ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Peygamberin Savasları > Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı  (Okunma Sayısı 1320 defa)
07 Ocak 2011, 14:31:53
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 07 Ocak 2011, 14:31:53 »Hz. Peygamber (S.A.)  in Tatbikatı:


Hz. Peygamberin hayatında daha pek erken bir devrede bayrak görülür; buna hayret etmemelidir. Zira Mekke'li hemşehrileri İslâm öncesinden beri esa­sen bayrağa sahiptiler.

Evvelce Hicret yolculuğunu gösterirken zi kret-miştik ki, Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye gider­ken, Eşlemlerin arazisinden geçtiği sırada bunların başkanları Bureyde, İslâmı kabul etmiş ve Hz. Pey­gambere iki' kişilik bir muhafız kıtası tahsis etmişti. İşte bunlar iki ayrı bayrak çekmiş vaziyetteydiler. Kettâni, et-Terâtîb'ul İdâriyye adlı eserinde' [397], İbn Hib-bân'dan naklen verdiği malûmata göre mezkûr Bu­reyde alelacele bu bayrakları yapıp temin etmek kas­tıyla sarığının kumaşmı kesmişti.

Medine'ye varışından itibaren sadece birkaç ay geçmesini müteakip Hz. Peygamber artık harp ha­linde bulunduğu Mekkelilere ait kervanların yolunu kesmek veya sair hedeflere evvelce gösterildiği gibi bazı askerî birlikler (seriyye) göndermeğe başlamış1 ti. İşte bu seferlerde kullanılan bayraklara dair ma­lûmat şöyledir:

1. Ubeydet'ubn'ul-Hâris'in seferleri: îbn Hişâm'-m İbn İshak'tan naklettiğine göre [398] Hz. Peygamber, ona bir râye vermişti. İbn Sa'd'ın Vâkıdî'den rivayet ettiğine göre [399] ona beyaz renkli bir liva vermiş ve bay­raktar olarak da Mistet'ubn Usâse vazife görmüştür. Taberî ise îbn İshak ve Vâkıdî'den kaynak olarak is­tifade ettiğinden her iki bayrak adını da zikreder.

2. Hamza'nın seferi: îbn Hişâm'a göre [400] râye; İbn Sa'd'e göre1 [401] ise beyaz bir liva1 ve" bayraktarı Ebû Mer-sed Kennâz'ul-Ğanevî idi.  Taberî   (1.)   numarada ol­duğu gibi iki ayrı bayraktan bahseder.

3. Sa'oVubn Ebi Vakkas seferi: İbn Sa'd'a göre' [402] bayraktarı el-MiWâd'ubn'Amril-Behrânî   olan   beyaz bir Iivâ* idi.

4. el-Ebvâ'ya karşı Hz. Peygamberin seferi: İbn Sa'd'a göre [403] Hamzanın bayraktarlığını yaptığı beyaz bir liva1 idi. Taberi'de aynısıdır.

5. Buvât'a karşı   Hz.   Peygamberin   seferi:   îbn Sa'd'a göre" [404] bayraktarı Sâ'd'  ubn Ebi Vakkas olan beyaz bir liva'.

6. Hz. Peygamberin Kurzul-Fihri'yi takibi esna­sında .- tbn Sad'a göre [405] bayraktarı Aliyy'ubn Ebi Tâ-lib olan beyaz bir liva'.

7. Zu'1-Uşeyre'ye karşı Hz. P eygamberin seferi: îbn  Sa'd'a göre [406]  Hamza'nın  bayraktarlığını  yaptığı beyaz bir Iivâ'.

8. Bedr   savaşında  Hz.   Peygamber  Mus'ab'ın bayraktarlığını yaptığı beyaz bir liva'. Ayrıca El-Uka-ab adını taşıyan ve Ali tarafından taşman ve diğeri Sa'd'ubn   Mu'az'il-Ensârî'nin   bayraktarlığım   yaptığı iki siyah râye Hz. Peygamberin huzurunda tutulmuş­tur. [407] Birçok da Iivâ vardı: Mus'ab'ın elinde Muhacirûn zümresinin, el-Hubab'ubn'ul-Munzir'in elinde esar zümresi arasından  Hazrec'in,   Sa'd'ubn   Mn*V.«

ön­elinde yine Ensâr. zümresinden Evs in Hvâ'lan gibi Hasım taraf olan Mekkeliler de üç livaya sahiptiler: Biri Ebû Aziz'ibn Umeyr ve diğeri en-Nadr'ubn'ul-Hâ-ris ve nihayet bir üçüncüsü Talhat'ubn Ebî Talha ta­rafından taşınandır ki bütün bu bayraktarlar Abd'ud-Dâr kabilesine mensuptular.[408]

9. Benû Kaynukaa'ya karşı Hz. Peygamberin se­feri : Hamza tarafından taşınan beyaz bir Hvâ'ya sa­hipti. Bu seferde râye mevzubahs olmamıştır.[409]

10. Karkarat'ul-Kudr'a   karşı   Hz.  Peygamberin seferi: Ali'nin bayraktarlığını yaptığı, rengi hususun­da bir sarahata rastlanmayan bir livâ'ya sahipti.[410]

11. Uhud   savaşında   Hz.   Peygamber:   Üç adet mızrak getirildi ve bunlara üç ayrı Iivâ' çekildi; Evs'in bayraktarı Useyd'ubn  Hudeyr,   Hazrec'in  eKHubâb'-ubn'ul-Munzir ve  Sa'd'ubn Ubâde ve Muhâcirûn'un AH ve Mus'ab idi. [411] îbn Hişâm'da [412], Mus'ab şehid edi­lince,  Hz.  Peygamberin livâ'yı  Ali'ye    verdiği...  ve Uhut'ta harbin kızıştığı bir sırada, Hz. Peygamberin Ensar'm Râye'si altına oturduğu ve Ali'ye: «Râye'yi ilerlet!»  şeklinde bir emir  gönderdiği  Kaydedilmek­tedir.

12. Hamrâ'ul-Esed'e   karşı Hz.   Peygamberin se­feri : Uhüd harbinden bir gün evvel kuUemlmış olan Iivâ' bu savaşta çekilmiş olduğu mızraktan henüz indirilmeden Uhud'a gelinmişti. Ebû Bekr veya Ali ta­rafından  taşınmıştır.[413]

13.  Ebû Sâlime'nin başkanlığında Katan'a karşı tertiplenen sefer: Bir Iivâ'[414]

14.  Hz. Peygamber sefer maksadıyla ikinci defa olarak Bedr'e geldiğinde Ali tarafından taşman bir liva[415]

15. el-Mureysi'ye karşı Hz. Peygamberin seferi: Ebû Bekr'in bayraktarlığım yaptığı Muhâcirûn'un ve Sa'd'ubn  Ubâde'nin  bayraktarlığım  yaptığı  Ensann râye'si[416]

16. Hendek savaşı: Düşman Mekke'den yola çı­karken livâ'sını Abd'ud-Dâr kabilesinden Osman'ubn Talha'ya tevdi e'tmişti" [417] Hz. Peygamberin bu savaştaki bayrağına dâir bir malûmat mevcut değildir.

17. Gâbe'ye  karşı Hz.  Peygamberin  seferi:  Bir mızrak ucuna çekilmiş ve Mıkdâd'ubn Amr tarafın­dan taşman bir liva".[418]

18. Dûmet'ül-Cendel'e karşı Abd'ur-Rahmân 'ibn Avf'ın  seferi:  Hz.  Peygamber kumandanın  sarığını kendi eliyle sarmış ve sonra Bilâl'e, livâ'yı kendisine tevdi etmesi emrini vermiştir.[419]

19. Hayber savaşında   Hz.  Peygamber:   Ali'nin bayraktarlığım yaptığı beyaz râye [420]; burada bir gün, bir burca karşı tertiplenen hücumda Hz. Peygamber râyesini Ebû Bekr'e tevdî etti. Fakat muvaffakı yy et elde edilmedi. Ertesi gün râyeyi Ömer'e tevdi etti ve yine muzaffer olunamadı ve üçüncü gün onu Ali'ye verdi ve bu defa zafer tahakkuk etti. [421] Çok kıymetli malûmat veren İbn Sa'd'a göre [422]: Hayber'e varılma­sını müteakip Hz. Peygamber muhtelif râyeler dağıt­mıştır. O devre kadar sadece liva* mevcuttu. Ancak Hayber savaşından sonradır ki râyeler kullanılmağa başlamıştır. Hz. Peygamberin siyah renkli râyesi ken­di zevcesi Ayşe'ye ait bir kaftan veya sjrt atkısından (bürd) biçilip dikilmişti ki bu râye, Ukaab adını ta­şıyordu. Beyaz renkli livâ'sını ise Ali'ye tevdi etmişti. Bir diğer râyeyi el-Hubâb'ubn'ül-Munzir'il-Hazrecî'ye bir diğerini Sa'd'ubn Ubâdet'iI^Evsi'ye vermişti. İbn Sa'd eserinde [423] bazı kaleleri fethetmeğe muvaffak olan Ali'ye verilen râyenin tarihini hulâsa olarak zikret­mektedir. Aynı tarihî malûmatı verirken Taberî, «râ­ye» ve «liva'» şeklinde iki ıstılah kullanmaktadır. Râ­ye adını taşıyan bayrakların ilk olarak Hayber sa­vaşı esnasında ortaya çıktıkları hakkında Serahsî'nin Şerhu's-Siyer'il-Kebîr, 5. bölümüne de bakılabilir. İbn Kesir'e göre [424] Hz. P eygamberin Ukaab denen siyah râyesi Hz. Ayşe'nin mirt'inden (Burdun eş anlamın­da bir kelime, kaftan) imal edilmişti. Bu mirt, mü-reccel idi. Lisânu'1-Arab adlı büyük arapça lügatin­de [425], bu kelime hem müreccel ve hem de noktasız ola­rak murahhal okunabilir ve mânası (yün ve ipek karışımi) hazz denen bir dokumadır; rahl (nakliye de­vesi?)'ler v.s. gibi her nevi nakış ve desenleri hâvi bulunmaktadır. el-Kettânî, et-Terâtîb'uI-İdâriyye [426] ad­lı eserinde el-Kudâî'nin el-İnbâ'ından nakletmektedir ki Hz. Peygamberin râye-Ukaabı siyah yünlüdendi. Yine aynı müellif, İbn Cumâ'a'mn Muhtâr'us-Sîre adlı eserinde naklettiğine göre Hz. Peygamberin râye'si siyahtı ve kare şeklindeydi. Nakış olarak numre müc­mele   (sık «puanlı,  noktalı)   bulunuyordu.

20. Mu'ta  seferi:  Hz.   Peygamber beyaz  renkli İivâ'yı Zeyd'übn Hârise'ye tevdî etmişti. [427] İbn Hişâm aynı şey için liva' olduğu kadar râye ıstılahını da kul­lanmaktadır". [428] Taberi ise sadece râye ıstıîahıyla iktifa etmiştir.

21. Mekke'nin fethi sırasında Hz. Peygamber: O, Kudayt'a ulaşıldığında ayrı kabilelere ait askeri kıta­lara ayrı ayrı livâ'lar ve râyeler tevdi etti. Hz. Pey­gamberin râye'si Sa'd'übn Ubâde'nin elindeydi. Fakat Hz. Peygamber onun Mekkelileri kılıçtan geçirmeyle tehdit ettiği haberini alınca, onu bunun elinden aldı ve oğlu Kays'ubn Sa'd'ibn Ubâde'ye verdi... Hz. Pey­gamberin çadırı el-Hacûn'a kurulmuştu ve Zübeyr'ubn ül-Avvâm buraya kadar kendi râye'si ile beraber git­ti ve bunu da oraya dikti. [429] İbn Kesir [430] dört aded sü­nen hadîs kitabı zikrederek Mekke'nin fethi günü Hz. Peygamber'in Uvâ'sımn beyaz renkli olduğunu söy­lemektedir.

22. Huneyn'de  Hz.   Peygamber-   Hz.  Peygamber fecirden itibaren ordunun yayılması emrini verdi ve Hvâ ve râyeleri dağıttı; (askerlerin bir çoğu için) çok sayıda  bayrak  vardı:   Muhâcirlerinki  Ali'nin  elinde bir liva*, Sa'd'übn Ebî Vakkas'm elinde bir râye ve Ömer'in elinde bir râye olmak üzereydi. Hazreclilerin bir Uvâ'sı el-Hubâb'ubn'ul-Munzir'in elinde ve dendi-ğine  göre  aynı kabilenin bir diğer Iivâ'sı  Sa'd'übn Ubâdenin elindeydi. Evs'in Iivâ'sı Useyd'ubn Hudeyr'-in elindeydi. Ve Evs ile Hazrec'in her bir boyu (batn'ıî için ya bir liva ya bir râye mevcuttu. Aynı şekilde Arabistan'ın muhtelif kabilelerine  ait kıt'alarm her birinde ünlü kişilerin taşıdığı livalar ve râyeler mev­cuttu.[431]

23. Tayy'Iara karşı, Ali'nin seferi: Siyah bir râ­ye ve beyaz bir Uvâ' mevcuttu".[432]

24.  Tebük'de Hz. Peygamber: Ensâr ve diğer ka­bilelerde ya bir Uvâ veyahut bir râye mevcut bulu­nuyordu.[433]

25. Ali'nin  Yemen  seferi:   Hz.  Peygamber  ona bir Hvâ vermiş ve kendi eliyle sarığım sarmıştır[434]

26. Usâme'nin   Filistin   seferi:   Bureydet'ubn'ül-Huseyb'il-Eslemî'nin taşıdığı bir liva' mevcuttu[435]

27. Bir gün Medine camiinde büyük bir kalaba­lık toplanmıştı ve bir de siyah bir râye bulunuyordu. Bu hadîsi nakleden râvinin suali üzerine kendisine Amr'ubn'ul-Âs'm bir askeri seferden dönmüş bulun­duğu cevabı verilmiştir.[436]

28. el-Berâ'ubn'Azib şöyle nakleder: Bir râye ta­şıyan amcama rastladım. Sormam üzerine, «kendi pe­derinin dul zevcesi ile evlenmiş olan birinin katille­rini cezalandırmak üzere Hz. Peygamber tarafından sefere çıkarıldığı» cevabını vermişti. [437] Burada sefere gö...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı
« Posted on: 03 Nisan 2020, 22:58:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı rüya tabiri,Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı mekke canlı, Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı kabe canlı yayın, Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı Üç boyutlu kuran oku Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı kuran ı kerim, Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı peygamber kıssaları,Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatı ilitam ders soruları, Hz. Peygamber s.a.v. in tatbikatıönlisans arapça,
Logged
07 Ocak 2014, 16:55:11
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2014, 16:55:11 »

Bir vatan ancak milletini ve yurdunu sevmelidir ki bayrağı göklerde dalgalansın Allah herkesi muhafaza eylesin tedbirler önemlidir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

13 Mayıs 2014, 18:20:29
Kader 7/C

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.088« Yanıtla #2 : 13 Mayıs 2014, 18:20:29 »

Bir vatan ancak milletini ve yurdunu sevmelidir ki bayrağı göklerde dalgalansın ALLAH herkesi muhafaza eylesin tedbirler önemlidir
çOK HAKLISIN GERÇEKTEN...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Dünya güzel olsaydı,doğarken ağlamazdık...

Yaşarken temiz olsaydık,ölünce yıkanmazdık.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &