ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Kelam İlmi > Ehli bidatın alâmetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ehli bidatın alâmetleri  (Okunma Sayısı 954 defa)
09 Ekim 2010, 19:51:31
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 09 Ekim 2010, 19:51:31 »EHLİ BİDATİN ALÂMETLERİ


Kur'ân-ı kerimde de beyan edildiği üzere Cenabı Hak dileseydi bütün insanları tek ümmet halinde yaratırdı, aralarında fikir ayrılığı bulunmazdı. Fakat böyle değil de daimi İhtilâf halinde olacak şekilde yaratmıştır[1]. Rasûlüllah (s.a.) de ümmetinin yetmiş küsur fırka­ya ayrılacağını haber vermiştir. İslâm tarihi de gerek itikad, gerek fıkıh sahasında islâm mensuplarının ihtilâfa düştüklerini isbat etmiş­tir. Fıkhî ihtilâf, sahiibni olsa olsa hataya sevkeder, fakat akaid sa­hasındaki ihtilâfların en azından bazıları sahibini dalâlete, hatta küf­re sürükleyebilir.

Acaba hangi ihtilâf sünnet dairesinin, yani Rasûlültah ile ashab cemaatının akaid sahasında takîbettiği yolun dâhilinde, hangisi ha­ricindedir? Başka bir deyişle «fırka-i nâciye» hangisidir? Bunu tesbit ettiğimiz takdirde ehl-i bid'atı tesbit etmek de kolaylaşacaktır. Şâtı­bî, fırka-i nâciyeyi tayin etmenin çok zor olduğunu kaydeder. Çünkü her fırka kendisini necatta, muhalifini de bid'atte kabul eder. «Hiç bir dînî mesele hakkında 70 küsur ayrı görüş yoktur, ancak bunda vardır». Yine Şâtıbî der ki : Sırât-ı müstakîm, ashabdan sonra gelen âlimlerce tam olarak tesbit edilebilseydi ihtilâf olmazdı. Çünkü bu nevi ihtilâf inâdî değildir, öyle olsaydı küfre götürürdü. İlimde rüsûh bulan bid'ate düşmez. Fakat her kes kendisini râsih (rnütehassıs), muhalifini de cahil kabul eder; her fırka kendi dihkem, mu-halifininkini müteşâbih addeder; yine her kes kendini halifini hevâsına uymuş bilir [2] Bununla beraber ehl-i bid'at ve dalâletin teşhisi için bazı alâmet­ler tesbit edilmiştir.

a) Bunların başında cemaatten ayrılma vasfı gelir. Cemaat kim­lerdir?  Bu  konuda dört görüş  ileriye sürülmüştür:

1) Ehl-i  islâmın  büyük kalabalığı  (sevâd-ı  a'zam)

2)  Müctehid âlimler cemaatı

3)  Sadece sahabe cemaatı

4)  Taberî'ntn (v. 310/923) tercihine göre aynı emire bey "at eden müslüman cemaatı [3].

Yukarıda «ehl-i sünnet ve'l-cemaat» terimini açıklarken, kelâm âlimlerince «cemaatten» ashâb-ı kiramtn kasdedildiğini söylemiştik (bk. s. 109]. Müctehid âlimler ashaba, büyük müslüman kalabalığı da âlimlere tâbi olduğuna göre buradaki görüşleri aynı noktada topla­mak mümkündür. O halde Hz. Peygamber (s.a.) ile ashâb-ı kiramın akaid babında takibettiği, islâm tarihinin her devresinde âlimlerin ve müslüman çoğunluğunun tâbi olduğu yola muhalefet edenler ehl-i bid'atten sayılır. Ancak bu muhalefet ve ayrılığın da sınırını çizmek lâzımdır. Şunu hemen söyliyelim ki ilmî manada ihtilâfa düşmek, ay­rı ve farklı bir görüşe sahib olmak, kişiyi, mutlaka ayrı bir mezhep sahibi kılmaz. Çünkü aynı mezhebi benimseyen âlimler arasında te­ferruat sayılan bir çok noktada ihtilâf görülegelmiştir. Bu farklı gö­rüşler onları aynı mezhep sâliki olmaktan çıkarmamıştır. Şayet bir zümrenin görüşleri içinde şeriatın asılları ve kaidelerinden birine mu­halif düşen veya fırka-i nâciyenin, yani cemaatın mezhebine külİî ve umumî bir kaidede aykırı olan varsa, o zümre, bu görüşü sebebiyle ehl-i bid'at sınıfına girmiş olur. Buna mukabil küllî ve umumî sayıl­mayan noktalarda meydana gelen muhalefet, fırka-i nâciyeden ayrıl­mayı ve farklı bir mezhep kurmuş olmayı gerektirmez. «Müslüman­lar arasında ihtilâf konusu olarak ortaya çıkan ,ilmî bir mesele şayet onlar arasında düşmanlık, kin ve ayrılık doğurmuyorsa anlarız ki o, islâmî bir meseledir. Eğer bir mesele müslümanlar arasında düşman­lık, kin ve tefrika meydana getiriyorsa anlarız ki o, dinî ve muşrû değildir»[4].

b)  Ehl-i  bid'atı  tayin eden alâmetlerden biri de    müteşâbihâta tâbi olmaktır. Kur'ân-ı kerimde, fitne taleb etmek maksadıyla muhke­mi bırakıp da müteşâbihâta tâbi olanlar zemmedilmiştir. Rasül-i  ek-rem (s.a.) efendimiz de «Kitabın müteşâbihâtına tâbi olanları (başka bir rivayette :  «bu hususta münakaşa edenleri») gördünüz mü, anla­yın ki Cenab-ı  Hakkın  (müteşâbihât âyetinde)  murad ettiği  onlardır, onlardan kaçının» buyurmuştur [5].

c) Ehl-i  bid'atın üçüncü alâmeti de, onların,  Kitab ve sünnete tâbi  olmaları  gerekirken  itikadı  konularda  kendi  nevalarına,  nefsânî anlayış ve arzularına uymalarıdır. Halbuki «şeriatın gayelerinden biri de mükellefi  kendi  nevasının  icaplarından  kurtarmaktır, tâ  ki  kendi ihtiyarı İle Allah'ın kulu olmuş olsun»[6].

Büyük mütesavvif Abdülkadir el-Cîlânî'ye (v. 561/1166) görer ehl-i bid'atın en belirgin alâmeti, onların ehl-i sünnete ve ehl-i habise dil uzatmaları, onları çeşitli küçültücü isimlerle anmalarıdır[7]. Bu gö­rüş netice itibariyle yukarıdaki birinci madde ile birler.

Ehl-i bid'atın kimler olabileceği konusunda son olarak önemli bir noktaya daha temas edelim. «Ehl-i bid'at» ve R ehvâ» mefhum­ları, gayr-ı meşru bir bid'atı ortaya atan, onuı> İçin kendince ilmî izah­lar yapan ve onu müdafaa edenler İçin kullanılır. Peki, böyie bir kud­retten yoksun olan, ancak söylenene ve duyduklarına inanan avam için de bu mefhumlar kullanılabilir mi? Yani ehl-i bid'atın avamı da btd'etçı sayılacak mı? Bu halk zümresini mazur görmek, ilk bakışta mümkün gibi görünür. Çünkü, bunlar yukarıda ehl-i bid'at için saydı­ğımız vasıfları taşımıyorlar. . akat Kur'ân-ı kerimde «biz dedelerimi­zin dinine uyarız» deyepier mazur görülmemiş ve onların da kâfir ol­duğu beyan buyurulmlîştur [8]Demek ki avam da dinlerini ve mez­heplerini tesbit ederken kendilerince bir nevi İcmâlî ietihad ve fi­kir yorumu yapıyor, tercihde bulunuyor. Şayet bulunduğu ve bildiği ülkelerde ırak mezhepler ve bunların mensubu bulunuyorsa avamın bu mezhepler hakkında kendilerince araştırma, soruşturma, ve mu­kayeseler yapması, hakikat, gözlerinin önünde duruyorken bâtıla ve bid'ate sapmaması gerekir. Evet, dinî hükümleri delillerinden istih­raç etmekten, ana kaynakları okuyup anlamaktan âciz olan halk mukkailid ve tâbi durumundadır. Fakat böylelerinin, kime, hangi fikir ve mezhebe tâbi olduklarını araştırmaları dinî vecibeleridir. Şayet tâbi durumnda bulunan avam ehl-i bid'atten başka bağlanacak imam ve mezhep bulamazlarsa durumları fetret ehlinin durumuna benzer. «Ce­nabı Hakkın gönderdiği hak peygamberlerin talimatının ulaşmadığı memleket halkı» demek olan ehl-i fetreti mes'ul tutan âlimlere göre sözü geçen avam da mes'uldür, ehl-İ fetreti ma'zur görenlere göre İse berikiler de ma'zurdur[9].[10][1] Hûd (11),  118-119.

[2] eş-Şâ"tıbî, el-İ'tisâm, İL  253-255, 290-292.

[3] a.e-, II, 258-267.

[4] eş-Şâtıbî, el-İtisam. II, 200-202, 231-233, 256, el-Muvâfakat, IV, 121-123; el-Beyâzî, İşârât, s. 52; Goldziher, el-Akîde, s.  188;  Selâme  el-Kudâî, el-Berâhîn, .s. 140-142.

[5] bk. Âl-i İmrân (3), 7,, İbn Kesîr Tefsiri.

[6] eg-Şâtıbî, el-İ'tisâm, II, 233-235, el-Muvâfakat, II, 120, IV, 123.

[7] el-Cîlânî,  el-Ğunye,  s.  80.

[8] bk. el-Bakara (2), 170: el-Mâide (5), 104; Lukman 31), 21.

[9] eş-Şâtıbî,  el-İ'tİsâm, I,  162-166.

[10] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, Damla Yayınevi:159-163.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ehli bidatın alâmetleri
« Posted on: 30 Mayıs 2020, 13:07:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ehli bidatın alâmetleri rüya tabiri,Ehli bidatın alâmetleri mekke canlı, Ehli bidatın alâmetleri kabe canlı yayın, Ehli bidatın alâmetleri Üç boyutlu kuran oku Ehli bidatın alâmetleri kuran ı kerim, Ehli bidatın alâmetleri peygamber kıssaları,Ehli bidatın alâmetleri ilitam ders soruları, Ehli bidatın alâmetleriönlisans arapça,
Logged
21 Ağustos 2019, 15:33:56
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.873Site
« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2019, 15:33:56 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri doğru yoldan ve doğruların yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
22 Ağustos 2019, 06:09:54
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.658« Yanıtla #2 : 22 Ağustos 2019, 06:09:54 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde yaşıyan güzel kullarından eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Ağustos 2019, 14:53:23
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.358


« Yanıtla #3 : 22 Ağustos 2019, 14:53:23 »

Allah razı olsun hocam insallah selam ve dua ile
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Ağustos 2019, 16:34:37
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.052


« Yanıtla #4 : 22 Ağustos 2019, 16:34:37 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri kur anın rehberliğinde peygamber efendimizin sünnetin de yaşayan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &