ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Mükayeseli İbadetler İlmihali > Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar  (Okunma Sayısı 341 defa)
05 Eylül 2012, 15:25:12
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 05 Eylül 2012, 15:25:12 »Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar (el-İ’câb bi-Ayâtillâh, Salâtu’l-Ayât):

 
Küsûf (Güneş Tutulması) Namazı (Salâtu’l-Kusûf):

 
I. Tanımı Ve Hükmü: [416]

 

Güneş tutulması dolayısıyla, bu en büyük nimetlerden birini veren Allah’a (cc) bağlılığını göstermek için kılınan nafile nama­za, Küsûf Namazı adı verilir:

Küsûf namazının kılınması, sünneti müekkededir; hatta bazı hanefî hukukçular, vacip olduğu görüşündedir. Malik’e göre, cuma namazı gibi farz-ı ayındır, ondan zayıf bir nakilde farz-ı kifayedir.

Maliki Mezhebine göre, tutulma sona erip, sonra yeniden baş­larsa namazın tekrar edilmesi menduptur. [417]

 
II. Kılınması:
 
A. Vakti: [418]

 

(a) ÜM’e ve Caferi Mezhebine göre, küsuf namazının vakti, güneşin tutulmaya başladığı andan sonra ermesine kadar devam eder:

(1) Hanefî  ve Hanbelî Mezheplerine göre menhiyyun an vakitlerde namaz kılınmaz, sadece dua edilir.

(2) Şafiî Mezhebine göre, küsûf namazı, güneş tutulduğu anda kılınır. Vaktin menhuyyun anh olması dikkate alınmaz. Zira bu namaz vakte değil, sebebe bağlı bir namazdır.

(3) Caferi Mezhebine göre, tutulmanın bitmesinden sonraya ertelenirse, daha sonra eda veya kaza değil, mutlak kurbet niye­tiyle, kılınır.

(b) Malikî Mezhebine göre, küsûf namazının vakti, bayram namazının vaktidir. Yani, güneş  doğduktan sonra,  nafile  namaz kılınabilecek vakitten zevale kadardır.

 
B. Miktarı: [419]

 

(1) İki Rekât Olması:                   

Çoğunluğa göre, küsûf namazı iki rekâttır:

(a) Hanefi Mezhebi, Nehaî ve Sevrî’ye göre, diğer nafileler gibi, -rekatça ve rüku ile secde sayısınca- küsûf namazı, enaz iki selâmda dört rekât kılmak efdaldir.

(b) ÜM’e göre, her birinde ikişer kıyam, ikişer rükû ve ikişer secde bulunan iki rekâttir.

(c) Abdulmelik b. Cureyc ve onunla aynı görüşü paylaşanlara göre, her rekâtte dört rükû ile ikişer secdesi bulunan iki rekâttir. Hz. Ali ve İbn Abbas’ın da bu görüşte oldukları nakledilir.

(d) Katâde, Atâ ve İbn Munzir’e göre, her birinde üçer rükû ile ikişer secde bulunan iki rekâttir.

(e) Caferî Mezhebine göre, iki rekâttir. Her rekâtte, beş rükû vardır. Her rükûdan önce, Fatiha ve zamm-ı sûre okunur.

(2) Tutulma Olayına Göre Değişmesi;

(a) Sa’id b. Cubeyr, Taberî ve bazı şafiî hukukçulara göre, namazın vaktine bakılmaz, güneş açılıncaya kadar devam eder, güneşin açılması uzarsa rükûlar tekrar edilir, açılma çabuk olursa rükûlar azalır.

(b) Zahirî Mezhebine göre, güneş tutulma olayı, sabah ile öğle namazı arasında olursa iki, öğle ile güneş batımı arasında olursa öğle ve ikindi namazı gibi dört rekât kılınır.

 
C. Şeklî: [420]

 

(a) ÜM’e göre, küsûf namazı, iki rekât olarak kılınır. Namaz bittiği halde güneş tutulması henüz sona ermediyse, tutulmadan sona ermesine kadar dua edilir. Her rekâtte, kıyam ve rükû uzatı­lır. Aynı zamanda, her rekâtte, ikişer kıyam ve rükû bulunur. Bi­rinci kıyam ve rükû farz, ikincilerse menduptur. Bununla birlikte, küsûf namazı, iki rekâtli bir nafile gibi de kıhnabilir.

(b) Hanefi Mezhebine göre, küsûf namazı, nafile  namazlar veya cuma ve bayram namazı gibi kılınır. Her rekâtte, sadece birer kıyam ve rükû bulunur.

Cemaatle kılınınca Ebu Hanife, eş-Şeybanî, Malik ve eş-Şafiî’ye göre kıraat gizli, Ebu Yusuf, İshak b. Raheveyh ve Ahmed b. Hanbel’e göre açıktan, et-Taberi’ye ve Zeydiye’den Hâdi’ye göre her iki şekilde de yapılır. [421]

Güneş tutulması namaz kılarken sona erince, aşağıdaki gibi hareket edilir: [422]

(a) ÜM’e göre, namaz yukarıdaki şekle göre tamamlanır, gü­neş tutulmuş olarak batarsa, namaz kılınmaz.

(b) Maliki Mezhebine göre, bir rekât kıhnmamişsa, kalan re­kât diğer nafilelerde olduğu gibi, fazla rükû ve kıyamı eklemeksizin kılınır. Fakat, bir rekât kılınmışsa, bir kısım maliki hukukçu­lara göre ilaveli, bir kısmına göre ise ilâvesiz kılınır.

Namazdan sonra tutulma sona erene kadar dua edilir.

 
D. Yeri: [423]

 

Küsûf namazını,  bayram  namazının kılındığı yerde kılmak efdaldir.

 
E. Sünnetleri: [424]

 

(a) Kıraati uzatmak:

(1) ÜM’e  göre, kıraat uzatılır.  İlk rekâtte  birinci kıyamda Fatiha’dan sonra Bakara vb. bir sûre, ikinci kıyamda Âli İmran vb. bir sûre;  ikinci rekâtte birinci kıyamda Nisa vb., ikinci kı­yamda Maide vb. bir sûre okunur.

(2) Hanefî Mezhebine göre, -ezbere bilinirse- birinci rekâtte Bakara, ikincide Âli İmran sûreleri okunur.   Namazdan sonra duanın uzun tutulmasıyla da, sünnet yerine gelmiş olur. Namaz veya duadan biri kısa tutulunca, öbürü uzun tutulur.

(b) Rükû ve secdeyi uzatmak.

(1) Hanefî Mezhebine göre, rükû ve secde, belli bir ölçü ol­maksızın uzatılır.

(2) Şafiî Mezhebine göre, ilk rekâtteki birinci rükû, Bakara sûresinden yüz, ikinci rükû seksen âyet; ikinci rekâtteki birinci rükû yetmiş, ikincisi elli âyet miktarı uzatılır. Secde, birinci re­kâtte ilk rükû, ikincide ikinci rekâtteki ikinci rükû kadar uzatılır.

(3) Maliki Mezhebine göre, her rükû kıyamındaki sûre kadar, secdedeyse kendinden önceki rükû kadar uzatılır,  fakat birinci secde ikinciden biraz uzun yapılır.

(4) Hanbelî Mezhebine göre, her rükû belli bir ölçü fılmadan, fakat birinci rükûda yüz, ikincide yetmiş âyet miktarı Subhânellah denir.

(c) Şafiî ve Hanbelî Mezheplerine göre, ikinci kıyam ve rü­kûda imama yetişmekle, bu rekât kılınmış olmaz. Malikî Mezhe­bine göre, her rekâtte, birinci rükû ve kıyam farz, ikinciler sünnet­tir. Bu sebeple, ikinci kıyam ve rükûa yetişmekle, bu rekât kılın­mış olur.

(d) ÜM’e göre, kıraatin gizli, Hanbelî Mezhebine göre, açık yapılması sünnettir.

(e) Cemaatle kılınması menduptur; eş-Şafiî ve Ahmed’e göre sünnet-i müekkededir:

(1) ÜM’e göre, imamda, cuma imamının şartları aranmaz.

(2) Hanefî Mezhebine göre, küsûf namazını kıldıracak imamda,Cuma imamının şartları aranır. Devlet başkanının izni olmazsa, evlerde tek başına kılınır.

(f) Camide kılınması, ÜM’e göre mendup; Malikî Mezhebine göre, cemaatle kılınınca mendup değildir, tek başınaysa istenen yerde kıhnabilir.

 
III. Küsûf Hutbesi: [425]

 

(a) ÜM’e göre, küsûf namazında hutbe yoktur.

(b) Şafiî Mezhebine ve bir nakilde Ahmed’e göre, -bayram namazında  olduğu  gibi- erkekler için namaz   sonrasında hutbe okumak sünnettir. Cuma hutbesinin şartlarından, sadece hatibin erkek, hutbenin Arapça ve cemaatin duyması şart koşulur.

 [416] Şeybânî, Asl, c. I, s. 395; Şafiî, Umm, c. I, s. 242; İbn Rüşd, BM, c. I, s. 166; Serahsî, age, c. II, s. 74; Kâsânî, BS, c. I, s. 280; İbn Kudâme, age, c. II, s. 426-427; Cezîrî, Fame, c. I, s. 363; Mergınânî, Hidâye, c. I, s. 88; A. Aydemir, "Hz. Peygamber Muhtelif Namazlarda Hangi Sûreleri Okurdu", s. 48.

[417] Cezîrî, Fame, c. I, s. 367.

[418] Şafiî, Umm, c. I, s. 243, 245; İbn Rüşd, BM, c. I, s. 168; Kâsânî, BS, c. I, s. 282; Cezîrî, Fame, c. I, s. 366; A, Naim-K.Miras, Tecrîd-i  Sarih, c. III, s. 425; Humeynî, age, s. 64 (2).

[419] Şafiî, Umm, c. I, s. 245; Serahsî, age, c. II, s. 74; Cezîrî, Fame, c. I, s. 364; A. Naim-Kamil Miras, Tecrîd-i  Sarih Tercemesi  ve Şerhi, c. III, s. 424 vd; Humeynî, age, s. 64 (5).

[420] Şeybânî, Asl, c. I, s. 395-397; İbn Rüşd, BM, c. I, s. 166; Kâsânî, BS, c. I, s. 280; İbn Kudâme, age, c. II, s. 420, 424, 426; Cezîrî, Fame, c. I, s. 364; Mergınânî, Hidâye, c. I, s. 88.

[421] İbn Rüşd, BM, c. I, s. 167; Kâsânî, BS, c. I, s, 281; Mergınânî, Hidâye, c. I, s. 88.

[422] Cezîrî, Fame, c. I, s. 366.

[423] Kâsânî, BS, c. I, s. 282.

[424] Şafiî, Umm, c. I, s. 246; Serahsî, age, c. II, s. 75; Kâsânî, BS, c. I, s. 281; Cezîrî, Fame, c. I, s. 364-365; Murgınânî, Hidâye, c. I, s. 88.

[425] Şafiî, Umm, c. I, s. 245; İbn Rüşd, BM, c. I, s. 168; Kâsânî, BS, c. I, s. 282; İbn Kudâme, age, c. II, s. 425; Cezîrî, Fame, c. I, s. 366.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 12:10:30 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar rüya tabiri,Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar mekke canlı, Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar kabe canlı yayın, Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar Üç boyutlu kuran oku Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar kuran ı kerim, Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar peygamber kıssaları,Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlar ilitam ders soruları, Gök Olayları Dolayısıyla Kılınanlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &