üzerinde yaşıyorum.

Ben  bu yaptığımla Allah'ın rızasını  istiyorum. Bize  saldırıp  zulmeden  kimselere rağmen, Hak olan bizim dinimizdir.»

Osman ibn-i Maz'ûn böylece darb-ı mesel olmuştu. Tabii, buna lâyıktı...

Böylece hayat, bu eşsiz davranışıyla ve şu ebedi ve şahane söz­leriyle bütün kainatı duygulandıran büyük bir insanı tanımıştı:

«— Vallahi, sağlam gözüm de, Allah yolunda böyle birşeye muh­taçtır... Şüphesiz, ben senden daha üstün ve daha güçlü birinin hi-mayesindeyirrt...»

Osman, el-Velîd'in himayesini reddetikten sonra, Kureyş'ten ezâ ve cefayı almaya başladı. Bununla son derece mutluydu... Bu eza ve cefa onun için imanı pişirip olgunlaştıran bir ateş mesabesindeydi.

Böylece o, ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Osman İbn i Mazun
« Posted on: 22 Ocak 2020, 08:38:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Osman İbn i Mazun rüya tabiri,Osman İbn i Mazun mekke canlı, Osman İbn i Mazun kabe canlı yayın, Osman İbn i Mazun Üç boyutlu kuran oku Osman İbn i Mazun kuran ı kerim, Osman İbn i Mazun peygamber kıssaları,Osman İbn i Mazun ilitam ders soruları, Osman İbn i Mazunönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &