ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Ortadoğunun Eski İmparatorlukları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ortadoğunun Eski İmparatorlukları  (Okunma Sayısı 1578 defa)
03 Ağustos 2012, 10:36:00
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 03 Ağustos 2012, 10:36:00 »ORTADOĞU'NUN ESKİ İMPARATORLUKLARI

Medeniyetin, Mezopotamya olarak bilinen bölgede başladığı hakkında küçük bîr şüphe vardır. Bu bölge zengin ve verimli olan Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan vadidir. Nuh Peygamber kavminin helak oluşundan sonra, kendisi ve ona inananlar büyük tufanın harabiyetinden gemiye çıkarak kurtuldular. Ve bu bölgeye yerleştiler. Bazıları güneydoğuya ba­zıları da Arabistan'ın kuzeybatısına gittiler. Bu bereketli vadinin diğer kısımlarına da dağınıldı. Bu yayılma bin yıllık bir devreyi kapsar. Doğuda ve Kuzeyde İran'a, İndus va­disine, şimdiki Doğu Rusya ve Çin bölgeleri­ne, batıda ise Girit adasına, Anadolu'ya ve di­ğer bölgelere yayıldılar. Bununla birlikte, Mısır ve Mezapotamya'nın Üstünlüğü ve me­deniyetin yayıldığı merkezlerin buralar oldu­ğu inkâr edilemez. M.Ö. dörtbin yılından bin-beşyüz yılına kadar olan zaman boyunca dört büyük kavim kültür grupları arasında çok önemli kültürel etkileşimler ve karşılıklı alış­verişler olduğu yeralmaktadır. Bu mukabil te­sir Sümerler, Samiler, Hititler (Hint-Avrupalıları ve Huniler arasında olduğu bilinmekte­dir. Değişmenin ana modeli, ticarî münase­betlerin yaygınlaşması ve maddî kaynakların sömürülmesi vasıtasıyla oluşmuştur. Bu in­sanların bütün gayretleri, askerî harekatlarla, Mezopotamya'nın verimli topraklarını kont­rol altında tutmaya yönelikti. Fakat hiçbiri bu gayretlerini pekiştiremedi ve bölgedeki güçlü imparatorluk kurma teşebbüsleri çok kısa sürdü.

Sümerler
 
Sümerler, M.Ö. 3000 yılından itibaren Mezo­potamya'nın güneyindeki bölgede yaşamış­lardır. Sümerler yazıyı buldular ve şehir ha­yatında ileri seviyede sosyal organizasyonlar geliştirdiler. Maddî yönden kültürlerini zenginleştirdiler. Atalarının sulama tekniklerini tamamlayıp İranlıların ve Anadoluluların me­tal tekniklerini bir hayli geliştirdiler.

Sümerlerin önceki hanedanlıkları (üçbin yılı­nın ilk yansında) siyasî sistemlerini, şehir-devletleri arasında liderlik değişimi prensibi­ne dayanarak düzenlediler. Ayrıca uzak, Anadolu ve İran ülkeleriyle ve Bahreyn'le ve deniz aşın ülkelerle ticarî münasebetlerini de geliştirdiler.

Akadlar
 
Bir imparatorluk kurmak için yapılan ilk ciddî teşebbüs Akad hanedanı tarafından ol­muştur. Akadlar önceleri göçmen idiler, li­derleri, özellikle Sargon ve onun büyükoğlu Naramsin, yavaş yavaş güçlü bir merkezî devlet kurmuş ve eski şehir-devletleri siste­minin Önemini azaltmıştır.

Akadlar, İran'ın güney-batısından Suriye'ye kadar uzanan topraklan ve orta Anadolu'nun içlerine kadar olan yerleri, ticarî kazanç elde etmek için istila ettiler. Deniz ticaretleri, Magan ve Meluhlıa'nın uzak yerlerine, Umman körfezinin İran sahillerine ve Hint vadisine kadar yayılmıştı.

Bu imparatorluğun zayıflaması, barbar dağlı­ların (Gutiler) akınları ile başlamışken, İç ka­rışıklıklar ve çekişmeler tamamen yıkılması­na sebep olmuştur. Ardından, Sümerlerin yö­netim sistemleri olan şehir-devleti şeklinde yeniden ve çok güçlü bir şekilde ortaya çık­mışlardır. Akad tarihinin bu devrinde Ur şeh­rinin, atalarının devrindekinden çok daha güçlü ve uzun süreli hiyerarşik imparatorluk yapısında üstün bir rolü olmuştur. Sonuçta, Sami akıncıları olan Amoritler'in baskılan al­tında, M.Ö. 2000 yıllannda yıkılmıştır.

Amoritler
 
Amoritler muhtemelen Suriye'nin doğusun­dan gelerek tedricen Akad topraklarına yer­leştiler. Suriye'den Dİyala'ya ve Mezopotam­ya'nın güneyine kadar, eski krallıkların şehir-devleti sistemine dayalı bir hanedanlık haki­miyeti kurdular.

Daha sonra, bu imparatorluğun dışında iki büyük önemli krallık ortaya çıktı: Babil ve Asur krallıklan. Babil'in üstünlüğü Hamurabi (M.Ö. 1792-1750)'nin hükümdarlığında idi.

Asur, sınırlarını Zagros dağlarından orta Fı­rat'a kadar genişleten ve büyük bir imparator­luk kuran Amorit Şamsi-Adad'ın kontrolü al­tında geldi. (Bkz.: "Yunus Peygamber ve Âsurlular" başlıklı Kısım: 13)

Hititler
 
Asur ve Babil imparatorlukları zayıflayınca, Hititler, M.Ö. onyedinci yüzyılda bir impara­torluk kurup Suriye'nin güneyine, Alepo'nun (Halep) kuzeyine ve Fırat'ın batısına yayılan bir hâkimiyete sahip oldular. M.Ö. 1650. Sonraları M.Ö. 1595'de Babil'i yağmaladılar. Mezopotamya topraklarındaki yayılma hareketleri Hurrîler tarafından kontrol altına alın­dı. Fakat, M.Ö. 1200'de Ege bölgesinden ge­len sert etnik akımların baskısıyla yıkıldı.

Mitanniler
 
Bölgenin ikinci büyük gücü Mitanni, Asur dahil olmak üzere Mezopotamya'nın kuzeyi­nin ekseriyetini kontrol altında tutan üstün bir Hurri devleti idi. Hititler, Anadolu'da savaşır­ken Mitanni, Kilikya ve Suriye'nin kuzeyin­deki bütün bölgeyi kontrolü altına aldı. Bu­nunla birlikte, Hititler, Asur akınlarına yeni­den başladılar ve M.Ö. 138-1346'da Şuppilulimaş'ın komutasında, Suriye'nin büyük bir kısmını kontrol altına alarak Mitannilerin Akdeniz bölgesine yaklaşmasını engellediler.

Hititler'in yıkılmasından sonra, Babil'den Fı­rat boyunca uzanmış Suriye devletlerinden ve Suriye'nin dağlık bölgelerinden gelen Sami Aramîlerinin göçleri sebebiyle Mitanni zayıf­lamaya başladı.

Keldanîler
 
Güney Babil'deki Kaideliler, tarihleri pek ke-sİn olmayan ve Ur civarında devlet kurmuş bir başka karışık gruptur. Asurlular M.Ö. 1000-900 yıllarında üstünlük sağlayınca bun­ların hâkimiyetleri de yıkıldı.

Samîler

 
Batı terminolojisine göre Samiler, Şem (veya Sam) neslinden olan, Nuh aleyhisselâmm oğ­lundan olan, Araplar, Yahudiler, Asurlular, Akadlar, Mısırlılar, Fenikeliler, ve Aramilerin tamamım içine alır. Fakat bu, metinde de açıklandığı gibi doğru değildir. Kur'ân, bütün insanların Nuh Peygamberin çocuklarından ve Nuh ile birlikte gemide bulunan diğer mü'minlerin neslinden olduğunu beyan eder (17: 3 ve 19: 58). Bu, Kitab-ı Mukaddes (Es­ki Ahit, Tekvin) tarafından da desteklenmiştir: "Ve adamdan sığırlara kadar, sürünenlere kadar, ve göklerin kuşlarına kadar, yeryüzü üzerinde yaşayan her şey silindiler; ve yalnız Nuh ve kendisi ile beraber gemide olanlar kaldılar." (Tekvin, 7: 23). Eski Ahit'in bu ifa­desi şunu kesin olarak beyan eder: Gemide Hz. Nuh ile beraber başkaları da vardı. Açık­ça, onların soyları Nuh Peygamberin ve onunla birlikte gemide bulunan, bu yüzden Tufandan kurtulan mü'minlerin soyundan gelmiş olmaldırlar. Bu sebeple, Sami ırkının, Nuh aleyhisselâmm ve onunla birlikte gemi­de bulunan insanların neslinden olduğunu söylemek doğru olur.

Sami ırkı, kuzey-doğu kolunda Akadlar ve Asurlular temsil ediyordu. Bunlar, ikibin yı­lında Mezopotamya'nın her yanına yayılmış ve bölgede siyasî kontrolü ele geçirmişlerdir. Kuzeybatı istikametinde Ortadoğu sahillerin­deki Kenan diyarı sakinleri ise onların kom­şularıdır. Bunlar, Aramiler, Fenikeliler ve İbrânilerdir. Sami dilini konuşan Mısır mede­niyeti güneybatıda uzanmaktadır. Araplar da Yanmada'nın güneydoğu kısmında ikamet et­mekteydiler.

Sami tesiri, Ortadoğudaki kurak bölgelerin yanında, M.Ö. ikibin yıllarında denizde Ak­deniz'e kadar ulaşmıştır. Bu sahiller, ticaret merkezlerinin başı idi ve buradan çok farklı bölgelere koloniler vasıtasıyla bu tesir yayıl­mıştır.

Fenikeliler
 
Deniz ticareti yapan devletlerin başı Fenikeli­ler ve Yunanlılar idi. Ortadoğu limanlan olan Sur ve Sayda şehirleri, Ege'deki ve Adriyatik Denizindeki koloni merkezlerinden daha ileri idiler. Ayrıca Kuzey Afrika'da Utica ve Kartaca, İspanya'da Kadiz (Kadisiye) gibi meş­hur şehirler kurmuşlardır. Dilleri ve kültürle­ri, Yunan ve Roma kültürlerini çok etkilemiş­tir. Diğer pekçok hüner ve teknikler Yunanlı­lar tarafından Fenikeliler'den alınmıştır. Hat­ta, atlı-tekerlekli savaş arabası dahi Yunanlılar'a Fenikeliler'den geçmiştir. Sami ırkının bu deniz gücü ile, batı Akdeniz'de ilk kez Ro­malılar savaşmışlardır ki bu, ünlü Kartaca Savaşları'nın başlangıcıdır (The Times Atlas of World History).


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ortadoğunun Eski İmparatorlukları
« Posted on: 06 Nisan 2020, 13:50:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ortadoğunun Eski İmparatorlukları rüya tabiri,Ortadoğunun Eski İmparatorlukları mekke canlı, Ortadoğunun Eski İmparatorlukları kabe canlı yayın, Ortadoğunun Eski İmparatorlukları Üç boyutlu kuran oku Ortadoğunun Eski İmparatorlukları kuran ı kerim, Ortadoğunun Eski İmparatorlukları peygamber kıssaları,Ortadoğunun Eski İmparatorlukları ilitam ders soruları, Ortadoğunun Eski İmparatorluklarıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &