ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Hz. Ömer r.a.
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Ömer r.a.  (Okunma Sayısı 5526 defa)
13 Nisan 2011, 14:38:32
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 13 Nisan 2011, 14:38:32 »Hz. Ömer Ra.[845]


 

Nesebi: Ömer b. el-Hattab b. Nüfeyl b. Abdiluzza b. Rayâh b. Ab­dullah b. Kurt b. Razah b. Adiyy b. Ka'b b. Liieyy. [846]

Emiru'-Mu'minin, Ebu Hafs lakablı, Kureyşli, el-Adevî ve (hakla batılı kesin ayıran) Faruk... Zilhicce ayının sonlarında şehid oldu.[847]

Annesi Hanteme, Hişam (veya Haşim) b. Muğira b. Abdullah b. Ömer b. Mah'zum b. Yakaza b. Murra b. Ka'b) el-Mah'zumiyye olup Ebu Cehl'in bacısıdır.[848]

Kendisinden hadis rivayet edenler.

-Hz. Ali, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Ebu Hüreyre, (Osman b. Affan, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebi Vakkas, Ebu Zerr, Cabir b. Abdullah, Ebu Said el-Hudri, Ebu Musa el-Eş'ari, Enes b. Malik, Abdullah b. Ömer, Nu'man b. Beşir, Ukbe b. Amir, Ebu Ümame el-Bâhili, Amr b. Anbese, Abdullah b. Anbese, Abdullah b. Üneys, Ebu Lübabe, Adiy b. Hatem, Berâe b. Azib, Büreyde el-Eslemî, Fudale b. Ubeyd, Şeddad b. Evs, Abdullah b. Amr b. el-Âs, Said b. el-Âs, Ka'b b. Ücra, Abdullah b. Sirces, Mis ver b. Mahrame, Saib b. Yezid, Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. el-Erkam, Abdullah b. es-Sa'di, Eş'as b. Kays, Ya'la b. Ümeyye, Cabir b. Semura, Habib b. Mesleme, Ebu't-Tufeyl, İbnu Ebzâ, Süfyan b. Vehb, Feletân b. Âsim, Halid b. Urfuta, Amr b. Hureys, Abdullah b. Akim, Tarık b. Şihab, Ma'mer b. Abdullah, Müseyyeb b. Hazen, Süfyan b. Abdullah es-Sakafî, Hz. Aişe, Hz. Hafsa, İbrahim b. Abdurrahman b. Avf, kölesi Eşlem, Sa'lebe b. Ebi Malik, Ebu Zerr el-Ğifarî, Ebu Lübabe, Sü'da bt. Avf, Safıyye bt Ebu Ubeyd, Şifa bt. Ab­dullah, Ümmü Talk, Ümnıü Atiyye el-Ensariyye) gibi birçok sahabe ile Tabiinin büyüklerinden Alkame b. Vakkas, Kays b. Ebi Hazim Ta­rık b. Şihab, Zirr b. Hubeyş ve nice alimler ondan hadis naklettiler.[849]

Abdullah b. Ömer anlatıyor: Babam Ömer, Pembeye çalan ak tenli, uzun boylu, dazlak kafalı ak saçlı idi.[850]

İbni Ömer dışındakiler ise: Hz. Ömer (r.a.) kireç gibi bembeyaz, uzun boylu, esmerimsi hafifçe solak (iki elini de aynı derecede kulla­nabilen) biri idi.[851]

Ebu Raca el-Utaridî der ki: Hz. Ömer (r.a.) uzun boylu iri yapılı, son derece dazlak, aşırı beyaz,[852] pembe renkli olup yanaklarının eti az, bıyık ortası (üst dudağının) kaim ve bıyığın ucu kızıla çalan sarı renkli

olup bir işi çözmek kendine güç geldiği zaman bıyıklarının ucunu bü­kerdi.[853]

Simâk b. Harb: Hz. Ömer (r.a.) ayaklarının ökçeleri yakın uçları birbirine uzak duran olup sanki yanındakiler yürür o ise binili gibi iri dururdu. Ne sanırsın Sedüs oğullarından biri (gibi iri) idi.[854]

Buradaki el-Ervah kelimesi, yürüdüğü zaman iki ayağın arası ya­kınlaşan kişiye verilen bir sıfattır. (İbnu Esir Nihaye'sinde "Ökçeleri bitişik ayak uçları açık duran kişiye verilen sıfattır." der)

Hz. Enes (r.a.) Hz. Ömer'in kına kullandığını söyler.[855]

Simak b. Harb (Hilal aracılığıyla) Hz. Ömer yürüdüğünde hızla gi­den biriydi, der.[856]

Abdullah b. Ka'b b. Malik'in şöyle dediği rivayet olunur: Hz. Ömer sağ eliyle sol kulağını tutar (bir eliyle de atının kulağını tutup) atının üzerine sıçrayıp binerdi. Sanki atın sırtında yaratılmış gibi rahat otu­rurdu.[857]

Abdullah b. Ömer ve diğerlerinden bir çok Ceyyid isnadla Peygam­ber (s.a.v.)'in: "Allah'ım İslam dinini Ömer b. el-Hattab ile kuvvetlendir." buyurduğu nakledilmiştir.[858]

Hz. Ömer'in İslam'a giriş kıssasını biz siyer bölümünde anlattık.

İkrime: İslâm dini tâ Ömer müslüman olana kadar gizüîik kalmaya devam etmişti, der.[859]

Said b. Cübeyr Eğer Peygambere karşı birbirinize destek olursanız onun dostu Allah, Ceb­rail ve mü'minlerin iyileridir. (Tahrim süresi ayet 4) ayetindeki "mü'minlerin iyisi" sözü Hz. Ömer hakkında inmiştir, der.[860]

Abdullah b. Mes'ud (r.a.) da: "Ömer müslüman olalı beri biz tam bir izzet içindeyiz. (Onun hicreti fetih, emirliği rahmet olmuştur. Vallahi Ömer İslâm'a girene kadar Beytullah'ta açıkça ne namaz kılabiliyor ne de tavaf edebiliyorduk. O müslüman olunca, onlarla çarpışabildik de bizi namaza öyle bıraktılar." der.[861]

Şehr b. Havşeb, Abdurrahman b. Ganm'dan naklediyor:

-Ebu Bekr (r.a.) ile Ömer (r.a.) Peygamberimize "Ya Rasulullah! İnsanların senin üzerinde güzel bir dünyalık kıyafet görmeleri onların İslâm'a olan hırslarını artıracaktır. (Sa'd b. Ubade'nin sana hediye et­tiği şu elbiseye bir bak da onu giy ki bugün müşrikler senin üzerinde güzel bir elbise görsünler) dedi. Efendimiz (s.a.v.) de. Olur öyle yapayım! Al­lah'a yemin olsun ki, ikiniz benim için bir husus üzerinde ittifakla ka­rar vermişseniz ben asla bu danışıp görüşülen hususta ikinize karşı gelmem. (Lakikn Rabbim buna ikiniz için meleklerdeki Cebrail ve Mikail'in örneğini verdi. Hattab oğlu Ömer: Melekler arasında Cebrail gibidir. Allah hiç bir ümmeti Cebrailsiz mahvetmedi. Peygamberler arasında da Nuh'un olduğu gibidir. Hani Nuh: Ya Rab yer yüzünde kafirlerden birini bırakma!" (Nuh 26) Ebu Bekr'in Meleklerdeki örneği yer yüzündekilere  istiğfar eden Mikail'dir. Peygamberi erdeki örneği de İbrahim'dir. Hani "Artık kim bana uyarsa benden kim de bana isyan ederse, sen şüphesiz bağışlayıp esirgeyensin." (İbra­him 96) demişti).buyurdu.[862]

Leys b. Ebi Süleym, Mücahid aracılığıyla İbni Abbas (r.a.)'tan nebi (s.a.v.)'in "Benim, iki tane gök halkından vezirim, iki tane de yeryüzü halkından vezirim var. Gök yüzü halkından olan vezirlerim Ebu Bekr ile Ömer, yeryüzü hal­kından olan vezirlerim de Ebu Bekr'le Ömer'dir." buyurduğunu rivayet eder.[863]

Buna yakın iki ifadeyle Ebu Said el-Hudri (r.a.)'tan da nakledilir.

Tirmizi, Ebu Said el-Hudri hadisini sevk edip ardından "Hadisim Hasenun" der.[864]

Derim ki: Buradaki İbni Abbas hadisinin isnadı da "hasen"dir.

Muhammed b. Sabit el-Bünani'nin babası Sabit el-Bünani aracılı­ğıyla Hz. Enes'ten naklettiği hadis de buna benzer.[865]

Ebu Yaİa'nın Müsned'inde de: Ebu Zer (r.a.)'ın rivayeti olan ha­diste: Her Peygamberin bir veziri var. Benim vezirlerim de Ebu Bekr'le Ömer'dir." şeklinde merfu olarak (Peygamberimizin dilinden) nakledilmiştir.[866]

Ebu Seleme de, Ebu Ervâ ed-Devsi'nin şöyle dediğini anlatır:

-Ben Rasulullah (s.a.v.) ile beraberdim. Geriden Ebu Bekr ve Ömer göründü. Efendimiz (s.a.v.): "Beni ikinizle destekleyen Allah'a hamd olsun." buyurdu. Bu haberi Asım b. Ömer b. Hafs b. Asım b. Ömer b. el-Hattab (Hz. Ömer'in torununun oğlu) rivayette tek kalmıştır ki, bu Asım zayıftır.[867]

Ebu Bekr es-Sıddik'in hal tercemesinde, Peygamber Efendimizin, kendisine doğru gelen Ebu Bekr ve Ömer'in yüzüne bakıp ardından: "İşte şu ikisi Cennet ehli yiğitlerinin efendileridir." buyurduğu anla­tılmıştı.[868]

Tirmizi, İbni Ömer'den şunu nakleder: Bir gün Rasulullah (s.a.v.) evden çıkıp mescide girdi. Beraberinde Ebu Bekr'le Ömer de vardı. Ellerinden tutmuş ve Kıyamet gününde de böyle diriltileceğiz." buyurmuştu.[869] Lakin senedi zayıftır.

Zaide, Abdulmelik b. Umeyr-Rıb'î isnadıyla Huzeyfe (r.a.)'tan Pey­gamber Efendimizin Benden sonra Ebu Bekr ve Ömer'e uyun!" buyurduğunu anlatır.[870]

Bu hadisi bir de, zayıf bir ravi olan Salim Ebu'1-Alâ, Amr b. Kerim aracılığıyla Rıb'î'den rivayet eder. Zaide'nin hadisi Hasen isnadlı bir haberdir.

Abdulaziz b. Muttalib b. Hantab, babası aracılığıyla dedesi Hantab'ııı şöyle dediğini anlatır: Ben Rasulullah (s.a.v.)'le beraber otu­ruyordum. Bir de Ebu Bekr ile Ömer (r.a.)'lar görününce Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu: "İşte şu ikisi göz ve kulak mesabe­sindedir.[871]

Buna benzer bir hadiste İbnu Ömer ve diğerlerinden (İbnu Amr) "Rasullah (s.a.v.), önemli bir iş için birini göndermek istemişti. Ebu Bekr'Ie Ömer'de yanı başlarında idiler. Ali (r.a.) "Şu ikisinden birini göndermez misin?" deyince Nebi (s.a.v.) "Bu ikisini nasıl gönderebili­rim, bunlar din hususunda, kafaya göre, göz ve kulak durumundadır­lar." buyurdu." şeklinde rivayet olunur.[872]

Ya'kub el-Kummî, Ca'fer b. Ebu'l-Muğira aracılığıyla Saîd b. Cübeyr'den nakleder:

-Cebrail, Nebi (s.a.v.)'e geldi ve: "Ömer'e selam söyle ve ona "Onun öfkesinin izzet ve celâlet, rızasının da hüküm olduğunu söyle!" buyurdu. Bazıları buna İbni Abbasi (r.a.) da katarak mevsul olarak riva­yet ederler ama (Said'in) mürsel olarak rivayeti daha sahihtir.[873]

Muhammed b. Sa'd b. Ebi Vakkas babası Sa'd (r.aO'tan nakleder: Ömer, Efendimizin huzuruna girmek için izin istedi, (s.a.v.)'in yanında Kureyşli kadınlar yüksek sesle konuşuyorlardı. Ömer'in sesini du­yunca kalkıp gizlendiler. Ömer girerken Efendimiz gülümsedi. Sebe­bini anlatınca, Ömer kadınlara: "Demek Peygamberden değil de ben­den mi çekmiyorsunuz?" deyince "Evet sen ondan daha sert ve daha kaba sözlüsün." dediler. Bunun üzerine Nebi (s.a.v.) de: "Yeter ya Ömer lafı uzatma! Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, şeytan senin bir sokağa girerken rastlayacak olsa senin gittiğine değil başka bir so­kağa gider." buyurdular.[874]

Hz. Aişe de Nebi (s.a.v.)'i: Şeytan Ömer b. el-Hattab'dan çok korkar." derken işittim, diyor.[875] Bu haberi Mübarek b. Fudale, Ubeydullah b. Ömer-Kasım isnadıyla Hz. Aişe (r.a.)'tan rivayet eder.

Yine Hz. Aişe'den nakledildiğine göre şöyle anlatır:

-(Rasulullah (s.a.v.) ile otururken, birden bir takım gürültü ve sesler geldiğini duyduk. Rasulullah hemen kalkıp baktı. Bir de ne imiş, me­ğer Habeşliler mızrakla gösteri yapıyor, etrafında da çocuklar onları seyrediyor. "Ya Aişe, gel de seyret!" buyurdu. Ben de vardım çenemi

Rasulullah'ın omuzuna koyup Efendimizin başı ile omuzu arasından onları seyre koyuldum. Bana "Seyre doydun mu?" diye sordu. Ben. kendimin onun yanındaki değerimi ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Ömer r.a.
« Posted on: 04 Nisan 2020, 16:02:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Ömer r.a. rüya tabiri,Hz. Ömer r.a. mekke canlı, Hz. Ömer r.a. kabe canlı yayın, Hz. Ömer r.a. Üç boyutlu kuran oku Hz. Ömer r.a. kuran ı kerim, Hz. Ömer r.a. peygamber kıssaları,Hz. Ömer r.a. ilitam ders soruları, Hz. Ömer r.a.önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &