> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm  (Okunma Sayısı 1772 defa)
03 Haziran 2011, 16:18:10
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 03 Haziran 2011, 16:18:10 »c) Hırsızlık Yapan Kimse Hakkındaki Hükmü:

 

Hz. Peygamber (s.a.) değeri üç dirhem olan bir kalkan için hırsızın elini kesmiştir.[443]                                                                     

Çeyrek dinar (değerinden) daha az şeyler için el kesilmeyeceğine hükmet­miştir[444]

Şöyle buyurduğu sahih olarak bilinmektedir: "Çeyrek dinar için kesin, daha az olan şeyler için kesmeyin." Hadisi İmam Ahmed nakletmiştir[445]

Hz. Âişe şöyle demiştir: "Rasülullah (s.a.) zamanında hırsızın eli çelik veya deriden mamul bir kalkan kıymetinden —ki her ikisi de bîr değer ifade eder— daha az değerde bir şey için kesilmemiştir."[446]

Yine Hz. Peygamber'in (s.a.) şöyle buyurduğu bilinmektedir: "Allah hır­sıza lanet eylesin! îpi çalar da eli kesilir, yumurta çalar da eli kesilir."[447]

Bu hadisteki "ip"ten maksadın "gemi ipi" olduğu ve yumurtadan miğ­fer (beydatu'î-hadtd) kastedildiği söylenmiştir. Her türlü ip ve yumurta ol­duğunu söyleyenler de olmuştur. Bazıları ise: "Bu olacağı önceden haber ver­mek kabilindendir. Yani kişi bunu çalar, giderek işi büyütür ve bu elinin kesilmesine sebep olur." demişlerdir. A'meş: "Âlimler ondan miğfer (beydu'l-hadıd) kastedildiği görüşündedirler. İpten de maksatları birkaç dirhem ede­cek bir iptir." demiştir.

Başkalarından ödünç alan, sonra da inkâr-eden bir kadın;hakkmda eli­nin kesilmesine hükmetmiştir[448]

İmam Ahmed der ki: "Bu hükümle amei etmiştir ve uygulamayadır mu­arız da yoktur.[449]                                                                 

Yağmacı, soyguncu (muhtelis) ve hâinden el kesmenin düşürülmesine hük­metmiştir.[450] Hâinden maksat emanete hıyanet edendir. Ödünç (iare) alınan şeyin inkârı ise şer'an hırsız (sarık) isminin kapsamına girer. Çünkü Hz. Pey­gamber (s.a.), ödünç aldığını inkâr eden kadın hakkında kendisine şikâyette bulunduklarında elini kesmiş ve: "İdare ve kudretiyle yaşadığım Allah'a ye­min ederim ki Muhammed'in kızı Fâtıma da çalsa (hırsızlık etse) mutlaka onun elini de keserdim.*' buyurmuştur.[451]

Hz. Peygamber'in (s.a.), iareyi inkâr edeni "sarık = hırsız!" kapsamına sokması, sair müskiratı "hamr=şarap" isminin kapsamına sokması gibidir. Bu nokta düşünülmelidir. Böylece (sünnet), Allah'ın kelâmını İan ne kaste­dildiğini ümmete açıklamaktadır.

Meyve ve hurma cümmarı (keser=hurma ağacından çıkan ve yenen ak bir nesne) çalan kimseden el kesme cezasını düşürmüş ve bunlardan ihtiyacı olup da yiyenlere bir şey lâzım gelmeyeceğine, beraberinde götürenler için ise iki mislini tazmin ve ayrıca ceza gerekeceğine hükmetmiştir.

Meyveyi (kurutmak için toplanan) harman yerinden çalan kimseye — eğer çaldığı kalkan değerine ulaşıyorsa— el kesme cezası uygulanır[452] Bu Hz. Peygamber'in (s.a.), hakkı bâtıldan ayıran ve adaleti temsil eden hükmüdür.

Otlağından alınan koyun için iki katı kıymetine hükmetmiş, ayrıca ibret cezası vermiştir. Yatalgasından (ağıl vb.) alınan koyun için ise —kalkan de­ğerine (nisâb) ulaşıyorsa— el kesilmesine hükmetmiştir.[453]

Safvân b. Ümeyye'nin, mescidde uyurken üzerindeki ridasını çalan kimse hakkında el kesmeye hükmetmiştir. Safvân, rida'yı hırsıza hibe ya da satmak isteyince: "Onu bana getirmenden önce olaydı ya." buyurmuştur[454]

Mescidde kadınların bulunduğu yerden bir kalkan (türs) çalanın elini kes­miştir.[455]

Humus (beytülmal birimlerinden biri) kölelerinden olup da yine humus mallarından çalan bir köleden el kesmeyi düşürmüş ve: "Allah'ın malı, bazı­sı bazısını çalmış." buyurmuştur. Hadisi İbn Mâce rivayet etmiştir.[456]

Kendisine bir hırsız getirildi. Adam itiraf etti. Yanında mal yoktu. Hz. Peygamber (s.a.): "Sanmam ki o çalsın." buyurdu. Adam: "Evet (çaîdım)." dedi. Hz. Peygamber (s.a.) bunu iki veya üç defa tekrarladı. Sonunda emret­ti ve adamın eli kesildi.[457]

Yine bir başka hırsız getirildi. Hz. Peygamber (s.a.): "Onun çaldığını sanmıyorum." buyurdu. Adam: "Evet çaldım." deyince Hz. Peygamber (s.a.): "Götürün ve (elini) kesin. Sonra da (kanın kesilmesi için ateşle ya da kayar yağ ile) dağlayın ve bana getirin." buyurdu. Adamın eli kesildi ve sonra Hz. Peygamber'e getirildi. Hz. Peygamber (s.a.) ona: "Allah'a tevbe et!" buyurdu. Adam: "Tevbe ettim." deyince Hz. Peygamber: "Allah tevbeni kabul etsin." buyurdu.[458]

Tirmizî, Hz. Peygamber'in (s.a.) bir hırsızın elini kestiğini ve elini boy­nuna astığım belirtmiştir. Hadisin hasen olduğunu da ifade etmiştir[459]


[443] Buharı, 86/13; Müslim, 1686; Muvatta, 2/831; Tirmizî, 1446; Ebu Davud, 4385; Nesâî, 8/76. İbn Ömer'den.

[444] Buharî, 86/13; Müslim, 1684; Mâlik, 2/832; Tirmizî, 1445: Ebu Davud, 4383. Hz. Âi­şe'den.

[445] Ahmed 6/80. Hz. Âişe'den. İsnadı güçlüdür.

[446] Buharî, 86/13; Müslim 1684; Muvatta, 2/832.

[447] Buharî, 86/13; Müslim, 1687; Nesâî, 8/65.

[448] Ebu Davud, 4395; Nesâî, 8/70; Ahmed, 2/151; İbn Ömer'den. Müslim, 1688 (10), Hz. Âişe'nin şöyle dediğini nakletmektedir: "Mahzum kabilesinden bir kadın vardı, ödünç eşya alır ve inkâr ederdi. Hz. Peygamber, elinin kesilmesini emretti."

[449] Şerhu's-Sünne'âe (10/322) de belirtildiği gibi bu görüş İshak b. Râhûye'nin görüşüdür.

[450] Ebu Davud, 4391; Tirmizî, 1448; Nesâî, 8/89; İbn Mâce, 2591. Câbir b. Abdillah'tan. Tirmizî, hasen-sahih olduğunu söylemiştir. İbn Hibân da sahih olduğunu ifade eder (1502, 1503). Abdülhak, Ahkâm'ında ve İbnü'l-Kattân hadis hakkında birşey söylememiştir. Hadis her ikisince de sahihtir.

[451] Buharî, 86/11; Müslim, 1688. Hz. Âişe'den.

[452] Ebu Davud, 1710, 1711, 1712, 1713, 4390; Nesâî, 8/65, 86; Ahmed, 6683, 6746. Amr b. Şuayb—babası—dedesi kanalıyla. Senedi hasendir. Rafı' b. Hadîc'ten, Muvatta (2/839), Tirmizî (1449), Ebu Davud (4388) ve İbn Mâce'de (2593): "Meyve ve hurma cümmarı çalan kimseye el kesme cezası yoktur," şeklinde rivayet edilmiştir». Hadis sahihtir.

[453] Ahmed, 2/180; Nesâî, 8/86; İbn Mâce, 2596. Amr b. Şuayb—babası—dedesi isnadıyla. Sened hasendir.

[454] Ebu Davud, 4394; Nesâî, 8/68, 69, 70. Senedi sahihtir.

[455] Ahmed, 2/145; Ebu Davud, 4386; Nesâi, 8/77. İbn Ömer'den. Senedi şahindir.

[456] İbn Mâce, 2590. İbn Abbas'dan. Senedde Cübâre b. el-Mugallis ile Haccâc b. Temîm vardır, her ikisi de zayıftır.

[457] Ebu Davud, 4380; Nesâî, 8/67; İbn Mâce, 2598. Ebu Ümeyye el-Mahzûmî'den. Senedin­de Ebu Zerr'in azadlısı Ebu'l-Münzir vardır ki meçhuldür. Diğer râvileri sikadır.

[458] Hâkim, Müsiedrek'de (4/381) ed-Derâverdi—Yezİd b. Husafe—Muhammed b. Abdur-rahman b. Sevban—Ebu Hureyre senediyle tahric ederek sahih olduğunu söylemiş, Ze-hebî de onu tasdik etmiştir. Ancak Dârakutnî, (2/331) tahririnden sonra şöyle demiştir: "Hadis, Sevri—Yezid b. Husayfe—Muhammed b. Abdurrahman b. Sevban tariki ile mür-se) olarak rivayet edilmiştir." Ebu Davud da el-Merâsîf'inde, Sevri'den mürsel olarak rivayet etmiştir. Abdürrezzak, İbn Cüreyc ve Sevrî'den mürsel olarak tahric etmiştir (18923). Ebu Ubeyd Kasım b. Sellâm da Ganbu'l-Hadis'indt, İsmail b. Cafer—Yezid b. Husayfe kanalıyla yine mürsel olarak zikretmiştir.

[459] Ebu Davud, 4411; Tirmizî, 1447; Nesâî, 8/92, 93; İbn Mâce, 2578. Fıidâle b. Ubeyd'-den. Hadisin senedinde Haccâc b. Ertât vardır, hata ve tedlisi çok birisidir. Ayrıca İbn Hİbbân'dan başkasınca sika kabul edilmeyen bir râvi olan Abdurrahman b. Muhayriz de bulunmaktadır.   

İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 5/164-167. 
       
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm
« Posted on: 28 Ocak 2023, 00:46:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm rüya tabiri,Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm mekke canlı, Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm kabe canlı yayın, Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm Üç boyutlu kuran oku Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm kuran ı kerim, Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm peygamber kıssaları,Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hüküm ilitam ders soruları, Hırsızlık yapan kimse hakkındaki hükümönlisans arapça,
Logged
27 Şubat 2014, 21:19:39
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 27 Şubat 2014, 21:19:39 »

Çeyrek dinar (değerinden) daha az şeyler için el kesilmeyeceğine hükmet­miştir[444]

Şöyle buyurduğu sahih olarak bilinmektedir: "Çeyrek dinar için kesin, daha az olan şeyler için kesmeyin." Hadisi İmam Ahmed nakletmiştir[445]

Hz. Âişe şöyle demiştir: "Rasülullah (s.a.) zamanında hırsızın eli çelik veya deriden mamul bir kalkan kıymetinden —ki her ikisi de bîr değer ifade eder— daha az değerde bir şey için kesilmemiştir."[446]
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

27 Şubat 2014, 21:31:51
Hanife Ls 1

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 892


« Yanıtla #2 : 27 Şubat 2014, 21:31:51 »

Rabbim razı olsun paylaşım için çok teşekkürlerrrrrrrr
Ama illa elleri kesilmesi gerekiyor muydu?
Yalnızca tövbe etseydi olmaz mıydı?
Mesela şimdi tevbe bile etmiyorlar para karşılığında da yapanlar oluyorrrr
Bundan utanç bile duymuyorlarrrrrrrrr
Şimdiki zamanı anlamıyorumm

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar, gider.
27 Şubat 2014, 21:33:12
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #3 : 27 Şubat 2014, 21:33:12 »

Rabbim razı olsun paylaşım için çok teşekkürlerrrrrrrr
Ama illa elleri kesilmesi gerekiyor muydu?
Yalnızca tövbe etseydi olmaz mıydı?
Mesela şimdi tevbe bile etmiyorlar para karşılığında da yapanlar oluyorrrr
Bundan utanç bile duymuyorlarrrrrrrrr
Şimdiki zamanı anlamıyorumm

evet ben de anlamadım orasını açıkçası anlatırsanız sevineceğim.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

27 Şubat 2014, 22:27:32
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #4 : 27 Şubat 2014, 22:27:32 »

Allah ne hırsızı ne de başka günah işleyen kişilerin cezasını hak ettikleri ölçüde verir.Bilgilerden dolayı Allah razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &