> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm)  (Okunma Sayısı 1543 defa)
18 Mart 2010, 20:01:25
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 18 Mart 2010, 20:01:25 »5.Cilt 1.Bölüm
ÖNSÖZ..

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

MEVKUF ARAZİ, AKARAT VE NÜKUD HAKKINDA UMUMİ.


MALÂMATI HAVİDİR.

Mevkuf Arazinin Aksamı :

Mevkuf Akar Atı M Akşamı :

Müessesatı Hayriyeden Mesc İdler :

Müessesatı Hayriyyeden Zaviyeler, Kâr Vans Ar Aylar Çeşmeler :

Müessesat1 Hayriyeden Makbereler :

İcarei Vahideli Vakıflar

Mukataalı Vakıflar :

İcareteynli Vakiflar :

Vakıf Yeklerin Kiraya Verilmesi :

İcareteynli Vakıf Akarların Ferağ Ve Tefvizi

Marizlerin Ve Kas1rın1n Ferağları :

Vefa Ve İstiğlâl Tarikiyle Ferağ :

Ferağ Ve Teferruga Vekâlet :

Ferağlarda İtiyaz Ve Hiyari Ayb İle Hiyari Rü´yet Vesaire :

Vakıfların Taksimi Ve Mühayee İle İfrazı

Vakıfların Gasb Edilmesi

Nükudı Mevkufenin Tenmiyesi

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)

VAKIFLARA AİD TAMİRAT VE İNŞAATA,

SARFİYATA, İSTİDANEYE, CİHETLERE, VAZİFELERE MAHSUS UMUMİ MALÛMATI HAVİDİR.

Vakıflara Aid Tamirat Ve İnşaat

Bir Vakfa Aid Varidatın Başka Bir Vakfa Sarf Ve Naklinin Caiz Olub Olmaması :

Vakıflar İçin İstidanenin Caiz Olub Olmaması

Cihetlerin Tevcihi :

Cihetlerde İstinabenin Ve Ferağın Cereyanı :

Cihetlerin Muattal Birakilmasi

Vazifelerin.Aksamı Ve Mürtezikaya Vakfın Gallesinden Vazifelerinin Nasıl Verileceği :

(BEŞİNCİ BÖLÜM)

MÜTEVELLİLERE VE VAKIFLARA MÜTEALLİK DÂVALARA AİD UMUM! MALÛMATI HAVİDİR.

Mütevelli Olabilecek Kimseler :

Mütevellilerin Ücrete İstihkakları

Kaimmekam Mütevelli Nasbi

Mütevellilerin Ellerindeki Vakıf Mallarda Tasarruf-Ları

Mütevellilerin Sulh Ve İbraları

Mütevellilerin Zamin Ve Yeminleriyle Musaddak Olub Olmadıkları Hususlar :

Mütevellilerin İkrarları Ve Kendilerine Yemin Teveccüh Edib Etmeyen Hususlar

Mütevellilerin Muhasebeleri

Mütevellilerin Azillerini İcab Edib Etmeyen Şeyler :

Vakıflarda Mesmu Olub Olmayan Dâvalar

Vakıf Davalarında Hasım Olub Olamayanlar

Vakıflarda Makbul Olub Olmayan Şahadetler

Vakıflarda Hisbe Veya Tesamü´ Tarikiyle Şahadet:

Vakıflarda Beyylnelerin Tercihi

Vakıflara Müteallik İkrarlar

Vakıflarda Müruru Zaman.

Bir Vakviye Sureti

On üçüncü Kitap.

VASİYETLERE, VASİLERE DAİR HÜKÜMLERİ CAMİ OLUP BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜMDEN İBARETTİR.

MUKADDİME..

Vasiyetlere Ait Bazı Istılahlar

(BİRİNCİ BÖLÜM)

VASİYETLERE DAİRDİR..

Vasiyetlerin Rüknü, Sebebi, Kısımları, Hükmü.

Vasiyetlerin Meşruiyetindeki Hikmet Ve Maslahat

Vasiyetlerin Ait Şartları : Müsilere, Musa Lehlere, Musa Bihlere.

Musa Leh Olup Olamayacak Ve Musa Bihin Tamamını Alıp Alamayacak Kimseler

Menfâatlere Müteallik Vasiyetler

Vasiyetlerin Cevazına, Butlanına Ait Bazı Meseleler :

Vasiyetlerden Rucua Dair Bazı Meseleler :

Vârislepin Vasiyetlere İcazetleri :

Müteaddit Vasiyetlerden Hangilerinin Takdim Edileceğine Dair Meseleler

Hayır Cihetlerine Ait Vasiyetlerin Tenfiz Suretler

Kariplere, Ehli Beyte, Cirane Vesaire Namına Yapılacak Vasiyetler

Terikenin Sülüsiyle Yapılan Vasiyetler

Terikeden Cüz´ Sehm, Nasip Gibi Bir Şey Verilmesiyle Yapılan Vasiyetler1:

Borç İkrarı Suretiyle Yapılan Vasiyetler

Marizlerin Vasiyyetlerine Dair Bazı Meseleler

Gayri Müslimlere Ait Vasiyyetler

(İKİNCİ BÖLÜM)

VESAYETLERE DAİRDİR.

Vesayet Akdine Müteallik Bazi Meseleler :

Vasilerin Evsafı Ve Azil Ve Tebdilleri

Münferit Vasilerin Tasarruf Atı

Müteaddit Vasilerin Tasarrufatı

Çocuklar Hakkinda Velayeti Tasarrufa Müteallik Bazı Meseleler :

Vasiler İle Vârislerin Ter Ike* Ye Rücua Müstahik Olup Olmadıklarına Dair Bazı Meseleler

Vasilerin Sözleriyle Tasdik Olunup Olunmadıkları:

Vasilerin Tazmini Ve Butlanı İcap Edip Etmeyen´baz! Tasarrufları

Vasilerin İkrar Ve Şahadetleri

Hâkim Tarafından Vasi Nasb Edilmesini Mucip Sebepler:

Vasiyyi Muhtar İle Vasiyyi Mansub Arasl´ndaki Farklar:

ON DÖRDÜNCÜ K I TAB..

MUKADDİME..

VERASETE VE İNTİKALE AİD BAZI ISTILAHLAR..

VERASETE AİD ISTILAHLAR :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

TERİKELERE VE TERİKELERİN MEVRUS VE MÜNTAKİL..

OLDUĞU ŞAHISLARA VE SAİREYE MÜTEALLİKDİR.

Terikeye Tekfini Eden Haklar : Meyyitin Teçhiz Ve.

Meyyitin Borçlarının Ödenmesi = Kazai Deyun :

Meyyitin Vasiyetlerinin Tenfizi

Terîkenin Vârisler Arasında Taksîmî :

Vârislere İntikal Edib Etmeyen Haklar :

ÖNSÖZ

«Hukuki Islamiyye ve Istilâhatı Fıkhıyye» nin işbu beşinci cildi, islâm hukukunun müteşekkil olduğu kitaplardan meçhas-i fıkhiyeden üç kitab-dan müteşekkildir.

Bu cildi teşkil eden kitaplar ikinci kitabın 3, 4, 5 inci bölümleri iie on-üçüncü ve ondördüncüden ibarettir.

Bu kitaplar arasında mündericat itibarile büyük bir münasebet vardır. Çünkü bunlar, teberrüat mânasını muhtevidir. Bunlarda meccanen devr, temlik ve temellük gibi içtimaî hayâtın levazımından olan hükümler mün-demişdir.

Binaenaleyh aynı gayeleri müteveccih meseleleri, hükümleri ihtiva eden, bu cihetle aralarında büyük bir münasebet bulunan mezkûr bu üç kitap eserimizin işbu beşinci cildini teşkil etmekte bulunmuştur.

Tevfik, ALLAH Tealâ Hazretlerindendir.[1]

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

MEVKUF ARAZİ, AKARAT VE NÜKUD HAKKINDA UMUMİ
MALÂMATI HAVİDİR.İÇİNDEKİLER : Mevkuf arazinin aksamı. Mevkuf akaratın aksamı. Müesses at ı hayrlyeden m esc İdi er. Müessesatı hayriyyeden zaviyeler, kâr* vansaraylar, çeımfrler. Müessesatı hayriyeden mahbereler, İcarei vahidelt vakıflar. Mukataalı vakıflar. Icareteynlİ vakıflar. Vakıf yerlerin kiraya ye­rilmesi, leareteynli vakıf akarların ferağ´ ve tefvizi. Marizlerin ve kasırla­rın ferağları. Vefaen istiğlâl tarikiyle ferağ. Ferağ ve teferruga vekâlet. Ferağlarda İ´tlyaz ve hıyarı ayb İle hıyarı riiyet. Vakıfların taksimi ve mîi-hayee ile ifrazı. Vakıfların gasb edilmesi. Nükudı mevkufentn tenmlyesi. [2]


Mevkuf Arazinin Aksamı :
396 - : Vakıf arazi iki kısımdır. Bir kısmı, evkafı sahihadan olan ara-zii vakfiyedir ki, arazii memlûkeden iken şer´i şerife tevfikan bir cihete vakf edilmiş olan arazidir. Bu arazinin rakabesi ve bütün hukuki tasarru-fiyesi vakıf canibine aiddir. Bunlar da vâkıflarının şeraiti veçhile amel olu­nur. îkinci kısmı da evkafı gayri sahihadan olan arazii vakfiyedir ki, bun­lara tahsisat, irsadat da denir. Bunlar, esasen arazii emîriyeden, başka bir tabir ile arazii milliyeden, arazii memleketten iken bilâhare ifraz edilerek veliyyül´emr tarafından veya anın izniyle başkaları tarafından birer» cihe­te vakıf ve tahsis edilmiş olan araziden ibaretdir.

(Birinci cild Düsturda münderic olan 7 Şaban 1274 tarihli Arazi Kanu­nuna müracaat!)

397 - : Bir veliyyül´emr, beytülmale aid araziden bir parçayı kimseye temlik etmeksizin âmme mesalihi için, meselâ bir medresenin levazımı için vakıf etse tahsisat kabilinden olarak caiz olur.

Kezalik : ahaliden bir zat, araziyi milliyeden bir çiftliğiilemellük etme­den veliyyüT emrin izniyle beytülmalin masarifinden bir ciheti hayrîyyeye, meselâ bir mescidi şerifin mesalihine vakf etse tahsisat kabilinden olarak caiz olur.

Bir çok salâtin ve ümeranın vakıfları bu kabildendir.

398 - : Tahsisat kabilinden olan vakıflar da meşrutun lehleri bakımın­dan iki kısımdır. Birinci kısım, sahih tahsislerdir ki, beytülmâle aid bir kısım varidatı, meselâ bir araziyi milliyenin rüsumunu, mahlûlâtın bedelle­rini beytülmaün maarifinden olan bir cihete, meselâ âmmeye aid bir has-tahanenin levazımına veliyyül´emrin tahsis etmesi gibi.

Bir yerdeki çeki ve kantar rüsumunun böyle bir cihete vakfı da bu ka­bildendir. Istanbulda bunun emsali vardır. Üçüncü Sultan Ahmedin Bebek­teki camii şerifinin böyle bir vakfı vardır.

Bu varidat, muhassasün lehası olan cihete sarf olunur. Bu, bir sahih ve lâzım vakıf hükmündendir. Bunu nakz ve ibtal, caiz olmaz.

îkinci kısım gayri sahih tahsislerdir ki bunlar da beytül´mâle aid bir takım varidatı, beytüîmâlin masarifinden olmayan bir cihete vakf ve tayin­den ibaretdir. Bu kısım vakıflar, veliyyiil´emrin reyîle nakz ve ibtal edile­bilir. Bunların şeraitine riayet lâzım gelmez, Tenkihi Hâmidî, îbni Nüceym risaleti, AH Efendi fetvası.

Beytülmalin masarifi için vergiler bahsine müracaat!.

399 - : Araziyi milliyeden iken tahsisat kabilinden olarak bir cihete vakıf ve tayin edilmiş olan yerler üç nevidir.

Birinci nevi; gerek rekabesi ve gerek hukuki tasarruf İyesi beytülmâle aid olub yalnız aşar ve rüsumu veliyyülemr canibinden bir cihete vakf edil­miş olan arazidir. Bu nev´in yalnız aşarı ve ferağ, intikal ve mahlûlât be­delleri vakıfları canibine aid olur. Bunlar yine sırf arazi gibi beytülmal ta--atından tapu ile ekincilere tefviz olunur. Bunlarda Arazi kanunnamesi hü­kümleri cereyan eder. Türkiyedeki arazü mevkufenin ekserisi bu kabildendir.

ikinci nevi; rakabesi ve aşariyle rüsumu beytülmâle aid olub yalnız hu­kuku tasarrufiyesi veliyyüTemr tarafından bir cihete vakıf ve tahsis edil­miş arazidir. Bunun aşar ve rüsu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 18 Mart 2010, 20:09:23 Gönderen: ecenur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm)
« Posted on: 29 Kasım 2020, 07:31:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) rüya tabiri,Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) mekke canlı, Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) kabe canlı yayın, Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) Üç boyutlu kuran oku Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) kuran ı kerim, Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) peygamber kıssaları,Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm) ilitam ders soruları, Mevkuf arazi, akarat ve nükud hakkinda (5.Cilt 1.Bölüm)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &