> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman > Hz. Süleyman ve at sevgisi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Süleyman ve at sevgisi  (Okunma Sayısı 12467 defa)
05 Mayıs 2011, 18:02:59
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 05 Mayıs 2011, 18:02:59 »7- Hz. Süleyman Ve At Sevgisi


 

Şimdi de Hz. Süleyman'ın hayatında gerçekleşen bir baş­ka sahneye geçiyoruz. Onun bir insan olarak atlara olan düşkün­lüğünü ve bunun sebebini Kur'an'dan takip ediyoruz.

"Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran süratli koşu atları (yağız atlar) su­nulmuştu.

O da demişti ki: 'Gerçekten ben, mal (yani at) sevgisini sırf Rabbimi zikretmekten dolayı tercih edip sevdim.' Sonunda (bu atlar koştular ve) perdenin arkasına saklandılar.

'Onları bana getirin' (dedi). Sonra da (onların) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı." [197]

Kur'an, Hz. Süleyman'ın atlarıyla ilgili olarak bu kadar bilgi veriyor ve daha ötesini anlatmıyor. Tefsirciler ona bu atla­rın nasıl sunulduğu, atlarının sayısı, mal (at) sevgisinin nedeni, at sevgisinin ona Allah'ı zikretmeyi veya namazı unutturduğu, akşam olmuşken güneşin tekrar geri gelişi, onun atları kızarak veya kurban olarak kesişi konularını açıklamak üzere yorumlar­da bulunmuşlardır.

Bu konuda ve bunu takip eden Hz. Süleyman'ın imtihanı konusunda onunla ilgili yanlış ve isabetsiz açıklamalara işaret et­meyi faydalı buluyoruz. Bizim için gayb olan bir konuyu, Kur’an’ın sözleri doğrusunda anlamaya çalışmak yerine, âyetleri zorlayarak onlara başka anlamlar vermek, ya da insanlara ait dü­şünceleri Kur'an'a onaylatmak doğru değildir.

Ne yazık ki pek çok kaynakta peygamberler masumdur, günah işlemekten uzaktırlar dendiği halde, Hz. Süleyman'ın ve bazı peygamberlerin günahlarından bahsedilmektedir.

Onlar hakkında ehli kitap rivayetleri, ya da önceden beri halk arasında dolaşan söylentiler, hiç bir ölçüye vurulmadan ri­vayet edilmektedir.

Kur'an, Sâd Sûresinin bu kısmında Allah (c.c.)'m Hz. Da­vud'a ve oğlu Süleyman'a ihsan ettiği nimetlerden ve onların kendi katındaki derecelerinden bahsetmektedir.

Allah'ın (c.c.) Hz. Süleyman'a bağışladığı nimetlerden biri de iyi cins, yağız atlardır. Kur'an bunu anlatırken, 'ona şu özelİlkteki atlar bir akşam üzeri sunuldu' diyor. Böylece hem insanların hoşlandığı at cinsine dikkat çekiyor, hem bunun Allah (c.c.)'ın bir bağışı olduğu vurgulanıyor, hem de akşam üzeri de­nilerek, bu vakitte atların koşuşlarının, ya da talim etmelerinin hoş manzası dile getiriliyor.

Kur'an, ne atların sayısına, ne de bunların nereden geldik­lerine değiniyor. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Bunları Hz. Süleyman (a.s.)'ın kendisi de yetiştirmiş olabilir, bir yerden satın almış da olabilir. Ama her halde bunlar Allah'ın ona nasip ettiği bir nimetti.

Atların sayısı ve nereden geldiklerine dair kaynaklarda yer alan rivayetleri isbat etmek mümkün olmadığı gibi, pek çoğu abartılı ve lüzumsuz haberlerdir. [198]

Âyette geçen 'safinât', üç ayağını yere basıp, birinin tırna­ğını dikerek duran atlar demektir. 'Ciyâd' ise koşuda hızlı olan atlar anlamına gelir. 'Safinât' atın duruştaki güzelliğini, 'ciyâd' ise koşuştaki güzelliğini ifade ederler.[199]

Hz. Süleyman'ın bu atları savaşarak ganimet yoluyla elde ettiği ya da babasından miras aldığı şeklindeki rivayetleri[200] ka­bul etmek mümkün değildir. Yukarıda geçtiği gibi peygamberler miras bırakmazlar ve Hz. Muhammed'ten önce hiçbir peygam­bere ganimat malı helâl değildi.

Kimilerine göre bu atlar kanatlı idi veya cinler tarafından denizden Hz. Süleyman için çıkarılmışlardı. [201]

Bu garip rivaye­ti isbat edecek bir delile sahip olmadığımız gibi, âyetler bu gibi atlardan değil, herkesin bilip tanıdığı, çeşitli işlerde kullanılan bildik yağız atlardan bahsetmektedir. [202]

Anlatıldığına göre Hz. Süleyman bir gün bir sefere çıkmak istedi. Öğle ibadetini yerine getirdikten sonra tahtının üzerine oturdu. Ordusunun savaş hazırlığını, aletleri teftiş etti. Sıra atlara gelmişti. Atlan teftiş ederken ikindi namazının vakti geçmiş ve Güneş batmıştı[203] İkindi namazını veya ikindi vaktinde yerine getirdiği kendine ait zikrini kaçırdığına çok üzülen Hz. Süleyman, 'Ben at sevgisini Allah'ı zikretmeye tercih edip sevdim' dedi.

Sonra da 'getirin atları bana' diye emir verdi. Atları gelin­ce de hepsinin bacaklarını ve boyunlarını keserek Allah (c.c.) yo­luna kurban etti. Bundan amacı at sevgisini kalbinden tamamen atmak ve kaçırdığı ibadete karşılık keffâret olmak üzere onları yoksullara dağıtmaktı.[204] Bazılarına göre de atlara kızdığı için hepsini kesti.

Hz. Süleyman (a.s.) akıllı bir yönetici, dikkatli bir hüküm­dardır. Ordusu vardır. Belli ki zaman zaman Allah yolunda sefe­re çıkması gerekmektedir.

O günün şartlarında bir ordu için atın değerini bilmekte­dir ve ordusu için at beslemektedir. Âyetlerin akışından anlaşıl­dığına göre, bazen atlarını teftiş etmekte, onların durumlarını ya­kından takip etmektedir. Bir akşam üzeri onların getirilmesini ve önünden geçirilmesini istemiştir. Öyle ki koşup duran atlar göz­den kayboldular. Belki ahırlanna çekildiler veya toz bulutu arka­sına gizlendiler. Sonra Hz. Süleyman, görevlilerden onları kendi­sine getirmelerini istemiş, bacaklarını, boyunlarını-yelelerini okşamıştır. Böylece faydalı olmalarından dolayı onlara değer verdi­ğini ortaya koymak istemiştir. Bir yetkili olarak ordusunda görev yapan atların durumunu bilmek üzere onları teftiş etmiştir. Böylece sorumlu kişilerin kendi görev alanı içerisine giren her şeyle yakından ilgilenmelerinin gereğine dikkat çekmiştir. [205]

Âyetler, ne Hz. Süleyman'ın ikindi namazını veya zikrini kaçırdığını söylüyor, ne de kendini meşgul eden atlara ceza ver­mesinden bahsediyor.

Âyette geçen 'perdenin arkasında kayboldular' ile 'bacak­larını ve boyunlarını sıvazlamaya (meshetmeye) başladı1 ifadele­ri çok açık değildir.

Kimilerine göre perdenin arkasına gizlenen şey, Güneştir. Yani Güneş batmış ve akşam olmuştur. Atlarla meşgul olan Hz. Süleyman da ikindi namazını kaçırmıştır. Onlara göre âyette ge­çen 'zikir' namaz anlamındadır.

Halbuki bu kesin değildir. Güneş kelimesi de âyette yer almamaktadır.

Farklı yorumlara sebep olan kelime âyette geçen 'mesh' kelimesidir.

'Mesh'; sıvazlamak, okşamak, taramak anlamlarına geldi­ği gibi, kılıç kelimesiyle kullanılırsa, kesmek, boğazlamak mana­sına da gelir. [206]

Âyette 'mesh' fiili tek başına kullanılıyor ve kılıç kelimesi­ne yer verilmiyor. Mesh kelimesi abdest ve teyümmüm ayetle­rinde 'başınızı meshedin, yüzünüzü ve kollarınızı meshedin' şeklinde geçiyor. Buradaki mesh'e, başınızı kılıçla meshedin-kesin' diye bir anlam verilebilir mi? [207]

Hz. Süleyman atları, ikindi namazını kaçırmasına sebep oldukları için keffâret olarak Allah (c.c.) yolunda kurban ettiği düşünülse bile -ki o zaman ki şeriatta atları kurban etmek caiz imiş [208] bu, Hz. Süleyman için artı puan olur. Onun Allah'ı çok zikrettiğine, Allah yolunda çok harcama yaptığına delil olur. [209] Ancak o zaman da 'kurban etti, boğazladı' kelimelerinin kullanılması gerekmez miydi? Atın boğazlanması akla yatkın ol­makla beraber, Hz. Süleyman'ın atların bacaklarına kılıçla vur­masının hiç bir anlamı yoktur. Bunu onlara kızdığı için yaptığı var sayılırsa; bu da peygamberlere yakışmaz.

Hz. Süleyman'ın bütün atları veya büyük bir kısmını kes­tiğini, ya da Allah (c.c.) yoluna kurban ettiğini ileri sürenler, bir başka garip yoruma daha başvuruyorlar. Böylece ordusunun bü­tün atlarını kaybeden Hz. Süleyman'a bunun yerine Allah (c.c.) daha hayırlısını, daha hızlısını nasip etti; rüzgârı onun emrine verdi. Böylece o, atlarla yapacağı işleri daha fazlasıyla rüzgarla yapma imkanına kavuştu. [210]

Âyetler böyle bir şeyden bahsetmiyor. Hatta âyetlerin söz­lerinde böyle bir şeye en ufak bir işaret bile bulunmamaktadır. Rüzgârın onun emrine ayrı bir armağan olarak verildiğini başka âyetlerde açıkça görmekteyiz.

Hz. Süleyman'ın namazı unutarak kılmadığı ve buna se­bep olan atları boğazladığı var sayılırsa, böyle bir iddia bir kaç yanlışa kapı açar:

1- Hz. Süleyman gibi birinin farz olan bir ibadeti terkettiği iddia edilmiş olur. Bu ise peygamberler hakkında yanlıştır.

2- Hz. Süleyman, namazı unutacak kadar dünyaya ve dün­ya malına düşkün birisi gibi zannedilir. Halbuki onun Allah (c.c.) katında büyük bir derecesi olduğunu Kur'an söylüyor.

3- Hz. Süleyman böyle bir hata yapmışsa, sebebini atlar var sayıp onları kesmesi değil, tevbe etmesi gerekirdi. Halbuki âyetlerde bir günahtan ve tevbeden bahsedilmemektedir.

4- Kaynaklarda sayıları binlerle ifade edilen atları 'Hz. Sü­leyman bir akşam üstü boyunlarına ve bacaklarına kılıçla vura­rak boğazladı' deniliyor. Bu gerçekten garip, lüzumsuz bir yo­rumdur.

Kaldı ki Hz. Süleyman gibi vahiy çizgisinde hareket eden, yanlış ve hatalı iş yapmaktan uzak bir peygamber, atın ordu için değerini bilen, hayvanları bırakın, insanlara bile en ufak bir za­rar vermeyen bir yöneticinin, bunca atı hem de ikindi namazı­nın kılınmamasına sebep oldukları için kesmesi aklın alacağı şey değildir.

5- Bir başka nokta da Hz. Süleyman'ın şeriatinde müslümanlara tıpkı Muhammed ümmeti gibi beş vakit namazın farz olup olmamasıdır. Bu konuda da kesin bir bilgi bulunmamakta­dır.

6- Farz olan bir ibadeti terketme hatasından sonra suçsuz atları kesmek, veya kestirmek hata üstüne hatadır. Bir peygam­berin böyle yapması düşünülemez. Peygamberimiz (s.a.v.) yemek ihtiyacı dışında hayvanları boğazlamayı yasaklamıştır.[211] Hz. Süleyman'ın da bu inceliği göstereceği açıktır.

7- Peygamberimiz'in davetiyle alay ederek, '...Rabbimiz, hesap gününden önce (azaptan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver'[212] diyen müşriklere karşı Peygamberimize Allah (c.c.) sabır tavs...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz. Süleyman ve at sevgisi
« Posted on: 29 Kasım 2020, 13:47:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Süleyman ve at sevgisi rüya tabiri,Hz. Süleyman ve at sevgisi mekke canlı, Hz. Süleyman ve at sevgisi kabe canlı yayın, Hz. Süleyman ve at sevgisi Üç boyutlu kuran oku Hz. Süleyman ve at sevgisi kuran ı kerim, Hz. Süleyman ve at sevgisi peygamber kıssaları,Hz. Süleyman ve at sevgisi ilitam ders soruları, Hz. Süleyman ve at sevgisi önlisans arapça,
Logged
22 Aralık 2014, 20:20:03
kaan 7A

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 44« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2014, 20:20:03 »

Kur'an, Hz. Süleyman'ın atlarıyla ilgili olarak bu kadar bilgi veriyor ve daha ötesini anlatmıyor. Mesh; sıvazlamak, okşamak, taramak anlamlarına geldiği gibi, kılıç kelimesiyle kullanılırsa, kesmek, boğazlamak manasına da gelir.Şüphesiz ki Kur'an Hz. Süleyman'ın kıssasını anlatarak onun yüce ahlâkını, övülecek davranışlarını örnek olarak sunmaktadır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Dilerse Güneşi durdurur, di­lerse doğmasına izin vermez, dilerse batıdan getirir.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

kaan
08 Şubat 2015, 18:53:42
Melda
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.670


« Yanıtla #2 : 08 Şubat 2015, 18:53:42 »

HZ Süleyman ve hiçbir peygamber atları  hayvanları boğazlamaz sadece yemek ihtiyaçlarını gidermek için hayvanların etinden sütünden yararlanırız 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Mart 2015, 18:51:04
❣ Muhammed ❣
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #3 : 14 Mart 2015, 18:51:04 »

EssselamuAlleyküm Ve Rahmetullah...Bu konu çok güzell ve öz bir biçimde anlatılmış.HZ. süleyman hakkında filliminide izledim.Çok güzel gerçektende.Burdada tekar etmiş oldum.Rabbim (celle celaluhu) razı olsun paylaşımdan dolayı İnşaAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &