ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Ölüm psikolojisi > Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler  (Okunma Sayısı 954 defa)
21 Ocak 2012, 12:59:37
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 21 Ocak 2012, 12:59:37 »2- Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler

Deneklere:

“Sizce ölümün genelde az düşünülmesinin ne­denleri ne olabilir?” şeklinde yönelttiğimiz ve birden fazla seçe­nek işaretlemeleri konusunda serbest bıraktığımız soruya veri­len cevaplara bakıldığında, ölüm düşüncesini zayıflatan en etkili faktörün %71.5 ile dünya meşgalelerine dalıp gitmek olduğu görülmektedir. Bu faktörü %43.8 ile insanların kendilerini ölümden uzak görmeleri izlemekle, insanların yaratılışları icabı sevip hoşlanmadıkları şeyleri düşünmek istememeleri ise üçün­cü sırayı almaktadır (%40.7). Ölümden korkmak, deneklerin %22.9'ini bilinçli bir şekilde ölümü düşünmemeye yöneltirken, ölümden sonra ebedî bir hayatın olduğuna inanmak faktörü de bu konuda %14.3 ile beşinci sırada yer almaktadır. Bu soruya açık uçlu cevap vererek anket formunda verilen seçeneklerden farklı şeyler belirtenler ise %1.l (6 kişi) ile küçük bir kesimi oluşturmaktadır. Bunlardan 3'ü “maddeye meyletme”nin ölüm düşüncesini zayıflattığını ifade ederken, 2’si de, insanların ken­dilerini günahkar hissettiklerinden dolayı ölümü düşünmek is­temediklerini belirtmiştir. Bir kişi de ölümü düşünmeme nedeni olarak, ölümün acı verici olmasını göstermiştir.

Demografik değişkenlere göre ölüm düşüncesini zayıfla­tan faktörlere bakıldığında, bu düşünceyi negatif yönde etkile­yen birinci faktör olan “dünya meşgalelerine dalmak” faktörü ile demografik değişkenlerden hiçbiri arasında istatistiki açıdan an­lamlı bir ilişki bulunamamıştır. Buna göre dünya meşgalelerine dalıp gitmenin, hiçbir demografik değişkene bakılmaksızın bü­tün gruplarda ölümü düşünmeme nedenlerinin başında geldiği söylenebilir.

Ölüm düşüncesini olumsuz yönde etkileyen ikinci faktör olan “ölümü uzak görmek” ile demografik değişkenlerden cinsi­yet, eğitim düzeyi ve meslek değişkenleri arasındaki ilişki, ista­tistiksel olarak anlamlılık seviyesine ulaşmıştır. Şöyleki araştır­madan elde edilen bulgulara göre bu faktör, bayanlarda daha et­kili olmaktadır. Zira ankete katılan bayanların %54.3'ü ölümü kendilerinden uzak görmenin kendilerinde ölüm düşüncesini zayıflattığını bildirirken, erkeklerde ise bu oran %39.5'tir [1036].

Eğitim düzeyine göre ise fakülte mezunu ve akademis­yenler, birbirine yakın oranda bu faktörün kendilerinde ölümü düşünmeme konusunda etkili olduğunu bildirirken (%44; %51.3), ortaokul veya lise mezunlarında bu faktörün ölüm dü­şüncesini zayıflattığını ifade edenler %16.7'de kalmaktadır [1037].

Demografik değişkenlerden bir diğeri olan meslek değiş­kenine göre ise, doktorlar %56.9 ile birinci sırada bu faktörün ölüm düşüncelerini zayıflattığını bildirirken, onları hemen he­men birbirlerine yakın bir oranda öğretim elemanları, öğrenciler ve öğretmenler izlemektedir. (%49.3; %48.3; %46.9). Emekli öğretmenlerde bu oran daha düşüktür. Ancak bu faktörün ken­dilerinde ölüm düşüncesini zayıflattığını belirten polislerde ise bu oran diğerlerine nispetle çok daha düşüktür [1038]. Bu durum, polis memurlarının, diğer mesleklere oranla ölüme en yakın grup olmasıyla açıklanabilir.

Ölüm düşüncesini zayıflatan üçüncü faktör olan “insanla­rın yaratılışları icabı sevip hoşlanmadıkları şeyleri hatırlamak is­tememeleri” ile demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Şöyleki bu faktör, diğer faktörlerde olduğu gibi bayanlarda daha etkilidir. Nitekim bayanların %57'si ölümü dü­şünmeme nedeni olarak bu faktörü gösterirlerken, erkeklerde bu oran %34'te kalmaktadır [1039].

Eğitim düzeyine göre ise fakülte mezunu ve akademis­yenlerde bu faktör hemen hemen aynı düzeyde etkili olmasına rağmen (%46.1; %40.1), ortaokul veya lise mezunlarında (%14.8) daha az etkili olmaktadır [1040].

Meslek değişkenine göre ise bu faktör, en yüksek oranda emekli öğretmenlerde etkili olmaktadır (%58.3). Bu faktörün öğrenci, doktor ve öğretmenlerdeki etkisi biraz daha düşük ve birbirine yakın seviyededir. (%50.5; %47.1; %46.2). Öğretim elemanlarında daha az etkili olan bu faktör (%38.2), polis me­murlarında %14.7 ile minumum seviyededir [1041]. Bu faktör ile di­ğer demografik değişkenler arasındaki ilişki, istatistiki olarak anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır.

Ölüm düşüncesini zayıflatan dördüncü faktör olan “ölümden korkmak” faktörü ile demografik değişkenler arasın­da anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Şöyleki bu faktörün ölüm düşüncesini zayıflatma konusunda yaş gruplarına göre 60+ ve 16-22 yaş gruplarında birbirine yakın bir düzeyde ve en fazla etkili olduğu görülürken (% 36.6; %31.7), 23-39 yaş grubunda ise (%22.5) daha az etkili olduğu görülmüştür. Bu faktörün 40-59 yaş grubundaki etkisi (%12.2) ise diğer yaş gruplarına oranla oldukça düşüktür. [1042]

“Ölüm korkusu” faktörünün, bayanlarda (%31.8) erkek­lerden (%19.4) daha çok ölüm düşüncesini zayıflattığı görül­müştür [1043].

Eğitim düzeyine göre ise diğer faktörlerde olduğu gibi, ortaokul veya lise mezunları (%9.26) bu faktörden fakülte me­zunu ve akademisyenlere (%24.1; %25.1) nispetle oldukça az etkilenmektedir [1044].

Meslek değişkenine göre ise bu faktörden etkilenme en yüksek oranda emekli öğretmenlerde (%41.7) görülmüştür. “Ölüm korkusu” faktörünün öğrenci ve doktorlar üzerinde bu husustaki etkisi hemen hemen aynı düzeydedir (%31.9; %31.4). Öğretim elemanları ve öğretmenler ise bu faktörden diger meslek gruplarına oranla daha az etkilenmektedir (%23.7; %17.7). Polisler memurları ise bu faktörden en az etkilenen (%8.0) grubu oluşturmaktadır [1045].

Medeni hale göre ise bu faktörün bekarlarda (%29.1) da­ha etkili olduğu söylenebilir. Zira evlilerde bu faktörden etkile­nenlerin oranı %20 .2'dir [1046].

Ölüm düşüncesini olumsuz yönde etkileyen beşinci fak­tör olan “ölümden sonra ebedi bir hayatın olduğuna inanmak” ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiye gelince, bu faktör diğer faktörlerin tersine erkekler üzerinde daha etkilidir (%18.3). Bayanlar üzerindeki etkisi ise %4.6.olarak tespit edilmiştir [1047]

Eğitim durumuna göre ise bu faktör, cinsiyet değişke­ninde olduğu gibi diğer faktörlerin tersine ortaokul veya lise mezunları üzerinde daha etkili (%37.1) gözükmektedir. Bu fak­törün fakülte mezunu ve akademisyenler üzerindeki etkisi ise aynı seviyede (%11.7; %11.8) ve diğer gruptan oldukça düşük­tür [1048].

Bu faktörün meslek grupları üzerindeki etkisi de farklılık göstermektedir. Şöyleki bu faktörden en çok etkilenen (%38.7) grubun polis memurları olduğu görülmüştür. Bu faktörün öğ­retmenler, öğretim elemanları ve doktorlar üzerindeki etkisi, ay­nı seviyede olup %11.5 civarındadır. Öğrenciler (%7.8) ve emekli öğretmenlerin (%4.2) ise bu faktörden en asgari düzeyde etkilendiği görülmüştür [1049].

Ölümden sonra ebedi bir hayatın olduğuna inanmanın kendilerinde ölüm düşüncesini zayıflattığım belirten denekler, medeni durumlarına göre de değişiklik arzetmektedir. Şöyleki evli deneklerin %17.2'si bu faktörden etkilendiklerini ifade ederlerken, bekarlardan ise bu faktörden etkilenerek ölümü da­ha az düşünenlerin oranı sadece %8'dir [1050].


[1036] ( =9.543 s.d.=l,p<. 01).

[1037] (*    =20.471, s.d.=2,p<.001).

[1038] (*     =31.330, s.d.=5,p<.001).

[1039] (*    =23.157,s.d. = l,p<0.01).

[1040] (*   =18 421,s.tU2,p<.001).

[1041] (*   =30.667, s.d.=5,p<. 001).

[1042] (*    -12.966, s.d.»3,p<.01).

[1043] (*    =9.391,s.d.=l,p<.01).

[1044] (*   =6.445, s.d.=2,p<.05).

[1045] ( =22.455, s.d.=5, p < .001).

[1046]  (=4.888, s.d.=l,p< 05)

[1047] (X   =16.276,s.d.= l,p

[1048] (*2 =2=>.253,s.d.=2,p<.001).

[1049] (x =43.766, s.d.=5,p< .001).

[1050] (X    =7.621,s.d=l.p<-.01). Yrd. Doç. Dr. Faruk Karaca, Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları: 313-317.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler
« Posted on: 11 Temmuz 2020, 20:11:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler rüya tabiri,Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler mekke canlı, Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler kabe canlı yayın, Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler Üç boyutlu kuran oku Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler kuran ı kerim, Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler peygamber kıssaları,Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörler ilitam ders soruları, Ölüm Düşüncesini Zayıflatan Faktörlerönlisans arapça,
Logged
15 Aralık 2016, 18:50:18
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 15 Aralık 2016, 18:50:18 »

Esselamu aleyküm.Ölüm düşüncesini azaltan faktörler kişilerin ölümden kaçma istemesi düşünüp sorumlu olmama düşüncesidir.Rabbim bizleri ölümü her an düşünen ve hayatını onun üzerine yaşayan kullardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &