> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Temizleyici Suyun Hükmü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Temizleyici Suyun Hükmü  (Okunma Sayısı 2384 defa)
25 Ocak 2010, 10:59:16
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 25 Ocak 2010, 10:59:16 »
Temizleyici suyun hükmüne gelince bu iki kısma ayrılır:

1. Şâri´ tarafından konulan hükmü: Ki bu su ile büyük ve küçük hades hali ortadan kaldırılmış olur. Bu suyla abdest almak, cünüblük ve hayız hâlinden ötürü gusüi yapmak mümkündür. Hissedilen ve hissedil­meyen necaset, bu suyla giderilebilir. Farzlar, mendublar ve sair ibâdet­ler bununla edâ edilebilir. Cuma guslü ile iki bayram guslü ve benzeri Al­lah´a yaklaştırıcı hususlar bu sayede temin edilir. Bunun yanında içmek, yemek pişirmek, hamur yoğurmak, elbise ve beden temizliğiyle tarla su­laması gibi âdet îcatfi jşlerde de kullanılması caizdir.

2. Kullanılmasının hükmü: Bundan maksat, kullanılmasının farz veya haram olması gibi nitelikleridir. Bu bakımdan da beş hükme tâbidir. Ki bu hükümleri de vâcib, mendub, haram, mübâh ve mekruh şeklinde sırala­yabiliriz. Mendubtan amaç, sünneti kapsayan hüküm demektir. Şundan ki: Mendub ile mesnun bazı İmamlara göre aynı, bâzılarına göre de ayrı şeylerdir. Nitekim abdestin mendublarında da bu hususa değinilecektir.

Suyun kullanılmasının vâcib olduğu hususuna gelince bu, şu durum­larda olur: Namaz gibi, edâ edilmesi büyük ve küçük hades hâlinden te­mizlemeye ihtiyâç duyulan bir farzın edası durumunda bu suyu kullan­mak vâcib otur. Namazın edâ vakti eğer geniş ise, dolayısıyla bu vacibin edasının vakti de geniş olur. Yok, eğer namazın edâ vakti daralmışsa, do­layısıyla bu vacibin edasının vakti de daralmış olur.

Bu suyun kullanılmasının haram olduğu durumuna gelince bu, şu hal­lerde olur:

a. Bu su başkasının mülkiyetinde bulunup kullanma izninin olma­ması.

b. Bu suyun sırf içmek için sahibi tarafından sebil edilmiş olması. Sırf içmeye tahsis edilen sebillerdeki mevcut sudan abdest almak haramdır.

c. Suyun kullanılmasının zarara yol açması. Sözgelimi suyla ab­dest almak veya gusül yapmak, teyemmüm bahsinde de anlatılacağı üzere hastalık veya daha vahim haller doğuracaksa; fazla sıcak veya fazla so­ğuk olması dolayısıyla kullanıldığı takdirde bir zarar meydana gelecekse; su, kullanıldığı takdirde heder edilmesi şer´an caiz olmayan bir hayvan susuz kalacaksa; bütün bu sayılan hallerde abdest için olsun, gusül için olsun suyu kullanmak haramdır. Sırf içmek için yapılan bir sebilin suyun­dan abdest almak, telef edilmesi doğru olmayan bir hayvanın içeceği su ile abdest almak, kişi hasta iken hastalığının daha fazla artacağını bile bile abdest alması haramdır. Ama yine de almış olduğu bu abdest ile na­maz kılması sahîh olur.

Suyun kullanılmasının mendub olduğu hususuna gelince bu, şu du­rumlarda olur:

a. Abdestli iken yeniden abdest almak.

b. Cuma günü için gusül yapmak.

Suyun kullanılmasının mübâh olduğu hususlara gelince; bu da içmek, hamur yoğurmak ve benzeri durumlarda olur.

Suyun kullanılmasının mekruh olduğu hususlara gelince bu, şu du­rumlarda olur:

a. Su, şiddetli derecede sıcak veya soğuk olup ancak bedene za­rar vermez ise kullanılması mekruh olur. Bununla abdest almanın mek­ruh olmasının sebebi şundan ileri gelmektedir: Bu suyla abdest alan kişi, sıcaklık veya soğukluğunun meydana getirdiği acı ile meşgul olduğundan tam bir huşu içinde ibâdetini eda edemez. Abdest alırken de bir an önce, bu suyun meydana getirdiği ızdiraptan kurtulmak için işi aceleye getirir ve istenilen şekilde abdest alamaz.

b. Su güneşte isıtılırsa. Bu suyun abdest veya gusül için kullanıl­ması iki şartla mekruh olur:

1. Güneşte ısıtılan su, altın ve gümüş dışındaki bakır, kurşun ve benzeri madenlerden yapılan kap içinde bulunursa kullanılması mekruh olur.

2. Bu işlemin sıcak ülkelerde yapılması halinde sözkonusu suyun kullanılması mekruh olur.

Bu suyun abdest alma, gusletme, elbise yıkamada kullanılması mek­ruhtur. Bu suyla yıkanan elbiseyi ıslak iken bedene değdirmek de mek­ruhtur. Bazıları bu suyu kullanmanın mekrûhluğuna gerekçe olarak, be­dene zarar verici oluşunu ileri sürmüşlerdir. Oysa bu, açıkça görülmeyen bir sebeptir. Çünkü zarar verici oluşu, kesinlikle ortaya çıkarsa kullanıl­ması mekruh değil haram olur. Gerçek şu ki: Böyle bir zarar, ancak su­yun içinde bulunduğu kabın paslı olması ve dahilî işte kullanılması hâlin­de açığa çıkabilir. Diğer bazı bilginler de bu suyun mekruh olduğuna ge­rekçe olarak, bu suda insanı tiksindirici pis bir kokunun bulunuşunu gös­termişlerdir. Başka su bulunmadığı takdirde bu suyu kullanmak mekruh olmaz. Aksi takdirde mekruh olur. Kullanılması mekruh olan diğer sular da, kullanılacak başka su bulunmadığı takdirde mekruh olmaktan çıkar­lar.


Şâfiîler: Güneşte ısıtılan suyun kullanılmasının mekruh olması için ek olarak bir şart daha ileri sürmüşlerdir. Ki buna göre: Suyun üzerinde pis kokulu kir lekelerinin bulunması gerekir. Bu lekelerin bulunmaması halinde sözkonusu suyu kallanmak mekruh olmaz.

Hanbeliler dediler ki: Her ne hâlde olursa olsun, güneşte ısıtılan suyu kullanmak mekruh olmaz.

Bu anlatılanlara ek olarak fakîhler, kullanılması mekruh diğer bazı suların daha bulunduğunu söylemişlerdir.


Mezheblerin buna ilişkin detaylı görüşleri aşağıda anlatılmıştır.


Mâlikîler: Sulan mekruh kılan sebeplere üç tane daha eklemişler­dir:

1. İçine necaset karışan suyu kullanmak mekruh olur. Ki bu mekrûhluk için de beş şartın tahakkuku gerekir:

a. Suya karışan necaset, onun rengini, tadını ve kokusunu değiştir­memiş olmalıdır. Eğer suyun bu üç vasfından biri değişmiş olursa kullanıl­ması mutlak surette me^ûh olur.

b. İçine necaset karışan su, akar olmamalıdır. Eğer bir necaset akar-suya düşerse o su necis olmaz. Ancak kullanılması mekruh olur.

c. İçine necaset karışan su, kuyu suyu gibi artan bir su olmamalıdır. Bu su her ne kadar akar bir su değilse de, üzerine herhangi bir su eklenmek-sizin kendiliğinden artıp eksilmesi göz önüne alınarak pislenmez. İçine ne­caset düşmekle necis olmaz.

d. Suya düşen necasetin miktarı, orta irilikteki bir yağmur damlası kadar olursa bu su pislenir. Ama eğer necasetin miktarı bundan az ise zarar vermez. Böyle bir suyu kullanmak mekruh da olmaz.

e. Bu sayılan durumlarla mekruh olan sudan başka abdest alacak bir su bulunursa bu suyu kullanmak mekruh olur. Aksi takdirde mekruh olmaz.

2. Temizleyici bir suyla yapılması gereken bir işte kullanılan suyu, ye­niden kullanmak da mekruhtur. Meselâ bir kişi abdest alırken, organların­dan süzülüp damlayan bir suyu bir yerde biriktirİrse bu suyla yeniden ab­dest almak mekruh olur. Kullanılan suyun (mâ-i müsta’mel) yeniden kulla­nılması şu şartlarla mekruh olur:

a. Suyun az olması: Bir kişi çok miktardaki bir suyla abdest alırsa bu çok su, kullanılmış su hükmüne girmez. Ve bu suyla abdest almak mek­ruh olmaz.

b. Kullanılmış sudan başka su varsa, kullanılmış olanla abdest alın­ması mekruh olur. Yok, eğer başka su yoksa kullanılması mekruh olmaz.

c. Bu suyu, farz olan abdest için kullanmak mekruhtur. Sözgelimi uykudan uyandıktan sonra alınan abdest gibi mendub bir abdest için kul­lanmak mekruh değildir. Mâlikîler, kullanılmış suyla abdest almanın mekruhluğunu şu sebebe dayandırmışlardır: Bazı İmamlar, kullanılmış suyla ab­dest almanın sahîh olmadığım söylemişlerdir. Bu ihtilâftan ötürü Mâlikîler bunun mekruh olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Yine onların kesin görüşlerine göre seleften hiç kimse bu suyu ikinci de­fa kullanmamışlardır. Bu da sözkonusu suyun mekrûhluğu hususunda Mâlikîler için bir delildir.

3. Defalarca olsa bile köpeğin, dilini içine soktuğu ve yaladığı su. Kö­peğin dilini soktuğu bu su az ise kullanması mekruh olur.

İçki içmeyi âdet edinen kişinin içtiğinden artakalan su da bu hükme tâ­bidir. Alkolik birinin içtiğinden artakalan suyla abdest almak şu şartlarla mekruh olur:

a. Bu su az olursa kullanılması mekruh olur. Yok, eğer çoksa mekruh olmaz. Ki azlıkla çokluğun izahı ileride gelec ktir.

b. Başka su bulunursa bunu kullanma mekruh olur.

c. Alkoliğin ağzını veya başka bir organuıı bu su ile yıkarken, ağzının veya yıkadığı organın temiz olup olmadığında tereddüde düşülürse bu suyu kullanmak mekruh olur. Ama eğer pisliği muhakkak olan birşey, ağzında vardı da yıkama esnasında o pislik, suyun vasıflarından birini değiştirdiyse bu suyla abdest alınması sahih olmaz. Çünkü bu su necis olmuş oluyor. Ama vasıflarından biri değişmemiş ise bu suyla abdest alınması sadece mekruh olur.

Kuş, tavuk ve yırtıcılar gibi necâsetli şeyleri yemekten sakınmayan hay­vanların artık suları da bu grupta mütâlâa edilirler. Bunların artıklarını kul­lanmak mekruhtur. Ancak kedi ve fare gibi hayvanların artıklarını, sakınıl­ması zor olduğu gerekçesiyle kullanmak mekruh değildir.

Hanefiler dediler ki: Mekruh sulara şu suları da ilâve etmek gere­k...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Temizleyici Suyun Hükmü
« Posted on: 19 Haziran 2021, 00:20:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Temizleyici Suyun Hükmü rüya tabiri,Temizleyici Suyun Hükmü mekke canlı, Temizleyici Suyun Hükmü kabe canlı yayın, Temizleyici Suyun Hükmü Üç boyutlu kuran oku Temizleyici Suyun Hükmü kuran ı kerim, Temizleyici Suyun Hükmü peygamber kıssaları,Temizleyici Suyun Hükmü ilitam ders soruları, Temizleyici Suyun Hükmüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &