ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler  (Okunma Sayısı 1856 defa)
13 Nisan 2011, 14:30:47
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 13 Nisan 2011, 14:30:47 »Hz. Ömer'in Hilafeti Döneminde Ölenler


1- El-Akra'b. Habis[975]

Temim kabilesinin Mücasi kolundan olup onların meşhur müelleftu'l-Kulub (kalpleri dine parayla ısıtıl anlar)! arından ve onların

eşrafından biridir. Hz. Ebu Bekr, bununla Uyeyne b. Bedr'e bir arazi tahsis etmişti. Ömer halife olunca bu yerleri onlardan geri alıp onlara Hz. Ebu Bekr'in verdiği tapuyu da silip attı.[976] Bu ikisi kavimlerinin uluları arasındaydı. Bu Akra' b. Habis, Halid b. Velid ile Irak fethinde de bulunmuş ve arada öncü kuvvet komutanlığı da yapmıştır.

Rivayet edildiğine göre Abdullah b. Amir onu Horasan fethi için bir ordunun başına atamıştı. Ordu Cüzcan'da iken orada öldürüldü.[977] Bu hadise Hz. Osman zamanında olmuştur.

İbnu Düreyd der ki: Onun adı Firas b. Habis b. Tkâl idi. Ona "Akra" denmesi başında saç dökülmesi olduğundan bu (kel) adını almıştır.[978]

2- El-Hubab B. El-Münzir[979]

Nesebi: Hubab b. el-Münzir b. el-Cumuh olup dendiğine göre kün­yesi Ebu Amr olup Ensar'dan, Seleme ö. Sa'd oğullarından biridir. Ona Zu'r-Re'y denirdi.[980]

Bedir harbinde (Efendimiz nereye kamp kurulacağının istişaresini yaptığında Hubabe Münzir: "Ya Rasulallah buradaki kuyuları kapata­lım bir tek müşriklere yakın kuyu kalsın. Orada havuz yapıp kullana­lım, biz ne olsa harp ehliyiz bu işleri biliriz, diyerek) Peygamberimize Bedir'deki Mekke tarafındaki en son kuyu başında konaklayarak kafîrleri susuz bırakma taktiğine işaret etmişti.[981]

Benî Saîde sofasında (Hz. Ebu Bekr'in halifeliği için Ensar ve mu­hacirler biraraya geldiklerinde Hz. Ebu Bekr Ömer'in ve Sa'd b. Ubade'nin ellerinden tutup "bu ikisinden hangisini dilerseniz ona biat edin!" dediğinde Ensar adına kalkıp: Ben Ensar'm kaşağı tahtasıyım, Meyveden yıkmasın diye hurma ağacına dayadıkları desteğin sözcüsüyüm. Bizden bir emir, siz­den de bir emir olsun." diyen işte bu Hubab idi.[982]

Onun sözünde geçen "Cüzeyl" kelimesi Cezel'in tasgiri olup uyuz develerin kaşıntısını sağlatmak için dikilen ağaç, kütük vs.'dir. "Uzeyk" da "Izk" Meyveye oturmuş hurma ağacıdır. "Müracceb" Ra-ce-be fiilinin ismi mefulü olup cins hurma meyveyi çok verdiği za­man ağacını yıkar korkusu olunca taş, ağaç vs. ile bu ağaca destek ve­rilir. Müracceb desteklenen demektir. Bu işi yapınca Raccebtu denir ağaç da müracceb olmuş, olur.[983]

Kendisinden Ebu't-Tufeyl'in rivayeti vardır. Hz. Ömer'in hilafeti sı­rasında Medine'de ölmüştür.[984]

3- Rabiab. El-Haris[985]

Nesebi: Rabia b. el-Haris b. Abdulmuttalib b. Haşim b. Abdumenaf b. Kusayy'dir. Haşimoğullanndandir. Annesi Kays kızı Gaziyye'dir.

Künyesi Ebu'l-Erva'dır. Peygamberimizin amca oğludur. Kendisinin Sahabelid şerefi vardır.

Rabîa feth-i Mekke yılı müslümanlarındandır.[986]

Kendisinden oğlu Abdulmuttalib'in rivayeti vardır. Oğluda babası gibi sahabe olanlardandır.

4- Zem'a B. Kays Kızı Şevde (R.A.)[987]

Nesebi: Şevde binti Zem'a b. Kays b. Abdu Şems b. Abdu Vüdde b. Nasr b. Malik b. Hasel b. Amir b. Lüeyy.

Annesi Eş-Şumûs binti Kays b. Amr b. Zeyd b. Lebîd b. Hıdaş b. Âmir b. Ğunm b. Adiy b. Necar olup Ensardandir.

Mü'minlerin annesi (olma şerefine ermiş) Kureyşin el-Âmirî ko­lundan. Hz. Hatice'nin vefatından sonra Peygamber (s.a.v.)'in evlen­diği ilk hanım. Şevde Efendimizden önce Süheyl b. Amr el-Âmirî'nin kardeşi es-Sekran ile evli idi.

(Mekke'de iken erken müslüman olup biat edenlerdendir.) Kocası Sekran da müslüman olmuş ve eşiyle beraber ikinci Habeş hicretine gitmişlerdir. Sonra Mekke'ye geldiklerinde Sekran öldü. İddeti sona erince Efendimiz (s.a.v.) ona düğürcü gönderdi. O da bunu kabul etti.)[988]

Yaşı ilerleyip analık halinden kesilince, cennette Peygamber (s.a.v.)'in eşleri arasında olmak arzusu ile Peygamberin ona ait nevbet gününü Hz. Aişe'ye bağışladı.[989]

Kendisinden Abdullah b. Abbas ile Yahya b. Abdullah el-Ensarî'nin rivayeti vardır.

Hz. Ömer'in hilafetinin son zamanlarında öldü. Peygamber (s.a.v.) ile tek hanım olarak dört yıl kaldı ki, kendisine ne bir kadın ne bir ca­riye kumahk etti. Sonra Rasulullah (s.a.v.) Aişeyle evlendi. Hz. Aişe o zaman dokuz yaşındaydı. Şevde hanımların önderlerinden biri olmuş­tur.

Hişam b. Urve babasının Hz. Aişe'den şöyle dediğini anlatır: "Ben kendimin, kendi derisinde (yaratılış ve huyunda) olmak istediğim Sevde'den şu kendisinde sertlik bulunan kadından başka bir kadın görmedim. Hz. Aişe devamla dedi ki: Yaşlanınca Peygamberle geçire­ceği günü Aişe'ye verdi ve "Ya Rasulallah! Ben sendeki günümü Aişe'ye bağışladım." dedi.[990]

Vakidi der ki: Bize Muhammed b. Abdullah b. Müslim, babası Ab­dullah aracılığıyla şunu nakleder: Peygamber (s.a.v.) Şevde (r.a.)'yı Peygamberliğin onuncu yılında Hz. Hatice'nin vefatından sonra Ra­mazan ayında nikahladı. Onunla hicret yaptı. Şevde bu yıl değil hicre­tin elli dördüncü yılında Medine'de Şevval ayında öldü. Vakidi: "Bu görüş bize göre en sağlam olanıdır.2 Amr b. el-Haris Said b. Ebu Hilal'in, Şevde Hz. Ömer zamanında öldü" dediğini anlatır.[991]

5- Utbe B. Mes'ud.[992]

(Nesebi: Utbe b. Mes'ûd b. Ğafıl b. Habib b. Şemh b. Fehr b. Mah'zum b. Kahil b. Haris b. Temim b. Sa'd b. Hüzeyl b. Müdrike-Huzeyl'den. Annes: Abd b. Vüd b. Süvey kızı Ümmü Abd'dır.) Zühri'nin şeyhi olan Fakih Ubeydullah b. Abdullah'ın dedesi olan Abdullah b. Mes'ud'un ana bir kardeşidir.

Mekke döneminde müslüman oldu. Sonra kardeşiyle beraber Habe­şistan'a hicret etti. Uhut savaşma katıldı. Çok değerli bir fakih idi. Muaviye zamanında varsa da doğru olan rivayete göre Utbe, Hz. Ömer döneminde ölmüştür.[993]

6- Alkameb.Ulase[994]

Nesebi: Alkame b. Ulâse b. Avf b. Ahvas (adı Rabia) b. Ca'fer b. Kilab. Kilabî ve Amirî'dir. Müellefe-i Kulûb'dandır.

Peygamber (s.a.v.)'in elinde(yamnda) müslüman oldu. Kavminin eşrafından biriydi. Tihame'de oturdu. Kinane b. Abdiyalil ile Şam fet­hedilmeden başkenti Dımışk'a gelmiş ve Ebu Amir'in mirasını almak için terekeyi elinde bulunduran, Rahib denen Amr b. Sayfi'ye uğraş­mışlardı. Rum kralı ikisini yüzleştirip terekeyi Alkame'ye değil, Kinane'ye verdi. Zira Kinane Meder (yani şehirli) Öbürü Veber (çöl) halkmdan idi.[995]

Hz. Ömer'in hilafetinde elçi olarak geldi. Hz. Ömer ona Şam tara­fındaki Havran'ın idareciliğini verdi. Alkame orada öldü.

Enes b. Malik'in ondan rivayeti vardır.[996]

7- Alkame B. Mücezzez[997]

Nesebi: Alkame b. Mücezzez b. El-A'ver b. Ca'de b. Muaz b. Utvâra b. Amr b. Müdlic b. Mürra b. Abdu Menaf b. Kinane b. Huzeyme  b.   Müdrike  b.  İlyas  b.  Mudar  b,  Nezar olup  nisbeti Müdlicî'dir.

Peygamberimiz (s.a.v.) onu (dokuzuncu hicri yılın Rebi'u'I-Ahir ayında Habeşistan'a) yolladığı bir müfrezeye komutan yaptı. Ebu Bekr es-Sıddik (r.a.) hilafeti döneminde ona Filistin harbinin idaresini vermişti. Hz. Ömer'le beraber (Kudüs fethi-Şam fethi) Cabiye köyüne kadar geldi. Daha sonra Ömer onun emrine üç yüz kişi vererek bir müfrezeyle tekrar Habeşistan'a yolladı. Bu sefer de onların hepsi de­nizde boğuldular.[998]

Bu deniz hadisesinin Hz. Osman zamanında olduğu da söylenir.3 Babası   Mücezzez  kifayet   (izden  tanıma)   ilminde   meşhur   bir adamdı.[999]

8- Amr b. Avf[1000]

Amr b. Avf el-Ensarî olup Amir b. Lüey oğullarının anlaşmalısıdır. Aslında Arap olmayıp sonradan Mekke'de araplaşmış biridir.

îbni İshak onun adına Amr derken, Musa b. Ukbe onun Umeyr ol­duğunu söyler. Uhut ve Bedir harplerine katıldı.

Misvar b. Mahreme Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'de mal ile geldiği haberini bu Amr'dan rivayet eder. Bu haberi Buhari naklediyor.

Cenazesini Hz. Ömer kıldırmiştir.[1001]

9- Uveym B. Saıde[1002]

Nesebi: Uveym b. Saide b. Aiş b. Kays b. Nu'man b. Zeyd b. Umeyye. Künyesi: Ebu Abdurrahman olup Ensardandır. Annesi Umeyra binti Salim b. Selem'dir. Bedre katılmış olup meşhur saha­belerden biridir. Onun Beliy b. Amr b. El-Hâf b. Kuzaa oğullarından olduğu da söylenir.[1003] Ümeyye b. Zeyd oğullarıyla anlaşmalıdır. Akabe biatında da bulunmuştur. Onun İmam Ahmed'in Müsned'inde Şürahbil b. Sa'd -Uveym isnadıyla hadisi tahric edilmiştir. Lakin bu munkatı'dir. Zira Şurabil b. Sa'd Uveym (r.a.)'a yetişmemiştir.[1004]

İbnu Abdi'1-Berr der ki: Uveym, Peygamberimizin sağlığında öl­müştür. Yine bir rivayette: "Hz. Ömer'in döneminde öldüğü ve Ömer'in onun kabri başına dikilip "Hiçbir kimsenin ben bu kabrin sa­hibinden daha hayırlıyım demeye gücü yetmez" zira Rasulullah (s.a.v.) için bir cihat sancağı dikilmeye görsün, kesin kez Uveym onun altında olurdu" dedi.[1005]

10- Umara B. Veli[1006]

Halid b. Velid'in kardeşi olup Mah'zum kabilesindendir.

Vakidi der ki: Bana Abdullah b. Cafer, İbnu Ebi Avn'den şöyle de­diğini anlattı:

-Habeşistan'da muhacirleri şikayete giden Amr b. El-Âs'ın işi ters gidip, olanlar olunca ve Necâşî de Umara b. Velid'e yapacağını yapıp da sihirbazlara sidik yolundan hava verdirip karnını şişirttiğinde Umara deli gibi olmuş ve ormanda vahşi hayvanlarla beraber dolaş­maya başlamıştı. Hz. Ömer'in halifeliği zamanında amcası oğlu Ab­dullah b. Ebi Rabia onu bulmak için yola çıktı ve onu Habeşistan'ın bir yerindeki, bir pınar başına geldiğini duyduğu için gözetledi. Bir in­san kokusu alınca hemen kaçtı. Lakin susuzluk onun takatini kesince geri gelip sudan içti. İşte tam o sırada Abdullah onu kucakladı. Ab­dullah devamla der ki:

-O zaman Umara "Ya Buhayr beni salıver, eğer salmazsan ben ölü­rüm" dedi. Abdullah'a "Buhayr derlerdi. Ben ona vurdum. Hemen oracıkta elimde öldü. Onu gömdüm ve geri döndüm. Saçları vücudu­n...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler
« Posted on: 29 Mart 2020, 15:46:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler rüya tabiri,Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler mekke canlı, Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler kabe canlı yayın, Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler Üç boyutlu kuran oku Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler kuran ı kerim, Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler peygamber kıssaları,Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenler ilitam ders soruları, Hz. Ömer in hilafeti döneminde ölenlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &