> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Tayin Edilmiş Ücret
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tayin Edilmiş Ücret  (Okunma Sayısı 429 defa)
15 Haziran 2012, 10:52:03
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 15 Haziran 2012, 10:52:03 »b- Tayin Edilmiş Ücret

Satış konusu olan malın miktarı, kalitesi, fiatı ya da ödeme zamanı ile ilgili herhangi bir be­lirsizlik veya şüphe varsa satış akdi geçersiz­dir. Sözleşmede malın miktarı ve kalitesi sarih bir şekilde ifade edilmemesi, hakkında pazar­lık edilen malı alıcı almaya çalıştığında satış konusunda tereddütlere yol açacak ve gerek alıcı gerekse satıcı namına önceden tahmin edilemeyen birçok problemi de yanında geti­recektir. İşte bu sebeplerle belirsiz akitler İslam'da yasak kılınmıştır. Ücretin "hacıların dönüşünde" , "üzümlerin toplanma zamanın­da", "bağ bozumunda" veya "koyunların kir­pim döneminde" gibi şartlara bağlandığı satış işlemleri caiz değildir; zira ödeme zamanı kesinlikle belirlenmiş değildir, bu şartlar erken de gerçekleşebilir geç de. (Hidaye). Benzer şekilde, fiatı kararlaştırılmadan yapılan satış­lar da belirsizlik nedeniyle geçersizdir.

Ücret, sayı veya miktarca tanımlanmamış olsa da , satış işlemi gerçekte mal ve ücretin aynı anda el değiştirmesi ile tamamlanıp geçerli hale gelir. Ancak, sözleşme sırasında mebla­ğın belirtilmemesi halinde alışveriş eksik ve fasiddir. "Sözleşmenin akdi esnasında kendi­sine izafe, hamledilecek şekilde dirhem veya dinar (belirli bir ticari birim) şayet yoksa on­ların genel olarak ima edilmesi -cins ve sayıca belirtilmedikleri müddetçe yeterli değildir; muamele sahih olmaz. Çünkü onları teslim et­mek alıcı payına vacibdir. Genel olarak anıl­maları alıcı ve satıcı arasında tartışma vesilesi olabilir, (biri düşük cinsteki birimden az bir miktarda vermek isterken, diğeri daha değerli birimden daha fazla miktar üzerinde ısrar eder), ödeme yerine getirilemez, bu yüzden de alış-veriş uygulanamaz hale gelir." (Hidaye).

Nitekim satış nakit ile peşin ya da malum bir süre içerisinde ödeme vaadi ile veresiye ger­çekleştirilebilir. Satış akti sonrasında ödeme­nin nakit cinsinden yapılmasıyla veresiye sa­tışta ise sabit ücreti sabit bir sürede ödenmesi taahhütü ile belirsizlik unsuru kaldırılarak ge­çerli hale gelir. Borçlanmaya "Ey iman eden­ler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız." (2: 282). buyuran Kur'an-ı Kerim tarafından izin verilmiş ve ücreti sabit bir süre sonra ödemek üzere bir yahudiden zahiri alarak zırhını rehin bırakan Rasulullah'ın uygulamasıyla teyid edilmiştir. (Hidaye). Eş­yaların paket halinde satılması, şayet paket akit sırasında üzerinde anlaşılan miktardan daha azını veya çoğunu içeriyorsa batıldır. Benzer şekilde, satış konusu olan mallann ta­nıtımı yanıltıcı ise satış geçersizdir. (Hidaye).

Kısaca, Ödenecek bedel (yani paranın mikta­rı), satılan malın cinsi ve miktarı, ödeme za­manı ve satış akdinin tamamlanması ile ilgili hususlarda belirsizliğe yol açan her ticari mu­amele hükümsüzdür. Fiat bilinen bir değer üzerinden miktara bağlanmalı, ödeme zamanı açık ifadelerle belirlenmelidir. Çünkü bu hu­suslardan herhangi birindeki şüphe ve karar­sızlık mukavaleyi geçersiz kılacaktır. (Hida­ye).

Kur'an-ı Kerim'de bu tür ticari işlemler ile doğrudan ilgili özel bir hüküm yoktur. Ancak borç veya geciken ödemenin vadesinin açık­lıkla belirlenmesi gerektiğini bildiren ayet-i kerimeden bir kural çıkarılabilir: İleride öde­necek miktarın süresi tayin edilmez ise satış akti geçersiz ve hükümsüz olur. Ayet şu şe­kildedir: "Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız." (2: 282). Ayet-i kerime, ileriye dönük ödemelerin yer aldığı muamelerle ilgilidir. Mesela, şimdi sa­tın alman mallann (ya da şimdi imzalanan bir ticari anlaşmanın) bedelinin gelecekte sabit bir zamanda ödenmesini taahhüt etmek gibi. Ücret ve ödeme zamanının açıklıkla belirlen­mesi kaydıyla akit bütünüyle meşru ve mute­berdir. Ücret ve ödeme zamanı tayin edilme-misse sözleşme geçersizdir.

Rasulullah'ın bu noktayı destekleyen bir­çok hadisleri vardır. Rasul-ü Ekrem'in verdiği bu talimatların hedefi belirsizlik unsurunu mümkün olduğunca bertaraf -edip ticari iş­lemleri adil hale getirmektir. İbn-i Abbas'm rivayetine göre Rasul-ü Ekrem Medine'ye geldiği vakit Medineliler meyvelerde zama­nından evvel bir, iki veya üç seneye kadar se­lem yaparlardı. Bunun üzerine Rasulullah , "Her kim meyvede selem yaparsa ma'lum Öl­çek ve tartıda belirli bir va'deye kadar yapsın" buyurmuştur. (Buhari, Müslim ve Ebu Da-vud).

Abdullah b. Ebu Avf ve Abdurrahman b. Ali; "Biz Rasulullah'Ia birlikte iken daha fazlasını almaya alışmıştık. Şam'dan köylüler geldiğin­de belli bir süre içerisinde bize buğday, arpa ve yağ teslim etmeleri için muayyen bir fiatı önceden öderdik." demişlerdir, (fbn-i Mace). Abdullah b. Ömer ve Cabir b. Abdullah yiye­cek getirenleri karşılayarak onlardan tartma­dan ve ölçmeden yığın yığın hububat aldıkla­rını, ancak Rasulullah'ın haberdar olduktan sonra bu uygulamayı yasakladığını nakleder­ler. (Buhari ve Muvatta). İmam Ahmed ve Buhari'nin aktardığı bir hadiste Rasulullah, Osman b. Avfan'a, "Ne zaman bir mal alırsan onu ölç; ne zaman bir mal satarsan onu ölç" tavsiyesinde bulunmuştur. Yine. Rasulullah, "Bereketli olması için zahireni tart" buyur­muştur. (Muvatta). Bir kişinin belirli bir bede­le hububat alıp karşılığında belirli bir miktar hurma vaadederek yaptığı satışın sahih oldu­ğu İbn-i Ömer'den rivayet olunur. (Hidaye).

İleriye dönük sebeplerin (selem veya selef gi­bi) yer aldığı bütün bu ticari muamele misal­lerinde, akdin meşruluğu ücret, miktar ve öde­me zamanının açıklıkla belirlenmesi şartına bağlıdır. Fiat, miktar ve satılan malın teslim tarihi gibi konular ortaya konmadan pazarlık sonuca bağlanmışsa akit geçersizdir. Kandüri selem'in terim olarak uzak teslim karşılığında bedelin hemen verilmesini ihtiva eden akitleri ifade ettiğini belirtir. Hukuk terminolojisinde ise ücretin derhal ödenmesini gerektiren ve malın tesliminde gecikmeyi kabul eden satış mukavelesi anlamına gelir." (Hidaye). Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti ile selem satışına müsade edilip meşru kılınmıştır: "Borcu az ol­sun, çok olsun süresiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip dur­duğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sa­kınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda da şahit tutun. Yazana da, şahide de zarar verilmesin." (2:282). Bu ayet-i kerime, selem satışında (yani ileriye dönük satışlarda) yokluğunda sa-"S1 fas!İd k'lan belirli şartlan ortaya koymakta ve müslümanlara ticari ilişkilerin de şahitler bulundurmalarını öğütlemekle birlikte peşin olarak yapılan alış-verişte şartsız izin vermek­tedir. Kısaca, selem satışı yukarıda zikredilen Kur'an-ı Kerim .ayetine ve Rasulullah'ın hadislerine göre aşağıda sıralanan şu şartlara bağlıdır:

a-  Selem para dışında bütün hacim ve ağırlık birimleriyle (mevzuatla) sahihtir, zira Rasu­lullah; "Her kim selem yaparsa ma'lum öl­çek ve tartıda belirli bir va'deye kadar yapsın" buyurmuştur. Dirhem ve dinar (yani her tür para) ağırlık veya hacim ölçüleri içerisinde yer almaz; her ikisi de fiatı temsil eder. Selem satışında ise satış konusu olan malın baha ol­maması gerekmektedir. Bu yüzden kişi, gele­cek bir tarihde 10 dirhem ödemek karşılığında 3 metrelik kumaşın hemen verilmesi şartıyla bir selem satışına girişse bu akit geçersizdir. Bazı fakihler bu satışın bütünüyle hükümsüz olduğu görüşündedir.

"Uzunluk genişlik, kalite ve işçilik göz önüne alınarak miktarı belirleme kaydıyla tanım]a: mak mümkün olduğundan kumaş gibi uzun­lukla Ölçülen mallarla (mevruat) ilgili selem satışı caizdir. Keza bu özelliklerin açıklıkla anlatılması belirsizliğin ortadan kaldırılması ve bu yüzden de aktin geçerliliği için lüzum­ludur. Aynı şekilde, yumurta ve ceviz gibi mahiyetçe pek farklılık göstermeyen mallarla ilgili selem satışı da sahihtir. Zira hafifçe farklı olan bütün eşyalarda fiat kolaylıkla tah­kik edilebilir, malın niteliği tarif edilebilir ve alıcıya teslimi gerçekleştirilebilir. Bu yüzden bu tür eşya ile ilgili selem akti sahihtir." (Hi­daye).

b- Teslim tarihi (ecel) mutlaka tayin edilme­lidir. Rasulullah, "... belirli bir vadeye ka­dar" buyurmuştur. Yanında bulunmayan malı satmayı yasaklamış; buna rağmen önceden al­dıkları para vasıtasıyla satış konusu olan malı kazanıp alıcıya teslim edebilmek için bu tür uygulamalara katılma ihtiyacı duyan yoksul kimseler lehine seleme prensip olarak izin ve­rip meşru kılmıştır. Belirli bir sürenin tayini bu yüzden gereklidir; çünkü satıcı, istek üzere anında teslime müsaitse, selem satışına meş ruluk kazandıran şart yerine getirilmiş olma yacaktır. Üstelik aynen ücretin belirsizlik (meçhuliyet) unsuru sebebiyle süre tayin edil­meden gelecekte herhangi bir tarihte ödenme­si kararlaştınlan satışlarda olduğu gibi bu tür satışta da tayin edilmemiş süre meşrudur. (Hi-daye).

c- Akdin imzalandığı ve teslimin yapıldığı zamanlar arasındaki sürede değerini kaybetme ve etkisiz hale gelme ihtimallerine bağlı olan hususi hacim ve uzunluk ölçülerinin şart ko­şulması selem satışında caiz değildir.

d- Cins, tür, kalite, miktar ve teslim tarihi bü­tünüyle belirtilmemiş olmalıdır. Takip eden şartlar üzerine yapılanlar dışındaki selem satı­şı meşru değildir:

1- Satılan malın cinsi belir­lenmelidir, bilinen kalite veya standartta buğ­day veya arpa gibi.

2- Malın miktarı standart ağırlık veya hacim ölçüsüne göre tesbit edil­melidir.

3- Teslim tarihi belirlenmelidir.

4- Önceden ödenecek olan ücret kararlaştırılma­lıdır.

Kısaca, kalite tasviri ve miktar tarifi şartları genel olarak yerine getirildiğinde selem satışı geçerlidir. Miktarı bilindiği veya tartışmaya vesile olmadığı zaman selem satışına uygun­dur. Diğer taraftan bir nitelik veya nicelik sı­fatıyla tarif edilemeyecek olan eşya...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Tayin Edilmiş Ücret
« Posted on: 27 Ekim 2020, 00:26:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tayin Edilmiş Ücret rüya tabiri,Tayin Edilmiş Ücret mekke canlı, Tayin Edilmiş Ücret kabe canlı yayın, Tayin Edilmiş Ücret Üç boyutlu kuran oku Tayin Edilmiş Ücret kuran ı kerim, Tayin Edilmiş Ücret peygamber kıssaları,Tayin Edilmiş Ücret ilitam ders soruları, Tayin Edilmiş Ücretönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &