ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > İslamda cihad
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslamda cihad  (Okunma Sayısı 547 defa)
06 Aralık 2010, 17:34:23
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 06 Aralık 2010, 17:34:23 »İslamda CİHAD


Durak Selim


Cihad; Lugatta hedefi gerçekleş tirmek   uğrunda  güçlükle,  meşakkatle  gayret  ve  çaba göstermektir.   Arap   dilinde   güçlük   manasına  gelen   cehd   kelimesinden   türediği   için  kelimenin  lugat   anlamına   binaen, mücadele  manasınada   gelir.

Şer-i istilahda ise cihadın tarifi:    İslam risaletini (davetini) taşımada çıkan maddi gücü maddi güç ile yok etmektir. Allah uğrunda   canla,  malla   veya   fikir   vererek veya asker  çoğaltarak  ve  bunlara   benzer   hususlarla ilgili son   çabayı   sarf   etmektir. Yani cihad; İlah-i  kelimetullah için savaşmaktır. Direk savaşla   ilgili bir husus varsa o cihaddan sayılır. Direk savaş la ilgili değilse, istilahtaki  cihad   anlamına girmez. Daveti yüklenmek, zalime  karşı hak  sözü  söylemek ve buna benzer  hususlar lugatta   cihad  olarak  adlandırılır   isede şer-i istilahta  değildir.  Çünkü Kuran’da ve sünnette lugavi manadaki cihad ile istilahi manadaki cihad hakkındaki naslar ayrı ayrı zikredilmiştir. Allah’u  Teala   şöyle   buyurdu:                                                                   

"(Cihanşumül uyarıcılık görevini   sana   verdik.) O  halde ; Kafirlere  boyun   eğme  ve bununla (Kur’an  ile)  onlara  karşı  olanca  gücünle  büyük  bir cihad ver !"  (Furkan 52)                                                 

"Allah  uğrunda  ona   yaraşacak   şekilde (tam  hakkıyla)  cihad   edin. Sizi O seçti;  din  hususunda üzerinize  hiç bir zorluk  yüklemedi;   babanız   İbrahim’in

dîninde (olduğu gibi). Peygamberin sizeşâhit olması, sizin de insanlara şâhit olmanız için, O, gerek bundan önce ki (kitaplarda), gerekse bu (Kur'an’da) size «Müslümanlar» adını verdi. Öyle ise namazı kılın: zekâtı verin ve Allah’a sarılın. Ne güzel Mevlâ'dır O ve ne güzel yardımcıdır."  (HAC :78)

Resulullah  (sav),  Hadisi   şerifinde  şöyle   buyuruyor :


"Cihadın  en  üstünü,  zalim  yönetici  karşısında  hak  sözü   söylemektir." Yine  cihadın  başka  bir  anlamda  yani  dilde  ise  cihad  şöyle  kullanıldı:

"Eğer  onlar  (Annen, Baban)  seni,  hakkında bilgin   olmayan  bir  şeyi (körü  körüne)  bana  şirk (ortak)  koşman  için  zorlarlarsa,  onlara   itaat   etme.  Onlarla  dünyada  iyi  geçin. Bana   yönelenlerin  yoluna  uy.  Sonunda   dönüşünüz   ancak   banadır.  O zaman  size  yapmış  olduklarınızı  haber  veririm."  (LOKMAN :15) 

Burada  geçen   cihad,  İslam  davetini  yüklenmek  ve  zalimlere  karşı  çıkıp hak sözü söylemek için  son  çaba sarfetmektir. Bu hususta, Müslüman çok  meşekkat  gördüğü  ve  son   çabayı   sarf   ettiği için    cihad   adlandırıldı   isede   buna   İslamda  fikri  ve  siyasi   mucadele  denir. Asıl   konumuz olan   istilahta ki  cihad    kelimesi  savaşta  talan  ve yağma  anlamını   yahut  dehşet lafsında  ifadesini  bulan,  korku  ve  ürkme  anlamını  yahut   hayvan lık ve vahşiliği, musubed ve şiddeti İhtiva  etmez.  Zihinde  yer  alan  bütün bu düşüncelerden farklı, Müslüman olmayanlar  yanında   yaygınlık kazanmış  bulunan   bütün  lafız  ve  terimleri  bir  kenara  bırakarak  tam  aksine,  bu  kelime  İslamın  gerçek hedefini   ortaya   koyan   bir   kelimedir ki; bu da zararı ortadan kaldır-maktır. Bunun kapsamına   başka hususlar  girmesin diye Allah yolunda fisebilillah ifadesi ile kayıtlandırılmıştır. Taki nefis  cihada kendi arzu ve isteklerini sokmasın  bunun kapsamına herhangi bir ülkeyi  köle leştirmek, herhangi bir malı, serveti, yönetimi, otoriteyi veya şöhreti elde edebilmek,  düşmanlık, intikam almak için çaba harcamak gibi hususlar bunun kapsamına  girmesin. Geriye sadece İslami anlamıyla cihad kalmaktadır ki bu da Allah yolunda  cihad’tır. Bunda Allah’ın razı olduğu   hedef ve maksatları  amaç  edinmekten başka  bir şey yoktur. İşte bunu   bildiren   bir çok   ayeti   kerime vardır.  Şöyleki: 

"İşte böylece  sizin insanlar üzerinde şâhitler olmanız, Resûl’ün de sizin üzerinizde bir şâhit olması için sizi vasat (üstün ) bir millet kıldı. Senin arzulayıp da şu anda üzerinde bulunduğun kıbleyi (Ka’be’yi) biz ancak Peygambere uyanı, ökçesi üzerinde geri dönenden (münâfıktan) ayırtetmemiz için kıble yaptık. Bu şekilde kıblenin (Kudüs’ten Ka’be’ye) çevrilmesi, Allah’ın yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı aslâ zâyi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara (her şeye rağmen) şefkatli ve merhametlidir."   (Bakara : 143)

Kur’an-ı Kerim burada bizlere  Müslümanların hayatının hedefini   açıklamaktadır. Bu  anlamı  bir başka   yolla  şöyle  ifade  etmektedir. 

"Onlar, (o mü’minler) ki, eğer  kendilerine yeryüzünde  iktidar   verirsek,   namazı  kılarlar,  zekatı  verirler, iyiliği emrederler  ve kötülükten   nehyederler. Işlerin sonu Allah’a varır."  (Hac :41)


Kur’an-ı  Kerim  burada  insanlar   yerine  yeryüzü   kullanmış  ve  Müslü manların güç ve kuvvetinin (Devletinin)  faydasının,  onların   Allah’ın  dinini  yer  yüzünde  tebliğ  etmek  görevini  yerine  getirmelerinde, hayrı   yayıp  kötülüğe  son   vermekte ortaya  çıktığını   açıklamaktadır.  Bu  görev   bütün   dünyayı   kuşatan genel  bir görevdir. Aksine o yeryüzünde bütün   fitne  ve  fesattan   söz   ediyor.   Örnek   olmak   üzere  yüce Allah’ın  şu  buyruklarına  bakalım:

 «"Allah’ın izniyle onları yendiler. Dâvud Câlût’u öldürdü. Allah ona (Dâvud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer  Allah insanlardan bir kısmı ile diğerlerini savup hizaya getirmeseydi, elbette yeryüzünde nizam bozulurdu. Lâkin Allah bütün insanlğa lûtuf ve    kermi ile muamele etmiştir."  (Bakara :251)

"Ne zaman savaş için  bir  ateş  yakmakmışlarsa (fitneyi uyandırmışlarsa) Allah onu  söndürmüştür. Onlar  yeryüzünde  bozgunculuğa  koşarlar,  Allah  da  bozguncuları  sevmez."  (Maide:64)

İşte bu şekilde  Kur’an-ı  Kerim hakkın   ordusunu  İslam  devletinin  hizmetlerini,  bütün    yeryüzünü    kapsayacak     şekilde sunmuştur.  Eğer  Dünyanın  herhangi  bir  yerinde kötülük fitne, fesat yönetim   güçle ri var olursa  Müslümanlar (İslam devleti) ona ulaşmak ve ona son verip onun  yerine  hayrı  yerleştirmekle  görevlidir.

İşte  onlar (İslam  devleti)  böyle  bir  fesadın ateşini söndürmek üzere  emrolunmuşlardır. Çünkü  yüce Allah  şu  buyruğu  ile  bu  noktayı  dile  getirmektedir;

"Kendileri  ile  savaşılanlara  zulme  uğradıkları  için  (savaşmalarına)  izin  verildi. Allah  elbette ki  onlara  yardım  etmeye  kadirdir. Onlar, başka değil, sırf “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer   Allah, bir kısım insanları diğer bir kısmı ile defetmeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah’ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, gâliptir."  (Hac: 39-40)

Bu  ayeti  kerimede  kendilerine  karşı  savaşılma hükmü   nazil  olan  insanlar  ile  savaşma gerekçesi olarak, onların  verimli bir araziye sahip olmamaları veyahut  büyük  ticaret  pazarı  ellerinde  tutmaları  veya bir  başka  dine  mensup  olmamaları gösterilmiyor  suçlarının zalim  olmak, insanları yurtlarından "Rabbimiz Allah’tır" dedikleri için haksız yere  çıkarma  olduğu  açıkça anlaşılmaktadır. Şöyle bir  hafızamızı  geçmişe geçmişteki  medeniyetlere  götürürsek,  kaydedilmiş tarihi  incelersek  görürüz ki; Allah’ın kanun  ve  yasalarının  dışındaki kurulu medeniyetler, daima   insanlığa  ızdırap çektirmiş, zulm  etmiştir. Şöyle; ki  bazı  toplumlar  nefsi  bir takım  hevalarının esiri olmuşlar bizzat  kendilerini kendileri gibi olan   başka  toplumların Rab ve İlahı yapmışlar. Toplumlar  serkeşleyip işi inada bindirince bir tek fitne  çıkmakla  kalmaz.  İçinde birbirine  benzer  yığınla şeytan, birçok fitneler ortaya  çıkar, işte bu toplumların tufanında   ortaya  çıkan bu güçler, kendi hevalarının  namı  hesabına  zayıfların bütün mallarını talan eder, adalet  ve insafı  ortadan kaldırır,  zulüm  ve  baskının   sancağını  yükseltir  idiler.  Günümüzde  ise   yine  aynı   güçler, (devletler) Başka nizam, kuruluş  ve  çeşitli  şahsiyetlerle türlü çeşitli hilelere sapmak yolu ile fesatlarını gerçekleştirirler. Guçlü  olmak  hakkına  sahip  olduklarından dolayı, gerçek hak  sahiplerinden yani mazlum ve fakir ümmet lerden servetlerini haksızca sömürürler. Yine bütün bu şeytani   emellere, uygulamalara  kendi hedeflerini gerçekleştirmek üzere amaçları doğrultusunda dinide kullanmaya başlayarak zulüm yapmaya koyulurlar, sadece kendi dinlerine sıkı sıkıya bağlanmak  husunda ısrar edip dururlar. İşte böyle fesat sahipleri yani devletler insanlığın bünyesinde  zehirle  dolup  taşan  ve  kötü  kokunun  alabildiğne   yayıldığı  hasta  bir  organ  durumundadırlar.  Böyle bir organı olduğu   gibi   bırakmak   cesedin   tümüyle helak   olması  anlamına gelir. Burdan   hareketle bu   toplumların  önlerinde daimi olarak duran   yönetimlerinin niyetleri ve  toplumdaki kötülüklerin korunması  yolunda  onlarla  dayanışma  içinde  olan  diğer insanların, Allah’ın dini olan dosdoğru yola döndürülmesi  için   yapılan   bütün çabaların etki etmesine imkan bırakmayacak   şekilde sınırı   aşacak   olursa,  o zaman  mazlum   olan   başkalarının   haklarını ellerinden alıp haksızlık yapmalarını engellemek, onların izzet ve şereflerine saldırmalarını, ahlaki,  ruhi  ve  maddi  hayatlarına  karşı  taarruzda  bulunmalarını önlemek için hüküm verilmiş  oluyor.

Bunlar  o  derece   taassuba   kapılmış  kimselerdir  ki   onlara    karşı     taarruzda  bulunmanın mustaza...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İslamda cihad
« Posted on: 14 Ağustos 2020, 05:52:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslamda cihad rüya tabiri,İslamda cihad mekke canlı, İslamda cihad kabe canlı yayın, İslamda cihad Üç boyutlu kuran oku İslamda cihad kuran ı kerim, İslamda cihad peygamber kıssaları,İslamda cihad ilitam ders soruları, İslamda cihadönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &