> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Mükayeseli İbadetler İlmihali > Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları  (Okunma Sayısı 529 defa)
29 Ağustos 2012, 15:07:58
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 29 Ağustos 2012, 15:07:58 »6. Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları: [84]

 

Vergi konulurken, bunun hangi maksada dayandığı, toplum hayatında, ne gibi tesirler yapacağı ve sonuçlar doğuracağı gözönünde tutulur. İyi veya kötü, haklı veya haksız; bir dayanağı olma­yan vergi, zaten düşünülemez ve sözkonusu olamaz.

Vergiler başlıca malî, ekonomik ve sosyal amaçlar için ko­nulurlar. Verginin malî amacı, devlete gelir sağlamak; ekonomik amacı, millî ve ferdî ekonomiyi kalkındırmaya yardımcı olmak; sosyal amacı da, toplum içinde israfın ve türlü kötülüklerin ön­lenmesine ve sosyal adaletin gerçekleşmesine hizmet etmektir.

İslâm'ın beş rüknünden biri olan ve temizlemek manasına gelen zekât, bunu üç yönde gerçekleştirir:

1. Ahlâkî Yönden: Zekât ahlâkî temizlik yönünden; hırs, tamah ve zenginlerin hak yedikleri fikrini yok eder. Fakirlik prob­lemini çözmede onları canlı ve sorumlu kılar. İnsan ruhunu hırsa bağlı olarak direkt oranla büyüyen servet hakimiyetinden kurtarır. Zengin, devlet tarafından gerek ferden, gerekse müştereken bütün millet fertlerinin hayatları için basit ve zarurî şeylerin teminini gözetme hususunda sorumlu kılınmıştır. Müslümanlar için sosyal güvenden daha sağlam temeller atılmıştır. Müslümana göre, bu­günkü hayat, insanlara ölümden sonraki daha güzel hayata kendi­lerini hazırlamaları için verilmiş bir fırsattır. Kur'ân-ı Kerîm müslümanı şöyle ikaz eder:

“Siz, sevdiğiniz şeylerden (Allah yo­lunda) harcayıncaya kadar, asla iyiliğe ermiş (birr u taat etmiş) olamazsınız.  Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.” [85]

Zengin için, çok kıymetli olan maldan isteyerek verilmedikçe, sos­yal güvenliğe uiaşılmayacaktır. Bundan dolayı da, onlar asla iyiliğe ermeyeceklerdir. Zekâta hakim olan ruh, ibadet ve Allah'a yaklaşmadır. Asıl hikmeti de, nefsin pintilik, ihtiras, egoistlik, mala düşkünlüğü, katı yüreklilik ve fakirlerin hakkını yemek gibi kötü hasletlerden arınması, fakirlere gösterilen şefkat ve mer­hamet sebebiyle ve Allah'ın rızasına nailiyet dolayısıyla, malın temizlenmesi ve bereketin hasıl olmasıdır. Kur'ân-ı Kerîm de bu noktaya işaret etmiş, hemen hemen zekâtın hikmetini bu hususa hasretmiş ve Hz. Peygamber'e hitaben şöyle buyurmuştur:

“Onların mallarından sadaka al ki, bununla kendilerini (günahlarını) te­mizlemiş, bununla onların (hasenatını) bereketlendirmiş, (kendilerini muhlisler mertebesine yükseltmiş) olasın.” [86]

Faizle zekâtı karşılaştırarak da şöyle buyurmuştur:

“İnsanların mallarında artış olsun diye faiz (cinsin)den verdiğiniz şey (nakit, mal, sadaka vs.) Allah katında artmaz. Al­lah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekât ise, işte sevaplarını kat kat arttıranlar onlardır.” [87]

2. İktisadi Yönden: Zekât, servetin kendisini, eşit olmayan fırsatlardan istifadeyle gittikçe daha az ellerde toplanma temayü­lünün şerrinden temizler. Zekât, az kimseden malların fazlalığını alır ve onu hayatın  zaruretlerini  sağlamak maksadıyla  çok olan diğer insanlara verir. Servet, kendisine hiç ihtiyaç duyulmasa bile insanların peşinde koştukları bir şeytan değildir. Sonu olan re­fahtır, yoksa servet değildir. İslâm kazanılan bir    liranın başkasının cebinden alınan bir lira olduğuna inanmaz. İslâm'a göre servetin verimli bir şekilde iktisabı, bütün cemiyeti zen­ginleştirir. Bunun için, servet kazanma teşvik edilmiştir:

“Artık o namaz kılınınca yeryüzüne dağılın; Allah'ın fazlından nasip arayın, Allah'ıçok zikredin; ta ki  umduğunuza kavuşasınız.” [88] Kur'ân-ı Kerîm, Allah'ın fazlını aramayı o kadar çok emrediyor ki, Hz. Peygamber, onu, müslümanlar için ibadetin hemen arkasından yapmaları gereken önemde saymıştır:   

“Dürüst vasıtalarla servet iktisabı, ibadet farizasının hemen yanında ge­lir.” Servet kazanma hususunda herkes bütün gayretini gösterince, Kur'ân-ı Kerîm şu haberi verir: 

“Onların mallarında sailin ve yoksulun bir hakkı vardır.” [89]

3. Sosyal Yönden: Zekâtın temizleme ameliyesini tatbik ettiği üçüncü saha, sosyal sahanın tamamıdır. Bir  yanda  fakir halkın, diğer yanda milyarları olanların bulunduğu millet, pek ta­lihsiz bir millettir. Bu, sadece halkın büyük bir çoğunluğunun bakımsız, çıplak, sağlıksız ve bu yüzden de beceriksiz olduğu için değil, belki de bunların yanında milletin sanayi ve ticareti durgunlaştığı ve donduğu için talihsiz bir millettir. Krizler başgösterir. Milletin büyük çoğunluğu, fabrikaların ardarda imal ettikleri mal­ları ve mağazaların vitrinlerinde teşhir ettikleri eşyayı elde ede­bilmek için satın alma gücüne sahip değildir. Yığın halindeki stokları için pazar bulamayınca, fabrikalar imalatı durdurmaktan başka ne yapabilir? Bu, işsizliğe sebep olur ve böylece satmalına gü­cünü azaltır. Kara kara fakirlik bulutları kesifleşip bütün milleti sarıncaya kadar, meşhur daire deveranına devam eder. Hatta bu yüzden milyonerler bile fakirleşirler. Fakat İslâm'da bu böyle değildir; İslâm, milyonları kazanmayı hedef edinmez; fakat bütün memlekette bir, tek kişinin bile hayatın asgarî zaruretleri temin edilmemiş olarak kalmaması vazifesini devlete yükler. Hali vakti iyi olan, bunun için ödeme yapacaktır. Herkes için gıda, giyim, mesken, eğitim ve tıbbî yardım sağlanınca da milletin hayat sevi­yesi gibi, verimliliği de ıslah edilmiş olacaktır. Onların becerik­liliği de kendilerine yüksek ücretler temin edecektir ki böylece masraflarını karşılayabildikleri nispette iyi yaşamaya başlayacaklardır. Neticede de, fabrikaların imal ettikleri ve mağazaların sattıkları mallar için talepte bir artma olacaktır. Bu­nun neticesinde de, imalata bir artma, buna binaen daha çok istih­dam, bundan da daha fazla satınalma gücü ve daha fazla iş imkanı olacak ve bütün millet kalkınıncaya kadar böylece devam edecek­tir. Zekâtı ödemekle zenginler fakirleşmez; ticaret ve sanayideki genişleme dolayısıyla onlar servet kazanmaya devam ederler.

Kur'ân-ı Kerîm'in sadakayı faizle karşılaştırması bun­dandır:

“Allah faizin bereketini tamamen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır (...).” [90] Faiz bir fren vazifesi yapar, üretimin genişlemesini geciktirir ve fiilen de iktisadî sistemi “bütün fayda­lardan mahrum eder. Zekât ile riba (faiz) ters doğrultudadırlar. Başından sonuna kadar, ahlâkî ve manevi yönlerden birbirlerine zıddırlar. Aynı şekilde, gerek faktörleri, gerek hedef ve gayeleri, gerekse ruhtaki, fertteki, toplum ve insanlık üzerindeki tesirleri arasında tam bir tezat vardır.

Ribanın ruhu; Allah'a isyan, O'na meydan okuma, katı kalp­lilik, müfrit cimrilik, son derece mala düşkünlük, hangi yoldan olursa onun mal çoğaltmak ve üretmek, fakirin ihtiyaç ânını kol­lamak ve onu istismar etmek gibi kötü hasletler olurken, zekâtın ruhu da; Allah'tan korkma, O'na itaat etme, O'nun rızasını ka­zanma, fakirlere acıma, onların yarasını sarma ve her türlü şahsî çıkarlardan uzaklaşıp ihlâsa sarılma gibi yüce meziyetler olmak­tadır.                                                                               

Zekâtın neticesi ve ruhî tesiri; imanın artması, kalbin ferah­laması, nefsin temizlenmesi, cömertlik ve kereme ahşmasıdır. Ribanın sonucu ise; kalbin katılaşması, ruhun körleşmesi, ahlâkın bozulması, nefsin bencilleşmesi, insanın kemirilmesi, insan ha­yatının öldürülmesi ve insan şerefinin çiğnenmesi, toplumdaki za'afların kollanıp  sömürülmesidir.

Evet, zekâtın neticesi; toplumda eşitlik ve kerem ruhunun yayılması, cemiyet fertleri arasında karşılıklı sevgi ve güvenin sağlanması, kalplerde ülfetin yerleşmesi, mallarda bereketin çoğalıp insanlar arasında zenginliğin yayılmasıdır. Faizin sonucu ise, toplumun malını, fertlerin alın terlerinin mahsulünü bir yerde veya bir kişide veya mümkün olan enaz sayıdaki fertlerde istif et­mekten ibarettir. Bu durumda, böylesi toplum tefecisi, bütün ark'ları kendisine akıp da susuz kalan şehirdeki bir havuza veya Binbir Gece Masallarındaki denizci Sindibad'ın seferlerinde geçen mıknatıs kayaya benzer: Rivayete göre, tufan bir gemiyi mıknatıs bir kayaya çarptırır, kaptan ağlar. Sebebi sorulduğunda, “Allah bizi bu mıknatıs kaya ile imtihan etmektedir. Çünkü o mıknatıs kaya, gemideki bütün çivileri çekip toplar, gemi de param-parça olur ve denize batar” der. Neticede de dediği olur. Bir memleketteki tefeci veya tefecilik de, malı çekmede mıknatıs gücüne sahiptirler. O sa­yede hayatı birbirine bağlayan çivileri çekerler, hayat teknesi par­çalanır, cemiyetin asil kanı akar ve iktisadî hayat felce uğrar, artık yaşasa da felçli ve kötürüm olarak yaşar. Ölse de muztarip ve soyulmuş olarak ölür.

İşte bunlardan dolayıdır ki Kur'ân-ı Kerîm ribayı, zekâtı övdüğü kadar yerer. Hatta onu övdüğünden çok daha kuvvetli ve çok daha feci olarak kötüler.

Serveti doğuran bütün kaynaklar (güneş, ay, yıldızlar, dünya, yağmurları getiren bulutlar, bulutları süren ve çiçeklerin döllen­mesini sağlayan rüzgârlar, bütün tabiî olaylar), Allah'ın insanlığa bağışlarıdır. İnsanın geçimini ve rahatını sağlaması için Allah'ın bağışladığı kaynaklar ile insan hünerinin ve emeğinin birleşmesi sonucunda mallar üretilir. İslâm'ın tanıdığı sınırlar çerçevesinde bu mallan kullanma yetkisi de insana verilmiştir. Bu sebeple, üre­tilen mallardan kalifiye ya da düz işçinin, sermayeyi sağlayan kişinin ve insanlığı temsil eden toplumun pay alması hakkı vardır. Toplumun, üretilen maldaki hakkı zekâttır. Bu, toplumun yararı için ayrıldıktan sonra, geri kalan arttırılmış olur ve mal­dan pay alma hakkı kazananlar arasında bölüşülebilir.

Zekât ödeme emri Kur'ân-ı Kerîm'de bir nevi vermekten kaçınmak şeklînde cereyan etmektedir ki, umumiyetle namaz kılma emriyle birlikte zikredilmektedir. Namaz zengin ve yoksul bütün toplumun eşitliği ve kardeşliği duygusunu geliştirir. Zekât, zenginlerde yok...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları
« Posted on: 27 Ocak 2023, 21:25:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları rüya tabiri,Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları mekke canlı, Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları kabe canlı yayın, Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları Üç boyutlu kuran oku Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları kuran ı kerim, Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları peygamber kıssaları,Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonları ilitam ders soruları, Zekâtın Amaçları Ve Fonksiyonlarıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &