ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Şeyhül İslam Ebus Suud Efendi Fetvaları > Çeşitli Meseleler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Çeşitli Meseleler  (Okunma Sayısı 447 defa)
25 Ocak 2012, 17:43:29
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 25 Ocak 2012, 17:43:29 »14- ÇEŞİTLÎ MES’ELELER

I. İmânı Mes’eleler
 
875. Mes’ele: Dîn-i İslâm ve millet nedir beyan buyurula.

Elcevap: Hak te'âlânın vahdaniy yetine ve Resûllullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) in nübüvvetine, ve şerîat-i şerîfenin haki­katine i'tikad etmek 'avama kifayet eder. Mefhumlarına ve tefâsîl-i ahkâmına vukûf-i tafsîlî lâzım değildir. [925]

876. Mes’ele: Hak celle ve 'ala hasretleri, mekândan münezzeh olucak, göklerde deyu i'tikâd etmek mi gerektir, ve nice i'tikâd etmek gerektir?

Elcevap: "Cemîl emkineden münezzeh olup, gökler yerler hük­münden ve ilminde ve kudretinde" deyu i'tikâd etmek lâzımdır. Du' âda eli yukarı kaldırmak, cihet-i fevk du'âya kıble kılındığı için­dir. [926]

877. Mes’ele: "Mü"mine olan hayır ile şer Allahtandır" deyu i'tikâd etmek mi gerektir, yoksa "hayır Allahtan şer abdin nefsindendir" deyu i'tikâd etmek mi gerektir?

Elcevap: Hayır dahi şer dahi, Hak Te'âlâ hazretinin halkı ve icadı ile olur. Amma, hayır Hak Te'âlâ hazretinin lütfü ile olur, şer 'abdin sû-i hâlinden olur. [927]

878. Mes’ele: Zeydin malı ve 'ameli, kesb ü sa'y eylediğin, ziyâde sa'y etmek ile indallah mukadder olandan ziyâde olur mu?

Elcevap: Kesb ü sa'y etmek ile mukadder olandan ziyâde ol­mak muhaldir. Amma kesb ü sa'y etmediği takdirce hâsıl olacağı miktardan ziyâde olur. [928]

879. Mes’ele: Zeyd-i kâdî meclisinde, "Allahu Te'âlâ sağ olsun" de­se, ne lâzım olur?

Elcevap: Eğer bir karîbinin, veyahud bir istinad ve i'timat ettiği kimsenin fevti esnasında, Hak subhânehû ve te'âlâ hazreti ile iktifa edip, şâir mevcudattan istiğna göstermek tarikiyle söyle­diyse olmaz. Ba'zı mütevekkilinden beyti kütüb-i muteberde min gay­ri tekebbür makûldür. Eğer istihza ve istihfaf tarîki ile, yahud Hak subhânehû ve te'âlâ hazreti dahi fevt ve fenaya kabil olmağı iham etmek vechi ile lâtife söyledi ise, küfürdür. Tecdîd-i îman, tecdîd-i berat lâzım olur. [929]

880. Mes’ele: İftira gibi gıybet gibi hukûk-i ibâd kabilinden olan nesneler, istiğfar ile tevbe ile mağfur olmak mercû olur mu?

Elcevap: Hukûk-i ibâd istihlâlsiz olmaz. [930]

II. Hayattan Mes’eleler
 
881. Mes’ele: Hadîsi sahîh olup anın ile 'amel caiz olur mu?

Elcevap: Caizdir. "Emirinize ittiba' edin, fâcirdir diye hulf edip, isâre-i fitne etmen" demektir. [931]

882. Mes’ele: Hasbî Kur'an ta'lîm eden, etfâl-i müslimîni istihdam şer'an helâl olur mu?

Elcevap: Ağır hizmet olmayıcak haram olmaz. [932]

883. Mes’ele: Zeyd-i cüzhân, tilâvet-i Kur'an-ı 'azîmi mücerred üc­ret için etse, aldığı akça şer'an helâl olur mu?

Cevap: Olmaz, sahibine istirdâd lâzımdır. [933]

884. Ne Buyurulur: Meclis-i va'za mâni' mefsededen ârî olduğu takdirce, Zeyd akd-i meclis edip, leylen ve nehâren cemâ'at-i mü'minîne hasbeten lillâhi te'âlâ va'z etmesi makbul ve hasen midir?

Elcevap: Değildir, her vakit etmek olmaz. İstimâ' edenlere me­lal ve seâmet gelicek vaz'dan ictinâb lâzımdır. [934]

885. Mes’ele: Zeyd Amr ile olan da'vâsına, özr-i şer'îsi yok iken "ben zîşânım" deyu vekîl nasb eylemeğe kadir olur mu?

Elcevap: Olur, ma'zûre dahi değil ise. [935]

886. Mes’ele: Zeyd mutallâkası Hindle bir evde sakin olmak ger'an caiz olur mu?

Elcevap: Birbirin görmeyip, fitne tevakku' olunmayıcak olur. Bir evde müteaddid beytler olur. [936]

887. Mes’ele: Zeydin kazı ve tavuğu çok olup, câri Amrın bağına ve bahçesine girip zarar eylese, Amr Zeyde zararım def ettirmeğe kadir olur mu?

Elcevap: Kadirdir, eğer zabt eylemezse, Amr bağına ve bah­çesine kazı ve tavuğu helak eder nesne saçmak caizdir. [937]

888. Mes’ele: Yirmi dört mahalleli bir şehirde tâ'ûn olup, şehirli­si ve imam müezzini olanlar kaçıp, her mahallede birer ikişer fakir kalıp, öldükleri zamanda hakların yerine getirmeğe kimse bulun­mayıp, zikr olunan mahallelerin imamlarına ve müezzinlerine şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: Ta'zîr ve azil lâzımdır, [938]

889. Mes’ele: "Filân fi'li işlersem hazret-i Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) in şefâ'atinden mahrum olayım" dese, Zeyd fi'l-i mezbûru işlediği takdirce Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: Mahrumluk lâzım, olur. [939]

890. Mes’ele: "Dört mezheb üzerine cümle verilen fetvaları bid'attir, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında yok idi" di­yene şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: Ta'sîr-i şedîd olunduktan sonra, aklı var ise şüphesi' hallolmak lâzımdır. [940]

891. Su'al: Zeyd "Ravza-i Resulden vasiyetname zuhur eyledi" deyu bir mektup ibraz edip, halkı altı gün oruç tutturup, yedinci gün bayram namazı gibi namaz kıldırsa, Zeyde ne lâzım gelir?

Cevap: Kezzab ve mübtedi’dir. Hükkâm-ı şer'-i şerîf zecr-i be­liğ etmek lâzımdır. [941]

III. Bulunan Mal
 
892. Su'al: Deniz kenarında arayıcılık eden müslümanlar kesbleri he­lâl olur mu?

Cevap: Buldukları nesne sahibi için gerektir. Mecâmi'-i nâsda ta'rîf edip, sahibi zahir olursa verip, olmazsa, sahibi talebden fe­ragat ettiğine i'tikâd geldikten sonra, bulan kimse ganî ise fuka­raya tasadduk eylemek gerektir. Kendine asla helâl olmak yoktur. Eğer fakir ise emr-i kâdî ile nefsine dahi sarf eylemek caizdir.[942]                                          

893. Mes’ele: Zeyd yabanda bulduğu nesneyi sahibine îsâl için al­mak mı efdaldir, almamak mı?

Elcevap: Âmme-i ulemâ' katlarında almak efdaldir. [943]

Bu Surette: Zeyd bulduğu nesneyi sahibine îsâl için aldığına şahidler tutmayıcak, zikr olunan nesneyi gasb etmiş olur mu?

Elcevap: îmam-ı A'zam katında olur. [944]

894. Mes’ele: Zeyd yabanda bulduğu nesne, serî-ül-fesâd olup bir günde fâsid olur olsa ekli helâl olur mu?

Elcevap: Eğer üzüm tanesi gibi şey'-i kalîl olup, Zeyd fakır ise yâ ganî ise ol sâ'at eki etmek caizdir. Eğer kesîr ise emr-i hâ­kimle bey' edip, akçasın hıfz etmek gerektir. [945]

IV. Cerrar Ve Dilenci
 
895. Su'al: Câmi'lerde ve mescidlerde cerrara akça veren kimselere şer'an ne lâzım olur?

Cevap: Cerrarlar ta'zîr ile men' olunmak lâzımdır, akça veren­ler âsim olur. [946]

896. Mes’ele: Zeyd-i vaiz "mescidde bir akça sadaka veren kimse, kırk akça dahi sadaka etmek gerektir, tâ günâhtan halâs ola" de­se âsim olur mu?

Elcevap: Dediği gibi mesâil vardır. Amma niyeti anları ta-sadduktan men' ise âsim olur. Sâülere akça vermekle, mescid-i şerîfin hürmetin hetk etmekle günâha girmekten men eylese müsâb olur. Eden kapıda eylesin. [947]

897. Mes’ele: Zeyd-i sâil, Amra gelip "ALLAH aşkına Resûlullah aş­kına, ALLAHı seversen ve Resulü seversen,   bana bir akça ver" de­se, Amr sakin olsa yâhud "ALLAH vere" dese, nesne vermese âsim olur mu?

Elcevap: Sevmek vermeyi mûcib değildir. Şartiyyenin mukad­demi ile talîsi mabeyninde, mülâzeme-i hakîkiye ve âdiye olmadı­ğına binâen vermemiş, hâşâ sevmemekdiği için vermemiş olucak hatâ yoktur. [948]


[925] B. 309 b

[926] B. 320 b

[927] B. 314 b

[928] B. 314 b

[929] B. 320 a

[930] B. 23 b

[931] A.14. a

[932] B. 270 a

[933] B. 234. a

[934] B. 332 b

[935] B. 197 b

[936] B. 39 b

[937] B. 284 a

[938] B. 271 b

[939] B. 87 a

[940] B. 181 a

[941] B. 29 a

[942] B.110 a

[943] A. 99 a

[944] A. 99 a

[945] A. 99 b

[946] B. 17 b

[947] B. 270 b

[948] B. 88 a
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 25 Ocak 2012, 18:24:12 Gönderen: Saniyenur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Çeşitli Meseleler
« Posted on: 31 Mart 2020, 04:05:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Çeşitli Meseleler rüya tabiri,Çeşitli Meseleler mekke canlı, Çeşitli Meseleler kabe canlı yayın, Çeşitli Meseleler Üç boyutlu kuran oku Çeşitli Meseleler kuran ı kerim, Çeşitli Meseleler peygamber kıssaları,Çeşitli Meseleler ilitam ders soruları, Çeşitli Meselelerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &