> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Ahlâkî Eğitim
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ahlâkî Eğitim  (Okunma Sayısı 538 defa)
28 Temmuz 2012, 10:21:59
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 28 Temmuz 2012, 10:21:59 »Ahlâkî Eğitim

Yukarıda açıklandığı gibi, Rasûlullah in­sanların, zenginler ile fakirler arasında varo­lan ayrılıklara gönüllü olarak köprü kurmaya çalışmaları ve böylece toplumda bir denge ve ahenge ulaşmaları için ahlâkî eğitime, hukukî tedbirlerden daha ziyade önem vermektedir.

Servetinizin Fazlasını İnfak Edin: "...Ve sa­na (Allah yolunda) hangi şeyi infak edecekle­rini soruyorlar: De ki: 'İhtiyacınızdan geri ka­lanı (el-afv) harcayın.' Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki düşünesiniz." (2: 219).

Gizli ve Açık Olarak Sadaka Verin:


"...Kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğ­ramayacak bir ticaret umarlar." (35: 29). "Mallanın gece gündüz, gizli ve açık (Allah yolunda) verenlerin mükâfatı Rab'leri yanın­dadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülme­yeceklerdir." (2: 274).

Onlar Allah Rızası İçin İnfak Ederler:

"Akrabaya, yoksula, yolcuya (zekât ve sada­kadan) hakkını ver. Allah'ın yüzünü (nzâsmı) isteyenler için bu, daha hayırlıdır ve onlar kurtuluşa erenlerdir." (30: 38). "Yoksula, ye­time ve esire O'nun sevgisi için yemek yedirirler: 'Biz size sırf Allah rızâsı için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemi­yoruz.'derler.""(76: 8-9).

Kur'ân'ın bu ve benzeri âyetleriyle Rasûlullah'in hadîs-i şerifleri Allah bilincinin geliş­mesine yardım etmektedir. Bu bilinç de in­sanları, sadece Allah rızâsını gözeterek faki­rin, yetimin ve esirin refahı ve ıslahı için ver­meye sevketmektedir.

Bununla beraber, toplumda karşılaşılan asgarî talepleri layıkıyle temin etmek için bir takım kanunî tedbirler de alınmaktadır. Bu tedbirler müsbet (olumlu) ve caydırıcı (yasaklayıcı) ol­mak üzere iki çeşittir.

A- Müsbet Tedbirler
 
Bu tedbirler, Müslümanların devlete karşı mecburî olan görevlerini belirtmekte; iktisadî ve gayr-İ iktisadî sahada adaletin tesisine yar­dım etmektedir. Bunların gayesi, fertleri, top­lumun ortak menfaati için belirli sosyal standartları ve mesuliyetleri kabul etmeleri husu­sunda, gerekirse güç kullanarak ikna etmek­tir. Bir Müslümanın toplam mal varlığının kırkta birini yılda bir kez zekât olarak ödeme­si mecburîdir. Bir kimsenin Ölümünden sonra bıraktığı mal ve mülkteki sabit hakkı, erkek-kadın bütün mirasçılar arasında pay edilir.

B- Caydırıcı Veya Yasaklayıcı Tedbirler

 
Bu tedbirler İslâm toplumunda neyin haram ve yasak olduğunu belirlemek için alınmıştır. Gaye, insanlan topluma zararlı olan faaliyet­lerden alıkoymaktır. îslâm bu gayeye ulaş­mak için gayri meşru ve toplum zararına olan faaliyetleri yasaklamıştır:

1- Faiz (Ribâ): İslâm, birikmiş tasarruflann faiz karşılığında borç verilmesini kesinlikle yasaklamıştır. İnsanlar istedikleri kadar tasar­rufta bulunmakta serbesttirler. Ancak, İslâm'ın iktisadî sisteminde bu tasarruflar faiz yoluyla büyüyemez.

2- İstifçilik: Servetin herhangi bir şekilde is­tiflenmesi de kesinlikle yasaktır. Rasûlullah tarafından nehyedilen ihtikâr, hububat ve benzeri diğer maddelerin fıyatlannı sun'î ola­rak artırmak amacıyla saklamaktır. İnsanlar, Kur'an-ı Kerîm'deki şu sözlerle uyanlmaktadırlar: "...Altm ve gümüşü yığıp da onları Al­lah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele!" (9: 34).

Rasûlullah şöyle buyurmaktadır: "Mallan fiyatlar yükselinceye kadar muhafaza eden bir kimse günahkârdır." (Müslim).

"Malını satmak için getirenin iyi talihli olma­sı dilenir, ancak fiyatlar yükselinceye kadar onlan saklayan da mel'undur." (İbni Mâce ve Dârimî).

"Eğer herhangi biri, bir zerreyi (yani ihtiyaç duyulan herhangi bir gıda maddesini) Müslü­manlardan (insanlardan) saklayarak fiyatlar yükselsin diye beklerse, Allah ona iflas dar­besini indirir." (İbn-i Mâce, Beyhaki ve Râzi).

Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Kim ki bir zerreyi (veya ihtiyaç duyulan herhangi bir gıda maddesini) kırk gün sürey­le, yüksek bir fiyat isteme gayesiyle kendine saklarsa o Allah'dan, Allah da ondan alâkasını kesmiştir." (Râzi).

3- Kötü Malı İyi Diye Satmak: Rasûlullah, yenilen ve İçilen gıda maddelerinin veya herhangi bir şeyin kötüsüyle karıştırılıp satıl­masını kesinlikle yasakladı. Ve bu hususta şöyle dedi: "İyiyle kötüyü karıştıran bizden değildir." (Müsned-i Ahmed).

Aslında Rasûlullah, kumar, iskambil oyu­nu, karaborsacılık, vurgunculuk, gayr-i meşru kazançlar, irtikâb yoluyla elde edilen gelir, sahte ve hilei muameleler, lüks ve tantanalı yaşantı ve içki içme gibi bütün toplum aley­hindeki ve zararlı fiillerin şeriata aykırı oldu­ğunu ilan etmiştir.

Hukukî tedbirler, İslâm'da ekonomik sistemin direkleridir. İnfak, gerekli düzeltmeleri yapar ve kanunî düzenin, zamansız, duraklamalar­dan ve ihtilaflardan uzak olarak işlemesine yardım eder. Bunun sonucu olarak, servetin gayri âdil bir şekilde toplanması ve dağıtılma­sından kaynaklanan fırsat eşitsizliği bir an ev­vel ortadan kaldırılır ve bir yanda fazla ser­vetle aşın bir şekilde israf eden, öbür yanda köle gibi yoksulluk ve emniyetsizlik içinde kıvranan beslenmiş ve yetersiz beslenmiş di­ye ikiye ayrılan toplum; İslâm'ın, ahlâkî öğre­tisinin vücûda getirdiği şefkat, kardeşlik ve dayanışma vasıtalarıyla kaynaştırılır.

4. Kalite Kontrol: Rasûlullah, birbirinden farklı kalitede olan hurma ve tohumların sa­tışları ile ilgili talimatlarını bizzat tatbik etmiş ve insanlara kalitesi karışmış olan hurmaları, iyilerinin fiyatına satmayı yasaklamıştı. Fark­lı çeşit ve kalitede olan hurmaların ayn ayrı satın alınması ve satılması gerektiğini; birbi­riyle karıştıkları takdirde asla satılmamasmı ısrarla belirtmişti.

Rasûlullah buyuruyor ki:

1- "Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla ve tuz tuzla; her şey benzeri ile peşin ödenecek­tir. Kim ki fazla verir veya fazlasını talep ederse, o faize girmiştir. Alan da veren de günahkârdır." (Müslim).

2- Bilâl (r.a.), Rasûlullah'a cenib denilen (bir çeşit kaliteli) hurma ile geldi. Nereden al­dığı sorulunca; "Benim karışık hurmalarım vardı, onların iki sa'mı bir sa' ile sattım." de­di. Bunun üzerine Rasûlullah şöyle buyur­du: "Faizin ta kendisi! Faizin ta kendisi!" (Buhari ve Müslim). Benzer bîr muamele için şöyle söylediği de rivayet edilmiştir: "(Bunu) yapma, kötü hurmayı para ile sat, sonra para ile kaliteli hurma satın al."

3- Rasûlullah'in, miktarı bilinmeyen hur­manın yine miktarı bilinmeyen hurma karşılı­ğında satımını yasakladığı da rivayet edilmiş­tir. (Müslim).

4- Taze hurma karşılığında kuru hurma satın almanın hükmü sorulduğunda Rasûlullah bundan nehyetti. (Mâlik, Tirmizî, Ebû Davud, Neseî ve İbni Mâce).

Rasûlullah'in bu hadis-i şerifleri açıkça göstermektedir ki, bir şeyin her bir çeşidi ve­ya kalitesi ayrı olarak satın alınmalı veya sa­tılmalıdır; çünkü bu, içinde yasaklanmış un­surlar barındırmayan doğru ve hakkaniyete uygun bir muamele demekti. Üstelik bu yol alım ve satımı daha elverişli hale getirmekte ve kolaylaştırmaktadır.

Kazançların Helâlliğine Olan İhtiyaç:

İslâm, hukukî vasıtalarla ve meşru meslekler­le hayatı sürdürmenin gerekliliğine oldukça fazla önem vermektedir. Müslümanlar, hiç bir surette ne gayri meşru yollarla hayatlarını idame ettirebilirler; ne de faiz, kumar ve içki gibi helâl olmayan fiilleri içinde barındıran iş ve ticaretlerde çalışabilirler.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ahlâkî Eğitim
« Posted on: 04 Şubat 2023, 20:55:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ahlâkî Eğitim rüya tabiri,Ahlâkî Eğitim mekke canlı, Ahlâkî Eğitim kabe canlı yayın, Ahlâkî Eğitim Üç boyutlu kuran oku Ahlâkî Eğitim kuran ı kerim, Ahlâkî Eğitim peygamber kıssaları,Ahlâkî Eğitim ilitam ders soruları, Ahlâkî Eğitimönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &