> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Evlilikteki Hedefler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Evlilikteki Hedefler  (Okunma Sayısı 537 defa)
06 Haziran 2012, 16:56:02
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 06 Haziran 2012, 16:56:02 »Evlilikteki Hedefler

(a) İnsan Neslinin Devamı: Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: "Ey insanlar! Sizleri bir tek

şahıstan yaratan, o şahıstan da eşini vücuda getiren, ikisinden birçok erkeklerle kadınlar üreten Rabbinizden korkun ve günaha gir­mekten sakının." (4: 1). Bakara Suresi'nde ise: "Kadınlarınız, çocuk yetiştiren ekin tar-lanızdır. O halde tohum ekilen tarlanıza, na­sıl isterseniz öyle varın. Kendileriniz İçin ile­riye hazırlık yapın; önceden iyi ameller gön­derin. Allah'tan korkun ve muhakkak onun huzuruna varacağınızı bilin. Takva sahibi müminlere Cenneti müjdele." (2: 223).

(b) İffetin Korunması:Mâide Suresi'nde şöy­le okuyoruz: "Namuslu, zina yapmamış ve gizli dostlar edinmemiş olduğunuz halde, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları, mehirlerİni verip nikahlayınca, onlar size helâldir." (5: 5). Nisa Su­resi'nde de şunlar buyurulur: "Onun için fuhuşta bulunmayarak, gizli dost da edinmi-yerek namuslu yaşadıkları halde, o cariyele­ri sahiplerinin izniyle nikah ediniz ve mehir-lerini güzellikle kendilerine veriniz." (4: 25).

(c)  Huzur ve Muhabbet Kaynağı: Rum Su­resi'nde şunları buluruz: "Yine O'nun alâmetlerindendir ki, kendilerine meyil ve ülfet edesiniz diye, sizin için, kendi cinsinizden zevceler yarattı ve aranızda bir sevgi ve bir merhamet icat etti. Şüphesiz ki bunda, dü­şünecek bir kavim için alâmetler var." (30: 31). A'râf Suresi'nde de: "Sizi bir nefisten yaratan ve bu nefisten de, gönlü kendisine meyledip rahat etsin diye, zevcesini yaratan O'dur." (7: 189).

(d) Evlilikte İmanın Önemi: Bakara Suresi­nde şöyle geçer: "Ey müminler! Allah'a or­tak koşan kadınlarla, onlar iman etmedikçe evlenmeyin. İmanı olmayan bir kadın, sizi imrendirse bile, iman etmiş bir cariye elbet­te ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkekler de iman etmedikçe onlara mümin kadınları ni­kahlamayın; bîr kâfir size hoş görünse bile. Mümin köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise iz­niyle Cennet'e ve mağfirete davet ediyor da ayetlerini insanlara beyan buyuruyor. Gerek ki düşünüp ibret alsınlar." (2: 221).

Ve Nûr Suresi'nde: "Kötü sözler, kötü kim­seler için; kötü kimseler de, kötü söz ve işler İçindir. Temiz olan söz ve işler ise, temiz kim­selere ve temiz olan kimseler de, temiz söz ve işlere lâyıktır." (21: 26). Yine aynı surede: "Zina eden. bir erkek, ancak zina eden bir kadınla, veya bir müşrike ile evlenmek ister. Zina eden bir kadını da, ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir kimse nikah etmek is­ter." (24: 3).

(e) Yasaklanmış Evlilikler: İslâm, Nisa Sure­si'nde belirtildiği gibi, bazı akrabalarla ev­lenmeyi yasaklar: "Bir de babalarınızın ni­kahladığı kadınları kendinize nikahlamayın.

Cahiliyyet devrinde geçen affedilmiş geçmiş­tir. Şüphe yok ki o, pek çirkindi; Allah'ın buğzuna sebepti, o ne fena bir âdet idi!... Si­ze şunları nikahlamak haram kılındı: Ana­larınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halaları­nız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, süt analarınız, süt kızkardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle zifafa gir­diğiniz karılarınızdan olma himayenizdeki üvey kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın ana-larıyla zifafa girmemiş iseniz onlarla evlen­menizde size bir günah yoktur. Öz oğulları­nızın zevceleri ile evlenmeniz ve iki kızkar-deşi birlikte nikahlamanız da haramdır. An­cak cahiliyyet devrinde geçen affedilmiş geç­miştir. Allah, şüphesiz ki cahiliyyet devrin­de olan kötü işleri bağışlayıcı, İslâm'da ita­at edenlere merhamet edicidir.

Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, diğer bütün nikâhlı kadınlarla evlenmeniz size ha­ram kılındı. Bunlar üzerinize Allah yazısı olarak haramdır. Haram kılınanların dışın­da kalanlar size helâl kılındı. O halde, on­lardan hangisi ile faydalandınızsa mehirlerini kendilerine verin ki, farzdır. O mehri takdir edip, kesiştikten sonra, aranızda anlaşmanız­da da size bir günah yoktur. Şüphesiz ki Al­lah, kemal üzere bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir.

Sizden her kim, hür olan mümin kadınları nikâh edecek bir zenginliğe kudreti olmaz­sa, ona da ellerinizin altındaki mümin cari­yelerinizden efendilerinin rızası ile nikahla­mak var. Allah, imanınızı çok iyi bilendir.

Hep biribirinizdensinİz. Onun için fuhuşta bulunmayarak, gizli dost da edinmiyerek na­muslu yaşadıkları halde, o cariyeleri sahip­lerinin izniyle nikâh ediniz ve mehirlerini gü­zellikle kendilerine veriniz. Eğer onlar, evlen­dikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar üzerine gerekli bulunan ceza­nın yarısı kendilerine lâzım gelir. Bu cariye hikâhlama müsaadesi, sizden zinaya düşme korkusunda bulunanlar içindir. Sabretmeniz !se, sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (4: 22-25).

(f) Poligami (çok evlilik): İslâm yasak iliş­kilere de, metres tutmaya da izin vermez, sa­dece evlilik yoluyla olan ilişkilere müsaade eder. İnsan tabiatını gözönüne alarak, dört hanıma kadar izin verir. "Eğer yetim kızla­rın haklarını gözetemiyeceğinizden korkar-sanız, size helâl olan dîğer kadınlardan iki­şer ikişer, üçer üçer, dörder dörder nikah edin; ve eğer bu şekilde de adalet yapama­yacağınızdan korkarsanız bir tane seçin ya­hut sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. îşte bu bir zevce, yahut cariyelerle yetinmeniz adaletten çıkmamanıza daha yakındır." (4: 3). Ve yine aynı surede: "Kadınlar arasında sevgide eşitlik yapmaya hırs gösterseniz bi­le, asla buna gücünüz yetmez. O halde büs­bütün birine meyledip diğerlerini askıda kal­mış gibi bırakmayın. Eğer nefsinizi düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız gerçekten Allah, günahlarınızı çok bağışlayıcıdır, çok merha­met edicidir' (4: 129).

(g) Herbirinin Haklan ve Yükümlülükleri:

İslâm, toplumundaki rollerine göre, karı/ko­caya özel haklar verir:

1- Genel: Bakara Suresi'nde şöyle okuyoruz: "Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gi­bi, kadınların da onlar üzerinde haklan var­dır. Yalnız erkekler, kadınlar üzerine daha üs­tün bir dereceye sahiptirler." (2: 228). Ve Ni­sa Suresi'nde: "Erkekler, kadınlar üzerine idareci ve hâkimdirler. Çünkü Allah, birini, diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkek­ler inallarından harcamaktadırlar. İyi kadın­lar, itaatkârdırlar ve Allah kendilerini koru­duğu cihetle, kocalarının gıyabında ırz ve mallarını muhafaza ederler." (4: 34).

2- Kocanın vazifeleri: Birincisi, Nisa Suresi­nde: "O halde, onlardan hangisi ile faydalandınızsa mehirlerini kendilerine verin ki, farzdır. O mehri takdir edip kesiştikten son­ra, aranızda anlaşmanızda da sîze bir günah yoktur." (4: 24). Yine aynı surede: "Nikâh ettiğiniz kadınların mehirlerini seve seve ve­rin. Şayet ondan bir kısmını gönül hoşluğu ile kendileri size bağışlarsa, onu afiyetle, ra­hatça yiyin." (4: 4). İkincisi, Bakara Suresi1 nde belirtilir: "Onları, zengin olan kudreti­ne göre, fakir olan da gücü yettiği kadar gü­zellikle faydalandırsın. Bu, ihsan edenler üze­rine borç bir haktır." (2: 236). Talâk Suresi­nde: "Genişliği olan (boşanmış kadınlara ve süt annelere), genişliğinden nafaka versin; rızkı dar olan da, Allah'ın ona verdiğinden harcasın." (65: 7). Üçüncüsü, Nisa Suresi­nde açıklanır: "Onlarla iyi geçinin. Eğer, kendilerinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah on­da birçok hayır takdir etmiş bulunur?' (4: 19). Tegabûn Suresi'nde: "Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki, zevcelerinizle evlâtlarınız­dan bir kısmı, size bir nevî düşmandır. O hal­de onlardan sakının. Bununla beraber afv eder, kusurlarına bakmaz, günahlarını örter­seniz, şüphe yok ki Allah, Gâfur'dur, Ra. him'dir." (64: 14). Bakara Suresi'nde: "Siz kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini bi­tirmeye yakın, onları ya iyilikle tutun veya iyilikle boşayın. Yoksa haklarına tecavüz için zararlarına olarak tutmayın. Bunu kim ya­parsa, nefsine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şaka yerine tutmayın." (2: 231).

3- Eş Olarak Kadınların Vazifeleri: Birinci­si; Nisa Suresi'nde belirtildiği şekilde şöyle­dir: "İyi kadınlar itaatkârdırlar ve Allah'ın kendilerini koruduğu cihetle kocalarının gı­yabında ırz ye mallarını muhafaza ederler." (4: 34). İkincisi; Yine aynı surede: "Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ediyorsa, bir anlaşma İle aralarını düzeltmelerinde karı-koca üze-rina günah yoktur. Sulh en hayırlı bir iştir. Zaten nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır. Eğer İyi geçinip arayı düzeltir, zulüm ve ge­çimsizlikten sakınırsanız, elbette Allah, ya­pacağınız her şeyden tamamen haberdardır?' (4: 128). Üçüncüsü; tekrar Nisa Suresi'nde: "Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt ve­rin. Sonra uslanmazlarsa, kendilerini yatak­larında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse (hafifçe) dövün. Size itaat ettikleri takdirde kendilerini incitmeye bir bahane aramayın." (4: 34).

4- Barışma: Aynı surede şunları okuyoruz: "Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin aile­sinden ve bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu mutavassıt hakem­ler, gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah, karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır?' (4: 35).

5- Evlenme ve Boşanma Haklan: İslâm, ka­rı ve kocaya, evlilik ve boşanma meselelerinde eşit haklar verir ve özellikle kocaya tavsi­yesi; şefkat ve cömertlikle muameledir.

(h) Genel Kurallar: İslâm, toplumda iyilik ve İffeti sürdürmek ve desteklemek için belirli genel kurallar koymuştur: "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan beri alsınlar ve ırz­larını zinadan korusunlar. Bu, kendileri için daha temizdir. Muhakkak k...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Evlilikteki Hedefler
« Posted on: 04 Temmuz 2022, 18:26:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Evlilikteki Hedefler rüya tabiri,Evlilikteki Hedefler mekke canlı, Evlilikteki Hedefler kabe canlı yayın, Evlilikteki Hedefler Üç boyutlu kuran oku Evlilikteki Hedefler kuran ı kerim, Evlilikteki Hedefler peygamber kıssaları,Evlilikteki Hedefler ilitam ders soruları, Evlilikteki Hedeflerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &