> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine  (Okunma Sayısı 2049 defa)
25 Nisan 2011, 13:04:39
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 25 Nisan 2011, 13:04:39 » 

İsra Bir Gece Mekke Haremin'den Kudüs Haremine


Mûsâ b. Ukbe. Zührî'den nakleder: Rasülullah (s.a.v.) Kudüs'teki Beyte hicretten bir yıl önce götürülmüştür. İbni Lehî'a da Ebû'l Esved aracılığıyla Urve'nin bu görüşte olduğunu söyler.[529]

Ebû îsa et Tirmizî anlatıyor: Bize İshak b. el Alâ b. ed Dahhâk ez Zebîdî b. Zibrik, Amr b. e! Haris -Abdullah b. Salim ez Zübeydî, Mu-hammed b. Velid- el Velîd b. Abdirrahman, Cübeyr b. NUfeyr isnadıyla Şeddâd b. Evs'in şöyle dediğini anlatıyor:

-Yâ Rasûlallah! Nasıl Mi'rac'a götürüldün? dedikte, şöyle buyurdu:

-Mekke'de ashabıma sarıklı olarak yatsı namazını kıldırdım. Ce­brail bana beyaz renkli merkepten büyükçe, katırdan ufakça bir hay­van getirip "bin" dedi. Lakin hayvan bana serkeş davranıp bindirme­mek istedi. Cebrâîil de onun kulağına birşeyler söyledi. Sonra beni üzerine bindirip bu hayvan ayağını gözünün alabildiği en son uzaklığa atarak beni süratle götürdü. Nihayet hurmayla kaplı bir araziye var­dık. Beni indirip Cibrîl "hadi namaz kıl" dedi. Bende namaz kıldım. Sonra tekrar bindik. Cebrail:

-Nerede namaz kıldığını biliyormusun?, sen Medinede, Taybe'de namaz kıldın dedi.

Yine hayvan göz ucuyla görebildiği uzaklığa adım atarak bizi sü­ratle götürdü ve bir yere geldik. Cibril "İn ve kıl" dedi. Bende öyle yaptım. Sonra tekrar bindik. Cibrîl bana: "Nerede namaz kıldığını bi­liyormusun?" dedi. "Allah bilir" dedim. "Sen Medyen şehrinde, Mûsâ (a,s.)'m ağacı altında namaz kıldın" dedi.

Yine hayvan göz ucuyla görebildiği en son yere ayağını atarak bizi hızla götürdü ve bizi Sarayları görünen bir toprağa ulaştırdı. Cebrail "in ve kıl" dedi. Bende kıldım ve tekrar bindik.

Cebrail bana "sen İsâ (a.s.) doğduğu Beyt-i Lahm şehrinde namaz kıldın" dedi. Sonra beni götürdü ve şehrin sağ kapısından içeri girdik. Mescidin kıblesine gelip hayvanı oraya bağladı. Bizde Mescide güneş ve ayın meylettiği kapıdan girdik. Mescidde Allanın dilediği kadar na­maz kıldım. Orada alabildiğine susadım. Birinde süt diğerinde bal bu­lunan iki kap getirildi. İkiside bana gönderilmişti. Her ikisindende iç­mekte muhayyer kılındım. Sonra Allah bana hidayet etti de sütü aldım. İçindekinin hepsini içtim. Önümde kendine ait bir sürü eşyaya yaslan­mış bir ihtiyar Cebrail'e "arkadaşın fıtratı seçti. O kesinlikle hidayet olunmuştur" dedi.

Sonra Cibrîl beni alıp şehirdeki vadiye geldik. Birde ne görelim; Cehennem tıpkı sararıp kalmış otlar gibi görünmüyormu.?

(Şeddad derki) «Yâ Rasûlallah! Cehennemi nasıl buldun?» dedim. Efendimiz {s.a.v.) de: "O sıcak balçık gibiydi." buyurup devam etti:

-Sonra beni oradan ayırdı. Kureyş'ten bir topluluğa şöyle şöyle bir yerde rastladık. Develerini yitirmişler. Deveyi de falanca bağlamıştı. Ben onlara selam verince birbirlerine "Yahu bu ses Muhammedin sesi­dir" dediler.

Sonra sabah namazından Önce Mekkedeki ashabımın yanına gel­dim. Ebû Bekir yanıma gelip "Yâ Rasûlallah geceleyin neredeydin! Seni bulabileceğimi tahmin ettiğim her yerde aradım" dedi. "Biliyormusun ben geceleyin Beytü'İ Makdise gittim" dedim. Ebû Bekir "Yâ Rasûlal­lah! Orası bir aylık mesafe. Beyti Makdisi bana anlatsana" dedi. Rasü-îullah devamla şöyle anlattı: Sanki bu sorulunca önümde ta oraya ka­dar bir cadde açıldıda oraya bakıyordum. Bana sorduğu her şeyi haber verdim. Bunun üzerine Ebû Bekir: "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahadet ederim" dedi. Müşrikler ise "Şu Ebî Kebşe'nin oğluna bakın! Bu gece Beytü'l Makdise gidip geldiğini iddia ediyor" dediler. Efendimiz onlara: "Ben yolda sizin kervanınıza şu yerde rastladım. Onlar deve­lerini yitirmişler deveyi ise falanca bağlamıştı. Yolculukları şimdi şu tarafa doğru olup şu mıntıkada konaklayacaklar, sonra şu mıntıkada falan günde size gelecekler. Onların kervanını karayağız, üzerinde bir torba, iki harar bulunan bir deve çekip geliyor" buyurdu.

Nihayet Efendimizin belirttiği gün gelip çatınca insanlar çıkıp o tarafa bakınmaya başladılar. Gün ortaya doğru yaklaştığında bu deve­nin o kervanı çekip geldiğini gördüler.

Beyhakî: Bu Sahih bir isnaddır der.[530]

Derimki: İshak (b. İbrahim el Alâ) b. Zibrîk hakkında Nesâî tenkid-de bulunurken Ebû Hatem de "O şeyhtir" tabirinde bulunur. Hammâd b. Seleme de Ebû Hamza İbrahim (en Nehai) Alkame isnadıyla İbni Mes' ûd (r.a.)m şöyle dediğini rivayet eder: Rasülullah (s.a.v.) şöyle anlattı.:

-Bana bir Burak getirildi. Burağa Cibril'in terekesinde bindim. Bizi götürdü. Bir dağa gelince arka ayakları uzar düzlüğe inince ön ayaklan uzardı. Bizi güzel kokulu bir yere getirdi. Ayakta dikilmiş namaz kılan bir adamın yanına geldik. O "Bu yanındaki kim Yâ Cebrail ?" dedi. O da "Kardeşin Muhammed'dir" dedi. O zat "Merhaba" deyip bana bereket duası yaptı ve banada "Ümmetin için kolaylığı iste" dedi. Sonra yola devam etti ve Musa'ya ve îsa'ya uğradı. Sonra bir takım kandillerin ol­duğu yere geldikte ben "bu ne?" diye sordum. Cibril de: "Bu baban İbrâhimin ağacı. Oraya yaklaşmak istermisin." diye sordu. "Evet" de­dim. Oraya yaklaştık. O da beni selamladı. Sonra yola devam edip. Be­ytü'l Makdis'e geldik. Allanın adını bana bildirdikleri peygamberlerle, bildirmediklerinin hepsi oraya toplanıldı. Ben şu Üçü, Musa, İsa ve İb­rahim dışındakilerin hepsine namaz kıldırdım. Burağı daha önce pe­ygamberlerin bineklerini bağladıkları halkaya bağladım. Ardından Mescide girdimde peygamberlerden Allanın adını Kur'an'da bildirdikleri ve bildirmedikleri bana yaklaştırıldı. Bende onlara İmam olup namaz kıldırdım....[531]

Bu garib bir hadistir. Ravi Ebû Hamze'nin adı Meymûn olup âlim-lerce zayıf olarak nitelendirilmiştir.

Yûnus, Zührî, Said b. Müseyyeb isnâdiyla Ebû Hureyreden (r.a.) şöyle dediğini nakleder: İliya'ya yürütüldüğü gece Rasülullaha biri şarap diğeri süt iki kadeh getirildi. Rasülullah ikisinede bakıp sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail de "Seni fıtrata ulaştıran Allaha hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azacaktı" dedi. Bu Şeyhayn'ın rivayetin­de ittifak ettiği bir hadistir.[532]

Kadı Süleyman b. Hamza'dan şu silsileyle okudum. Hafız Muham-med b. Abdil Vahid-Fadl b. el Huseyn AH b Hasen el Mevâzinî Muham-med b. Abdirrahmân-Yusuf el Kadı- Ebû Ya'la et Temîmû Muhammed b. İsmail el Vesâvisî Damra- Yahya b. Amr eş Şeybanî- Ümmü Hânî'nin kölesi Ebû Salih, ÜrnmU Hani (r.a.)dan şöyle nakleder; Ümmü Hânî b. Ebî Tâlib derki: Rasülullah (s.a.v.) alacaşafakta evime geldi. Ben yatağımın Üzerindeydim. Şöyle buyurdu:

Dün gece Mescid-i Haram'da uyuduğumu hatırlıyorum. Cebrail gelip beni Mescidin kapısına götürdü. Orada merkebten irice katırdan küçükçe kulakları ince ufak bir hayvan duruyor. Hayvana bindim. Ayaklarını gözünün alabildiği en son noktaya atıyordu, Rampa aşağı vadiye inerken ön ayaklan uzar arka ayaklan kısalırdı. Yokuşa çıkar­ken arka ayaklan uzar ön ayakları kısalırdı. Cebrail beni geçmiyordu. Nihayet Beytü'l Makdise geldik. Onu daha önceki peygamberlerin hay­vanlarını bağladıkları halkaya bağladım. Aralarında İbrahim, Musa ve İsa'nın da bulunduğu peygamberlerden bir gurub diriltilip yanıma geti­rildi. Ben onlara namaz kıldırıp kendileriyle konuştum. Bana kırmızı ve beyaz iki adet kap getirildi. Beyaz olanından içtim. Cebrail bana "Sütü içip şarabı bıraktın. Şarabı içseydin ümmetin dinden döneceklerdi" de­di. Sonra yine hayvana binerek Mescidi Haram'a (Ka'be'ye) gelip orada kuşluk namazı kıldım.

(Ümmü Hani derki) Efendimizin elbisesinden tutup : "Allah için ant veririm! Ey amca oğlu! Bu hadiseyi Kureyşlilere anlatamasan ol-mazmı? Çünki senin doğruluğuna inananlarda seni yalanlamaya kal­karlar" dedim. Efendimiz eliyle elbisesine vurup onu elimden çıkarttı. Çekince elbise karnından yukarıya doğru çıktı. Ben izarınin üst tara­fından açılan göbek kıvrımını gördüm, tıpkı kağıdın kat kat katlandığı yer gibiydi. Birde baktımki ne göreyim. Kalbinin yanında bir nur ya­yılıyordu. Neredeyse gözümün ferini alayazdı. Ben hemen secdeye ka­pandım. Başımı secdeden kaldırdığımda Efendimiz evimden çıkmıştı.

Cariyem Na'be'ye "ne duruyorsun hadi ardından gitde duruma bir bak" dedim. Na'be gidip geri gelince bana haber verdi ki; Efendimiz Ka'be' deki Hatım'da içlerinde Mut'ım b. Adiy, Amr b. Hişâm ve Velid b. el Muğireninde bulunduğu kureyşli bir gurub adamın yanına varmış ve onlara bu İsrâ olayını anlatmış. Bunun üzerine Amr b. Hişam alaya alır bir eda ile "Hadi öyleyse bana bu gördüklerini bir anlatıversene" dedi. Efendimiz de "İsa (a.s.) ortadan uzunca boylu, geniş göğüslü yanal[533] yanaklı kıvırcık saçlı pembeliği rengine galib gelmiş sanki Sakif kabile­sinden Urve b. Mesûd gibi birisiydi. Musa (a.s.)'a gelince; O iri yapılı, esmer, sanki Şenüe kabilesinin adamlarından biriymiş gibi uzun boylu, gür saçlı çukurca gözlü, düzgün sık dişli, kısa dudaklı diş etleri bakın­ca görünen sert çehreli bir zat idi. İbrahim (a.s.) ise, Vallahi yaratılış şeklide huyuda insanlar arasında bana en çok benzeyen odur" dedi. Bunları dinleyen Kureyş'e, bu anlatılanları kabul etmek pek zor geldide bir gürültü kopardılar. Mutım b. Adiy "Bundan önceki bu sözüyün dış ındaki bütün işlerin -kabul edilecek kadar- kolay şeylerdi. Ben senin yalancı olduğuna şahadet ederim. Biz develerle Beytil Makdise bir ay­da varıyoruz. Sen oraya bir gecede vardın ha!" dedi.

Ravi hadisi böyle diyerek sonuna kadar anlatıyor. Bu rivayettede eşi görülemediğinden garib bir hadistir. Ravilerden El Vesâvîsî zayıf bir kimse olup bu şekilde rivayeti yalnız kendisi yapmış kendinden başka­ları böyie bir haber anlatmamışlardır.[534]

Müslim derki: Bize Muhammed b. Râfi; Huceyn b. el Müsenna, Abdü'I Aziz b. Ebî Seleme Abdullah b. el Fadl el Hâşimî- Ebû Seleme isnadıyla Ebû Hüreyre'nin (r.a.) şöyle dediğini anlattı: Rasülulİah (s.a.v.) ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine
« Posted on: 28 Eylül 2021, 04:25:31 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine rüya tabiri,İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine mekke canlı, İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine kabe canlı yayın, İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine Üç boyutlu kuran oku İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine kuran ı kerim, İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine peygamber kıssaları,İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremine ilitam ders soruları, İsra bir gece Mekke Haremin den Kudüs haremineönlisans arapça,
Logged
19 Nisan 2015, 19:08:51
Kaan Han
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 778


« Yanıtla #1 : 19 Nisan 2015, 19:08:51 »

CBir gece, kulunu Mescidi Haramdan Mescid-i Aksâya yürüten za­tın sânı ne yücedir!" ayetini te'vil ettim. Huzeyfe'de bana: "Eğer Efen­dimiz (s.a.v.) orada namaz kılsaydı Mescid-i Haram'da namaz kıldığı­mız gibi oradada namaz kılardınız" dedi. Ben Huzeyfe'ye: "Efendimiz (s.a.v.)nin diğer peygamberlerin bağladığı gibi Burağı o halkaya bağla-mışmiydı?" diye sorunca Huzeyfe (r.a.): "Burağı Efendimize Allah gön­dermişken Peygamberimiz (s.a.v.), bağlamazsa kaçıp gideceğindenmi korkuyordu" dedi. Sanki Huzeyfe'ye, Efendimiz (s.a.v.)in Mescidi Aksa'da namaz kıldığı haberi île Burağı oradaki halkaya bağlama haberi ulaşmamış gibi geldi.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Haziran 2021, 11:11:45
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #2 : 12 Haziran 2021, 11:11:45 »

Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun bizlere sunulan bu güzel bilgilerden kardeşim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Haziran 2021, 00:59:45
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.997« Yanıtla #3 : 14 Haziran 2021, 00:59:45 »

Esselamü aleyküm. Bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
17 Haziran 2021, 20:25:17
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.977Site
« Yanıtla #4 : 17 Haziran 2021, 20:25:17 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım  için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &