ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Zati Selasil gazvesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zati Selasil gazvesi  (Okunma Sayısı 1831 defa)
18 Nisan 2011, 14:25:44
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 18 Nisan 2011, 14:25:44 »Zati-Selasil Gazvesi


 

Zât'ı-Selasil'in Cüzam topraklarında bir su ismi olduğu söylenir.[332]

îbnü Lehî'a der ki: Bize Ebu'l Esved, Urve'den... yine İsmail b. İb­rahim b. Ukbe'de amcası Musa b. Ukbe'den: naklettiklerine göre ikisi de:

"Zati Selâsil Gazvesi, Amr b.el-Âs'ın komutasında Şam diyarının yaylaları sayılan yere, Beliyy Sa'dullah ve o tarafta oturan Kuzâa ka­bilelerine karşı tertib edilmişti." derler.

Urvenin rivayetinde ise: "Resûlullah (s.a.v.), Amr İbnü'1-Âs'ı, Âs b-VâiI'in -anası oralı olması sebebiyle- dayıları sayılan Beliyy kabile­sine yolladı. Onu Kuzaah olupta Beliyylere yakın oturanlara tebliğe göndermiş ve askere komutan yapmıştı.[333]

Musa b. Ukbe der ki: Amr b. el-Âs oraya varınca, bulunduğu yerin civarından korkup, arkadaşlarından birini imdad istemek üzere Resûlullah'a yolladı. Resûlullah da, Muhacirlerden imdad istedi. Onlar da bu yardımı garanti verdiler. Aralarında Ebû Bekir'le Ömer ve bir cemaat vardı. Muhacirlere Ebû Ubeyde b. Cerrah'ı emir yaptı, bunları Amr'a imdada gönderdi.

Bunlar Amr'ın yanma varınca, Amr: "ben sizin de emirinizim. Ben sizi imdada göndersin diye Resûlullah'a yazıp imdat istedim" dedi. Muhacirler de: "tamam, sen sana yardıma gelen arkadaşlarının emîrisin. Ebû Ubeyde de Muhacirlerin emiridir" dedi. Amr: "siz sa­dece benim istediğim bir imdat kıtasısınız." dedi. Ebû Ubeyde çok yumuşak güzel huylu biriydi. Resûlullah'a verdiği sözü ve ahdi için çok gayretliydi hemen, durumu görünce: "Yâ Amr! sende bilirsin ki, Resûluîlah'ın bana yaptığı en son tavsiyesi: "Bir arkadaşının yanma geldiğinde birbirinizin gönlünü alın!"

sözleri idi. Sen beni dinlemezsen, ben sana kesin kez itaat ederim." dedi. Böylece Ebû Ubeyde, emirliği Amra teslim etmiş oldu.[334]

Yunus, İbni İshhak'tan nakleder: Bana, Muhammed b. Abdurrahman b. Abdillah b. Husayn et-Teymî, Beley ve Uzra kabile­leri topraklarında yapılan Zati-Selâsil Gazvesi hakkında şunları anlattı:

Resûlullah (s.a.v.), Arabları İslâm'a karşı ürkmelerini gidermek için Amr İbni'l Âs'ı oraya yolladı. Onu yollaması Amr'ın babası Âs'ın an­nesinin Beliyy'li olması idi. Böylece Amr ile onların kalplerini İslâm'a ısındırmak istiyordu. Amr, Cüzam arazisine vardığında -ki orası Selasil denen suyun başı idi -korkuya kapılıp Nebi (s.a.v.)den imdad istemek için haber saldı. Nebi (s.a.v.)de aralarında Ebû Bekir ve Ömer'in de bulunduğu ilk muhacirlerden bir gurubu başlarına Ebû Ubeyde (r.a.) tayin ederek ve "sakın Amr ile ihtilâf etmeyin" diye tenbih ederek yardıma yolladı. Oraya varınca Amr ona, "sen -komutan olmayı değil- bana yardıma geldin" deyince Ebû Ubeyde: "hayır öyle değil, sen kendi gurubunun ben de kendi gurubumun emiriyim" dedi. Ebû Ubeyde yumuşak, nazik dünya işlerinde gayet olumlu davranan biriydi. Amr ona, "Olmaz sen bana desteğe gelince, benim emrimde olman lazım" deyince O, "Yâ Amr! Resûlullah(s.a.v.) zaten bana; "İ-kiniz çekişmeyin!" buyurmuştu. Sen bana asi geliyorsun ben senin emrinde olurum, olur biter" dediyse de Amr: "Emîrin benim sen sa­dece destekçisin" diye direndi. O da "haydi öyle olsun!" deyince as­haba namazı Amr kıldırdı.[335]

.Ali b. Âsim, Hâlid el-Hazzâ aracılığıyla Ebû Osman en-Nehdi den nakleder: Amr b.el-Âs'ı şöyle derken işittim.

-Nebi (s.a.v.) beni bir müfreze başkanlığında Zî Selâsil'e yolladı. Toplulukta Ebû Bekir de vardı. Kendi kendime, "benim Peygamberin katında değerli bir yerim olmasa bu ordunun başına geçirip sefere yol­lamaz" diye düşünüp, Nebi (s.a.v.)'in yanına gelip önüne diz çöktüm ve "Yâ Resûlallah! Sana insanların en sevgilisi kimdir?" dedim. "Aişe'dir" buyurdu. "Ben ailelerin arasındakini sormuyorum" deyince O, "Babasıdır" buyurdu. "Sonra kim?" dedim. "Ömer'dir" buyurdu. Ben "sonra kim?" diye sordukça o bir sürü insan saydı. Amr der ki; ben kendi kendime, "artık böyle bir soruyu bir daha tekrar etmemeli­yim" dedim.[336]

Bu hadisi Halid'den, Ali b. Asım'dan başkaları da nakletmiştir. Bu hadis Sahihayn'da tahric edilmiştir.

Vakîi ve diğerleri anlatıyor: Bize Musa b. Ali b/Rabah, babasından Amr b. el-As'i şöyle derken duyduğunu nakleder: Nebi (s.a.v.) bana:

"Ya Amr! silahını kuşan ve yanıma gel" buyurdu. Kuşanıp gel­diğimde abdest alıyordu. Gözlerini bana çevirip iyice baktı ve;

"Yâ Amr! Ben seni başkan olarak sefere yollayacağım. Allah sana selamet ve ganimet versin. Ben senin için salih bir yoldan ka­zanılan malın olmasını istiyorum" buyurdu. Ben de, "Yâ Resûlallah! Ben mal arzusu ile Müslüman olmadım. Ben ancak cihad ve seninle olabilmek arzusuyla İslâm'a girdim" deyince Efendimiz:

"Yâ Amr! Salih kişi için salih mal ne kadar güzeldir" buyurdu.[337]

İbni Avn ve diğerleri, Muhammed'den: "Resûlullah (s.a.v.) Amr b. el-Âsrı aralarında Ebû Bekir ve Ömer'in de bulunduğu Zât-ı Selâsil or­dusuna komutan olarak tayin etti" diye naklederler. İbrahim b. Muha­cir de İbrahim Nehâî'den buna benzer bir sözü naklediyor.[338]

Vekî, Münzir b. Sa'lebe yoluyla İbnü Bürayde'den naklediyor: Resıılııllah (s.a.v.), aralarında Ebû Bekir ve Ömer'in de bulunduğu bir mangaya emir yapıp yolladı. Harp yerine varıldığında Amr: "kimsenin ateş yakmaması emrini verdi." (Orası soğuk olduğu için ateş yakmak istediler) Ömer (r.a.) onun emir verişine Öfkelenip, Amr'a darılmaya gidecekti ki, Ebû Bekir (r.a.) ona egel olup. "Resûlullah (s.a.v.) O'nun harp bilgisine güvendiği için bize komutan yaptı" diyerek onu yatıştirdi.[339]

Derim ki: İşte bu bilgiye binâen Ebû Bekir de Amr'ı Şam Seferi'nde komutan yapmıştı.

Vakîdi anlatıyor: Bana Rabîa b. Osman, Yezîd b. Roman'dan nak­letti ki: Ebû Ubeyde ve arkadaşları Amr'a yardıma geldiklerinde sayı­ları beşyüz kişi olmuştu. Gece ve gündüz yola giderek Beliyy diyarına varıp orayı istilâ ettiler. Ne zaman bir yere gelseler, orada bir düşman topluluğu olduğu haberi Ona ulaşıyordu. Bunların geldiğini duyan bu topluluklar hemen dağılıp kaçıyorlardı. Böylece kaçanların peşinde ta Beîiyy, Uzra ve Belkıyn arazilerinin öte ucunu kadar ulaştılar. So­nunda orada bir düşman topluluğuna rastladılar. Bir saat çarpışıp bir­birlerine ok attılar. O gün Âmir b. Rabi'a vurulup kolundan yaralandı. Müslümanlar düşmana saldırınca dağılıp kaçıştılar. Müslümanlar on­ları takibe koyulup kaçmaktan aciz kalınca her tarafa dağıldılar. Amr böylece orayı istila etti. Orada günlerce kalıp arkadaşları çevredeki hayvan sürülerine baskın düzenledi.[340]

İsmail b. Ebî Halid, Kays'tan naklediyor: Resulü Ekrem (s.a.v.) Amr İbni'1-Âs'ı Zati Selâsil gazvesine yolladı. Orada (geceleyin son derece) çetin bir soğuk onları yakaladı. Amr onlara "hiç kimse ateş yakmıyacak!" emrini vermişti. Resûlullah'a geldiklerinde Amr'ı, "ateş yaktırmadı" diye şikayet ettiler. Amr da: "Yâ Resûlallah! Benim arka­daşlarımın sayısı azdı. Ben düşmanın onların azlığını görmesini iste­medim. Hem onların düşmanın peşine gitmelerini yasakladım. Zira, belki yolda onlara tuzak kurmuş olacaklarından korktum" dedi. Bu ce­vap Resûlullah'm çok hoşuna gitti.[341]

Amr b. Haris, Cebîr b. Hâzim,-Yahya b. Eyyûb- Yezid b. Ebî Habîb-imrân b. Ebî Enes- isnadıyla amr İbni'l Âs'tan şöyle anlattığı nakleder: Zati Selâsil Gazvesinde soğuk bir gecede ihtilam oldum. Gusledersem ölebileceğimden korktum. Teyemmüm edip sonra arka­daşlarıma sabah namazını kıldırdım. Bu durumu Postacı olan Avf b. Malik- önceden Nebi (s.a.v.)e bildirmiş. Nebi (s.a.v.) beni görünce;

-"Yâ Amr, sen cünübken arkadaşlarına namaz mı kıldırdın?" buyurdu. Ben de ona beni gusletmekten alıkoyan sebebi anlattım ve zaten Allah(cc) da;

"Kendinizi öldürmeyin, şüphesiz Allah size pek merhametli davranmaktadır" (Nisa 29) buyuruyor, dedim. Nebi (s.a.v.) sözüme güldü ve hiçbirşey demedi.[342]

Amr b. el-Haris ve diğerleri Yezîd, Ebi Habib -İmran b. Ebî Enes-Abdurrahman b. Cübeyr isnadıyla Amr b. el-Âs'ın kölesi Ebû Kaystan; "Amr b. el-As bir seriyyeye gitmişti..." diyerek hadisi aynen yukardaki Cerir hadisi gibi nakleder ve sonrada, "Amr bacak arasım yıkayıp ay­nen namaz abdesti aldı, sonra onlara namaz kıldırdı" diye anlatır ama teyemmümden bahsetmez. Üst haberle bunu Ebû Davud nakleder.

 (Ebû Davud burada şunu da ilave eder: "Bu kıssayı Evzâî, Hassan b. Atıyye'den nakletmiştir. Bu rivayette "teyemmüm geçiyor.)[343][332] Cüzam, küçük bir kabile olup, Yemen taraflarında otururlardı. Mu'cemû Kabâili'l arabda anlatıldığına göre, Hışma dağlarında göçebe idiler. Amr b. el-Âs'ın Mısırı fethinden sonra bir kısmı oraya iskan oldu.

[333] Beyh. Delâil 4/298; Urve Meğazî sayfa 207.

[334] Urve Meğazî sayfa 207; İbni Hişâm Sira 4/239; Beyhakî Delâil 4/399; İbni Asakir Teh. Tarih-i Dımışk 1/104, 7/162.

[335] Beyh. Delâil 4/400; Vâkidî 2/770; İbni Hişâm Sire 4/239. Parantez arası Beyhakî rivayeti ile İbni îshak'mdır. Zehebî ihtisar ederek atlamış.

[336] Buhârî Fazâilü Ashabın-Nebîyyi cild 4 sah 192 ve Meğazî/Gazvetü zatis-Seiâsil 5/113; Müslim Fazailüs-Sahabe h. no: 2384; Beyhakî Delâil 4/401.

[337] İbni Ebî Şeybe Musannef 7/18; Müsned 4/198, 202; İbni Hibban Tertîb 5/88; Buhârî Edebü'l Müfred h. no: 299; Hakim 2/236 ve 2/2.

[338] Buhârî Fezail Ciit 7/18, 19 ve Meğazide 8/59; Müslim h. no: 2384.

[339] Beyh. Delâil 4/400 Vakıdî 2/770.

[340] Vakıdî 2/773; İbni Sa'd 2/131; Beyh. Delâil 4/401.

[341] İbni Asakir Tarihi Dımışk 13/254.

[342] Ebû Dâvûd 335; Müsned 5/203; Hakim 1/177; Darakutnî 1/178; Beyhakî S. Kübra 1/225; Beyhakî Delâil 4/402; İbni Hibban Mevarid 202; İbni Asakir 13/255.

[343] Ebû Dâvûd 435; Beyh. Delâil 4/403; Vakîdi 2/173'te isnatsız olarak.

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 4/194199[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zati Selasil gazvesi
« Posted on: 30 Mart 2020, 22:00:26 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zati Selasil gazvesi rüya tabiri,Zati Selasil gazvesi mekke canlı, Zati Selasil gazvesi kabe canlı yayın, Zati Selasil gazvesi Üç boyutlu kuran oku Zati Selasil gazvesi kuran ı kerim, Zati Selasil gazvesi peygamber kıssaları,Zati Selasil gazvesi ilitam ders soruları, Zati Selasil gazvesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &