ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kitabuz-zühd > Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü  (Okunma Sayısı 739 defa)
31 Aralık 2009, 14:25:04
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 31 Aralık 2009, 14:25:04 »Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (Ra)´ın Zühdüne Dâir Haberler

1039. Ebû Mes´ûd el-Ensârî´nin dünyayı zikrederek şöyle de­diği rivayet edilmiştir: "Vallahi dünyadan âhirete bir dinar dahi götüremezsiniz. Sizden öncekilerin bıraktığı gibi biz de onları dün­yanın üzerinde ve içinde bırakıp gideceğiz, Onlar da sizin şimdi dünya için çekiştiğiniz gibi, onun için çekişmişlerdi. Ve sizin al-dandığınız gibi aldanmışiardı. Dininizi ve dünyanızı helak ettiği­niz (gibi helak etmişlerdi.)"

1040. Muhammed (b. Sîrîn)´den Mes´ûd´un (ra) bir ihtiyacı için bir zâta yardımcı oluverdiğini, evine geldiğinde ise bir hediye gör­düğü -İbn Avn bunun ördek veya tavuk olabileceğini söylüyor- hemen bu ne diye sorduğu, kendisine ´Senin yardımcı olduğun zât gönderdi´ denildiğinde, ´Derhal çıkartın onu, çıkartın onu, ben kar­şılığını dünyada almam´ dediği rivayet edilmiştir.

[1] Ibn Tevbe´dir. Künyesi Ebû Süleyman veya Ebû Ishak´tır. Bkz. et-Tehzîb

[2] Hdye´ de îbn Câbir, Abdurrahman b. Yezid b. Câbir´dir.

[3] Yani babamı onlara feda ederim. Geceleri Kur´ân okuyanlara namazlarında Kur´ân okurlarken ağlaştıkları için "Nevvâhîû" denilmiştir.

[4] Hılyetu´l-evliyâ 3/157, 7/90. İbn Mâce 4112. Suyûtî sahih olduğunu söylemiş­tir, bkz. Feyzu´l-kadir 4283. et-Terğîb ve´t-terhîb 1/98. ed-Dürrü´l-mensûr 4/259.

[5] Burada kitabın aslında silik var.

[6] Ibnü´l-Mübarek Zühd, s.81 "Hesapsız olarak geri dönüyorsun" kısmı yoktur.

[7] Müsned-i Ahmed 6/443

[8] Ibnü´l-Mübarek, Kitâbü´z-zühd s. 34. Bakınız: Şerhu´s-sudûr s.6.

[9] Kitabın orjinalinde 748. rivayetten sonra 750. rivayet gelmektedir.

[10] Muhtemelen Allah Teâlânın şu âyetinden alınmışa benziyor: Süs içinde yetişti­rilip mücadeleye açık olmayan (tartışmayı ve kavgayı beceremeyeni) mi (Al­lah´ın parçası yaptılar)" Zuhruf sûresi 43/18.

[11] Hamîr b. Beşîr el-Hımyerfdir.

[12] Süfyân b. Uyeyne´dir.

[13] Ibn Ebû Hâzim.

[14] Tirmizî, Zühd bâb 9; Ibn Mâce, Zühd bab 19; Müsned-i Ahmed 5/173

[15] Îbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s.208, 209

[16] Ibnü´l-Mubârek, ez-Zühd s. 108; Hılye 1)164.

[17] İbn Mâce 4220. Muhammed Fuad Abdulbâkî, bu hadisin ricalinin sika, fakat hadisin munkati´ olduğunu söylemiştir.

[18] Talâk sûresi 65/3.

[19] Müsned-i Ahmed 5/156, 165,176 .

[20] Müsned-i Ahmed 5/165.

[21] Müsned-i Ahmed 5/197. Hüyetü´l-evliyâ 4/172. Tirmizî 3801, 3802. İbn Mâce 156. İbn Hibbân 2259. Târîhu´l-Buhârî 9/23. Müstedrek 3/342.

[22] Bu râvi fiılye´ de Abdullah şeklinde geçmektedir.

[23] Ibnu Abdullah b. eş-Şıhhîr´dir.

[24] Îbnü´l-Mübârek, Zühd. A´zamî, îbn Sa´d´ın da (4/290) rivayet ettiğini söylemiş­tir.

[25] İbnü´l-Mübârek, Zühd s.81. A´zamî, îbn Sa´d´ın (4/288) da rivayet ettiğini söyle­miştir.

[26] Ad! Abdullah b. Ishak es-Sakaffdir.

[27] Hılyetü´l-evliyâ 1/25. Cem´u´l-cevâmi´ 626. Kenzü´l-ummâl 593.

[28] et-Tergtb ve´t-terhîb 3/592; Mecma´ü´z-zevâid 1/93. Tirmizî 1971. Ebû Dâvud, Edeb bab 87; Müslim. el-Birrü ve´s-sıla bab 29 no 105; Müsned-i Ahmed 1/384, 432; Şerhü´s-Sünne 13/152.

[29] Buhârî 1/168, 2/138, 8/126; Müslim, Zekat bab 30 no 91; Tirmizî 2391; Nesâî, Adâbü´l-kuzât, bab 2; Müsned-i Ahmed 2/439.

[30] Ebû îshak Süleyman b. Ebû Iahak.

[31] Hhâfü´s-sâdeti´l-müttakîn, 6/209, 7/234.

[32] Ta´cîlu´l-Menfa´a ´da Salim, Selim b. Beşir b. Hacel şeklindedir. Seleme de deni­lir. Sanki burada nisbet edilmiş.

[33] Kitabın buradan sonuna kadar olan kısmı, İbn Yûnus´un Ebû Tâlib Abdülkadir b. Yusuf tan sema ile yapılan rivayetlerdir. Kitabın başından buraya kadar olan kısmı ise İbn yanus´un Ebû Tâlib´ten icazeti ile rivayet edilmiştir. Bunu da Yu­suf b. Muhammed b. Abdullah eş-Şâfi´î zikretmiştir.

[34] İbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s.7. A´zamî, Ebû Nuaym´ın el-Hılye ´de Muhammed b. Mukâtil tarikiyle 1/136 da rivayet ettiğini belirtmiştir.

[35] İbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s.199. A´zamî, Taberânî´nin de rivayet ettiğini, Heysemî´nin ise isnaddaki el-Mes´ûdfnin ihtilata maruz kaldığını söylediğine dikkat çekmiştir 10/257.

[36] İbnü´l-Mübârek, ez-Züh.d s. 32. A´zamî, Muhammed b. Nasr´ın s. 53!de rivayet ettiğini söylemiştir.

[37] Tefsîr-i ibn Kesir 8/497.

[38] İbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s. 168.

[39] Fecr sûresi 23.

[40] Îbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s. 15 A´zamî, Ebû Nuaym´ın Mesrûk´tan: "Kişiye Allahtan korkması ilim olarak ameliyle böbürlenmesi de cehalet olarak yeter" şeklinde rivayet ettiğini söylemiştir.

[41] Yani Kur´ân´da bir emir veya yasak duyduğun zaman senin kastedildiğini bil. Senin Allahla konuştuğuna ve sözün sana söylendiğine inan.

[42] Îbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s. 12-13. A´zamî Ebû Nuaym´dan 1/130 rivayet ettiği­ni belirtmiştir.

[43] Ibnû´l-Mübârek, ez-Zühd 2/20.

[44] İbnû´l-Mübârek, ez-Zühd 2/20.

[45] Burada silik var.

[46] Îbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s. 503, 504. A´zamî, Dârimfnin de Evfâ b. Delhem ta­rikiyle rivayet ettiğini kaydetmiştir, (metinde geçen) el-mezâyî´, el-mezya´ nın çoğuludur. Fuhşiyatı yayanlar anlamındadır (lügatlerde sır ´Mezâyir´in çok konuşan manasına geldiğini söylemiştir.Sözünü tutmayan manası da verilmektedir), el-büzür ise, bezûr ve bezîr´in çoğuludur, yaymak anlamına ge­lir. Dârimî,

[47] İbnü´l-Mübârek, ez-Zühd s. 129. A´zamî ricali sika isnadlarla Taberânî´nin (10/303) de, Ebû Nuaym´m el-Hılye ´de Taberânî´den naklen 1/124 de rivayet ettiğini belirt­miştir.

[48] İbnü´l-Mübârek, ez-Ziihd, s. 89. îkrime b. Ammâr´dan şu lafizla rivayet etmiş­tir: "Resûlullah dedi ki: Muhammedin canı elinde olan Allah´a yemin ederim ki, sevinçle dolan bir ev mutlaka ibretle dolar, her sevinçle beraber bir keder vardır, s. 347´de de muhtasar olarak rivayet etmiştir,

[49] Tûr sûresi 52/27.

[50] Ahzâb sûresi 33/33.

[51] İbnü´l-Mübârek, ez-Zühd´de s. 22. Bu isnadla rivayet etmiştir. Rivayeti şöyle­dir: "Kimi sürekliibadeteyönelip çalışan kimseleri geçmek sevindirirse, kendi­ni günahlardan alıkoysun. Zira siz Allah´a günahlarınızın azlığından daha ha­yırlı bir şeyle mülaki olmazsınız" A´zamî, bu hadisi Ebû yahya´nın da rivayet et­tiğini söylemiştir. Heysemî isnadmdaki Yusuf b. Meymûn´un cumhur tarafın­dan zayıf, Ibn Hıbbân tarafından ise sika görüldüğünü söylemiştir. Diğer râvîleri ise sahih hadis râvîleridir.

[52] İbnü´l-Mübârek ez-Zühd´de Anbese b. Sa´îd´in Abbâs b. Zerîh´ten yaptığı rivayet tarikiyle zikretmiştir. A´zamî, Humeydf nin bunu Müsned ´inde Zekeriya b. Ebû Zâide´den rivayet ettiğini söylemiştir. Muâviye, Aişe´ye bir mektup yazarak: "Rasûlullah´dan (sav) duyduğun tirşeyi bana yaz ve gönder" demiş. O da: "Resûlullahm (sav) şöyle dediğini duydum..." diyerek rivayeti zikretmiştir. 1/129.

[53] Îbnû´i-Mübârek ez-Zühd s.81

[54] Kasas sûresi 28/77.

[55] Meryem sûresi 19/31.

[56] Nahl sûresi, 23.

[57] Bakara sûresi, 2/245; Hadîd sıiresi, 11.

[58] Mecmau´z-zeuâid 10/145; Heysemî, Ahmed´in iki isnâdla rivayet ettiğini söyle­miştir. 2/522.

[59] Rahman sûresi, 55/54.

[60] Müsned-i Ahmed, 5/34; İbn Kesîr, 4/126.

[61] Zebîdî, İthâfus-sâdeti´l-müttekim, 9/13´de Yûnus b. Ubeyd tarikiyle, rivayet et­miştir. Taberânî, Beyhâkî, Şuab´ ında Kuzâî ise Musnedüş- şihâb, el-Askerî, el-Emsâl´de "Ölüm vaiz olarak, ölüm zenginlik olarak ve ibadette meşgale ola­rak yeter." Şeklinde rivayet etmişlerdir. Tabarânî de, "Ölüm vaiz olarak ve yakın zenginlik olarak yeter" lafzıyle rivayete yervermiştir.

[62] Hılye´de "mescidde" otururlardı şeklindedir.

[63] Hılye´de "oruçlarımızı" şeklindedir.

[64] İbnu´l-Mubârek, ez-Zühd s.70; el-Azamî, bunu Muhammed b. Hafs, Yahya b. Osman, Muhammed b. Hamir bulunan bu isnadla merfû´ olarak, Ebû Nuaym´m da rivayet ettiğini söylemiştir. ´Muhammed b. Hamir rivayette tereddüd etmiş­tir5 demiştir. 4/99.

[65] Ilhâfu´s-sâdeti´l-mütiakîn 9/49.

[66] Buhârî, 4/5; 7/24; 8/23,82; Fethu´l-bârî 5/375; 9/198,219; 10/484,481,482; Müs­lim, el-Birru ve´s-sıla 6/28;

Müsned-i Ahmed 2/245; Tirmizî 1988.

[67] Mecmau´z-zeuâid 10/293´de muhtasar olarak şöyle rivayet edilmiştir. Huzey­fe´den (ra) rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle demiştir: "Haramla beslenen beden cennete girmeyecektir. O, ateşe müstahaktır."

Heysemî, Taberânfnin el-Evsal´ta, Eyyûb b. Süveyd ve Sevrî isnadiyla rivayet ettiğini, rivayetin sağlamolduğunu söylemşitir. Ayrıca İbrahim b. Halef er:Remlî´den de rivayet ettiğini, fakat kendisininonutanımadığınıbelirtmiştir. İsnadın diğer ricalinin ise sahih ricali olduğunu kaydetmiştir. Aynı rivayet îbn Abbâs´tan da gelmiştir. Taberânî rivayet etmiştir. Ancak isnadındaki Hüseyin b. Kays metruktür. Taberânî, es- Sağîr 1/225; Mişkâiü´l masâbih 2272.

[68] Câsiye 45/20

[69] ez-Zühd. İbnü´l-Mubârek s. 31. Habiburrahman el-A´zamî bunu Muhammed b. Nasr´ın Kıyâmu´l-leyl s. 60´da rivayet ettiği söylemiştir.

[70] Ebû Dâvûd, el-Libâs 29; Tirmizî 1988-99; İbn Mâce 59,4173; İlhâfu´s-sâdeti´l-müttakîn 8/338.

[71] Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir

[72] Allah teâlânın, ´Diriler ve ölüler için Arzı toplanma yerleri yapmadık mı?´ âyetinden alınmıştır. Mürselât

sûresi, 77/25-26.

[73] îlhâfu´s-sâdeti´l-muttekîn 5/147, aynı isnadla Ebû Nuaym el-Hılye´de de rivayet etmiştir.

[74] et-Terğîb ve´t-terhîb 4/532. Münzirî, Buhârî´nin er-Rikâk 5´te rivayet ettiğini, T...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü
« Posted on: 18 Şubat 2020, 18:13:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü rüya tabiri,Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü mekke canlı, Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü kabe canlı yayın, Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü Üç boyutlu kuran oku Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü kuran ı kerim, Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü peygamber kıssaları,Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdü ilitam ders soruları, Ebu Mes´ud El-Ensarî Ukbe B. Amr (ra)´ın Zühdüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &