> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuran İlimleri Çalışmaları > ez zehebî et tefsir vel müfessirûn
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: ez zehebî et tefsir vel müfessirûn  (Okunma Sayısı 6029 defa)
14 Mayıs 2011, 16:21:41
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 14 Mayıs 2011, 16:21:41 »1- Muhammed Hüseyin ez-Zehebî-et-Tefsir ve'I-Müfessirûn:
Hiç şüphesiz tefsir usulu'nda günümüzde yazılan en önemli ve en kapsayıcı eser, Dr. Muhammed Hüseyn ez-Zehebi'nin telif ettiği ve önce iki cilt halinde piyasaya sürülen daha sonra bir cilt daha ilave edilerek üç cilt olarak yayınlanan et-Tefsiru ve'l-Müfessirun adlı ese­ridir. Eser, yazıldığı günden itibaren ilim çevrelerinin başvuru kay­nağı olmuştur.

Kitabın muhtevası kısaca şöyledir: Birinci cild şu konuları içerir: Mukaddimede tefsir ve te'vilin mana ve farkları, Kur'an'ın başka dile tercemesi, harfî ve tefsiri terceme, bunların arasındaki fark, tefsiri tercemenin şartları ve Kur'an tefsirinin tasavvurat mı yoksa tasdikat mı olduğu konuları incelenmiştir. Birinci bab, tefsirin birinci merha­lesi olan Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahabesinin tefsirine tahsis edil­miştir. Bu bab dört fasıldan meydana gelir. Birinci fasılda Hz. Pey­gamber (s.a.v.) ve sahabenin Kur'an'ı anlamaları, sahabenin Kur'an'ı anlamada gösterdikleri farklılıklar, bu dönemde tefsirin kaynakları, Kur'an'ın tümünün Hz.Peygamber (s.a.v.) tarafından tefsir edilip edilmediği, her iki görüşü savunanların delilleri, bunun değerlen­dirmesi ve sünnetin kitabı açıklama yönleri, ikinci fasıl müfessir sa­habeye tahsis edilmiştir. Burada meşhur müfessir sahabeden İbnu Abbas, İbnu Mes'ud, Ali b. Ebi Talib ve Übeyy b. Ka'b'ın kısa bir bi­yografileri yazılarak tefsirlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Üçüncü fasıl sahabeden gelen me'sur tefsirin kıymetine; dördüncü fasıl da tefsirin bu dönemdeki özelliklerine dairdir.

İkinci babta tabiin tefsiri/tefsirin ikinci merhalesi incelenmiştir. Birinci fasılda tefsir medreseleri ve bu medreselerin önemli simaları incelenmiştir, ikinci fasılda tabiin tefsiri değerlendirilmiş; üçüncü fasılda bu dönemin ayırıcı özellikleri anlatılmış; dördüncü fasılda da selefin tefsirdeki ihtilafları incelenmiştir.

Üçüncü babta tedvin asrında tefsir/tefsirin üçüncü merhalesi ka­leme alınmıştır. Bu baba bir girişle başlanmıştır. Girişte tefsirin çe­şitleri, aklî ve mevzu'î tefsirin gelişmesi incelenmiştir. Birinci fasılda me'sûr tefsirin gelişmesi, içindeki zaifliğin sebebleri, isrâiliyatın du­rumu, tefsire girişi, tefsirdeki etkisi, müfessirlerin buna karşı tutu­mu ve isrâilî rivayetlerin öncüleri kaydedilmiştir. Müellif burada Abdullah b. Selam gibi israiliyatı çokça rivayet eden bazı israiliyat ravilerinin kısa biyografilerini, isrâiliyata yer veren bazı tefsir kay­naklarının genel özelliklerini de kaydeder, ikinci fasılda rey tefsiri ele alınmıştır. Burada şu hususlar incelenmiştir: Alimlerin rey tefsi­rine karşı tutumu, müfessirde bulunması gereken ilimler, tefsir kay­nakları, müfessirin uzak durması gereken hususlar, Kur'ân ilimleri, müfessirin takib etmesi gereken yol, rey tefsirinde tercihin kuralları, rey tefsirinde bulunan hataların kaynağı ve rey tefsiri ile me'sur tef­sirin çatışması. Üçüncü fasılda rey tefsirinin en önemli kaynakları incelenmiştir. Bu cümleden olarak Razi, Kadî, Nesefî, Hazin, Ebu Hayyan, Nisaburi, Celaleyn, Şirbinî, Ebu's-Suûd ve Alûsî tefsirlerini muhteva ve özellikleriyle tanıtır. Dördüncü fasılda rey tefsirinden mezmum kısmını/bid'a tefsirini inceler. Burada şu hususlara yer ve­rilmiştir: İslâmî fırkaların doğuşu, Mu'tezile'nin tefsire karşı tutumu, Mu'tezile mezhebinin temel prensipleri, bazı alimlerin Mu'tezile'ye olan eleştirileri, Keşşaf ve Emâlî gibi l'tizalî görüş çerçevesinde ka­leme alınan bazı tefsirlerin tanıtımı.

İkinci ciltte ise şu konuları detaylı bir şekilde inceler: Şia ekolu ve bu ekolün tefsire karşı tutumu, önce Şia'nın inanç prensiplerini, fırkalarını genel bir şekilde anlatır. Daha sonra İsnaaşeriyye fırkası­nın tefsire karşı tutumunu, en önemli tefsirlerinden Kazranî, Askerî: Tabresî, Kaşî, Alevî ve el-Hurasanî tefsirlerini genel olarak muhteva yönünden; özellikle de Şia'nın fıkhî ve itikadı prensipleri açısından irdelemeye çalışır.

İkinci derecede İmamiyye'den Batınıyye fırkasının tefsire karşı tutumunu kaleme alır. Burada Batınî inancının temel prensiplerini, Kur'an tefsirinde Batınıyyenin verimini, ilk gelen Batınîlerin tefsire karşı durumunu, eski Batınîlerin tevillerini ve daha sonra gelen Batınîlerin tefsire karşı tutumunu inceler.

Yazar günümüzde yayılmaya yüz tutan Babilik ve Bahhailiği de incelemeye alır. Her ikisinin doğuşunu, Babilik'le eski Batınîliğin ilişkisini, Babiliğin tefsirdeki verimini ve onların bozuk tevillerin­den bazı örnekleri kaydeder.

Yazar Zeydî ekoldan sadece Şevkanî'nin tefsirini tafsilatlı olarak tanıtır.

Haricîleri tanıtmaya geçen yazar haricîliği genel bir şekilde tanıt­tıktan sonra haricî fırkalarını, bunların tefsire karşı, Kur'an naslarını anlamağa karşı, sünnet ve icma-i ümmete karşı tutumlarını, haricî tefsirin verimini ve verimin azlığının sebeblerini inceledikten sonra Hemyanu'z-Zad adlı Haricî tefsirin tanıtımına geçer. Yazar bervechi adeti olduğu üzere kitabı tafsilatlı bir şekilde tanıtır.

Yazar üçüncü babın beşinci faslını tasavvufî tefsire ayırır. Yazar önce tasavvufun kaynağını, gelişmesini, tasavvufun çeşitlerini, bu kısımların değerlendirmesini, bu kısımlardan işarı tefsir kısmı hak­kında alimlerin görüşlerini kaydeder. Sonra işari tefsirin en önemli kaynakları olan Tüsterî, Sülemî, Şirazî, Semnanî ve İbni Arabi'nin tefsirlerini detaylı olarak inceler. Müellif bu tefsirlerden örnekler ge­tirerek kitaplar ve takib ettikleri metod hakkında okuyucuya bir fi­kir vermeğe çalışır.

Altıncı fasıl felsefecilerin tefsirlerine dairdir. Yazar önce tefsir-felsefe ve din-felsefe ilişkisini ve felsefeye karşı olanla felsefeyi ka­bul edenleri anlatır. Sonra Farabî, Îhvanu's-Sefa ve İbni Sina'nın tefsir örneklerini serdedip konu hakkındaki görüşünü ortaya koyar. Yedinci fasıl fıkıhçıların tefsirine dairdir. Bu fasılda fıkhî tefsirin nübüvvet döneminden fıkıh mezheblerinin kuruluşuna kadarki süreç­te fıkhî tefsirin gelişmesini, taklid ve mezhebi taassub ortaya çıktık­tan sonra fıkhî tefsirin durumu, İslamî fırkaların çeşitliliğine göre fıkhî tefsirin çeşitliliği, fıkıhçıların bu sahadaki verimliliği, Razı, el-Keya'l-Herrasî, İbnu'l-Arabî, el-Kurtubî, İmamiyyeden es-Siyûrî ve Zeydiyyeden es-Sülâî'nin ahkamla ilgili tefsirlerini kitapların takib ettikleri metod hakkında fikir verebilecek şekilde detaylı olarak in­celemeye alır. Sekizinci fasılda ilmî tefsiri inceler. Evvela ilmî tefsir­den neyin kastedildiğini ortaya koyar. Sonra Gazzalî, Suyutî ve el-Mersî'nin ilmî tefsir hakkındaki görüşlerini aktarır. Şatıbî'nin ko­nuyla ilgili muhalif görüşünü aktardıktan sonra mesele hakkındaki kendi tercihini kaydetmekle faslı bitirir.

İkinci cildi yeni çağda tefsir ve çeşitli akımları hakkındaki bir hatimeyle bitirir. Burada ilmî, mezhebî ve pozitivist tefsirin yeni çağdaki durumunu örnekler vererek ve kritiğini yaparak inceler. Bundan sonra yine yeni çağda edebî ve içtimaî tefsirin durumunu ve Şeyh Muhammed Abduh'un tefsir medresesini incelemeye alır. Bu medresenin ayıplarını kaydettikten sonra en önemli öncülerinden Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rıza ve Muhammed Mustafa el- Merağî'nin tefsir metodlarını incelemeye tabi tutar.

Kitabın bu iki cildine bilahere ilave edilen üçüncü ciltte sadece Şia tarihi, grupları ve tefsirleri incelenmiştir. Yaklaşık olarak Şia'nın otuz grubu tanıtılmış daha sonra Kur'an ve tefsirle olan ilişkilerine geçilmiştir. Yazar önemli tefsir, hadis ve diğer kaynaklarından fıkıh, itikad ve tefsirle ilgili görüşlerini aktararak Şia tefsiri ve kısmen de fıkhı ve akaidi hakkında bir fikir vermeye çalışmıştır.[253][253] Doç. Dr. Halil Çiçek, 20. Asırda Kur’an İlimleri Çalışmaları, Timaş Yayınları: 102-106.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: ez zehebî et tefsir vel müfessirûn
« Posted on: 06 Ekim 2022, 18:11:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: ez zehebî et tefsir vel müfessirûn rüya tabiri,ez zehebî et tefsir vel müfessirûn mekke canlı, ez zehebî et tefsir vel müfessirûn kabe canlı yayın, ez zehebî et tefsir vel müfessirûn Üç boyutlu kuran oku ez zehebî et tefsir vel müfessirûn kuran ı kerim, ez zehebî et tefsir vel müfessirûn peygamber kıssaları,ez zehebî et tefsir vel müfessirûn ilitam ders soruları, ez zehebî et tefsir vel müfessirûnönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &