ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Dinden dönmenin cezası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dinden dönmenin cezası  (Okunma Sayısı 2037 defa)
07 Ocak 2011, 21:57:41
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:57:41 »DİNDEN DÖNMENİN VE PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E SÖVMENİN CEZASI

 

5324- Zeyd bin Eşlem radiyallahu anh'dan miirsel olarak: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim dinini değiştirirse, boynunu vu­run!"

Mâlik. Hadisin yorumunda Mâlik şöyle dedi: Bu hüküm, İslâm'dan başkasına dönen kimse hakkındadu'. Zındıklar ve benzerleri gi­bi. Onlar tevbeye davet edilmeden öldürülür­ler. Çünkü onların tevbeleri anlaşılmaz. Zira onlar küfrü gizlerler; İslâm'ı ilân ederler. Kü­fürleri tesbil edildikten sonra tevbeleri isten­meden öldürülürler.

Bize göre durum daha değişiktir. İs­lâm'dan çıkıp mürted olan kişiye tevbe teklif edilir. Tevbe edip tekrar İslâm'a dönerlerse ne âlâ, aksi halde öldürülürler.

Dedi ki: Peygamber'in "Kim dinini değiş­tirirse öldürün" sözünün manası: Kim İs­lam'dan çıkıp başka dini kabul edersedir; yoksa İslâm'dan gayrı bir dinden çıkıp başka dine giren, demek değildir. Yahudilikten Hı­ristiyanlığa, ya da Mecusiliğe geçenler gibi. Zimmîlerden her kim başka dine girerse, ne tevbesi istenir ve ne de öldürülür.

5325-  Abdurrahman bin Muhammed bin Abdillah bin Abdi'1-Kârîradiyallahu anh'dan, o da babasından:

"Yemen'den Ebû Musa'nın memuru Ömer'e geldi. Ömer ona insanlar hakkında sormaya başladı ve dedi ki: 'Sizde garip bir haber var mıdır?'

'Evet; Bir adam müslüman olduktan son­ra tekrar kâfir oldu' dedi.

'Peki ona ne yaptınız?'

'Yakalayıp boynunu vurduk.'

'Onu üç gün hapsedip, her gün bir ekmek vererek, onun tekrar tevbe edip İslâm'a dön­mesini teklif elseydiniz olmaz mıydı? Belki tevbe edip Allah'ın emrine dönerdi. Allahım! Ben bu hâdisede ne bulundum; ne de emret­tim; duyunca da hoşnut olmadım dedi."

[Mâlik.)

5326- İkrime radiyallahu anh'dan: Ali'ye zındıklar (İslâm'dan dönenler) ge­tirildi; onları ateşe atıp yaktı. İbn Abbâs bunu duyunca şöyle dedi: 'Ben olsaydım, yakmaz­dım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış ve şöyle buyurmuş­tur: 'Allah'ın azap ettiği şeyle azap etmeyin!" (Ali şu cevabı verdi:) 'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem:'Kim dinini değiştirse onu öldürün!" buyurduğu için onları öldürdüm."

|Buhârî ve sünen ashabı-]

Tirmizî şunu ekledi: Ali bunu duyunca: "İbn Abbâs doğru söylemiştir" dedi.

5327-   Harise bin Mudrib radiyallahu anlı'dan:

"Abdullah b. Mes'ûd, Kûfe'ye geldi ve şöyle dedi: 'Benimle araplar arasında hiçbir kin yoktur. Hanîfeoğullarmın mescidine uğra­dım, onların Müseyleme'ye iman ettiklerini gördüm.' Abdullah onlara haber gönderip ge­tirtti. Olları tevbeye davet etti. İbnü'n-Nev-vâha'dan başka hepsi tevbe ettiler. Abdullah ona şöyle dedi: 'Allah Resulü sallallahu aley­hi ve sellem'in sana şöyle dediğini duydum: 'Eğer sen elçi olmasaydın, boynunu vurur­dum. İşte sen bugün elçi değilsin."

Ondan sonra, o zaman Küfe valisi olan Karaza bin Kâ'b'a emretti. O da onun boynu­nu vurdu. Hem de çarşı içinde. Sonra şöyle dedi.

'Kim İbnü'n-Nevvâha'yı öldürülmüş ola­rak görmek isterse, çarşıda öldürülmüştür.'

[Ebû Dâvud]

5328-  İbn Muğayyir es-Sa'dî radiyallahu anh'dan:

"Seher vaktinde atımı aramaya çıktım, Benû Hanîfe mescidlerinden birine uğradım. Müseyleme'nin Allah Resulü olduğuna şeha-det getirdiklerini duydum, hemen gelip duru­mu Abdullah'a (yani İbn Mes'ûd'a) bildir­dim. Onlara zabıta gönderip yakalattı ve ge­tirtti. Nihayet tevbe ettiler ve sözlerinden rü-cû ettiler. Bunun üzerine onları serbest bırak­tı. Sonra onlardan Abdullah bin en-Nevvâha adında bir adam geldi. Hemen onun boynunu vurdurdu. Ona dediler ki: 'Hepsini bıraktın, bu adamın boynunu vurdun, sebep ne ola ki?' Şu cevabı verdi:

'Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in yanında otururken bu, bir adamla bera­ber Müseyleme'nin yanından temsilci (elçi) olarak gelmişlerdi. Onlara Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: 'Benim Allah Resulü olduğuma sehadet eder misiniz?' Onlar şu cevabı verdiler: 'Sen Mü­seyleme'nin Allah Resulü olduğuna şehadet eder misin?'

'Ben Allah'a ve peygamberlerine iman et­tim. Eğer ben temsilci olarak gelenleri öldür-

seydim, şu anda ilcinizi de öldürürdüm' buyur­du. İşte ben bunun için bu adamı öldürdüm dedi ve sonra emretti onların mescidleri yıkıl­dı." [Dârimî]

5329- Enes radiyallahu anh'dan: "Ukl ve Ureyne'den birtakım insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geüp İslâm'ı kabul ettiklerini söylediler ve: 'Ey Al­lah'ın Resulü! Biz süt sağan bir kavimiz, zİra-atle meşgul kasabalılardan değiliz.' dediler ve de Medine'de kalmak İstemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlara bir çobanın otlattığı develerin yanma gitmelerini, onların sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini emret­ti. Yola revan olup gittiler, Harre mevkiine va­rınca İslâm'dan dönüp mÜrted oldular ve Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çobanı­nı öldürdüler, Develeri de önlerine katıp gitti­ler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu duyunca, peşlerinden adam gönderdi. Yakalanıp getirildiler. Emir buyurdu, onların

gözlerini oydular, ellerini kestiler, Harre'nîn bir yerine attılar, ölünceye dek de orada öyle­ce bırakıldılar."

Katâde dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan sonra sadakaya (ze­kâta) teşvik ettiği ve organları kesmekten ııehyettiği haeri bize ulaştı."

5330- Onun rivayetlerindendir:

Katâde dedi ki: Bana İbn Sirîn: "Bu vak'a şer'î cezalar hakkındaki âyetler nazil olmadan önce idi" dedi.

5331-   Rivayetlerinden birisi de şudur: "Onların elleri ve ayakları kesildi, gözleri çı­kartıldı.  Harre'ye  atıldılar,  taşları ısırmaya

başladılar."

5332- Başka rivayette: Selâm dedi ki: Ba­na ulaşan habere göre Haccâc, Enes'e:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cezaların en şiddetlisini bana anlat!" dedi. O da ona bu olayı anlattı, bunu Hasan duyunca şöyle dedi: "Ona (Haccâc'a) bu ola­yı anlatmamasını çok isterdim."

5333- Başka bir rivayetinde: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların gözlerini, çobanın gözünü oydukları için oydurdu."

5334-  Başka bir rivayetinde Ebû Kılâbe dedi ki: "Bunlar, hem hırsızlık yapmışlar, hem Öldürmüşler, hem de iman ettikten sonra kâfir olmuşlardı. Allah ve onun elçisine karşı harp ilan etmişlerdi (onun için bu cezaya çarptırıldılar)."

5335- "Çiviler (getirilmesini) emretti, ateş­te kızartılıp gözlerine mil çekildi. Ayrıca elleri ve ayaklan kesildi. (Kanlan aksın diye de) On­ları dağlamadı." | Mâlik hariç, altı hadis imamıi

5336- Ebû'z-Zinâd radiyallahu anlı'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

hırsızlık yapanların ellerini kesip gözlerini

ateşle dağladığı zaman Allah Teâlâ onu azar­ladı ve şu âyeti inzal buyurdu: "Allah ve Re­sulüne savaş açanların cezası..." (Mâide, 33) [Ebû Dâvud ve Nesâî.]

5337- Behz bin Hakîm bin Muâviye'den, o da babasından, o da dedesinden radiyallahu anh:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müslümanlığı kabul ettikten sonra müş­rik olan kimsenin, tekrar müşrikleri bırakıp müslümanlara katılıncaya kadar, Allah hiçbir amelini kabul etmez."

5338-

"Bir Yahudi kadını durmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sövüyor ve aley­hinde edepsiz sözler söylüyordu. Bunun üze­rine bir adam onu boğdu, kadın öldü. Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kanı­nı heder etti (yani kısas gerekmediğini bildir­di)." lEbûDâvud]

5339- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Kör bir adamın bir cariyesi vardı. Bu cari­ye durmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde konuşup sövüyordu. Âmâ ise ona engel olmaya çalışıyordu, fakal kadın bîr türlü bundan vazgeçmiyor, onu dinlemiyor­du. Bunun üzerine bir kısa kılıç alıp, onu cari­yenin karnına dayadı ve üzerine abanarak onu öldürdü. (Hamile olduğu için) kadının ayakla­rı arasına bir çocuk düştü ve yer kana bulandı.

Sabah olunca bu durum, Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem'e anlatıldı. İnsanları top­layıp şöyle dedi: 'Bana itaat etmesi gerektiğin­de görevini yapan kimseyi Allah aşkına arıyo­rum. Kİm yapmış ise ortaya çıksın.' Hemen âmâ ayağa kalkıp insanları yara yara, düşe kal­ka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanma gelip önüne oturdu ve şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Bu işi yapan benim. Durmadan sana sövüyordu, seni kötülüyordu; menetmeye çalıştım, vazgeçmedi. Azarladım gene de devam etti. Benim ondan inci gibi iki oğlum vardır. Benim eşim idi. Dün baktım ge­ne seni kötülemeye ve sana sövmeye başla­yınca, dayanamadım kısa ve keskin bir kılıç alıp onun karnına dayadım ve üzerine abanıp onu öldürdüm.'

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem şöyle buyurdu: 'Dikkat edin ve şahit olun! Onun (cariyenin) kanı hederdir (kısas gerekmez)'." [Ebû Dâvud ve Nesâî.]

5340-   Ebû Berze el-Eslemî radiyallahu anh'dan:

Bir gün Ebû Bekr'in yanındaydım. Bir adama çok kızdı. Dedim ki:

"Ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in halifesi! Müsaade et de onun boynunu vurayım!"

Ebû Berze dedi ki: Benim bu sözüm onun öfkesini giderdi. İçeriye girdi ve beni çağırttı, yanma varınca, şöyle dedi: "Biraz önce bana ne demiştin?"

"Müsaade et de boynunu vurayım" demiş­tim.

"Sana emretseydim, yapacak miydin?"

"Evet" dedim.

"Hayır, vallahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra herhangi bir insa­nın böyle bir şeyi emretme hakkı yoktur" de­di. | Ebû Dâvud ve Nesâî]


5324-Mâlik bunu (akdiye 15, s. 736),...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dinden dönmenin cezası
« Posted on: 10 Nisan 2020, 05:56:31 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dinden dönmenin cezası rüya tabiri,Dinden dönmenin cezası mekke canlı, Dinden dönmenin cezası kabe canlı yayın, Dinden dönmenin cezası Üç boyutlu kuran oku Dinden dönmenin cezası kuran ı kerim, Dinden dönmenin cezası peygamber kıssaları,Dinden dönmenin cezası ilitam ders soruları, Dinden dönmenin cezasıönlisans arapça,
Logged
01 Temmuz 2019, 15:35:20
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.700Site
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2019, 15:35:20 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri İslam yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
01 Temmuz 2019, 17:04:03
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2019, 17:04:03 »

Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri sonsuz tevekkül içinde islam dinine bağlı şekilde yaşayıp kurtuluşa erişen kullardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Temmuz 2019, 17:30:08
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.494« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2019, 17:30:08 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına göre doğru yolda ilerlemeyi nasip etsin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &