ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Nikaha ait istilahlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nikaha ait istilahlar  (Okunma Sayısı 1547 defa)
25 Mart 2010, 21:43:53
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 25 Mart 2010, 21:43:53 »2.Cilt 1.Bölüm
ÜÇÜNCÜ KİTAB..

(BİRÎNCÎ BÖLÜM)

NİKAHA AÎT ISTILAHLARA VE NİKAHIN MUKADDİMATINA..

VESAİK BÎR KISIM AHKAMINA MÜTEALLİKTİR.

Nikaha Aîd Bazı Istılahlar :

Nikâhın Mukaddimatı = Nişanlanma Vesaire:

Nikahın Mahiyetîni İzah :

Nikahın Rüknü:

Nikahın Nevileri:

Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :

Sahih Nikahların Hükümleri :

Fasıd Nikahların Hükümleri :

Batıl Nikahların Hükümleri :

Şarkta Veya İzafete Mukarin Nikahlar :

Nikâhın Sıfatı Şeriyyesî :

Nikâhın Hikmeti Teşrüyyesî :

Nikâhta Velayet Ve Bu Velayetin Mertebeleri :

Nikâhta Velayetin Nevilerî :

Kasırların Nikahları Ve Müstahik Oldukları Hiyarî Bulûğ:

Hurrei Mükellefenîn Nefsini Tezvicî :

Nikahlarda Vekalet Ve Risalet

NİKÂHTA AKDİ FUZULÎ :

Kölelerin Ve Cariyelerin Nikahları Ve Hîyari Itk:

Nikahta Kefaet :

Kefaetin Şart Olup Olmaması Hakkındaki Mütalaalar :

İKİNCİ BÖLÜM...

MUHARREMAT HAKKINDADIR..

Muharremat = Nikahları Haram Olan Kadınlar

Karabeti Nesebiyye Sebebile Hürmet :

Karabeti Nesebiyye İtibarile Olan Hürmetin.

Hikmeti Teşröyyesi :

Rezaın Mahîyyeti Ve Hürmeti Müstelzim Mikdarı :

Reza Müddeti

Rezâ´ev Hükmü ;

Reza Sebebile Nikahları Haram Olan Kadınlar :

Reza´ın Sübutu:

Hürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi :

Sıhriyyet = Müsaheret :

Zina İle Hürmeti Müsaherentn Sübutu Ve Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar :

Hürmeti Müsaherenîn Htkmeti Teşbftyyesi :

Hakkul´gayr :

Meharimin Aralarını Cem:

Meharîmin Aralarını Ademi Ceotin Hikmeti Teşrhyyes :

Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate :

Müşrikeler İle Kit´abiyyelerin Nikahları Hakkındaki Hükmün Hikmeti Teşrüyyesi:

Lian Sebebile Husule Gelen Hürmet :

Mülk Sebebile Husule Gelen Hürmet:

Hürre Üzerine Cariyeyi Nikâh:

Üç Veya İkî Talakın Vukuundan Mütehassîl Hürmet :

Tahlil Usulünün Hikmeti Teşrîîyyesi :

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :

Teaddüdi Zevcatın Hikmetiteşrüyyesi:

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

MEHRR KASME VE HUKTIKİ ZEVCtYETE MÜTEALLİKTİR..

İslâm Hukukunda Mehrin Lüzumu Ve Mikdarı :

Mehbin Lüzumundaki Hîkmeti Teşkîtyye :

Mehrin Akşamı :

Mehki Müsemmanın Serait Ve Evsafı :

Mehrîm Teekküdü, Kat´îmyet Kesbetmesi :

Mehrin Tezyîd Ve Tenzili

Mehkde Husule Gelen Ziyade :

Mehrîn Helak Ve Teayyübü :

Mehrin Sobe Edilmesi :

Mehre Dair Kefalet Ve Terhin :

Mehrin Kabz Ve Teslimi

Mehri Misli Îcab Eden Haller :

Mütatı Îcab Eden Haller :

Mehre Müteallik İhtilaflar, Davaları :

Cihaza Müteallik Meseleler Ve Dâvaları:

Zevç İle Zevce Arasında Hane Eşyasına Müteallik Davalar :

Nikaha Müteallik Davalar

Nikâha Daik Şahadetler

Kasme Müteallik Meseleler

Zevceynin Mütekabil Hakları Ve Vazifeleri :

Gayrî Müslîmlerîn Nikâhları :

ÜÇÜNCÜ KİTABIN SONU..

DÖRDÜNCÜ KİTAB..

(BİRİNCÎ BÖLÜM)

MÜFAREKATA AİD ISTILAHLARI VE NİKAHIN FESHİNE,

TALÂKA DAİR BİR KISIM HÜKÜMLERİ MUHTEVİDİR.

Müfarekata Aîd Istılahlar :

Talâk Île Feshin Mahiyetleri Ve Aralarındaki Farklar :

Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler :

Talakın Rüknü, Nevileri Ve Talâkda Müstamel Tabirler :

Talâk Vukuunun Şartları :

Talakın Ehlî :

Bir Mütalea :

Talâkın Mahalli :

Talakın Adedi :

Lahika :


(Hukuki islâmiyye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu) adı ile yazılmış olan eserin bu ikinci cildi, dört kitaptan müteşekkil olup kamusun üçün­cü, dördüncü, beşinci ve altıncı kitaplarını teşkil etmektedir.

Şöyle ki: üçüncü kitap, Münakehat»a müteallik meseleleri ihtiva edip üç bölüme ayrılmıştır.

Dördüncü kitap, Müfarekata nikâh rabıtasına bir vech ile niha­yet verilmesine» dair meseleleri muhtevi olup üç bölüme münkasimdir.

Beşinci kitap, «neseb ile hızane» meselelerine mütedair olup iki bö­lümü muhtevidir.

Altıncı kitab, «nafaka» meselelerine ait olup iki bölümden ibaret bulunmaktadır.

Bu dört kitabın ihtiva ettiği meseleler, bir kısım şahsî, ailevî hü­kümleri mutazammm olup hukuk sahasında kendilerine en ziyade müra­caat edilen hususlardan bulunmuştur.

Bu kitaplardaki meselelerin esas kısmı; izafî delillere, yani: kitabul-lahdaki, süneni nebeviyyedeki sarih naslara ve icma: ümmete müstenit bulunduğundan onlarda bütün islâm mûctehitleri müttefik bulunmuşlardır. Talî derecede bulunan kısmı ise içtihada müsait mesailden ibaret bu­lunduğundan bunların hakkında müetehidini izamın cemiyet hayatı için vüs´at ve rahmete vesile olacak surette müteaddit akvali mevcut­tur.

îslâm hukukunda aile ahkâmına müteallik meselelerin büyük bir kıymeti vardır. Bunlar bir bakımdan ibadet ve taate müteallik meselete) kabilindendir.

îslâm hukukunda gerek şahısların ve gerek şahıslardan teşekkül eden ailelerin birer refahiyet ve mesudiyet içinde, bir intizam ve itilâ da­iresinde yaşamaları mühim bir gayedir. Binaenaleyh islâm hukuku, bu gayeyi temin edecek pek faideli, yüksek hükümleri muhtevi bulunmak­tadır. Bütün müslümanlar tarafından kabul ve tebcil edilen fıkhî mo.z-heblere ait, aile ahkâmına dair meseleler güzelce gözonüne alınırsa bu hakikat tecelli eder.

Aile ahkâmına ait meselelerin oldukça büyük bir kısmını bu ikinci cilt, ihtiva etmektedir. Biz bunları yazmakla islâm hukukunun vüsatine işaret etmiş, islâm hukukundaki aile ahkâmına dair tetebbüatta buluna. cak genç hukukçularımız için oldukça mufassal bir eser vücude getirmiş bulunuyoruz. Nâçiz mesaîmizin nezdi ilâhîde kabule karin olmasını Hak Tealâ Hazretlerinden niyaz ederiz.

Ve minalahittevfik.[1]

ÜÇÜNCÜ KİTABMünakehata müteallik hükümlere dair olup üç bölüme ayrılmıştır: [2]


(BİRÎNCÎ BÖLÜM)

NİKAHA AÎT ISTILAHLARA VE NİKAHIN MUKADDİMATINA
VESAİK BÎR KISIM AHKAMINA MÜTEALLİKTİR.İÇİNDEKİLER : Münakehata ait bazı ıstılahlar. Nikâhın mukaddimatı = Nişanlanma vesaire. Nikâhın mahiyyetini izah. Nikâhın rük­nü. Bir lahika. Nikâhın nevileri. Nikâhın sıhhat ve ne fazının şartlan. Sahih nikâhların hükümleri. Fasid ve bâtıl nikâhların hükümleri. Şar­ta veya izafete mükarin nikâhlar. Nikâhın sıfatı şer´iyyesi. Nikâhın hik­meti tesriiyyesi. Nikâhta velayet ve bu velayetin mertebeleri- Kas irinin nikâhları ve müstehik oldukları hıyarı bulûğ. Mükellef hurrenin nef­sini tezviri. Nikâhta vekâlet, risalet ve akdi fuzulî. Köleler ile cariye­lerin nikâhları ve hıyarı ıtk. Nikâhta kefâet. Kefaetin şart olup olma­ması hakkındaki mütalealar. [3]

Nikaha Aîd Bazı Istılahlar :1 - (Nikâh) : Evlenmeden, akdi tezvicden ibarettir. Yani: bir akiddir ki, kasden mülki müt´ayi müfid olur. Bu akd ile bir aile teşek­kül eder, bir erkek ile bir kadın arasında bir takım haklar teessüs ederek bunların biribirinden meşru surette istifadeleri caiz olur.

2 - (Münakehe) : iki kimsenin akdi nikâhta bulunması manası­nadır. Cem´i: «münakehat»dır.

3 - (Istinkâh) Nikahlanmak, nikâh talebinde bulunmak mânâ sınadır.

4 - (Zevç) : Koca, bir kadının nikâhına sahip olan erkek demek­tir. Cem´i (ezvac»dır.

5 - (Zevce) : Karı, bir erkeğin nikâhı altında bulunan kadın de­mektir. Cem´i «zevcat» dır. Maahaza Arab lisanında zevç lâfzı, eş mâ­nâsına olarak hem erkeğe, hem de kadına ıtlak olunur. Evlenmeğe, ka­rı koca olmaya da «tezevvüc», «tenekküh», «izdivaç» denilir.

6 - (Halîle) : Bir erkeğe zevciyyet veya teserrî suretile halâl olan kadın demektir.. Cem´i «halâil» dir. Böyle bir erkeğe de «halîl» denir.

7 - (irs) : Zevce demektir. Cemi «urus» dur.

8 - (Ba´l ) : Zevç demektir. Cem´i «buule» dir.

9 - (Nikahı sahih) : Sıhhat şartlarını tamamen cami olan ni­kâhtır ki, nafiz ve gayri nafiz kısımlarına ayrılır.

10 - (Nikâhı nafiz) : Sıhhat şartlarını tamamen cami olup hiç­bir kimsenin icazetine mevkuf bulunmayan nikâhtır. Lâzım ve gayrı lâzım kısımlarına ayrılır.

11 - (Nikâhı gayri nafiz) : Sıhhat şartlarım cami olmakla bera­ber nikâh sahibinin veya velisinin icazetine mevkuf bulunan nikâhtır. Buna «nikâhı mevkuf» da denir.

12 - (Nikâhı lâzım) : Nafiz, hıyarı fesihden ârî olup fesih teh­likesine maruz bulunmayan nikâhtır.

13 - (Nikâhı gayri lâzım) : Nafiz olmakla beraber fesih edilmesi kabil olan, yani: Öyle bir tehlikeye maruz bulunan nikâhtır ki, muhay­yer olan bunu fesh edebilir.

14 - (Nikâhı fasid) : Sıhhat şartlarını cami olmayan nikâhtır. Şahidsiz akd edilen nikâh gibi.

15 - (Nikâhı bâtıl) : Üzerine asla nikâh hükümleri terettüp et­meyen nikâhtır. Başkasının zevcesile bilerek evlenme gibi.

16 - (Nikâhı muvakkat) : Muayyen bir zaman için veya meç­hul bir müddet ile mukayyed olarak yapılan nikâhtır.

17 - (Nikâhı m üt´a) : Mut´a, temettü veya istimta gibi bir tâbir ile bir müddet için yapılan nikâhtır.

18 - (Nikâhı şıgar) : îki kadının mehr tesmiye edilmeksizin bi­ri birine mukabil olmak üzere iki erkeğe tezvic edilmesi demektir.

Meselâ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nikaha ait istilahlar
« Posted on: 06 Haziran 2020, 10:56:10 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nikaha ait istilahlar rüya tabiri,Nikaha ait istilahlar mekke canlı, Nikaha ait istilahlar kabe canlı yayın, Nikaha ait istilahlar Üç boyutlu kuran oku Nikaha ait istilahlar kuran ı kerim, Nikaha ait istilahlar peygamber kıssaları,Nikaha ait istilahlar ilitam ders soruları, Nikaha ait istilahlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &