ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye > Hz. Ömer´in Halife Oluşu
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Ömer´in Halife Oluşu  (Okunma Sayısı 1402 defa)
06 Aralık 2010, 15:23:29
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 06 Aralık 2010, 15:23:29 »Hz. Ömer´in Halife Oluşu


Hicri Onüçüncü Sene.

Yermük Savaşı

Yermük Savaşından Sonra Şam Emirliğinin Halîd B. Velid´den Ebu Ubeyde´ye Geçmesi

Halid B. Velid´in Şam´a Gelmesinden Sonra Irak´ta Cereyan Eden Bîr Vak´a.

Hz. Ömer´in Halife Oluşu.

Dımaşk (Şam)´In Fethi

Fasıl

Fasıl

Fihl Savaşı

O Sıralarda Irak Diyarında Yapılan Savaşlar.

Nemarîk Savaşı

Köprü Savaşı Ve Müslümanların Komutanı Ebu Ubeyd Île Birlikte Birçok Askerîn Öldürülmesi

Büveyb Savaşı

Fasıl

Farsılıların, Yezdücürd´ün Hükümdarlığı Hususunda Birleşmeleri

Hîcrî Onüçüncü Senenin Olayları

Hîcrî Onüçüncü Senede Vefat Eden Şahsiyetler.

Hîcrî Ondördüncü Sene.


Hicri Onüçüncü Sene


Bu senenin başında Ebu Bekir es-Sıddık Şam´a göndermek için or­du toplamaya başladı. Bu işi, hac- dönüşünde şu ayet-i kerimelere uya­rak yaptı:

"Ey inananlar! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın; sizi ken­dilerine karşı sert bulsunlar. Bilin ki Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (et-Tevbo, 123.)

"Allah´a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşın," (et-Tevbe, 29.) Hz. Ebu Bekir, Rasûlullah´a uymak için böyle yapmıştı. Çünkü Rasûlullah (s.a.v.), Tebük gazvesi senesinde Müslümanları Şam´da sa­vaşmak için toplamıştı. Bu ordu şiddetli sıcaklarda büyük bir yorgun­luktan sonra o bölgeye ulaşmış, aynı sene geri dömüştü. Rasûlullah (s.a.v.) vefatından önce azadlısı Zeyd´in oğlu Üsame´yi, Şam ve sınırla­rında savaşmak için göndermişti.

Hz. Ebu Bekir, Arap Yarım adasındaki düzeni sağladıktan ve mür-tedlerle savaştıktan sonra bütün gücünü Irak´a teksif etti. Oraya Halid b. Velid´i gönderdi. Sonra Irak´a asker gönderdiği gibi Şam´a da gönder­mek istedi. Arap yarımadasının çeşitli yerlerinden emirler toplamaya başladı. Amr b. Ası Velid b. Ukbe ile birlikte Kudaalılann zekatlarını toplamakla görevlendirmişti. Ona, Şam´a gitmesi için mektup yazdı. Mektubunda şöyle diyordu:

"Ben, seni daha önce Rasûlullah´m görevlendirip söz vermiş olduğu işe, Rasûlullah´m sözünü yerine getirmek üzere iade etmiştim. Sen de bu görevin başına getirilmiş bulunuyorsun. Şimdi senin için hem dün­yada, hem ahirette hayırlı olacak birşeyle görevlendirmek istiyorum. Ancak şu andaki görevin senin için daha sevimli olması müstesna, "

Bunun üzerine Amr ona şunları yazdı: "Ben, İslâm´ın oklarından bi­risiyim. Allah´tan sonra sen, bu okları atan ve onları bir arada toplayan­sın. Bu okların en yamamnı, en korkutucusunu ve en faziletlisini araş­tır, bul ve onları kullan."

Hz. Ebu Bekir, Velid b. Ukbe´ye de yukarıdakine benzer bir mektup yazdı. Velid de ona aynı cevabı verdi. Bu iki komutan, yerlerine birer ha­lef tayin ettikten sonra Medine´ye yöneldiler.

Halid b. Said b. As, Yemen´den Medine´ye geldi. Medine´ye girerken üzerinde ipek bir cübbe vardı. Hz. Ömer, bu cübbeyi görünce orada bulunan insanlara, cübbeyi üzerinden çekip çıkarmalarını ve parçalamala­rını emretti. Halid b. Said de bu duruma öfkelenip Hz. Ali´ye şöyle dedi:

- Ey Abdumenaf oğulları, halifelik konusunda yenilgiye mi uğradı­nız

Hz. Ali de ona şöyle cevap verdi:

- Sen bu işi bir yenişme mi, yoka halifelik olarak mı görüyorsun Halid b. Said:

- Bu işi sizden daha iyi kimseler ele geçirmemeli, deyince Ömer b. Hattab, Halid b. Said´e şöyle karşılık verdi:

- Sus, Allah senin ağzını dağıtsın. Allah´a yemin ederim M, içine daldığın bu sözleri yalan olarak söylemeye devam ediyorsun. Ama, so­nunda sadece kendine zarar vereceksin.

Hz. Ömer, Halid b. Said´in bu sözlerini Hz. Ebu Bekir´e iletmiş, ama Hz. Ebu Bekir buna içerlememişti. Askerler, Hz. Ebu Bekir´in emri üze­rine yanında toplandıkları zaman Ebu Bekir kalkıp onlara bir konuşma yaptı. Allah´a gerekli şekilde hamdü senada bulundu. Sonra insanları cihada teşvik edip şöyle buyurdu: "Dikkat edin. Her iş için derleyici ve düzenleyiciler vardır. Her kim işinin gereğini yerine getirirse, bu onun için yeterlidir. Her kim Allah için çalışırsa, Allah ona yeter. Gayretli ol­sun, haddi aşmayın. Çünkü mutedil olmak çok daha tesirlidir. Dikkat edin, imanı olmayan kimsenin dini yoktur. Allah´tan korkusu bulunma­yan kimsenin de imanı yoktur. Niyeti olmayan kimsenin ameli hiçtir. Dikkat edin, Allah´ın kitabında Müslümanm sahip olmayı arzuladığı Allah yolunda cihad sebebiyle sevap ve mükafat vardır. Bu da Allah´ın gösterdiği kurtuluştur. Böylelikle insan rezil rüsvay olmaktan ve utan­maktan kurtulur. Ben, şerefli ve onurlu olmayı da buna ekliyorum."

Bu nutkunu irad ettikten sonra Hz. Ebu Bekir, komutanları tayin etmeye, sancak ve bayrakları onlara hazırlayıp vermeye başladı. Anla­tıldığına göre ilk sancağı Halid b. Said b. As´a vermişti. Hz. Ömer gelip onu bundan vazgeçirmeye çalışmış ve söylediği sözleri ena hatırlatmış­tı. Ancak Hz. Ebu Bekir, Ömer gibi bundan etkilenmiş ve içerlemiş de­ğildi. Aksine Halid´i Şam´a gitme görevinden alıp Teyma´ya gitmek üze­re görevlendirmişti. Halid´e, oradaki Müslümanlarla durup, gönderece­ği emrin kendisine ulaşmasını beklemesini tenbihlemişti.

Sonra Yezid b. Ebu Süfyan için bir sancak hazırlayıp verdi. Onun yanında da bir kalabalık vardı. Ayrıca maiyetinde Süheyl b. Amr ve ben­zeri Mekkeliler vardı. Hz. Ebu Bekir, Yezid b. Ebu Süfyan´ı uğurlarken beraberinde yaya olarak yürüdü. Yürürken ona, savaş bilgisi hususun­da güvendiği kimselere ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranma­sını tavsiye etti. Şam vilayetini ona bıraktı.

Sonra Ebu Ubeyde b. Cerrah´ı da başka bir ordu üzerine gönderdi. Onu da uğurlarken de beraberinde bir süre yaya yürüdü. Ona bazı tavsiyelerde bulundu. Humus valiliğini ona verdi. Amr b. As´ı beraberindeki bir ordu ile Filistin´e gönderdi. Göz önünde bulundurduğu bazı faydalar için her komutanın, diğer komutanların yolundan ayrı başka bir yoldan gitmelerini emretti. Hz. Ebu Bekir, bu emri verirken Allah´ın peygam­beri Yakub´un oğullarına verdiği şu talimata uymuştu:

"Oğullarım! Tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah katında size bir faydam olmaz. Hüküm ancak Allah´ındır. O´na güvendim, güvenenler de O´na güvensinler." (Yûsuf, 67.) Yezid b. Ebu Süfyan, Tebük üzerine gitti.

Medainî, hocalarının şöyle dediklerini rivayet etmiştir: Ebu Be­kir´in bu orduları harekete geçirmesi, hicri onüçüncü sene başlarında ol­muştu.

Muhammed b. îshak, Salih b. Keysan´m şöyle dediğini rivayet et­miştir:

"Ebu Bekir yaya, Yezid b. Ebu Süfyan ise süvari olarak bir süre yü­rüdüler. Hz. Ebu Bekir, ona bazı tavsiyelerde bulundu. Tavsiyelerini ta­mamladıktan sonra ona: "Sana selam söylüyor ve seni Allah´a emanet ediyorum." dedi. Sonra Medine´ye döndü. Yezid de yoluna devam edip yürüyüşünü hızlandırdı. Sonra Şurahbil b. Hasene, Yezid´in ardı sıra gitti. Bunlardan sonra da Ebu Ubeyde bunlara takviye olarak yola çıktı. Ama her biri ayrı bir yoldan gittiler. Amr b. As yola çıktı. Nihayet Şam diyarına bağlı Aramat´a inip konakladı. Anlatıldığına göre Yezid b. Ebu Süfyan da ilk olarak Belka´ya inip konaklamıştı. Şurahbil Ürdün´e in­miş, ama Basra´ya indiğini söyleyenler de olmuştur. Ebu Ubeyde ise, Cabiye´ye inmişti. Hz. Ebu Bekir de bunlara takviye askerler gönderme­ye başlamış. Bu takviye birliklerden her birine, diledikleri komutanın maiyetine girmelerini emretmişti. Ebu Ubeyde, Belka diyarına vardığı zaman Belkalılarla savaşmış, sonunda onlarla barış antlaşması yap­mıştı ki, bu da Şam´da yapılan ilk barış antlaşması olmuştu.

Şam´da vuku bulan ilk savaş, şöyle olmuştu: Bizanslılar, Filistin´e bağlı Ariye denen yerde toplanmışlardı. Ebu Ümame, bir birlik ile onla­rın üzerlerine gitmiş, onları öldürmüş, mallarını da ganimet olarak ele geçirmişti. Onlardan büyük bir komutanı da öldürmüştü. Bundan son­ra Mercü´s-safra savaşı yapılmıştı ki bu savaşta Halid b. Said b. As ile Müslümanlardan bir topluluk şehid edilmişlerdi. Denildiğine göre Mer­cü´s-safra savaşında Halid b. Said´in bir oğlu şehid edilmiştir. Kendisi ise kaçmış, Hicaz diyarına kendini atmıştı. Doğrusunu Allah bilir. Ibn Cerir, bunu böyle anlatmıştır.

Yine tbn Cerir der ki: Halid b. Said, Teyma´ya varınca Bizans asker­leri Gayra, Tenub, Beni Kelb, Selih (Süleyh ), Lahm, Cüzzam ve Gassan kabilelerinden birçok Hristiyan Arabi da aralarına katarak ona karşı büyük bir askeri birlik teşkil ettiler. Halid b. Said, onların üzerine yürüdü. Yakınlarına varınca onun karşısındaki bu düşman birlik dağıldı. Birçoğu İslâm´a girdi. Halid b. Said de gerçekleşen bu fethi, Hz. Ebu Be­kir´e bildirdi, Hz. Ebu Bekir, ona ilerlemesini ve geri dönmemesini em­retti. Ayrıca Velid b. Utbe ve İkrime b. Ebi Cehil refakatindeki bir askeri birliği de ona takviye kuvveti olarak gönderdi. Bunun üzerine Halid b. Said yoluna devam etti. Kudüs yakınlarına varınca Bizans komutanla­rından Mahan´la karşılaştı. Askerlerini kırıp geçirdi. Mahan kaçıp Şam´a sığındı. Halid b. Said, onun peşine düştü. Askerler Şam´a ulaş­mak için olanca gücüyle yürüyüşlerini hızlandırdılar. Şam´a yaklaş­mak istediler. Mercü´s-safra´ya ulaştılar. Orada Mahan´ın silahlı adam­ları yollarını kestiler. Mahan savaştı, Halid b. Said kaçtı. Zu´1-merve´ye giremedi. Bizanslılar, Müslüman askerleri çembere aldılar. Sadece sü­variler kaçıp kurtuldular, ikrime b. Ebi Cehil sebat etti. Şam´ın yakınla­rına kadar geriledi ve orada kaçıp kendisine gelenlere yardımcı oldu. Şurahbil b. Hasene de Irak´taki Halid b. Velid´in yanından kalkıp Ebu Bekir es-Sıddık´m yanına vardı. Ebu Bekir, onu ordusunun başına ko­mutan yapıp Şam´a gönderdi. Halid b. Said Zu´1-merve´ye uğradığı za­man kendisiyle birlikte Zu´1-merve´ye kaçan arkadaşlarının çoğunu topladı. Sonra bir grup ins...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Ömer´in Halife Oluşu
« Posted on: 03 Ağustos 2020, 21:33:32 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Ömer´in Halife Oluşu rüya tabiri,Hz. Ömer´in Halife Oluşu mekke canlı, Hz. Ömer´in Halife Oluşu kabe canlı yayın, Hz. Ömer´in Halife Oluşu Üç boyutlu kuran oku Hz. Ömer´in Halife Oluşu kuran ı kerim, Hz. Ömer´in Halife Oluşu peygamber kıssaları,Hz. Ömer´in Halife Oluşu ilitam ders soruları, Hz. Ömer´in Halife Oluşuönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &