> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuran İlimleri Çalışmaları > Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim  (Okunma Sayısı 1000 defa)
13 Mayıs 2011, 15:45:58
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 13 Mayıs 2011, 15:45:58 » 
2- Muhammed Beyyumî Mehran-Dirasatun Tarihiyyetun mine'l-Kur'âni'l-Kerim:


Yazar İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mısır ve Eski Doğu Tarihi Öğretim Üyesi, Mısır İslâm Tarihi ve Eserleri Bölüm Başkanıdır. Kitap Darü'n-Nahda yayınevi tarafından, Beyrut'ta 1988'de ikinci baskısını yapmıştır

Kitap dört ciltten meydana gelmektedir. Ciltler sırasıyla 440, 452, 360 ve 212 sayfadan ibarettirler. Birinci cilt, mukaddime ve on bir fasıldan oluşmaktadır.

Müellif mukaddimede (s.5-15) Kur'ân-ı Kerim'in en doğru tarih kaynağı olduğunu, Kur'ân'da zikredilen tarihî vak'aların doğrulu­ğundan hiç bir kuşkunun olmadığını, Kur'ân'ın İncil ve Tevrat'taki gerçeklerin yanında başka bir takım hususları da içerdiğini, bununla birlikte eski tarih konusundaki çalışmaların bu büyük kaynaktan mahrum kaldığını söyleyerek bunun nedenini de şöyle açıklamakta­dır: Eski tarih alanı yakın bir zamânâ kadar neredeyse sadece müs­teşriklerin uğraştığı bir sahaydı. Onlar da amaçlarına uygun olmadı­ğından Kur'ân'a baş vurmamışlardır (s.5-6).

Yazar, ne sebeple olursa olsun eski tarih araştırmalarında Kur'ân gibi sağlamlığı konusunda alimlerin görüş birliğinde oldukları bir kaynağa baş vurulmadığını bunun yanında doğulu, Batılı, Müslü­man olan ve olmayan birçok kişinin, doğruluğu konusunda kuşku olan muharref Tevrat'ı temel kaynak göstermelerine olan üzüntüsü­nü belirterek, Kur'ân'ı öven ve üstünlüğünü teslim eden bazı müs­teşriklerden de nakiller yapmaktadır. Daha sonra, Kur'ân'ın bize İs­lâm öncesi çağlara ait önemli ve doğru bilgiler sunduğunu; mesela Hz. Musa (a.s.)'ın kıssası yoluyla Firavun'ın Mısır'ı ve Hz. İbrahim (a.s.) kıssasıyla eski Irak'la ilgili birçok bilgiyi v.s. bize aktardığını örnek olarak vermektedir.

Yazar, Kur'ân'ın, bu tarihî bilgileri vermekle birlikte bir tarih ki­tabı olmadığını, onun sadece bir hidâyet ve irşad kitabı, insanların hayatlarına tatbik etmeleri için bir yasa ve adalet ölçüsü olduğunu, ibret ve öğüt almaları için tarihî vak'aları sunduğunu söyler (s. 11).

Yazar, Dirâsâtün Tarihiyetun mine'l-Kur'âni'l-Kerim başlığı altın­da beş cüzde planladığı çalışmasını şöyle sıralar:

1. Birinci cüz Arap memleketleri,

2. İkinci cüz Irak,

3. Üçüncü cüz Mısır,

4. Dördüncü cüz Suriye (Filistin),

5. Beşinci cüz Siretün-Nebi (s.13-14).

Kur'ân-ı Kerim'le ilgili olan birinci fasılda (s. 17-88) şu konular yer almaktadır. Hz. Peygamber döneminde tedvin, Hz. Ebubekir devrinde Kur'ân'ın cem'i, Hz. Osman'ın mushafı, tarihi bir kaynak olarak Kur'ân, Kur'ân Kıssaları ve Tevrat, Kur'ân Kıssalarıyla Tevrat rivayetleri arasında bir karşılaştırma.

İkinci fasılda (s.89-98) Hadisi ele alan yazar, hadisin tarifini ya­parak, onun önemini vurgular ve mü'minlerin Hz. Peygamber'e itaat etmelerinin farz olduğunu söyleyerek bununla ilgili bir takım âyet­leri getirir. Hadisin Kur'ân'ı Kerim'i takyit, tebyin veya tahsis ettiğini söyleyerek bu anlama gelebilen bazı âyetlerle Ahmed b. Hanbel ve Şafii'nin bu konudaki görüşlerini aktarır (s.91-92).

Müellif, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde hadisin, Kur'ân'ın tedvin edildiği gibi tedvin edilmediğini ancak o devirde bazı hadis sahifelerinin yazıldığını gösteren delillerin bulunduğunu söyler.(s.93)

Yazar hadisin tedvin olayını açıkladıktan sonra hadisi ilk cem' edenlerin bir listesini verir. (s.95)

Yazar, hadisin tedvini konusunda Müslümanların ne kadar dik­katli davrandıklarını, hadislerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'e kadar va­ran bir senet zinciri ile rivayet edildiklerini, İslâm kültürü'nde "Cerh ve ta'dil" gibi müstakil bir ilim ortaya çıktığını ve böyle bir tenkit metodunun sadece İslâm kültürü'ne has olduğunu söyler.(s.96-97)

Sonuç olarak yazar, hadis kitapları ve şerhlerinin tarihten çok fıkhın kaynakları olduklarını; bununla birlikte İslâm öncesi cahiliye haberlerinde tedvin için zengin temel kaynaklarının bulunduğunu; ne gariptir ki o dönemin tarihçilerinin bu değerli kaynaklardan ha­bersiz kaldıklarını iddia eder (s.98).

Üçüncü fasılda (s.99-112) tefsir konusu işlenmiştir. Müellif, bu fasılda tefsirin ortaya çıkışını şöyle özetler:

Kur'ân'ı Kerim'in Arap diliyle indirilmesine rağmen, İbnu Kuteybe'nin dediği gibi Araplar Kur'ân'ı anlamada aynı anlayış seviyesinde değillerdi. İbnu Haldun'un bütün Arapların Kur'ân'ı anladıklarını id­dia etmesi doğru değildir.

Müellif bu iddiasını desteklemek için Hz. Ömer'in "ve ebben" ke­limesini bilmediğini v.s. gibi örnekler getirir (s.101-102). Yazar, bu­nunla birlikte sahabenin, Kur'ân'ı en iyi anlayabilen insanlar olduk­larını; ancak Arapça'nın konuştukları dil olmasına rağmen bu dili aynı seviyede bilmediklerinden, Hz. Peygamber (s.a.v.)'le birlikte olup bu âyetlerin nüzul sebeblerine tanık olup olmamalarından, Arap geleneklerini bilmedeki farklılıklarından dolayı Kur'ân'ı anla­mada aynı seviyede olmadıklarını söyler (s. 103).

Böylece Kur'ân'ı anlayıp düşünmek, kısa ve kapalı olanı açıkla­mak için Resulullah'ın zamanından itibaren tefsirin ortaya çıktığını, ilk müfessirin Hz. Peygamber olduğunu ve ondan sonra sahabesinin kendisini takip ettiğini söyler (s. 104).

Yazar, bundan sonra meşhur sahabe ve tabiin müfessirlerinin isimlerini zikreder; tabiin devrinde İsrailî ve Nasranî kaynakların bol miktarda tefsire girdiğini belirterek nedenini dokuz maddede açıklar (s.104-110).

Yazar, tefsirdeki bu İsrailiyata rağmen, eski Arap Tarihi'ni tedvin etme konusunda tarihçiye fayda verecek, Kur'ân'da mücmel olanı şerh edecek v.s. değerli bir tarih serveti olduğunu söyler (s.lll).

Dördüncü fasılda (s.113-180) Hz. İbrahim'i konu eden yazar, şu konuları incelemektedir: Hz. İbrahim'in doğumu, vatanı ve yaşadığı çağ, hicreti, Hicaz'a seferi, Hicaz'a yerleşmesi, Zebîh'in kıssası; bu kıssa ile ilgili Yahudi ve Hıristiyanların görüşleri, İslâm'ın bu konu­daki görüşüne değinir. (Yazar burada kurban edilmek istenenin kim olduğuna dair görüşleri zikretmektedir.) Ayrıca yazar, Müslü­manlar bu kişinin İsmail olduğunu söylerken; Yahudi ve Hıristiyan­lar, İshak olduğunu söylediğini (s.161-176), Zebîh'in kıssasını ve kurban edilen insanları kaydeder.

Kabe'nin konu edildiği beşinci fasıl (s.181-235)'da şu konular iş­lenmektedir: Kabe'nin inşası, İbrahim ve İsmail'den sonra Kabe, Kâbeyi yıkma çabaları ve İslâm'dan önce Kabe.

Ad kavminin ele alındığı altıncı fasıl (s.l81-235)'da şu konular işlenmektedir: Hz. Hud, Hud kavminin yaşadığı çağ, Adlılar ve he­lak olan Araplar, Kur'ânı Kerim'de Ad kıssası, Ad kıssası ve muharref Tevrat ile irtibat kurma çabası, (Yazar burada Ad kıssasının Kur'ân'a özgü olduğunu, ancak kimi tarihçilerin bunu muharref Tevrat'a mal etmeye çalıştıklarını izah eder (s.243-246)). Ad Kavmi­nin yaşadığı bölge, Ad Kavmi ile ilgili abartılı sözler, (yazar burada da bazı tarihçi ve müfessirlerin A'raf sûresinin 69 âyetini tefsir ede­rek Adlılar'ın hurma ağacı gibi uzun olduklarını her bir Adlı'nın 12 zira' olduğunu ve hatta uzun olanının dörtyüz beşyüş zira' kadar ol­duklarını söyleyerek onlarla ilgili asılsız abartılar yaptıklarını söyler (s.249-255).

Yedinci fasılda (263-288) Semud Kavmi ele alınır. Bu fasılda şu konular işlenmektedir: Semud milletinin soyu, eski yazmalarda Se­mud kavmi, Kur'ân-ı Kerim'de Semud kavmi, Hz. Salih kavminin yaşadığı çağ, Semud kavmine ait yazı ve resimler, Semudlular'ın sos­yolojik yapısı.

Sekizinci faslın konusu Medyenliler'dir (s,289-307). Ele alınan konular, şunlardır: Kur'ân-ı Kerim'de Medyen kıssası, Medyenliler'in yaşadıkları bölge ve asır, Medyenliler ve İsrailoğulları.

Dokuzuncu fasılda "Seylu'l-Arim" başlığı altında Sebe' kavmi in­celenmektedir (s.309-359). Bu fasılda şu konular ele alınmaktadır: Kur'ân-ı Kerim'de Sebe' kıssası, Arap rivayetlerinde Sebe' kıssası, Arap memleketlerindeki barajlar, Me'rib barajı, bu barajın nitelikle­ri, Me'rib barajının yıkılışı, Seylü'l- Arım ve Yemenlilerin göçü.

Onuncu fasılda (s.353-387) Ashabu'l- Uhdud kıssası, ele alınmak­tadır. Bu fasıldaki kıssanın Arap, Hıristiyan ve Yunan kaynaklarında nasıl geçtiği konuları ile Habeş ihtilali ve Uhdud kıssasıyla ilişkisi incelenmektedir.

Onbirinci fasılda (s.389-412) ise, Ashabı Fil kıssası ele alınmakta ve şu konular incelenmektedir: Yemen'de Habeş nüfusunun yerleş­mesi, Kullays'in[317] inşaası, Arap rivayetlerinde fil saldırısı, Ebrehe'nin Mekkeye saldırısındaki ekonomik ve siyasî sebepler, Arapların Ebrehe saldırısına karşıkoyuşları ve saldırının sonuçları.

Yazar birinci cildin sonunda yararlandığı kaynakların bir listesini veriyor (s.413-436) ve içindekiler kısmıyla birinci cilt burada sona eriyor (s.440).

Kur'ân'da Mısır tarihini konu edinen ikinci cilt, kısaca bir tak­dim ve üç ana bölümden meydana gelmektedir.

Hazırlık çalışmalarını içeren birinci bölümde Peygamberlik ve Peygamberler adlı bir fasıl yer alır (s.9-35). Bu fasılda nebi ve nübüv­vet, nebi ve resul arasındaki fark, kadının peygamberliği, resullerin görevleri, resullerin davetindeki hedef birliği konuları incelenmektedir. Hz. Yusuf'un sîretini ele alan ikinci bölüm, üç fasıldan ibarettir (39-136). Vezir olmadan önce Hz. Yusuf'u ele alan birinci fasıl (39-64) da Hz. Yusuf’un Kenan'da kardeşleri ile olan beraberliği, kralın karısı Züleyha ile olan olayı ve hapse girişi anlatılır.

"Mısır Azizi Yusuf' başlığını taşıyan ikinci fasıl (s.65-108)'da şu konular ele alınmaktadır: Aziz Yusuf Mısır'da, Yusuf ve kardeşleri, İs­rail oğullarının Cuşen[318] toprağına yerleşmeleri, Yusuf (a.s.)'ın çağı.

İkinci babın üçüncü faslında ise Yusuf Kıssasının Kur'ân âyetleri ile Tevrat rivayetlerinde nasıl anlatıldığı in...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim
« Posted on: 06 Ekim 2022, 17:40:59 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim rüya tabiri,Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim mekke canlı, Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim kabe canlı yayın, Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim Üç boyutlu kuran oku Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim kuran ı kerim, Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim peygamber kıssaları,Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerim ilitam ders soruları, Dirasatun tarihiyyetun minel Kurânil Kerimönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &