ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Ölüm psikolojisi > Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi  (Okunma Sayısı 754 defa)
21 Ocak 2012, 12:57:00
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 21 Ocak 2012, 12:57:00 »c- Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi İle İlgili Bulgular


Deneklere “Ölümü düşünmek sizde aşağıdaki durumlar­dan hangisini ortaya çıkarır?” şeklinde yönelttiğimiz soruya ve­rilen cevaplara baktığımızda, ölüm düşüncesinin en fazla dinî hayatı etkilemekte (%72.7) olduğu ve ona olumlu yönde bir iv­me kazandırdığı görülmektedir. Ölüm düşüncesinin sosyal ha­yata olan olumlu etkisi (%43.4) de oldukça yüksek düzeydedir. Ölüm düşüncesinin deneklerin %26.2'sinde dünya nimetlerine karşı bir ilgisizlik uyandırdığı tespit edilmiş, bu düşüncenin, de­neklerin küçük bir kısmını (%5.7) mümkün olduğu kadar dün­ya nimetlerine yönlendirdiği görülmüştür. Bu soruya açık uçlu cevap verenler sadece 23 kişidir. Ölüm düşüncesinin hayatların­da hiçbir değişiklik yapmadığını belirten deneklerin toplam popülasyona oranı %7.2 ile küçük bir kitleyi oluşturmaktadır. Ölüm düşüncesinin değişik şekillerde hayatlarına yansıdığını belirten deneklerin verdikleri cevaplara baktığımızda; anket for­muna tarafımızdan koyulan maddelerden fazla farklı şeylerin yazılmadığı ortaya çıkmaktadır. Şöyleki değişik şekilde ifade edilmiş olsa da ağırlıklı olarak ölüm düşüncesinin deneklerin dinî ve sosyal hayatlarına olumlu yönde yansıdığını, açık uçlu sorularda da görmek mümkündür. Zira açık uçlu değerlendirme yapan toplam 23 denekten 8'i ölüm düşüncesinin kendilerini “dine yönelttiğini” belirtirken, 5 kişi de ölüm düşüncesinin di­ğer insanlarla olan ilişkilerine doğrudan yansıdığını ve ölümü düşünmekle insanlara daha bir dikkatle yaklaşmaya çalıştıkları­nı ifade etmiştir. Deneklerden 3 kişi de ölüm düşüncesinin ken­dilerini dünyadan soğuttuğunu belirtmiştir.

Deneklerin açık uçlu olarak verdikleri cevaplara bakıldı­ğında, münferit de olsa ölüm düşüncesinin bazılarının hayatına olumsuz bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Mesela bir denek bu konuda “bunalıma girerim”, derken, diğer bir denek de “ka­ramsarlığa neden olur” ifadesini kullanmıştır. Başka bir denek ise ölüm düşüncesinin “sosyal ilişkilerini azalttığını” belirtmiştir. Ölüm düşüncesinin deneklerin hayatlarına yansıma şekillerin­den diğer bazıları şöyledir: “Dünya nimetlerinden faydalanarak âhireti kazanmaya yönelmek”, “gafletten uyanmak”, “haramdan uzak durmaya çalışmak”, “hayata yön vermek, hedef belirlemek”, “huzura kavuşmak”, “ölçülü olmaya yardım etmek”, “imgelerin güç kazanmasını sağlamak”, “kalıcı eserler yapmaya yönelmek”, “sevilen insanlara kavuşmayı arzulamak”, “varoluşun mantığını kavramak”, “yaşama sevgisi hissetmek”, vb.

Ölüm düşüncesinin dini hayata olan etkisi demografik değişkenlerden sadece yaş ve meslek değişkenine göre farklılık arzetmektedir. Şöyleki ölüm düşüncesinin dinî hayatlarına can­lılık kazandırdığını ifade eden deneklerden 40-59 yaş grubu %81.1 ile birinci sırada bulunurken, 16-22 ve 23-39 yaş grubu %73 ile ikinci sırada bulunmaktadır. 60+ yaş grubu ise %51.2 ile son sırada yer almaktadır. Buna göre ölüm düşüncesinin dini hayata olumlu yönde ivme kazandırması yetişkinlerde üst sevi­yede iken, bu tür bir etkilenim yaşlılarda yetişkinlere nispetle daha düşük gözükmektedir [1051].

Meslek değişkenine göre ise ölüm düşüncesinin dinî ha­yata olan etkisi, en çarpıcı bir şekilde polis memurlarında (%82.7) görülmektedir. Bu tür bir etkilenim konusunda polis memurlarını sırasıyla öğretmen, öğretim elemanı, öğrenci ve doktorların izlediği görülmektedir (%76.2; %75.0; %67.0; %60.8). Ölüm düşüncesinin emekli öğretmenlerin dinî hayatına olan tesiri (54.2) ise diğer meslek gruplarına oranla en düşük seviyededir [1052].

Ölüm düşüncesinin sosyal hayata etkisi demografik de­ğişkenlerden yaş, eğitim düzeyi, medeni hal ve mesleğe göre de­ğişiklik arzemektedir. Buna göre ölüm düşüncesinin sosyal iliş­kileri olumlu yönde etkilemesi yetişkinlerde üst seviyede iken, 16-22 yaş grubu ergenlerde en düşük seviyededir. Zira 60+ yaş grubunun %70.7'si bu seçeneği işaretlemişken, 40-59 yaş gru­bunun %46.7'si, 23-39 yaş grubunun %42.9'u, 16-22 yaş grubunun ise sadece %22.2'si ölüm düşüncesinin sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir [1053].

Eğitim düzeyine göre ise ölüm düşüncesinin sosyal haya­ta olan olumlu yansıması en üst düzeyde (57.2) akademisyen­lerde görülmüştür. Bu oran fakülte mezunlarında %36.9 iken, ortaokul veya lise mezunlarında %27.8 ile en düşük seviyede­dir [1054].

Medeni hale göre ise ölüm düşüncesinin, evli deneklerin sosyal hayatına daha çok (%50.7) yansımakta olduğu görülmüş­tür. Bekarlardan ölüm düşüncesinin sosyal hayatını olumlu yön­de etkilediğini ifade edenler %26'lık bir kesimi oluşturmakta­dır [1055].

Meslek değişkenine göre ise olum düşüncesinin sosyal hayata yansıması, en bariz bir şekilde (%79.2) emekli öğretmen­lerde görülmektedir, ölüm düşüncesinin sosyal hayata olan et­kisi, öğretim elemanları (%56.6), doktor ve öğretmenlerde (%43.1) de üst düzeydedir. Bu düşüncenin polis ve öğrencilerin sosyal hayatlarına olan olumlu etkisi (%30.7; %22.0) ise diğer gruplara nispetle en alt seviyededir [1056].

Ölüm düşüncesinin dünya nimetlerine karşı bir ilgisizlik uyandırması, demografik değişkenlerden yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim düzeyi ve mesleğe göre değişiklik arzetmektedir. Bu­na göre ölüm düşüncesinin insan hayatına bu yönde etkisi %38.1 ile 16-22 yaş grubu üzerinde en üst düzeydedir. Ergenle­ri bu konuda sırasıyla 23-39, 40-59 ve 60+ yaş grupları (%26.7; %20.0; %17.1) izlemektedir [1057].

Cinsiyete göre ölüm düşüncesinin bu yönde kadınlar üzerinde (%41.7) çok daha etkili olduğu görülmektedir. Erkek­lerin ise sadece %19.9'u ölüm düşüncesinden bu yönde etkilen­diklerini belirtmiştir [1058].

Medeni hale göre ise ölüm düşüncesi, bekarlarda (%33.3) daha çok böyle bir etki ortaya çıkarmaktadır. Evlilerde ise bu oran (%23)daha düşüktür [1059].

Ölüm düşüncesinin insanı dünya nimetlerinden soğut­ması, eğitim düzeyine göre de değişiklik arzetmektedir. Şöyleki fakülte mezunlarının %33.3'ünün ölüm düşüncesinden bu şe­kilde etkilendiklerini ifade etmelerine karşılık, bu oran ortaokul veya lise mezunları ile akademisyenlerde hemen hemen aynı düzeyde (%18.5; %17.7) ve diğer gruba nispetle oldukça düşüktür. [1060]

Ölüm düşüncesinin insan hayatına bu yöndeki etkisi meslek değişkenine göre %36.3 ve %34.6 oranlarla, öğrenci ve öğretmenlerde en üst düzeydedir. [1061] Diğer meslek gruplarının ölüm düşüncesinden bu yöndeki etkilenimleri daha düşük dü­zeydedir, (doktorlar: %25.5; emekli öğretmenler; %20.8; po­lis memurları: %18.7; öğretim elemanları: %17.8).

Ölüm düşüncesinin insanı mümkün olduğu kadar dünya nimetlerine yöneltmesi ile demografik değişkenlerin hiçbiri ara­sında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Ölüm düşüncesinin hayatlarında hiçbir değişiklik yapma­dığını ifade eden denekler de eğitim düzeyi ve mesleklerine göre farklılık arzetmektedir. Söyleki; eğitim düzeyi açısından denek­lerimizden en alt düzeyde olan ortaokul veya lise mezunları, ölüm düşüncesinin hayatlarında hiçbir değişiklik yapmadığını ifade eden denekler arasında birinci sırayı (%16.7) almaktadır. Akademisyenler ile fakülte mezunlanndaki bu oran (%7.5; %5.3) birbirine yakın ve birinci gruptan oldukça düşüktür [1062].

[1051] (X    =12.741, s.d =3, p< .01).

[1052] (*   =14.201, s.d.=5,p<. 01).

[1053] (*    =24.419, s.d.=3, p< .001).

[1054] (*     =24.802, s.d.=2,p<.001).

[1055] (=26.575, s.d.= l,p<.001).

[1056] (/    =45.242, s.d.=5, p< .001)

[1057] (x    =8.218, s.d.=3, p < .05).

[1058] (*    -26.473, s.d =1, p<.001).

[1059] (*  =6.186, s.d. = l,p<.01).

[1060] (X  =16.146, s.d.=2,p<.001).

[1061] (*  =17.698, sd.=5,p<.01).

[1062] (X  =8.682, s.d.=2,p< 05). Yrd. Doç. Dr. Faruk Karaca, Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları: 317-321.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi
« Posted on: 05 Temmuz 2020, 20:27:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi rüya tabiri,Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi mekke canlı, Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi kabe canlı yayın, Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi Üç boyutlu kuran oku Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi kuran ı kerim, Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi peygamber kıssaları,Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi ilitam ders soruları, Ölüm Düşüncesinin İnsan Hayatına Etkisi önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &