ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Peygamberin Savasları > Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi  (Okunma Sayısı 1110 defa)
07 Ocak 2011, 15:09:20
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 07 Ocak 2011, 15:09:20 »Hendeklerin Kazılmasında Mühendislik İşi;

 

129. İslâmın  başşehri  Medine'nin etrafına  hen­dekler kazılmasına karar verdiği vakit Hz. Peygam­ber, beraberinde gerek Mekkeli Muhacir MüslümanIar ve gerekse Ensârilerden arkadaşları olduğu hal­de, ata binmiş olarak araziyi tetkike çıktı. Gayeleri arazi hakkında bir fikir edinmek, sevk'ul-ceyş bakı­mından ehemmiyet arzeden noktalan tayin ve tesbit etmekti. [188] Mutad olduğu veçhile kadınların, çocukla­rın, yiyecek ve içeceklerin, değerli eşyaların, otlak hayvanlarının şehirde bulunan yüzlerce kule ve hi­sarlarda toplanması ve Ordunun Sal' dağı eteklerin­de karargâh kurması kararlaştırıldı. Keza, uzun ve derin bir hendeğin açılması lüzumu tespit edildi. Şeh­rin etrafında, bilhassa güneyde çok kesafet arzeden bahçeler vardı. Birçok bahçeler arasında mevcut ge­çitler ise çok dar ve zikzak bir haldeydi ki, düşman, buralardan yayılarak değil, ancak derin kol vaziye­tinde geçebilirdi. Tabiatiyle, düşünülecek olursa, çok sayıda dahi olsa, böyle derin kolda gelen bir düş­manı küçük bir askeri müfreze kolayhkia durdrrabi-lir ve harekâtına mâni olabilir ve onları rahatlıkla bozguna uğratabilirdi. Doğu istikametinde, Benû Qu-rayza ve diğer Yahudilerin ikametgâhları vardı. Bu Yahudilerle münasebetler bir müddet muslihâna de­vam etmiştir. Geçen Bölümde de teferruatiyle izah ettiğimiz gibi, kuzey ciheti tamamen açık arazi ve batı tarafında da bazı genişlikler vardı.

130. İlk olarak, iki lâvlik araziyi birleştiren (N) biçiminde bir hendek kazılması kararlaştırıldı. Bu, kuzey doğuda Şeyheyn çifte hisarlarından başlıya-cak ve Mezâd denen yerde «Seniyyet'ül-Vedâ» tepe­sinin kuzey tarafına uğrayacak ve dönerek- Benû Ubeyd tepesinin az çok uzağına uzanacak ve bura­dan tekrar Sal' dağına dönüp «Mescid'üî-Feth» camii-

KUZEY

HENDEK

MUHAREBESİ

KROKİSİ

SENıyyETEPESİ M'B'OBN'UI.-EŞ -REF

Hendek savaş meydanı i] e İlgili bir kroki.

ne kadar gelecekti. [189] Daha sonra, batıda yaşıyan ka­bileler kendi kendilerine mahsus mülâhazalarla hen­deği daha da cenuba, el-Ğamame Mescidinin musal­lasına kadar  uzatmışlardı' [190]  Bu hal,  sonradan Vadi Besen suyunun yatak değiştirmesine ve açılan hen­dek boyunca akmasına sebep olmuştur. [191] Bu hendek kazılması fikri en güneyde mukîm kimseler tarafın­dan da o kadar tutuldu ki, hiç bir tehlikeye mâruz bulunmadıkları hâlde, Qubâ ahâlisinden bazı aşırı ih-tiyatkâr kimseler hisarları etrafına   hendekler   kaz-mışlardır. [192] Acaba bu hendek, sadece toprağın kaba­ca ve genişçe olmak üzere derinliğine kazılmasından ibaret bir engel miydi, yoksa iç kenarları aynı zaman­da duvarla örülmüş muhkem bir hendek veya siper miydi? O sırada îslâmın Medine'de başlangıç sene­lerini  (Hicri 5. yıl) yaşamakta oluşu ve aynı zaman­da kazı işinin acele bir zamana raslayışı, insanı bi­rinci ihtimal üzerinde durmaya sevketmektedir. Bu­nunla beraber, bir buçuk asır gibi uzun bir zaman sonra Hz. Ali'nin oğlu İmâm Hasan'm torununun to­runu Muhammed'ubn Abdillah,  144.  Hicrî yılda Ab­basî Halifesi el-Mansûr'u makamından kaldırıp ken­disi Hilâfet mevkiine geçmek istediğinde, Medine dı­şında olmak üzere,  iki taraf askeri kuvvetleri  ara­sında bir savaş patlak vermişti; işte bu olayla ilgili olarak tarihçiler,   Resûlulîah   tarafından   kazdırılan hendek üzerinde kısmi bir kazı ile yeni bir hendek açımı işinin başlatılmış olduğunu bize haber vermektedirler [193] ki, işte bu yeni kazı esnasında bir duvar kalıntısına raslanmıştı. Adı geçen Muhammed'ubn Abdillah, buFada bulunan bu tuğla duvarı halka gös­tererek, bu kalıntıların Resûlullah Muhammed (S.A.) tarafından ilk hendek kazısı esnasında yaptırılmış olduğunu açıklamıştı. Gerçekten de halk büyük bir heyecana kapılmış ve dini duygulara garkolmuştu. Acaba bu tuğla duvar kalıntıları hakikaten Resûlul­lah tarafından mı yaptırılmıştı, yoksa bunlar aynı yörede sonradan inşâ olunan bir binaya ait olup da araya giren zaman yahut başka sebeplerle harabe haline gelmiş ve ancak bunun temel yapısı toprak altında kalmış da, buna bakarak Muhammed'ubn Ab­dillah bunların Resûlullah zamanından kalma yapı parçalan olduğunu mu düşünmüştü? Ben şahsen bu konuda ikinci ihtimali paylaşma eğilimindeyim. Şim­di asıl konumuza dönelim:

131. Tarihçilerimizin bize verdikleri malûmata göre, Hz. Peygamberin (S.A.) Dûmet'ul-Cendel sefe­rinden dönüşü ile düşmanın Medine'ye hücumu ara­sında takriben 3-4 aylık bir zaman aralığı mevcuttur. Müslüman gönüllülerin adedi ceman 3000'i bulmuş­tu. Hz. Peygamber (S.A.) hendeğin kazılması işini şu şekil bir plân altına almıştı: Kazılacak yerleri işa­retledi, her on kişilik takıma kırk zirâ'hk yer ayır­dı, derinlik ve genişlik mesafeleri de tayin edilmiş­ti. [194] Benim istihraç ettiğime göre, kazılan hendeğin uzunluğunun 5,5 kilometre olması icap etmektedir. Genişlik ve  derinlik hiç  bir kaynakta  sarih  olarak zikredilnıemiştir. Bununla beraber, bu hususa dair tesadüfi bir atıf zikredeceğiz: Tarihçiler Selmân'ul-Fârisî'den bahsederlerken onun sağlam bünyeli ve birçok kimsenin yapabileceği bir işi tek başına yapa­bildiğini, meselâ «5 zira' uzunluğunda ve 5 zira' derin-Hğinde* toprağı tek başına kazdığını zikretmektedir­ler" [195] Bu, hendeğin derinliği hakkında kat'İ bir malû­mat olamaz; zira diğer kimseler Selmân'm kazdığı kısma devam edip ameliyeyi ilerletmiş olabilirler. Şöy­le bir kayda; da rastlanmaktadır: Bir tek dar köşe müstesna, hendeğin hiç bir tarafından düşmanın en seçkin atlıları bile sıçrıyarak içeri nüfuz edemezlerdi. İstisna edilen bu köşe, her halde tarassut kulesi vazi­fesini gören, tepelerle çevrili ve şayet düşman bura­dan ilerlerse okçuların mukabelesiyle kolaylıkla dur­durulabilecek bir mahaldi. Vâqıdi diyor ki : «Hende­ğin birçok giriş çıkış kapıları vardı, fakat, biz bun­ların yerlerini bilmemekteyiz" [196] Belki o bu ifadesiy­le, tepelerin hendekle birleşmiş olduğu bu, yerlere işa­ret etmektedir. Mamafih, düşman atlılarından Nevfel'-ul-[197]Mahzûmî, nakledildiğine göre kendisi bu hendek­ten atlamak istemiş fakat, atı ile birlikte içine düş­müştür™. Bütün bu delillere göre, hendeğin 9 metre eninde ve 4,5 metre derinliğinde olması mümkün­dür.[198]

132. İbn  Hişâm'a göre [199] gönüllüler,  hendek ka­zılmasında bütün gün çalışıyorlar ve geceyi geçirmek için evlerine, ailelerinin yanına dönüyorlardı. Bunun­la beraber Hz. Peygamber (S.A.), alçak bir tepe üze­rine bir çadır kurmuş, gece ve gündüz bu çadırın bu­lunduğu noktada kalmıştır.  (Bu mahalde kurulu Zu-bâb Camii, bunun hâtırasını hâlen canlandırmakta­dır). Kendisi, hendeklerde çalışanları teşcî etmek için zaman zaman bu birliklere gidiyor, bizzat kazma işi­ne katılıyor ve müdafaa plânını bu suretle tatbik edi­yordu.[200]

 

Hz. Peygamberin  (S.A.) Kazı İşine Nezâreti Ve Hendeklerin Kazılması İşine Fiilen İştirak Etmesi:
 

133.  Tabii olarak bu kazı birliklerinin teşkili hu­susunda bazı masum münakaşa ve ihtilâflar çıkıyor, fakat bütün bunlar, Hz. Peygamberin (S.A.) huzurun­da gayet muslihane, dostça halledilip mesele yatıştı­rılıyordu.  Yukarda  Selmân'ul-Fârisî'nin fevkalâde  iş çıkarma kabiliyetini nakletmiştik; herkes onu kendi takımında görmek istiyordu ki, bu yüzden çıkan ih­tilâfları bertaraf etmek için Hz. Peygamber şöyle de­di : «Hayır! Selmân bizim, yani Peygamber ailesi (ehl'-ul-beyt)'nin kazı birliğindendir». Buna bakılacak olur­sa, Hazreti Peygamberin  (S.A.Π ve Selmân'ın iştirak ettiği birlik sadece Peygamber ailesi, meselâ Hz. Ali v.s. gibi kimselerden ibaretti. Fakat Taberi'ye göre [201] bu birlik,  diğer kazı takımları  gibi Ensâr ve diğer zümrelerden   katılan   fertlerden   müteşekkildi.   Bazı kaynakların [202] naklettiklerine nazaran Hz.  Ebû Bekr ve Ömer, birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı; hattâ bir gün Hz. Peygamber (S.A.), çok çalışmak ve uy­kusuzluk sebebiyle bütün bir gün uyumak mecburi­yetinde kalınca, Hz. Ebû Bekr ve Ömer, Hz. Peygam­berin (S.A.) baş ucunda beklediler ve onu uyandır­mamaları için çalışanları o tarafa yaklaştırmadılar. Aynı kaynak şu calibi dikkat malûmatı da ilâve et­mektedir : Acele etmeleri sebebiyle Hazreti Ebû Bekr ve Ömer (muhtemelen diğer bazı Müslümanlar da) bu çabukluk fçinde sepet bulamadıklarından, elbisele­ri içinde toprak taşımak mecburiyetinde kalmışlardır.

134. Hz. Peygamber (S.A.), bizzat işe nezâret et­miş ve işin en küçük teferruatına kadar murakabeyi elden bırakmamıştı. Bir defasında, kazı esnasında çı­kan büyük bir taş hendeğin daha fazla derinleştiril­mesine mâni olmuştu. Halk hendeğin istikametini bu (aşın  etrafından  dolaştırmak  istedi.   Fakat  Hz.   Pey­gamber aşağı indi ve bizzat aşı kırarak küçük parçaJara  ayırdı"[203]

135. Her ne kadar o  sırada,  oruç ayı olan Ra­mazan ayı içinde bulunuluyor idi ise de, çalışma ha­raretini kaybetmeksizin devam etti gitti. Kazıcılar iş esnasında türküler söylüyorlar ve kazı işinde birbir­leriyle yanşa giriyorlardı. Çocuklar bile gençlik he­yecanı ile meşbû oldukları halde onlara en iyi yar­dımlarda   bulundular.   Zeyd'ubn   Sabit,   o sırada  on yaşlarında bir çocuktu.  Sıcak ve mütemadi  çalışma sebebiyle bir gün, iş başında uykuya daldı. Bu, esa­sen şakacı bir zat olan Umâret'ubn Hazm'ın gözün­den kaçmadı; hemen Zeyd'in elbise ve kazı âletlerini aldı, onları lâtife etmek gayesiyle bir yere sakladı. Zsyd uyandığı vakit, tabiatiyle dehşet içinde kaldı. Vak'a Hz. Peygambere (S.A.) kadar vardığı zaman, Zeyd'e «Uykucu» (Ebû Ruqqâd - Uykucular Babası) diye takıldı ve aynı zamanda Umâre'yi dahi, bu yaş­ta bir çocukla bu tarzda ağır şakalar yapmanın doğ­ru olmadığını İzah ederek hafifçe payladı.[204]

136. Ara sıra ziyafetler de veriliyordu; bazısı bi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi
« Posted on: 07 Nisan 2020, 06:50:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi rüya tabiri,Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi mekke canlı, Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi kabe canlı yayın, Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi Üç boyutlu kuran oku Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi kuran ı kerim, Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi peygamber kıssaları,Hendeklerin kazılmasında mühendislik işi ilitam ders soruları, Hendeklerin kazılmasında mühendislik işiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &