> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Mahkeme Kararları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mahkeme Kararları  (Okunma Sayısı 460 defa)
29 Temmuz 2012, 12:42:25
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 29 Temmuz 2012, 12:42:25 »Mahkeme Kararları

Rasûlullah zamanında muhakeme usûl­lerine, kanun ve kuralların yerine getirilmesi­ne ve yönetimin tavrına ışık tutabilmek ama­cıyla bir kaç mahkeme kararını ele alalım:

1- Kölenin Öldürülmesi
 
Bir adamın, kölesini kasden öldürdüğü, bu­nun üzerine Rasûlullah'in adamın yüz değ­nekle cezalandırılmasını ve bir yıl sürgün edilmesini emrettiği rivayet edilmiştir. O kişi­ye ayrıca bir köle âzâd etmesi de emredildi. Normal durumlarda kasden Öldürmenin ceza­sı, öldürülen ister köle, ister hür olsun kısasdır. Öyle görünüyor ki bu cinayet hâkimin takdir yetkisinin cezayı belirlediği hususî bir durumda işlenmiştir. (Zâdu'î-Meâd, c. III).

2- Bir Kızın Öldürülmesi

 
Yahudinin birinin, bir kızın başım iki taş ara­sında ezdiği rivayet edilmiştir. Kıza, Yahudi­nin adı söyleninceye kadar, bunu ona kimin, falanın mı, filanın mı yaptığı soruldu. O Ya­hudinin adı söylenince kız başını salladı. Ya­hudi tutulup getirildi, suçu kabul edince Rasûlullah başının taşlarla ezilmesini em­retti (Buhari ve Müslim).

Bu misâl, hâkim öyle karar vermişse, suçluyu öldürdüğü veya öldürmeye çalıştığı biçimde ceza verilebileceğini göstermektedir.

3- Doğmamış Çocuğun Öldürülmesi
 
Ebu Hureyre'nin rivayetine göre; Hudeyl ka­dınlarından ikisi birbiriyle döğüştü. Biri diğe­rine bir taş attı. Taş, hem kadının, hem de rahmindeki çocuğun ölümüne sebep oldu. O vakit Rasûlullah kadının doğmamış çocu­ğu için diyet olarak en iyisinden bir köle ala­bilecek kadar bir para ödenmesine ve parayı diyetten sorumlu kadının ödemesi gerektiğine hükmetti. Ölen kadının çocuklarını ve onlarla birlikte olanları, öldüren kadının mirasçısı yaptı (Buharı ve Müslim).

4- Hz. Ali'nin İlginç Kararı

 
Yemen'de bir grup, bazı kişileri kuyu kazmak için işe aldı. Bir kişi kuyuya düştü ve düşer­ken de bir başkasını birlikte çekti, ikincisi üçüncüsünü, üçüncüsü de dördüncüsünü çek­ti. Böylece dördü de kuyuya düştü ve Öldü. Durum ölenlerin akrabaları tarafından Hz. Ali'ye bildirildiğinde Ali, kuyuyu kazdırmak için adamları tutan kişileri çağırttı ve kararını verdi: İlkinin tazminatı 1/4 olacaktı, çünkü o diğer üçünü de kendisi ile beraber kuyuya çekti ve Ölümlerine sebep oldu; ikincinin taz­minatı 1/3 olacaktı, üçüncünün 1/2 ve dör­düncünün tazminatı tam olacaktı, çünkü o, kimseyi kuyuya çekmemişti. Bu dava Rasûlullah'a anlatıldığında "Ali'nin karan doğrudur." buyurdu (Ahmed).

5- Haram Kişilerle Evlenmenin Cezası Olarak Ölüm
 
Rasûlullah, babasının karısıyla evlenen bir adamı öldürmesi ve malını müsadere etmesi için, Ebu Bare'yi göndermiştir (Ahmed ve Nesei). Buna benzer bir diğer olay Muaviye b. Karre'nin dedesinden nakledilmiştir: "Al­lah'ın Rasûlü onu, babasının karısıyla evlenen bir adamın üzerine gönderdi. O da onu öldür­dü ve malını müsadere etti." Rasûlullah, İbni Abbas'a "Kendisine haram olan kadınlarla ilişkide bulunanı öldür" buyurmuştur.

6- Suçun İtirafı
 
Bir adam bir kadınla zina etti ve dört kez iti­raf etti. Rasûlullah ona deli olup olmadığı­nı sordu. Hayır, cevabını aldı. Sonra "Evli misin?" dedi. Evet, cevabını alınca onu rec-mettirdi (Buhari ve Müslim). Aynı olayın bir başka rivayetinde adamın şehadetini dinledik­ten sonra Rasûlullah'in adama "zinanın ne demek olduğunu biliyor musun?" diye sordu­ğu nakledilir. Adam "evet, bu kadınla, erke­ğin karısı ile yaptığında meşru olan işi yap­tım" dedi. Rasûlullah "bunu itiraf etmek­ten muradın nedir?" deyince, adam "beni te­mizlemeni istiyorum" dedi. O vakit Rasûlullah adamın recmedilmesini emretti (Ebu Davud).

7- Düşük Vak'aları
 
Mugîre b. Şu'be birbirine kuma olan iki ka­dından birinin diğerine taş attığını ve düşüğe sebebiyet verdiğini rivayet etmiştir. Rasûlullah, en iyisinden bir cariye veya köle satın alabilecek miktar parayı diyet ola­rak belirlemiş ve bunun ödenmesinin kadının baba tarafından akrabalarının görevi olduğu­nu söylemiştir (Tirmizi). Ebu Hureyre düşüğe diyet olarak Rasûlullah tarafından en iyi­sinden bir cariye veya köle, bir at veya katırın uygun görüldüğünü rivayet etmiştir (Ebu Da­vud).

Sa'îd b. el-Müseyyeb Rasûlullah'in, anne­sinin karnında iken öldürülen çocuğun diyeti olarak, en iyisinden bir köle veya cariyeyi be­lirlediğini rivayet etmiştir. Bu kararın aleyhi­ne verildiği kişi "Niye henüz yemeyen, içme­yen, konuşmayan ve hiç sesi çıkmamış bir şey için diyet ödeyeyim!" dediğinde ve böyle bir durum için tazminat Ödenmesi gerekmedi­ğini eklediğinde Allah'ın Rasûlü, "bu adam kâhinlere aittir" buyurdu (Muvatta, Nesei ve Ebu Davud).

8- Şüphe Üzerine Öldürme

 
Rasûlullah, Hatem üzerine bir seriyye düzenledi; bu kabileden bazı kişiler himaye ara­mak için secdeye varmalarına rağmen öldü­rüldüler. Rasûlullah bunu duyduğunda on­lara diyetlerinin yansının ödenmesini emretti ve "ben, müşriklerin yanında bulunan Müslü­manlardan sorumlu değilim" dedi (Ebu Davud).

9- İçki İçmek

 
Hz. Ali, Rasûlullah'in sarhoşa kırk değnek vurulmasını buyurduğunu nakletmiştir. Ebu Bekir de bu cezayı uygulamış, fakat Hz. Ömer (içki içme alışkanlığındaki artıştan olsa gerek) bunu seksen değneğe çıkarmıştır. (Zâdu l-Meâd). Bir adamın içki içip sarhoş olduktan sonra yolda sendelerken yakalandığı ve Rasûlullah'a getirilirken kaçtığı rivayet edilmiştir. Bu olay Rasûlullah'a söylendi­ğinde gülerek; "bunu yaptı mı?" demiş ve adamla ilgili hiçbir emir vermemiştir (Ebu Davud).

Ukbe b. Haris şöyle rivayet etmiştir: "Numan veya Nu'man'ın oğlu sarhoş bir vaziyette Rasûlullah'ın önüne getirilmişti. Rasû­lullah öfkelendi ve evde hazır bulunan her­kese onu dövmelerini buyurdu. Onlar da Nu'man'ı hurma dallan ve ayakkabıları ile dövdüler; ben de onu dövenler arasındaydım." (Buhari).

Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir: İçki içen bir adam Rasûlullah'a getirildi. Rasûlullah, "onu dövün" buyurdu. Ebu Hureyre şöyle ilave etti: "Bunun üzerine onu bazılanmız el­lerimizle, bazılanmız ayakkabı! anmız ile ve bazılarımız da elbiselerimiz ile (onlan büke­rek) dövdük. Bitirdiğimizde biri 'Allah'ın laneti üzerine Üzerine olsun' dedi. Bunun üzerine Rasûlullah 'Böyle söylemeyin, çünkü böylece şeytana onu yenmesinde yar­dım edersiniz' buyurdu" (Buhari).

10- Hırsızlık:
 
Allah; "Hırsızlık eden erkek ve kadının, yap­tıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak el­lerini kesin! Allah daima üstündür, hikmet sa-

hibidir." buyurmuştur (5:38). Hırsızın elinin kesilebileceği en alt sınır Rasûlullah tara­fından belirlenmiştir. Hz. Aişe'ye göre, Rasûlullah şöyle buyurmuştur: "Çeyrek di­nar çalan hırsızın elini (ilk hırsızlığında bilek ekleminden) kesin." (Buhari).

İbni Ömer, Rasûlullah'in üç dirhem değe­rinde bir kalkanı çaldığı için bir hırsızın elini kestirdiğini rivayet etmiştir (Buhari).

Hz. Aişe şöyle rivayet etmiştir: "Rasûlullah bir kadının elini kestirdi, kadın bana gelir­di ve ben de onun sözlerini Rasûlullah'a iletirdim; kadın tevbe etmişti ve tevbesinde samimi idi" (Buhari).

Safvan b. Ümeyye Medine'ye geldi, mescidde hırkasını yastık olarak kullanarak uyudu. Da­ha sonra bir hırsız geldi ve hırkasını çaldı. Safvan onu yakaladı ve Rasûlullah'a getir­di. Rasûlullah de hırsızın ellerinin kesilme­sini emretti. Safvan: "Benim maksadım bu değildi^ hırkamı ona sadaka olarak verdim" dedi. Allah'ın Rasûlü: "Bunu niye hırsızı bana getirmeden önce yapmadın?" dedi (İbni Mâce ve Darimi).

Rasûlullah'a bir hırsız getirilip elleri kesti-rildiğinde, Allah'ın Rasûlü'nün hırsızın elinin boynuna asılmasını emrettiği rivayet edilmiş­tir (Tirmizi, Ebu Davud, Nesei ve İbni Mace).

Hırsızlığın itirafı: Rasûlullah'a bir hırsız getirildiği, fakat yanında hiç bir eşya bulun­madığı rivayet edilmiştir. Allah'ın Rasûlü ona, "Senin çalacağım zennetmiyorum" dedi. Adam çaldığını söyledi ve bunu iki veya üç kez tekrarladı; bunun üzerine Rasûlullah emir verdi ve adamın elleri kesildi (Ebu Da­vud, Nesei, İbni Mace, Darimi).

11- Tek Taraflı İtirafta Cezalandırma
 
Bir adam Rasûlullah'a geldi ve belli bir ka­dınla zina ettiğini söyledi, ancak kadın çağrıl­dığında bunu inkâr etti. Rasûlullah sadece adama yüz değnek cezası verdi, fakat kadını cezasız bıraktı (Zâdu'l-Meâd).

12- Kazf
 
Rasûlullah Hz. Aişe'ye karşı iftira fiilinde bulunan iki adam ve bir kadının her birine seksen değnek vurdurmuştur. (Zâdu'l-Meâd).

13- Yaralama Ve Yara Tazminatı
 
a- Enes b. Mâlik'den rivayet olunduğuna gö­re halası Rübeyy'i binti Nadr bir genç kadının ön dişini kırmış. Olay Rasûlullah'a gidin­ce, O kısas emrini vermiş. Bunun üzerine Enes b. Nadr (Rübeyy'i'nin kardeşi) ayağa kalkarak; "Yâ Rasûlullah, şimdi Rübeyy'i'n ön dişi mi kırılacak? Olamaz! Seni hak (din) ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, onun ön dişi kınlamaz" demiş. Rasûlullah: "Yâ Enes, Allah'ın hükmü kısastır" buyurmuş, karşı taraf da razı olarak affetmişler. Bunun üzerine Rasûlullah: "Hakikaten Allah'ın kullarından öyleleri var ki, Allah'a yemin ederse Allah kendisini yemininde sabit kılar" buyurmuşlardır (Buhari ve Müslim).

b- Ya'la b. Ümeyye, Rasûlullah ile Tebük Gazvesine giderlerken yanında bir hizmetçisi­nin de bulunduğunu v...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Mahkeme Kararları
« Posted on: 28 Ekim 2020, 05:48:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mahkeme Kararları rüya tabiri,Mahkeme Kararları mekke canlı, Mahkeme Kararları kabe canlı yayın, Mahkeme Kararları Üç boyutlu kuran oku Mahkeme Kararları kuran ı kerim, Mahkeme Kararları peygamber kıssaları,Mahkeme Kararları ilitam ders soruları, Mahkeme Kararlarıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &