ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı  (Okunma Sayısı 776 defa)
15 Kasım 2010, 21:01:52
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 15 Kasım 2010, 21:01:52 »Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı


Şeyh Şerefüddîn.

Şair Emir Seyfeddîn.

Bişare B. Abdullah.

Kadı Tâceddîn.

Melik Nasır.

Melik Muiz.

Şeceretüddür Binti Abdullah.

Şeyh Esad Hibetüllah B. Said.

İbn Ebî´l-Hadid El-Irakî

Hicretin Altıyüzellialtıncı Senesi

Hicretin Altıyüzellialtıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Zamanın Halîfesi Müstasım Bîllah.

Fasıl

Fasıl

Sarsarî El-Madih.

Divan Sahibi Bahâ Züheyr.

Hafız Zekiyyüddin El-Münzirî

Nur Ebu Bekir B. Muhammed B. Muhammed B. Abdülazîz.

Rafızî Vezir İbn Alkamî

Muhammed B. Abdüssamed B. Abdullah B. Haydere.

Kurtubî

Kemal İshak B. Ahmed B. Osman.

Îmad Davud B. Ömer B. Yahya.

Alî B. Muhammed B. Hüseyin.

Şeyh Alî Abid El-Habbaz.

Muhammed B. Îsmaîl B. Ahmed B. Ebî´l-Ferec.

Ebu Abdîllah El-Makdisî

Musul Sahibî Bedreddîn Lü´lü.

Melikü´n-Nâsır Davud El-Muazzam..

Hicretin Altıyüzelliyedînci Senesi

Melik Muzaffer Kutuz´un Başa Geçmesi

Hicretin Altıyüzelliyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Sadrîye Vakfının Sahibi Sadreddin Es´ad B. Mencad.

Şeyh Yusuf El-Akminî

Muhaddis Şems Ali B. Şebbî

Şatîbîye´nîn Sarihi Ebu Abdillah El-Fasî

Bedir Müfaddal´ın Kardeşi Necm..

Sadeddîn Muhammed B. Şeyh Muhiddîn B. Arabî

Seyfeddin B. Sabüre.

Necîb B. Şuayşiaed-Dımaşkî

Hicretîn Altıyüzellîsekîzînci Senesi

Tatarların Dımaşk´ı Zaptetmeleri Ve Kısa Sürede Burayı Kaybetmeleri

Ayn-I Calut Savaşı

Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı

Hicretin Altıyüzellisekizincî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kadilkudat Sadreddin Ebü´l-Abbas B. Sünniyyü´d-Devle.

Mardin Valisi Melik Said.

Melik Said Hasan B. Abdülaziz.

Abdurrahman B. Abdürrahîm B. Hasan.

Melik Muzaffer Kutuz B. Abdullah.

Şeyh Muhammed Fakih El-Yoninî

Muhammed B. Halil B. Abdülvehhab B. Bedir.

Hicretin Altıyüzellidokuzuncu Senesi

Müstansır Bîllah Ebü´l-Kasım Ahmed B. Emîrü´l-Mü´minîn Ez-Zahir´e Hilafet Bet

Atının Yapılması

Halife Müstansır Billahtn Melik Zahir´e Saltanat Alametlerini Takması

Halîfenin Bağdat´a Gidişi

Hicretin Altıyüzaltmışıncı Senesi

Hakim Bîemrillah El-Abbasî´nîn Hilafeti

Hicretin Altıyüzaltmışıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Halîfe Müstansır B. Zahir Biemrillah El-Abbasî

Nahivci Ve Lügatçı İzz Ed-Darir.

Abdülaziz B. Abdüsselam..

Kemaleddîn B. Adîm El-Hanefî

Yusuf B. Yusuf B. Selame.

Bedir El-Merağî El-Hilafî

Muhammed B. Davud B. Yakut Es-Sarimî Muhaddisti. Birçok Tabakat Kitabı Ve Başka Eserler Yazdı.

Hicretin Altıyüzaltmışbirinci Senesi

Hakim Bi-Emrillah Ebi´l-Abbas´ın Hilafeti

Melik Zahirin Kerek´i Zaptetmesi Ve Kerek Sahibini İdam Etmesi


Şeyh Şerefüddîn


Şeyh Şerefüddin Muhamnıed b. Ebi´1-Fadl el-Mirrisî. Faziletli, mu­hakkik, araştırmacı, işini sağlam yapan, çokça hac eden, ekâbir nezdin-de itibarlı olan bir kimseydi. Çok kitap edinmişti. En fazla Hicaz´da ika­met ederdi. Oraya vardığında Hicaz´ın önde gelen kişileri ve reisleri kendisine saygı gösterirlerdi. Orta yollu bir hayat sürerdi. Bu sene rebi­yülevvel ayının ortasında Ariş ile Darum arasındaki Za´ka mıntıkasın­da vefat etti. Yüce Allah kendisine rahmet etsin. [1]Şair Emir Seyfeddîn


Asıl adı Ali b. Ömer b. Kızıl olup Dımaşk´ta yaşamıştır. Divan sahi­bi, meşhur şairlerdendir. Vefatından sonra adamın biri onu rüyasında görmüş, ona durumunu sormuş, o da cevaben şu şiiri okumuştu:

«Beni mezar çukuruna ve darlığına naklettiler.

Günahlarımın beni tökezletmesinden korkuyordum.

Şefkatli ve merhametli Rahman ve O´nun nimetleriyle karşılaştım.

Beni korktuğum şeylerden korudu ve bana rahmet suyunu içirdi.

Ölüm anında Allah´ın kendisim affedeceğine güzelce inanıp hüsnü zan sahibi olan kimse için,

Tabii ki af daha uygun ve lâyıktır.» [2]Bişare B. Abdullah


Ermeni asıllıdır. Asıl adı Bedreddin´dir. Katiplik yapmıştır. Şebe-lü´d-Devle el-Muazzemî´nin azatlısıdır.

Kindî´den ve diğerlerinden hadis dinledi. Güzel yazx yazardı. Efen­disi onu kendi vakıflarının nazın olarak görevlendirdi. Bu görev kendi­sinden sonra zürriyetinin eline geçti. Onlar, günümüze kadar Şebeliye vakıflarının nazırlığını yapmaktadırlar. Bişare b. Abdullah, bu sene ra­mazan ayının ortasında vefat etti. [3]Kadı Tâceddîn


Ebu Abdillah Muhammed b. Kadükudat Cemaleddin el-Mısrî. Ba­basına naiblik yaptı ve Şamiye medresesinde ders verdi. Şiir yazardı. Şi­irlerinden biri şudur:

«Ağzımı onun ağzına dayayıp peçe yaptım.

Bunu bilerek yaptığımda, onun ön dişlerinin arasından içki damla­cıkları süzüldüğünü gördüm.

Dönüp bana yalan söyleyerek şöyle dedi: Sen fıkıhta imamsın, be­nim tükürüğüm dahi içkidir. Sana göre ise içki haramdır.» [4]Melik Nasır


Melik Nasır Davud b. Muazzam İsa b. Adil. Babasından sonra Dı-maşk´a hakim oldu. Daha sonra burası amcası Eşref tarafından onun elinden alındı. Bundan sonra kendisi sadece Kerek ve Nablus´a sahip ol­du. Sonra durumlar onu değiştirdi. Başından çok uzun maceralar geçti. Nihayet elinde hiçbir yer ve mahal kalmadı. 100.000 dinara yakın bir emaneti halife Müstansır´m yanına bıraktı. Halife Müstansır daha son­ra bu emaneti inkâr etti ve ona geri vermedi. Melik Nasır Davud; fesa­hat sahibi, güzel şiir yazan, birçok faziletleri şahsında taşıyan bir kim­seydi. Fahr-i Razî´nin öğrencisi Şems Hüsrevşahî´den kelam ilmini öğ­rendi. Felsefeyi de iyi bilirdi. Şayet doğru ise akidesinin bozukluğuna delalet eden bazı şeyler kendisinden nakledilmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Anlatıldığına göre Müstansıriye medresesinde hicretin 632. sene­sinde verilen ilk derste kendisi de hazır bulunmuştur. Şairler Müstan-sır´ı birçok kasidelerle methetmişlerdi. Şairin biri bir kasidesinde şöyle demişti:

«Eğer ilk halifenin seçildiği Sakif oğulları yurdundaki seçim gü­nünde sen hazır bulunsaydm ey Müstansır!

Mutlaka büyük imam olarak sen öne geçirilirdin!»

Nasır Davud şaire dönüp: «Sus! Yanlış konuşuyorsun. Çünkü mü´minlerin emirinin dedesi Abbas o gün orada hazır bulunuyordu. Öne geçirilmedi. Büyük imam sadece Ebu Bekir Sıddîk (r.a.) oldu.» Halife de ona dönüp, «Doğru söyledin» diye karşılık verdi. Bu, onun hakkında nakledilen en güzel menkibelerdendir. Yüce Allah kendisine rahmet et­sin. Melik Nasır Davud´un durumu gittikçe geriledi. Nihayet Nasır b. Aziz, amcası Mecdüddin Yakub´a ait Büveyda köyünün ona verilmesi için bir ferman yazdı. Bu sene Büveyda köyünde vefat etti. İnsanlar ce­nazesinde toplandılar. Cenazesi Büveyda köyünden alınıp Dımaşk´a ge­tirildi. Cenaze namazı kılındı ve Kasyun mezarlığına babasının yanına defnedildi. [5]Melik Muiz


Melik Muiz İzzeddin Aybek et-Türknıanî. Türklerin ilk hükümda­rıdır. Salih Necmeddin Eyyub b. Kâmil´in en büyük kol el erindendir. Dindar, iffetli, muhafazakâr ve cömert bir kimseydi. Yedi sene kadar hüküm sürdü. Sonra Zevcesi Şeceretü´d-Dür Ümmü Halil onu öldürdü. Kendisinden sonra yerine oğlu Nureddin Ali geçti ve ona Melikü´1-Man-sur lakabı takıldı. Melikü´l-Mansur´un memleket işlerini babasının kö­lesi Seyfeddin Kutuz yürütüyordu. Bir süre sonra Melikü´l-Mansur, Seyfeddin´i azledip müstakil hükümdar oldu. Bir sene kadar böyle de­vam etti. Muzaffer lakabını aldı. Ayn-ı Calut mıntıkasında Tatarları bozguna uğrattı. Bütün bunları Önceki kısımlarda detaylı olarak anlat­mıştık. Bunlara ileride de değineceğiz. [6]


Şeceretüddür Binti Abdullah


Halil´in annesi (Ümmü Halil) adıyla meşhur olmuştur. Türktür. Melik Salih Necmeddin Eyyub´un gözdelerindendi. Oğlu Halil´i bu ha­tun doğurdu. Çok güzel suretliydi. Ancak Halil küçük yaşta öldü. Şece­retü´d-Dür, hazarda ve seferde Melik Salih Necmeddin´in yanından asla ayrılmazdı. Melik Salih onu çok severdi. Melik Salih´in oğlu Muazzam Turanşah´m öldürülmesinden sonra Şeceretü´d-Dür, Mısır tahtına oturdu. Adına hutbeler okundu, sikkeler basıldı. Fermanlara onun im­zası atıldı. Bu hal üç ay sürdü. Sonra Muiz başa geçti. Mısır´a hakim ol­duktan birkaç sene sonra Muiz, Şeceretü´d-Dür ile evlendi. Daha sonra Muiz´in Musul sahibi Bedreddin Lü´lü´nün kızıyla evlenmek istediğini duyunca Şeceretü´d-Dür, Muiz´i kıskandı. Ona komplo hazırladı. Niha­yet onu öldürdü. Nitekim bu hususu önceki sayfalarda da anlatmıştık. Öldürülen Muiz´in köleleri, Şeceretü´d-Dür´e karşı birleştiler. Onu öl­dürdüler ve çöplüğe attılar. Cesedi üç gün çöplükte kaldı. Sonra Seyyide Nefise´nin mezarının yakınındaki türbesine nakledildi. Kuvvetli bir şahsiyete sahipti. Etrafının çembere alındığını öğrenince kendisine ait birçok nefis ve kıymetli mücevherlerle incileri bir havanda kırarak zayi etti. Bunlar ne kendisine, ne de başkalarına yaradı. Kendisi tahtta iken veziri, Sahip Bahaeddin Ali b. Muhammed b. Süleyman´dı. Bu vezir İbn Hanna adıyla tanınıyordu. Bu, onun ilk mansıbı idi. [7]Şeyh Esad Hibetüllah B. Said


Şerefüddin el-Faizî lakabını taşırdı. Melik Faiz Sabiküddin İbra­him b. Melik Âdil´e hizmet ettiğinden Ötürü Faizî lakabını almıştı. Önce­leri Hristiyandı, sonra Müslü...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı
« Posted on: 26 Mayıs 2020, 11:51:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı rüya tabiri, Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı mekke canlı, Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı kabe canlı yayın, Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı Üç boyutlu kuran oku Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı kuran ı kerim, Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı peygamber kıssaları, Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığı ilitam ders soruları, Melik Zahir Baybars El-Bendakdarî´nin Sultanlığıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &