ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Büyükleri > İmam-ı Zeyd > Görüşleri ve fıkhı 3
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Görüşleri ve fıkhı 3  (Okunma Sayısı 646 defa)
15 Eylül 2010, 18:41:26
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 15 Eylül 2010, 18:41:26 »Görüşleri ve fıkhı 3

3- Beda´ Fikrini Tanımama


179- Daha önce, Keysaniyye´ye göre Beda´ düşüncesinin temel ilke olduğunu, Allah´in fikrini değiştirdiğini, yani Allah Teala´nm ilim ve iradesinin değişiklik arzettiğini söylediklerini, Kaderiyye´nin de Kader diye birşey olmadığına , her olayın yeni bir olu­şum teşkil ettiğine, yani Allah Teala´nın bir olayı nüzulü anında veya nüzulünü irade et­mesi anında sevk ve idare ettiğine karar verdiklerini ifade etmiştik. Nihayet Beda´ dü­şüncesi diğer konulara da sirayet etti. Bunun neticesi olarak Allah´ın sıfatlarından birisi­nin de Beda´ olduğunu yani yeni olaylar meydana getirmek olduğunu zikrettiler. Kendi­lerinin debelirttiği gibi bu düşüncelerini nassların zahiri yönlerinden; ayrıca karşıt dü­şüncesi bulunmaksızın halkın dillerinde dolaşan kesinlik kazanmış Şer´i gerçekliklerden amışlardı. Diyorlar ki, Allah Teala Yüce Kitabında şöyle buyuruyor:

"Allah dilediğini, silip, İptal eder (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O´nun yanındadır." (Ra´d 39)

Yina Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Halbuki o gün onlar için, Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır." (Zümer 47) Nitekim Rasulullah´tan dua konusunda birçok haberler nakledilmiştir. Allah Teala ise: "Bana dua edin, size icabet edeyim." (Gafir 60) buyuruyor. Duaya icabet etmek işte bu kabildendir, kevni olaylardaki beda´ hadisesinin, hükümlerdeki nesh olayının karşılığı olduğunu söylediler. Nasıl ki Alla teala´nm: "Biz, bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unuttu­rur (ertelersek) herhalde daha İyisini ve benzerini getiririz. Bilmedin mi ki, Allah her-şey kadirdir." (Bakara 106) buyurduğu gibi nesh olayı teklifi hükümlerde ayetlerde caiz görülmüşse, kevniyattaki nesh olayı da aynı şekildedir. Ve bu, Allah Teala´nın kudreti­nin bir göstergesidir.[27]

İmam Zeyd, bu görüşlerin tamamına karşı çıkmıştır. Allah Teala´nın ilminin kadim ve ezeli olduğuna, her şeyin Allah Subhanehu´nun takdiri ile meydana geldiğine kesin­likle inanmışür. "O gayb ve şehadet alemini bilendir. Çok büyüktür ve yücedir." (Ra´d 9) "Kendi katında her şey bir ölçüye göredir." (Ra´d 8  ) Kuşkusuz´ ilminin değişmesi nedeniyle iradesini değiştirmesi Allah Teala´nın ilmindeki eksiklikten meydana gelebi­lir. Peki O, her şeyi yerli yerince takdir etmişken ilmi nasıl değişebilir? Allah Teala, Yü­ce Zatının Kadim oluşuyla kadim ve ezeli oludğu gibi aynı şekilde Allah subhanehu ve teala´nın iradesi de Zatının Kadim oluşu nedeniyle kadim ve ezelidir. O´nun yazgısr dı­şında hiçbir şey meydana gelmez. Nitekim Allah, kulları tarafından meydana getirilecek şeylerle kendisinin kulların başına getireceği şeylerin tamamını Levh-i Mahfuz´unda yazmıştır. Allah Teala´nın ezeli ilmi ile ebedi ve Kadim İradesi, kulun serbestçe yapmış olduğu şeyleri gerçekleştirmesine engel teşkil etmezler. Çünkü yapılan o iş nzası ve muhabbeti olmasa bile Allah´ın ilmi ve iradesi kapsamı içerisinde gerçekleşmiştir.

Dua ve bir diğeri, kaderde yazılanı değiştiremez. Lakin onu ortaya çıkarır ve keşfe­der, Allah Subhanehu ezeli ilminde hem duayı, hem de icabetini takdir eylemiştir, Allah Teala´nın

"Allah dilediğini silip, iptal eder. (dilediğini de) sabit bırakır." (Ra´d 39) Kavli be-da1 düşüncesinin varlığını gerektirmez. Aksine ezeli ve sabit ilmi ile daimi iradesini bel­gelendirir. Allah´ın iradesinin üstünde hiçbir irade,yoktur ve O´nun ilmi her şeyi kuşat­mıştır, nitekim Allah Teala:

"Allah herşeyi ilmiyle kuşatmıştır." (Talak 12) Ve yine "Allah herşeyi hakkiyle bi­lendir." (Bakara 282) buyurmuştur. Ayrıca Yüce Allah´ın:

"Halbuki o gün onlar için Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır." (Zümer 47) kavli, insanlar hesaba katmamış ve planlamamış oldukları halde, Allah Teala´nın onlara ait ilminin bir kısmı gizlenmiş yönlerinin, sonradan ortaya çıka­cağını göstermektedir. Lakin gizlenmiş olan o ilim, Allah´ın ilmi içerisinde sabit ve vazgeçilmeztir.

İmamiyye arasında görüşleri, cumhura ait olan bu görüşle bağdaşan kimseler bu­lunmaktadır. İşte bu, İmam Zeyd (r.a)´ın düşüncesedir. [28]4- Ric ´at Düşüncesi Yoktur


180- Keysaniyye, mehdi ve ric´at düşüncelerini bid´at olarak uydurmuştur. İmamiy-ye´nin çoğunluğu, ric´at´ın, iman uğrunda samimi davranan ve isyan adına samimi davra­nan bir kimse için olacağı görüşündedirler. İmamiyye bu görüşü, İmam Ebu Abdullah Cafer Sadık´a nisbet eder. O , ric´at konusunda, kaim´in (yani Mehdi´nin) kıyamı anında dünyaya sadece iman uğrunda çok samimi davranan yahut küfür yolunda aşırı samimi­yet gösteren kişinin geri döneceğini söylemiştir. Bu ikisi dışında onlar için kıyamet gü­nüne kadar hiçbir geri dönüş sözkonusu değildir. Bu görüşe göre İmamiyye ric´atı, bek­lenen Mehdi´nin dönüşü anında hidayete ulaşıp, zulme uğrayan kişiler arasından seçtiği kavimleri, ayetlerini kendilerine göstermesi, batılı yok edip hakkı yükseltecek olan Mehdi´nin eliyle onlara yardım etmesi için geri getireceği biçiminde yorumlanmıştır. Ayrıca Allah Teala´nm şeytanın dostlarını da iade edeceği, azgınlıklarının çok artacağı, Allah´ın mü´min dostları adına Mehdi´nin eliyle onlardan intikam alacağı, Mehdi taraf­tarlarına, Deccal taraftarları üzerinde üstünlük vereceği biçiminde yorumlamışlardır. Onlar arasında kendilerine ilişen işkence nedeniyle sürekli (keder ve) sıkıntı içinde olandan başka hiç kimse kalmaz. Böylece yeryüzü Deccal yanlısı kötü insanlardan te­mizlenir ve din kesinlikle Allah Teala için olmuş olur. Onların ölümlerinden sonra azı­tarak ve zulmederek geri dönmelerinde garip karşılanacak durum yoktur. Nitekim Allah Teala ölümlerinden sonra, onlarla ilgili olarak şöyle buyuruyor: "Bilakis daha önce giz­lemekte oldukları şeyler kendilerine göründü: Eğer onlar, (dünyaya) geri gönderilseler yine menolunduklan şeylere döneceklerdir." (En´am: 28)[29]

Bir kısım îmamiyye ric´atın, Allah Tealanın ruhlarını kabzettiği cesedlerin dönüşü anlamında olmadığı, sadece devlet üstünlüğünü elde etmenin ric´at anlamında olduğu görüşündedirler. Bunun nedeni, "Beklenilen Mehdi´nin hakkın üstünlüğünü sağlaması ve batıl taraftarlarım yok etmesidir.

İmam Zeyd, "Beklenilen Mehdi" düşüncesini benimsemedi ve onunla birlikte ric´at düşüncesini de kabul etmedi. Çünkü İmamiyye ve daha önceleri Keysaniyye´nin dile ge­tirdikleri gibi, ric´at düşüncesi Mehdi´nin varlığını gerekli kılar. îmam Zeyd´in gözünde İmamın örtülü kalmaması ve kendi adına davette bulunması zorunlu olduğu için Meh-di´ye hiç de ihtiyaç yoktur. Bu nedenle gizlenmiş imam var olmadığı gibi, gayblere ka­rışmış imam da sözkonusu değildir. Aksine devlet otoritesini sağlayan ve kendi adına davette bulunan bir İmam vardır. Hem de bu kimse kendi üstünlüğünü sağlamak için muhaliflerine karşı kılıcını çeker. Halk tarafından seçilen daha az faziletli kişinin imam­lığı, eğer halk kendisinden razı olmuş ve imametinde toplumsal çıkar görmüşlerse, daha önce de gördüğümüz gibi, geçerli sayılır. [30]5-İmamlara Ait Mucize Yoktur


181- İmamiyye, imamların hata ve yanılgılarından masum olduklarını, nebilerin makamına yakınlık arzeden mevkileri bulunduğunu, nebilerin onların karşısındaki üstün taraflarının sadece imamlara, vahiy inmemesinden ibaret olduğunu benimser. Yine der­ler ki imamların ilimleri ledünnidir. Yani o ilim, yüce, hakim, alim ve habir olan Al­lah´ın fuyuzatı sayesindedir. Onların konuşmaları, ister Kur´an-ı Kerim´in ve sahih ha­dislerin yorumlamasında, isterse karar verdikleri hükümler konusunda olsun, örnek alı­nan birer hüccettir. Verdikleri hükümler, kendi yapısı içerisinde birer sünnettir.

Bu nedenle onların nezdinde, imametlerini ve kendi vasiliklerini kanıtlayacak bir hüccetin bulunması zorunluydu. Allah Teala onlara görüşlerini açıklarken hataya düşür­meyecek ve davranışlarında yanılmayacak bir ilim aydınlığıyla kalplerini aydınlatması sayesinde bir fuyuzat vermiştir. İşte nass bulunmadığında bu fuyuzat mucizenin kendisi­dir. Bu durumda İmamiyye der ki: "İmam tanımak bazan nass ile olduğu gibi, bazan da mucize ile olur. Nakilciler ne zaman ki her türlü mazereti ortadan kaldıracak şekilde imamlıkla ilgili nassı naklederlerse, amaç elde edilmiş olur. Lakin o konudaki nassı nak­letmezler, o haberden yüz çevirirler ve başka haberlere yönelirlerse, o zaman Allah Tea-la´nın kendisini iyi tanıtabilmek, onunla diğerleri arasını belirgin kılabilmek için imamın ellerinden kendisini başkalarından ayırdedecek,ve onu yüceltecek bir ilmi açığa vurması icabeder.

Onlara göre, nebinin isbatına ihtiyaç duyduğu şeyi mucizeyle kanıtlamaya muhtaç olduğu sürece mucizenin nebi olmayan kimsenin elinde meydana gelmesine, hiçbir en­gel yoktur. Çünkü mucize, iddia ettiği konu hakkında elinde zuhur eden kimsenin doğ­ruluğunu gösteren şeydir. Böylece mucize tasdik mevkiinde bulunduğu için o kimse için açık bir belge teşkil eder. Mucize, muhatabın o kişiye söyleyeceği şu sözün yerine ge­çer: "Bana karşı iddia ettiğin şeyde doğru söyledin." Böyle bir mucize aciz bıraknın hükmü anlamım taşıdığına göre; Allah Teala´nın onu, nebilik iddia eden kişinin ellerin­de izhar etmesine bir mani olmadığı gibi, onun masumluğunu, kendisine itaat ile boyun eğilmesinin gerekliliğini belirtmek için imamın ellerinde açığa vurmasına da engel yok-

Bu görüşler, Muhtar es-Sakafi´nin hakkın...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Görüşleri ve fıkhı 3
« Posted on: 29 Şubat 2020, 12:43:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Görüşleri ve fıkhı 3 rüya tabiri,Görüşleri ve fıkhı 3 mekke canlı, Görüşleri ve fıkhı 3 kabe canlı yayın, Görüşleri ve fıkhı 3 Üç boyutlu kuran oku Görüşleri ve fıkhı 3 kuran ı kerim, Görüşleri ve fıkhı 3 peygamber kıssaları,Görüşleri ve fıkhı 3 ilitam ders soruları, Görüşleri ve fıkhı 3önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &