ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar  (Okunma Sayısı 1185 defa)
03 Şubat 2011, 14:15:47
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 03 Şubat 2011, 14:15:47 »Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar


Zeyd B. Amr B. Nüfeyl (R.A.)

Fetret Devrinde Meydana Gelen Bazı Olaylar.

Ka´be´nin Yapılışı

Ka´b B. Lüeyy.

Zemzem Kuyusunun Yeniden Açılması

Abdülmuttalib İn, Oğullarından Birini Kurban Etmeyi Adaması

Abdülmuttalîb´in, Oğlu Abdullah´ı, Vehb Ez-Zührî´nin Kızı Amine İle Evlendirmesi

Hz. Peygamber´în Sîreti

Rasûlullah ´(S.A.V.)´In Doğumu.

Hz. Peygamber Nasıl Doğdu .

Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar.
Zeyd B. Amr B. Nüfeyl (R.A.)


Şeceresi şöyledir: Zeyd b. Amr b. Nüfeyl b. Abdü´1-Uzza b. Rebah (Ri-yah ) b. Abdullah b. Kurz b. Rezah İbn Adiyy b. Ka´b b. Lüeyy el-Kureyşî el-Adevî.

Hz. Ömer´in babası Hattab, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl´in amcası aynı za­manda ana bir kardeşiydi. Bu şöyle olmuştu. Zeyd´in babası Amr b. Nüfeyl, babası Nüfeyl´in ölümünden sonra üvey annesiyle evlenmişti. O zamana göre böyle bir evlilik normaldi. Bu kadın, Zeyd´in dedesi Nüfeyl ile evliyken Hattab´ı doğurmuştu. Bu rivayet, Zübeyr İbn Bekkar ile Muhammed b. İshak´a aittir.

Zeyd b. Amr, putlara ibadet etmeyi bırakmış ve putperestlikten ay­rılmıştı. Besmelesiz kesilen hayvanların etini yemezdi.

Yunus b. Bükeyr, Hz. Ebu Bekir´in kızı Esmanın şöyle dediğini riva­yet eder: Zeyd b. Amr b. Nüfeyl´in -sırtını Ka´be´nin duvarına yaslanmış vaziyette- şöyle dediğini işittim: "Ey Kureyş topluluğu! Nefsimi elinde tutan Allah´a yemin ederim ki, aranızda benden başka İbrahim´in dinin­de bulunan hiç kimse yoktur.

Allahım, en çok kimi sevdiğini bilseydim, onu vesile ederek sana ibadet ederdim. Ama böyle birini tanımıyorum." dedikten sonra bineği üzerinde secde ediyordu.

Ebu Usame de Hişam´dan böyle bir rivayette bulunmuş ve rivayeti­ne şunları eklemiştir: Ka´be´ye doğru namaz kılar ve şöyle derdi, "Benim Rabb´im, İbrahim´in Rabbi´dir. Benim dinim, İbrahim´in dinidir."

Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, diri diri toprağa gömülecek olan kızların gö­mülmelerine engel olup hayatta kalmalarına çabalardı. Bir kimse, ken­di kızım toprağa diri diri gömüp öldürmek istediğinde ona şöyle derdi: "Bunu öldürme. Bana ver, ben kendisine bakarım, büyüdüğünde ister­sen geri alırsın, istersen bırakırsın."

Yunus b. Bükeyr, Muhammed b. îshak´tan şöyle bir rivayette bulu­nur: Şu bir kaç kişi Kureyşlilerden kaçıp gitmişlerdi: Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdi´l-Uzza,Osman b. Huveyris b. Esed b. Abdi´1-Uzza, Abdullah b. Cahş b. Riab b. Ya´mür b. Sabre b. Mürre b. Kebîr b. Ğunm b. Dudan b. Esed b. Huzeyme, annesi Ümeyye binti Abdulmuttalib, kızkardeşi Zennep binti Cahş -ki Rasûlullah, azat­lısı Zeyd´in boşamasından sonra kendisiyle evlenmişti.- ...İşte bunlar, bayramlarda önünde kurban kesilen ve Kureyş´e ait olan bir putun ya­nında toplanan Kureyşli bir topluluğun yanına vardılar. Bunlar, cema­atten ayrılıp bir kenara çekilerek birbirlerine şöyle dediler: "Birbirinize muvafakat edin. Keşke birbirinize uysanız." Sözcüleri ortaya çıkıp onla­ra şöyle dedi: "Vallahi, kavminizin doğru yolda olmadığını biliyorsunuz, ibrahim´in dininden sapmış, ona muhalefet etmişlerdir. Fayda ve zarar veremeyen bir puta tapılmaz. Kendiniz için hakkı arayın."

Bunun üzerine yola koyulup yeryüzünde dolaşmaya ve Hz. İbra­him´in dini olan Hanîf dinini aramaya başladılar. Bunlardan Varaka b. Nevfel, Hristiyanhğı seçti, o dinin sağlam bir mensubu oldu. Hristiyan-lardan, o dinle ilgili kitapları istedi. Ehl-i Kitaptan çok ilimler elde etti. Bunlardan Zeyd b. Amr b. Nüfeyl´den daha müstakim ve daha sebatlı bi­ri yoktu. Putlarla ilgisini kesti. Hristiyanlıktan, Yahudilikten ve diğer dinlerden uzaklaştı. Sadece Hz. İbrahim´in dini olan Hanîf dinine bağ­landı. Allah´ın birliğine inandı. Diğer tanrılardan kopup sıyrıldı. Kendi kavminden insanların kestiği hayvanları yemiyordu. Onların içinde bu­lunduğu yaşantıdan uzaklaşarak kendilerini protesto ediyordu. Hat­tab, ona çok eziyet etmişti. Mekke´nin yukarı taraflarına götürüp Ku-reyş´in ayak takımı ve beyinsizlerine teslim ederek: «Sakın, bunun Mek­ke´ye girmesine müsaade etmeyin!» demişti. Zeyd, ancak onlardan gizli olarak Mekke´ye giriyor, farkedilince de dışarı çıkarılıyordu. Dinlerini bozmasından veya kendilerinden birinin ona uymasından korkulduğu için, ona çok eziyet ediyorlardı.

Musa b. Ukbe.dedi ki: Takdir ettiğim bir adam, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl´den bahsederken onun, Kureyşlilerin kurban kesişlerini beğen­mediğini ve onlara şöyle dediğini anlatıyordu:

"Koyunu, Allah yarattı.. Gökten onun için su indirdi.. Yerden onun için ot bitirdi... Böyleyken onu keserken, ne diye üzerine Allah´tan baş­kasının adını anıyorsunuz " İşin önemine dikkat çekmek ve bu yaptıkla­rından ötürü onları protesto etmek için böyle konuşmuştu.

Yunus b. Bükeyr, îbn îshak´m şöyle dediğini rivayet eder: Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Hz. İbrahim´m dini olan Hanîf dinini aramak maksadıy­la yeryüzünde dolaşmaya niyetlenmiş ti. Karısı Safiye binti Hadremî, onun yola çıkmaya hazırlandığım her gördükçe, koşup durumu Hattab b. Nüfeyl´e haber veriyordu. Nihayet bir gün Zeyd, ilk kitap ehli birisin­den olan İbrahim´in dinini arayıp sorarak Musul ve Cezire´ye geldi. Son­ra Şam´a vardı. Orada dolaşırken Belka mıntıkasmdaki bir kilisede Hristiyanhkla ilgili bilgilerin kaynağı durumunda olan bir rahibin yanı­na gitti. Ona, Hz. İbrahim´in dini olan Hanif dinini sordu. Rahip ona dedi ki: "Öyle bir dini soruyorsun ki, bu gün seni ona ulaştıracak bir kimseyi bulamazsın. Onu bilenler çürümüş, onu tanıyanlar yok olup gitmiştir. Yalnız sana şunu derim ki, bir peygamber ortaya çıkmak üzeredir." Zeyd, Yahudiliğe ve Hristiyanlığa bakmış, ama onları beğenmemişti. Rahibin sözlerini tamamlamasından hemen sonra Mekke´ye doğru ale­lacele yola koyuldu. Lahm mıntıkasına vardığında üzerine saldırıp onu Öldürdüler .Varaka, onun ölümü üzerine şu mersiyeyi söylemişti:

"Ey İbn Amr, doğruyu buldun, güzel yaptın. Benzersiz Rabb´e inandığından ve dahi, Tağutlarm putlarını terkettiğinden dolayı, Kızgın ateşli tandırdan[1] uzak durdun. İnsan, yerin altında yetmiş derede de olsa, Rabb´inin rahmeti kendisine ulaşabilir."

Muhammed b. osman b. Ebi Şeybe´nin, İbn Ömer´den rivayet ettiği­ne göre, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, cahiliye döneminde de dindar bir Mmsey-miş. Allah´a bağlanmanın yollarını ararmış. Hatta bir defasında sefere çıktığında bir Yahudiye uğrayıp ona: "Beni de kendinle birlikte dinine sokmanı arzu ediyorum." demiş. Yahudi, ona şöyle demiş: "Allah´ın ga­zabından hisseni alıncaya kadar seni dinime sokmam!" Zeyd ise: "Ben zaten Allah´ın gazabından kaçıyorum." demiş ve tekrar yola koyularak bir Hristiyana uğramış, ona da: "Beni de kendinle birlikte dinine sokma­nı arzu ediyorum." demiş. Hristiyan ise, ona şöyle demiş: "Sapıklıktan payım alıncaya kadar seni dinime sokmam." Zeyd ise: "Ben zaten sapık­lıktan kaçıyorum." demiş. Hristiyan: "Sana öyle bir din göstereceğim ki, ona tabi olursan doğru yolu bulursun." deyince, Zeyd: "O hangi dindir " diye sormuş. O da: "İbrahim´in dini..." diye cevap vermiş. Bu defa Zeyd şöyle şahadet getirmiş: "Allahım, şahid ol. Ben, İbrahim´in dinindeyim. O din üzerine yaşayacak ve o din üzerine öleceğim."

Zeyd b. Amr´ın bu durumu Hz. Peygambere anlatıldığında şöyle bu­yurmuş: "Kıyamet gününde o, tek bir ümmet olacaktır."

Muhammed b. Sa´d, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl´in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Yahudilik ve Hristiyanlığı inceledim. İkisinden de aradığımı bulamadım. Bir zamanlar Şam ve yöresinde bulunuyordum. Orada bu­lunan bir manastıra uğrayıp rahiple görüştüm. Ona gurbette olduğu­mu, kavmimden uzaklaştığımı, putperestlikten, Yahudilik ve Hristiyanhktan hoşlanmadığımı anlattım. Bana şu cevabı verdi: "Ey Mekkelilerin kardeşi! Öyle sanıyorum ki, sen İbrahim´in dinini arıyor­sun. Aslmda sen, bu güne kadar hiç kimsenin bağlanmadığı bir dini isti­yorsun. O da baban İbrahim´in dinidir. O Hanif idi. Yahudi ya da Hristi­yan değildi. Memleketindeki Ka´be´ye yönelerek namaz kılıp secde eder­di. Memleketine dön. Allah, memleketinde, kavminden birini peygam­ber olarak gönderecektir. O, İbrahim´in dinini getirecektir. O, Allah ka­tında yaratıkların en hayırlısıdır."

Yunus, İbn îshak´m şöyle dediğini rivayet eder: Zeyd b. Amr b. Nüfeyl ailesinden bazdan bana şunu anlattılar: Zeyd, Ka´be´ye girdiğin­de ayakta durarak şöyle demişti: "Seninbuyruğuna amadeyim Allah´ım. Sana ibadet eder, sana kul olurum. Sen, gerçek Rabsm. İbrahim´in sığındığına sığındım. Hani o şöyle demişti: Burnumu senin huzurunda yere sürüyorum. Beni ne kadar zora sürsen de katlanırım. Kibir değil, iyilik isterim. Çok sıcak zamanda yürüyen kişi, rahat rahat konuşan kimse gibi değildir."

Ebu Davud et-Tayalisî´nin anlattığına göre Zeyd b. Amr ile Varaka b. Nevfel, din aramak maksadıyla yola koyularak Musul´daki bir rahibe uğramışlar. Rahip, Zeyd b. Amr´a sormuş:

- Ey deve sahibi, nereden geliyorsun

- İbrahim oğullarının (Mekkelilerin) yanından...

- Aradığın nedir

- Din arıyorum.

- Geri dön. Çünkü aradığın din, yakında senin toprağında ortaya çı­kacaktır!.. Varaka, Hristiyanhğa girdi. Ama ben, gerçek bir Hristiyan olmaya azmettim. Ne var ki o bana uymadı. Geri döndü. Dönerken de şöyle diyordu: "Senin buyruğuna amadeyim Allah´ım. Sana ibadet eder, sana kul olurum. Sen, gerçek Rab´sm. Kibir değil, iyilik isterim. Çok sı­cak zamanda yürüyen, rahat rahat konuşan gibi değildir. İbrahim´in inandığına inandım. Hani o şöyle diyordu: Burnumu senin huzurunda yere sürüyorum. Beni, ne kadar zora sürsen de katlanırım." Sonra yere kapanıp secde ediyordu.

Zeyd´in on oğlundan biri olan Said, Hz. Peygamber´in yanına gele­rek: "Ya Rasûlall...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar
« Posted on: 02 Nisan 2020, 09:37:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar rüya tabiri, Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar mekke canlı, Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar kabe canlı yayın, Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar Üç boyutlu kuran oku Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar kuran ı kerim, Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar peygamber kıssaları, Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar ilitam ders soruları, Hz. Peygamberin Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &