ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kutul Kulub > Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar  (Okunma Sayısı 952 defa)
29 Aralık 2009, 18:32:42
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 29 Aralık 2009, 18:32:42 »Dünya Alimleri İle Ahiret Alimleri Arasındaki Farklar Ve Şer Ulemasının Zemmedilişi
Şer alimleri ilimlerini kullanarak dünya nimetlerini elde etmeye çalışırlar. Alimler ilmi, Allah Teala´yı bilme (İlmullah) ile Allah Teala´nm emrini bilme olarak ikiye taksim etmişlerdir. Onlar bu taksime dayanarak alimleri de ahiret ve dünya alimleri olarak iki zümreye ayırmışlardır.

Süfyan-ı Sevri de (ra) ulemayı üçe ayırmıştır:
Allah Teala´yı ve O´nun emirlerini bilen alim ki bu, kâmil alimdir, ikincisi Allah Te­ala´yı bilen alimdir ki bu, korku ve takva ehlinden olan alimdir. Üçüncüsü ise Allah Teala´yı bilmeyip sadece O´nun emirlerini bilen alimdir ki bu da, fâcir alimdir. Denildi ki: Allah Teala için alim olan kimse, ilmiyle amel eden alimdir. Allah Teala´nm günlerini bilen alim ise, korku ve rica ehlinden bir alimdir.

Süfyan-ı Sevri´ye (ra) ilmin ne olduğu sorulmuştu. O da şu ce­vabı verdi: Vera´dır. ´Hangi şeyler vera´dır?´ diye soruldu. O da şöy­le dedi: ´Vera´ın bilinmesini sağlayan ilim talebidir. Vera´, ulema­dan bir topluluğa göre, uzun uzun sükut edilmesi ve az konuşulma-sıdır. Halbuki bu, bizce doğru değildir. Çünkü konuşan alim, susan­dan daha üstündür.

Lokman Hekim´in (as) vasiyetinde şunu görmekteyiz:
ilmin üç alameti vardır: Allah´ı bilmek, Allah Teala´nm sevdiklerini bilmek ve O´nun çirkin gördüklerini bilmek. Lokman (as), bu üç hususu il­min hakiki çehresi ve mevcudiyet delili saymıştır.

Ahiret uleması ile dünya uleması arasındaki farkı şöyle anlaya­bilirsiniz
: İlim sahibi bir alim, onu tanımayan biri tarafından gö­rüldüğü zaman, onun üzerinde ilmine delalet edecek bir alamet gö­rerek onun alim olduğunu anlayamazsa bu zat Allah Teala´yı bilen alimlerdendir. Böyle alimler, ancak simalarındaki huşu, sükunet, tevazu ve zilletten tanınırlar. Bu; Allah Teala´nm velilerine vurdu­ğu boya, onlara giydirdiği elbisedir. "Allah´ın boyasından daha gü­zel kimin boyası vardır?". (Bakara/138) Onların bu meyandaki mi­sali, zanaatkarlar gibidir. Bir zanaatkar, yolda yürüdüğü vakit za-naatıyla tanınır. Çünkü zanaatın eserleri onun üzerinde bariz ola­rak görülür. Zanaatı, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde üzerin­de taşıdığı bir sıfat ve elbise halini almıştır. O zanaat zanaatkarın siması olmuştur.

Allah Teala´nm bir kula giydirdiği elbiseler arasında sükunet içindeki huşudan daha güzel bir giysi olabilir mi? Bu, peygamber­lerin giysisi, sıddıkların ve alimlerin simasıdır.

Kalp ehli, Allah Teala´nm sevdiği şeylerin en küçük olanlarını, O´nun çirkin gördüğü şeylerin en gizlilerini herkesten daha iyi bilir. Bunlar, Allah Teala´yı hakkıyla bilen ve O´nu fıkheden kimselerdfr. Sehl (ra) şöyle derdi: Alimler üçe ayrılır: Allah Teala´yı bilen; Al­lah Teala için bilen ve Allah Teala´nm hükmünü bilenler. O, Allah Teala´yı bilen ile, yakin sahibi arif kimseyi; Allah Teala için bilen ile, ihlas ilmini, halleri ve muameleleri bilen kimseyi; Allah Tea­la´nm hükmünü bilen ile de; helal ve haram ilminin tafsilatını bi­len kimseyi murad etmekteydi. Bu tefsirimiz, Sehl´in (ra) sözünün manalarını ve görüşlerini bilmemizden kaynaklanmaktadır.

Yine Sehl (ra) başka bir münasebette daha sade bir ifade kulla­narak şöyle demiştir
: Allah Teala´nm günlerini ve emirlerini değil bizzat O´nu bilenler var ya işte onlar müminlerdir. Allah Teala´nm emirlerini bilip O´nun günlerim bilmeyenlere gelince onlar da, he-lal-haram bahislerinde fetva verenlerdir. Allah Teala´yı ve O´nun günlerini bilen alimlere gelince, bunlar sıddıklardır. Sehl ´Allah Te­ala´nm günleri´ ifadesiyle O´nun batini nimetlerini ve görünmez ce­zalarını kasdetmektedir. Sehl (ra) bu sözünün ardından şöyle bir söz de söylemiştir: Alimler dışında bütün insanlar ölüdür. Korkan­lar dışında bütün alimler ölüdür. Sevenler dışında bütün korkanlar

oturmaktan menedişine yönelik imalarıyla, onları ahiret yolların­dan saptırması zor da olsa anlaşılacaktır. Çünkü böyle kimseler, is-teseyerek ya da istemeyerek dünya sevgisine ve nevalarının baskı­sına teslim olmuşlardır.

Ulemadan bir zat şöyle demiştir
: ´Allah Teala mütevazı alimi se­verken, azgın ve zorba alimlere buğzeder. Allah Teala, kendisi için tevazu göstereni hikmetine varis kılar. İbni Mesud´un (ra) rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü´nün (sav) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah Teala yağ bağlamış bilgine buğzeder".

Allah Resulü (sav), Yahudi din bilginlerinden biri olan Malik b. Sayfa şöyle buyurmuştur:
"Senden Allah Teala´nın hakkı için rica ediyorum: Allah Teala´nın Musa´ya (as) indirdiği kitapta O´nun yağ bağlamış bilgine buğzettiğine dair bir nas görmedin mi? İbni Sayf, yağlı bir bünyeye sahipti. Bu yüzden Allah Resulü´nün (sav) sözü­ne kızdı ve şöyle dedi: Allah Teala hiç kimseye içinde böyle bir ayet bulunan bir kitap indirmemiştir. Bu da onun "De ki: Musa´nın in­sanlar için nur olarak getirdiği kitabı kim indirdi?" (En´am/91) aye­ti karşısındaki şaşkınlık ve çaresizliğini göstermekteydi. Arkadaş­ları kendisine şöyle dediler: Vay canına, sen ne diyorsun? Böyle de­mekle Musa´nın kitabını inkar etmiş oluyorsun. O da kendini mü­dafaa etmek için şöyle dedi: O, benimle münakaşayı uzatacağı için böyle dedim".

İlim ehli arasında şöyle denir: Allah Teala hiç kimseye bir ilim vermemiştir ki onunla beraber kendisine hilim, tevazu, güzel ahlak ve yumuşaklık vermemiş olsun. İşte bunlar, faydalı ilmin alametle­ridir. Bu manada şöyle bir hadis de rivayet edilmiştir: "Allah Tea­la´nın zühd, tevazu ve güzel ahlak nasip ettiği kimse, müttakilerin imamıdır".

Hasan el-Basri de (ra) şöyle derdi: Hilim, ilmin veziri, yumu-şakbaşlılık onun babası, tevazu ise sırdaşıdır. Davud´dan (as) riva­yet edilen haberlerden birinde şöyle dediği rivayet edilmiştir: ´Al­lah Teala bana şöyle nida etti: Ey Davud! Benden dünyanın sarhoş ettiği bir alim isteme. Yoksa seni muhabbetimin yolundan saptırır. Böyle alimler, Beni murad eden kullarımın yollarını kesen yol ke­sicilerdir. Ey Davud, şehvetini muhabbetime tercih eden bir alime reva göreceğim azabın en hafifi, onu Bana münacaatm lezzetinden mahrum etmenidir. Ey Davud, Bana talip olan birini gördüğünde onun hizmetkarı ol. Ey Davud, kim Bana kaçarak dönerse onu da katımda mütehassıs alim olarak yazarım. Katımda mütehassıs alim olarak yazdığımı kimseye de asla azap etmem´.

Bu meyanda İsa Peygamberden de (as) şöyle bir söz rivayet edilmiştir:
´Şer alimleri, nehrin ağzına düşmüş kaya gibidir. Ne kendisi su içer, ne de ekinlerin suya kavuşmalarına izin verir. Dün­ya alimleri de böyledir. Ahiret yolunun üzerine oturan bu kimseler, ne kendileri dinin hükümlerini tatbik eder, ne de diğer insanların Allah Teala´ya giden yola girmelerine müsaade ederler. Yine o şöy­le demiştir: ´Şer uleması, samandan yapılmış sopaya benzer. Dış görüntüsü güzel, içi ise bozuktur. Onlar yüksek yapılı mezarlara da benzerler. Bu kabirlerin dışları mamure, içleri ise ölülerin kemik­lerinden ibarettir´.

Bişr b. el-Hars (ra) şöyle derdi:
´Ulema arasında önder olmak is­teyip de Allah Teala´ya O´nu buğzettirecek şeylerle yaklaşan kimse, göklerde ve yerde Allah Teala´nın öfkesine maruz kalan kimsedir5. Evza´i de (ra) Bilal b. Sa´d´m şöyle dediğini rivayet etmiştir ´Sizden biri zabıta amirine ve onun yardımcılarına baktığı zaman onun ha­linden Allah´a sığınıp ona karşı öfkeyle dolar. Dünya alimine baktı­ğında ise, onun halka karşı yapmacık hareketlerde bulunduğunu, hırs ve önderlik peşinde koştuğunu görür. Buna rağmen ona karşı öfke duymaz. Halbuki bu alim, öfke duyulmaya o zabıta amirinden daha fazla layıktır

Ebu Muhammed şöyle derdi: ´Din ve dünya ile ilgili hiçbir işini­zi ulemaya danışmadan kesinleştirmeyin. Kendisine şöyle dediler
: Ey Eba Muhammed, ulema kimlerdir? Dedi ki: Ahireti dünyaya, Allah Teala´yı nefslerine tercih edenlerdir Ömer (ra), vasiyetinde şöyle demiştir: ´İşlerini, Allah korkusu taşıyanlarla istişare et´.

İsrailiyat kaynaklı haberler arasında şöyle bir hadise nakledil­miştir:
´Hikmet ehlinden bir zat, hikmet hakkında üçyüz altmış ki­tap tasnif etmiş ve Hakem olarak nitelenmeye başlamıştı. Allah Te­ala o kavmin peygamberine vahyederek şöyle buyurdu: Falancaya de ki: Sen yeryüzünü nifakla doldurdun ve bunlardan hiçbirinde Allah´ın rızasını murad etmedin. Allah da senin nifakındn hiçbir Şeyi kabul etmeyecektir. Peygamber bunu o zata anlatınca, huzurunda yere yıkıldı. Çok kederlendi ve bu halini bırakarak halkın arasına karıştı. Pazarlarda dolaştı. İsrailoğullarma karşı zayıf düş­tü, kendine karşı da tevazu sahibi oldu. Allah Teala bir zaman son­ra aynı peygamberine şöyle vahyetti: O şahsa de ki: Artık Allah Te-ala´nın rızasına nail oldun´.

Ulemadan bir zat şöyle demiştir:
İlim ehli iki sınıftır: Avam ali­mi ve Havas alimi. Avam alimi, helal-haram bahislerinde fetva ve­ren kimsedir. Bu gibiler, köşk halkındandır. Havas alimi ise, Tev-hid ve marifet ilimlerini bilen kimsedir. O da, münzevi halde yaşa­yan tekke sakinlerindendir´. Alimler şöyle derlerdi: Ahmed b. Han-bel (ra) herkesin bildiği Dicle nehrine benzer. Bişr b. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar
« Posted on: 28 Şubat 2020, 20:42:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar rüya tabiri,Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar mekke canlı, Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar kabe canlı yayın, Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar Üç boyutlu kuran oku Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar kuran ı kerim, Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar peygamber kıssaları,Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklar ilitam ders soruları, Dünya Alimlerinin Arasındaki Farklarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &