> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye >  Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm)  (Okunma Sayısı 765 defa)
04 Mart 2010, 01:05:20
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 04 Mart 2010, 01:05:20 »8.Cilt 2.Bölüm


Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari :

Şahadetleri Kabul Edilmeyen Kimseler :

(İKİNCİ BÖLÜM)

HÜCCETLERE, KARİNELERE, YEMİNLERE, BEYYİNELERİN TERCİHİNE..

DAİRDİR.

Hücec-F Hattiyyenin Hükmü :

Kari Ne-1 Kat! A Ve Sair Hükm Sebebleri :

Tahlife Ve Tehalüfe Aid Meseleler :

Bir Lahika :

Tevazu´ Bil´eydiye Aid Meseleler :

Beyyinelerin Tercihine Aid Meseleler :

Söz Kimin Olduğuna Ve Tahkimi Hale Dair Bazı Meseleler ;

OTUZUNCU KİTAB..

KAZA İLE FETVAYA DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE UÇ BÖLÜMDEN İBARETTİR.

(MUKADDİME)

Kaza İle Fetvaya Dair Bazı Istılahlar :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

KADILARA VE AHKAMİ KAZAYA DAİR UMUMÎ MESELELERİ.

MUHTEVİDİR.

Kazanın Mahiyyeti, Erkânı, Meşrûiyyeti, Himet-İ Teşriiy-Yesi Ve Ehemmiyet-İ Mahsûsası :

Kadinlarin = Hâkimlerin Evsafı ;

Kadıların = Hakimlerin Adabı :

Bir Lahika : İslamiyyetde Müsavat :

Hakimlerin Vazifeleri :

Muhakemelerin Suret-! Cereyanı :

(İKİNCİ BÖLÜM)

HÜKMÜN ŞARTLARINA, GIYABÎ HÜKMLERE VE SAİREYE MÜTEALLİK BAZİ MESELELER HAKKINDADIR.

Hükmlerde Vücudu Şart Olub Olmayan Şeyler :

Gıyabî Hükmlere Dair Meseleler :

Kitâbül´kazı İlel´ Kazıya Dair Meseleler :

Mektûbünileyh Olan Hâkimin Vezaîfi :

Davaların Hükmden Sonra Tekrar Rü´yet Ediüb Edilme.

Bir Lahika: Şer´ı Mahkemelerden Verilen Hükmü Havi İlamların, Hüccetlerin Temyizi Hakkında.

Hakimin Hükmiyle Mahkumünbihin Hill Ve Hürmet Bakimindan Mahiyyetinin Tebeddül Edib Etmlyeceğl :

Hâkimlerin Azl Ve İn´izâlini İcab Edib Etmeyen Hâller :

Bir Lahika : İslâmda Millî Hakimi Yet Hakkında :

Tahkime Dair Meseleler

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

İFTA VE İSTİFTAYA DAİRDİR.

Fetvanın Mahiyyeti Ve Ehemmiyeti Şeriyyesi :

Müftilerde Aranılan Evsaf :

Hanbeli Fukahas1nın Kitablarına Da Müftillerin E Vs Ar Ve Muamelatı Hakk1nd Şu Gibi Beyanat Muharrerdir :

Muftilerin Başlıca Vazifeler! Ve Riayet Edecekleri Usul Ve Merasim :

Kaza İle İftanın Bir Zatda Cemi´ Olunubolunamıyacaği:

Işbü Sekizinci Cılddekı Mesailin Başlıca Mehazları :

Ömer Nasuhl Bilmen.

İSLAM HUKUKUNDA MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ.

Zararı manevî ve aksamı :

Mütecavizi tedib suretile mütezarrtnn tazminine çalışılması :

Tecavüzün tazir suretile takbih edilmesi :

Haksızlığın teşhiri ve mahv-ü ıslahı :

Mutazarrırın mütecavize bilmukabele cevap vermesi :

Manevî tazminatın ferağ ve İntikali kabil olup olmaması :

Manevi tazminatın kabili haciz olup olmadığı :

Manevî tazminatın miktarını tayin etmek salâhiyeti :

Manevî tazminatın cezadan madud olup olmaması :

«HUKUKİ İSLAM! YY E VE ISTILAH ATİ FIKHİYYE KAMUSU» NUN TEMİN EDECEĞİ BÜYÜK FAYDALAR..

«HUKUKİ ISLAMİYYE VE IST1LAHATI FIKHİYYE KAMUSU» YAYINLANIRKEN..

HUKUKI İSLAMİYYE KAMUSU» NİÇİN VE NASIL NEŞREDİLDİ?.
132 - : Cerh-i mücerredin hükmü: Meşhûdünaleyh, bu cerh-i mücerredi hâkime sırren ihbar ederek bunu beyyine ikâmesiyle sırren isbât eylese hâ­kim, bu isbâtı kabul ile şahidlerin şahadetlerini red eder, tezkiye yapılmış ol­sun olmasın. Fakat meşhûdünaleyh, bu cerhi alenen ihbar ederek isbât etmek isterse bir kavle göre bu cerh, tezkiyeden evvel de, sonra da kabul edilmez. Zira mücerred fısk, hükm altına alınamaz, ve bir insanın fışkını bilâ zarure­tin işâa ile esrarını hetk etmek caiz olmaz. Meşhûdünaleyh, bunu sırren ihbar ve isbât edebilirdi.

Fakat diğer bir kavle göre bu cerh-i mücerred, kablettezkiye kabul olu-, nur, bâdettezkiye kabul olunmaz.

Cerh-i mürekkebin hükmüne gelince bu da meşhûdünaleyhin bu cerhi bey­yine ikâmesiyle alenen isbat edebilmesidir ki, bu halde aleyhine olan şahadet. red olunur. Bu cerh, hukukî ihya zaruretine mebni caizül´isbât bulunmuşdur. Meşhûdünaleyh, bu cerhi isbât edemediği takdirde hakk-ı ibâdı taz^mmun e-diyorsa. şahidlere yemin teveccüh eder.

Meselâ : Meşhûdünaleyh, şahidlere rüşvet olarak para verdiğim iddia etdiği halde bunu isbât edemese şahidlere bu parayı almadıklarına dair yemin tevcih edilir. Yemin ederlerse meşhûdünaleyhin cerhi reddolunarak şahidlerin Şahadetleri bâdettezkiye kabul olunur (Reddimuhtar, Dürerürtıükkâm.)

(Malikî´lere göre de şahidler tezkiye edilir. Şöyle ki şahidleri alenen tez­kiye lâzımdır. Sırren tezkiye ise mendubdur. Sırren müzekki bir kişi olabilir. Sahidler cern edilirlerse bu cerhin sebebini beyan da lâzımgelir.

Hâkim, bir şahsın adaletini veya mecruhiyyetini bilirse bunun hilâfına olan ihbara iltifat etmeyib kendi ilmine göre hareket edebilir. Nitekim bir şa-hid, adaletle veya cerh ile şöhret bulmuş olsa veya meşhûdünaleyh, şahidin adaletini ikrar eylese hâkim bu şöhrete veya ikrara istinaden hüküm verebi­lir (Şerh-i MuhammecUrhıreşî.)

(Zâhirî´Iere göre de hâkim, kendi indinde adaletleri sabit olan şahidlerin şahadetleriyle hükm eder, tereddüdde bulunmaz.

Hâkim, şahidlerin hallerine muttali değilse onların hallerini suâl eder. Meşhûdünlehden şahidlerinin adaletlerini bildirecek vesika ister, meşhuduna-leyhden de şahidlerin şahadetlerini red edecek bir şey var ise onu bildirmele­rini taleb eder.

Şahidler, kablelhükm cerh edilirlerse onların şahadetlerîyle hükm edile­mez. Bâdelhükm cerh edilirlerse hâkim, hükmünü fesh eder. Çünkü hâkim için farzdır ki, haber-i fâsıkı red etsin, âdilin şahadetini infaz eylesin, bilmediği kimselerin hâllerini tebyine çalışsın (Elmuhallâ.)

(Şafiî´lere göre de tezkiye hususunda şu gibi meseleler vardır;


(1) : Kadının huzurunda şahadet eden şahidlerin veya müzekkilerin adale­tini veya fışkını kadı bilirse bu bilişine göre amel eder. Şahidin adaletini bilin­ce tezkiyesine muhtaç olmaz. Velev ki hasım, bu tezkiyeyi taleb etsin. Kadı ancak kendi aslı veya fer´i hakkında tezkiyede bulunamaz, bunların hakkında kendi bilgisine göre amel edemez.

Fakat kadı, şahidlerin hâllerini bilmezse istizgâ vâcib olur. Yani: Onlar tezkiye edecek kimseleri taleb eder. Velev ki hasım, bunların adaletlerini iti raf etsin. Çünkü istizgâ, ALLAH Taâlâ´ya aid bir hakdır. Binaenaleyh fâsık şa-hadetleriyle hükm olunamaz, velev ki hasım razı olsun. Şu kadar var ki, ha­sım bunları bu şahadet etdikleri şey hakkında tasdik ederse bununla şahadete mebnİ değil, belki hasmın ikrarına binaen amel olunur.

(2) : Kadı, tezkiye salâhiyyetirii haiz olan kimselere hâdise hakkında mah­rem birer mektub yazıb gönderir. Bu mektubda şahidleri, meşhûdünlehi meş-hûdünaleyhi başkalarından temayüz edecek suretde isimleriyle, sıfatlariyle. şöhretleriyle yazıb bildirir. Ve kavl-i sıhhiye göre borcun mikdarıru da yazar Çünkü bazen az bir mikdar hakkında şahidin sıdkına dair zann-ı gâlib hâsıl olur da çok bir mikdar hakkında bu zan hâsıl olmayabilir.

(3) : Müzekkiler, kadı ile görüşerek şahidler hakkında kanaatlerini, yani: Onları cerh veya tâdil etmelerini müşafeheten ve şahadet lâfziyle bildirirler Meselâ: Ben şahadet ederim ki, bu şahidler âdildir, diye kanaatini bildirir Bazı zevata göre müzekkiler, bu kanaatlerini kadıya bir mektub ile de bildire­bilirler, bu da kâfidir.

(4) : Şahidlerde aranılan şurut, müzekkilerde de aranır. Bundan baskı müzekkilerin cerh ve tâdile ve bunların esbabına muttali olmaları da lâzur-dır. Tâ ki âdil olan bir şahid, cerh edilmesin ve fâsık olan bir §ahid de tezkiye

olunmasın. Ömer Ibnül´Hattâb Hazretleri, kendi huzurunda bir şahidi tâdil eden bir müzekkiye hitaben şöyle buyurmuş: «Bu şahid senin komşun mudur ki, onun gecesini, gündüzünü bilesin. Veya bu senin altın veya gümüşünle se­nin namına ticarette bulunan bir kimse midir ki, bunlar ile onun vera´ ve ta-kevâsına istidlal edesin. Yoksa bu, senin sefer arkadaşın mıdır ki, bununla onun mekârimi ihlâfına istidlalde bulunasm. Bu suâle karşı müzekki, hayır böyle değildir, deyince Hazreti Ömer, öyle ise sen onu bilmiyorsun demiştir.

(5) : Cerh ve tâdil hususunda hâkim ile hem mezheb olub cerh ve tâdil sebeblerine vâkıf bulunan müzekkilerin şahid hakkında «O âdildir» demeleri kâfidir. Çünkü müzekki, bu söziyle şahid için asıl maksud olan adaleti isbât etmiş olur.

Cerh takdirinde ise sebeb-i cerhi sarahaten beyan vâcibdir. «O şahid zâ-nîdir.» denilmesi gibi. Bu söziyle müzekki, kazif olmuş olmaz. Çünkü bu sözü, bir hacete, bir suâle mebnidir.

(6) : Cerh hususunda muayeneye veya istifazeye Nâs arasında istihare itimad olunur. Ve cerh, tâdile takdim edilir. Çünkü bu cerh, müzekkinin bu babda ziyade vukufundan münbaisdir. Fakat muaddil olan müzekki: «Cerhin sebebini biliyorum, amma şahid ondan tevbe ederek salâh-ı hâl kesbetmişdir.» derse bu tâdil, cerhe takdim edilir. Zira bu hâlde muaddilin vukufu daha zi­yade bulunmuş olur.

Kezalik : Cerh edilen şahid başka bir beldede veya aradan bir zaman geç­tikten sonra kendi beldesinde tâdil edilse bu tâdil de cerhe tercih edilir.

(7) : Şahidlerin fısk gibi bir sebeble şahadete ehil olmadıklarım müddînin ikrar etmiş olduğunu hasım iddia ederek bu iddiasını bir şahid ile ve kendi­sinin yemin etmesiyle isbât etmek istese kadı, bu veçhile beyyineyi kabul et­mez. Çünkü bundan garez,...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 06 Mart 2010, 01:22:59 Gönderen: ecenur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm)
« Posted on: 01 Kasım 2020, 01:25:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) rüya tabiri, Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) mekke canlı, Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) kabe canlı yayın, Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) Üç boyutlu kuran oku Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) kuran ı kerim, Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) peygamber kıssaları, Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm) ilitam ders soruları, Şahidlerin Şahadetlerinden Rüculari (8.Cilt 2.Bölüm)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &