> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin İkiyüzyedinci Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin İkiyüzyedinci Senesi  (Okunma Sayısı 853 defa)
21 Kasım 2010, 23:01:51
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 21 Kasım 2010, 23:01:51 »Hicretin İkiyüzyedinci Senesi

Ebu Süleyman Ed-Daranî

Cenâb-ı Allah, bana göre iblis kadar zayıf bir varlığı yaratmış de

Hicretin Îkiyüzaltıncı Senesi

Hicretin İkiyüzyedinci Senesi

Yahya B. Ziyad B. Abdullah B. Mansur.

Hicretin İkiyüzsekizincî Senesi

Seyyide Nefise´nin Vefatı

«Rasûlullah (s.a.v.), ihramlı iken hacamat yaptırdı.».

Fadl B. Er-Rebi

Bir zaman ki, Yahya´nın hukukuna riayet edilemedi; Rebi´ ailesinin hukukuna da riayet etmemişti.»

Hicretin İkiyüzdokuzuncu Senesi

Hicretin İkiyüzonuncu Senesi

Me´mun´un Boranla Gerdeğe Girmesi

Hicretin İkiyüzonbirînci Senesi

Meşhur Şair Ebü´l-Atahiye.

«Benim hanımefendimde neler var neler! O nazlandı, nazlanması onu güzelleştirdi.».

Hicretin Îkiyüzonikincî Senesi

Hicretin İkiyüzonüçüncü Senesi

Şair Akuk.

Hamid bu dünyadan göçüp gittikten sonra artık biz de dünyaya "Selam sana deriz."».

Hicretin İkiyüzondördüncü Senesi

Bu senede Ahmed b. Halid el-Mevhibî vefat etti.

Ahmet B. Yusuf B. Kasım B. Sabih.

Ebu Muhammed Abdullah B. A´yün.

Ebu Muhammed Abdullah b. A´yün b. Leys b. Rafi el-Mısrî. İmam..

Hicretin İkiyüzonbeşinci Senesi

Ebu Zeyd El-Ensârî

Hicretin İkiyüzonaltıncı Senesi

Bu senede Hibban b. Hilal; lügat, nahiv ve şiirde ilim sahibi olan.

Harun Reşid´in Zevcesi Ve Amcası Kızı Zübeyde.

Hicretin İkiyüzonyedinçi Senksi

Hicretin Îkiyüzonsekizinci Senesi

İlk Fitne Ve İmtihan.

Fasıl

Abdullah El-Me´mun.

«Şemmasiye´de at yarışları düzenleniyordu. İnsanlar bu yarışı seyretmeye gelmişti. Halkın kalabalıkhğına bakan Me´mun, Yahya b. Eksem´e: "İnsanların ne kadar kalabalık olduklarını görüyor musun " diye sordu. Sonra, Enes´ten rivayet ederek Peygamber (s.a.v.)´in şöyle buyurduğunu söyledi: 27

«O, dünyadaki nasibini zayi etmez, dünya malı da onu dinden ah-- koymaz.». 28

«Akıllı kişi dünyayı denerse, dünya ona dost kılığında bir düşman olarak görünür.» , 29

«Melami kişi dünyaya boş verir. O, kendisini kınayanları ıslah etmeye tutkundur.». 29

«Peygamber (s.a.v.)´den sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir, sonra da Ömer´dir.». 30

Me´mun şöyle derdi: «Ömer b. Abdülaziz ile Abdülmelik´in mabeyincileri vardı. Ben ise halkla yüzyüzeyim.» 30

Amellerimizin yaratıcısı biziz. Kur´ân da mahluktur.». 32

Ey cariye, sen şurada söylediğin sözlerle beni öldürmeye adeta çabaladın.». 33

«Biz öyle bir milletiz ki, savaştıklarında kadınlara karşı uçkurlarını sıkı bağlarlar, onlarla ilgilenmezler.» 33

Mutasım Billah´ın Halifeliği 34

Hicretin Îkiyüzonsekizinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler. 34

Bişr El-Merisî 34

Ebu Muhammed Abdülmelik.B. Hişam.. 35

Hicretin İkiyüzondokuzuncu Senesi 35

Hicretin İkiyüzyirminci Senesi 36

Hicretin İkîyüzyirmibirinci Senesi 36

Hicretin İkiyüzyirmiikincî Senesi 37

Babek´in Yakalanması 37

Hicretin Îkiyüzyirmiüçüncü Senesi 38

Ama şimdi orada darlık ve sıkıntı meydana geldi; daha önce orası bir tatlı su pınarı gibiydi.». 39Ebu Süleyman Ed-Daranî


Ebu Süleyman ed-Daranî´nin adının, Abdurrâhman b. Ahmed b. Atiyye ya da Abdurrâhman b. Asker Ebu Süleyman ed-Daranî oldu­ğuna dair çeşitli rivayetler vardır. İlmiyle amel eden imamlardan bi­riydi. Aslı Vasıt şehrindendir. Dımışk´ın batısında, Dariya isminde bir kasabaya yerleşti.

Ebu Süleyman ed-Daranî, hadisi, Süfyan-ı Sevrî ve başkaların­dan dinledi. Ahmed b. Ebi´l-Havarî ile bir topluluk da ondan rivayet­lerde bulundular.

Hafız İbn Asakir, Ebu Süleyman ed-Daranî tariki ile Enes b..Ma-lik´ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

«Bir kimse Öğle namazından önce dört rekat namaz kılarsa, Ce-nâb-ı Allah onun o günkü günahlarını bağışlar.»

Ebu 1-Kasım el-Kuşeyrî, Ebu Süleyman ed-Daranî´nin şöyle dedi­ğini rivayet etmiştir:

«Bir kıssacmm meclisine gittim. Sözleri kalbime tesir etti. Yanın­dan kalkıp eve döndüğümde kalbimde sözlerinin tesiri kalmadı. İkin­ci kez yanına gidip kendisini dinledim, sözleri kalbime tesir etti. Ya­nından ayrılıp eve dönerken yolda sözlerinin tesiri kalbimde kalma-jmştı. Üçüncü kez yanına gittim, sözleri kalbime tesir etti. Evime döndüğümde de bu tesir devam etti. Allah´a muhalefet aletlerini kır­dım ve doğru yola koyuldum. Ben başımdan geçen bu hikayeyi Yahya b. Muaz´a anlattığımda şöyle dedi: "Bir serçe, bir turnayı avlamış."»

Bu sözündeki serçe kelimesi ile kıssacıyı, turna kelimesiyle de Ebu Süleyman ed-Daranî´yi kasdetmişti.

Ahmed b. Ebi´l-Havarî, Ebu Süleyman ed-Daranî´nin şöyle dedi­ğini rivayet etmiştir:

«Bir kimseye birşey ilham edilir de o şeyin tesirini kalbinde duy­mazsa, o şeyle amel etmesi durumunda kendisi için bir hayır yoktur. Ama o şeyin tesirini kalbinde duyarak onunla amel ederse bu, nur üzerine nur olur.»

Cüneyd, Ebu Süleyman ed-Daranî´nin şöyle dediğini rivayet et­miştir:

«Milletin nüktelerinden bir nükte bazen kalbime tesir eder, ama o nükteyi kitab ve sünnet gibi iki adil şahid olmadan kabul etmem.»

Ebu Süleyman ed-Daranî, şöyle demişti:

«Amellerin en faziletlisi, nefsin heveslerine muhalefet etmektir.

Herşeyin bilgisi vardır. Allah´tan uzaklaşmanın bilinmesi ise Al­lah korkusundan ötürü ağlamayı terketmektir.

Herşeyin bir pası vardır. Kalp nurunun pası ise karın tokluğu­dur.

Seni Allah´tan alıkoyan aile, mal veya çocuk gibi herşey uğursuz­luktur.

Bir gece mihrapta dua ediyordum. Ellerimi açıp göğe doğru çevir­miştim. Üşüdüm. Ellerimden birini yumdum ve koltuğumun altına koydum, diğeri ise açık kaldı. Öylece dua ettim. Dua halindeyken göz­lerim kapandı, uykuya daldım. Rüyada görmediğim biri bana şöyle

sesleniyordu:

- Ey Ebu Süleyman! Sana verdiğimiz bu kazancı açık duran tek eline koyduk. Diğeri de açık olsaydı, ona da bu manevi kazancı koya­caktık.

Kendi nefsime yemin verdim. Bundan sonra sıcak veya soğuk her zaman iki elim açıkta ve göğe doğru çevrilmiş olarak dua etmeye ka­rar verdim.

Bir gece virdimi tamamladıktan sonra uyudum. Rüyada gözleriiri ve siyah bir huri ile karşılaştım. Bana şöyle diyordu: "Sen uyuyor­sun, ama ben şu perdelerin gerisinde beşyüz seneden beri senin için besleniyorum ve hazırlanıyorum."

Ahmed b. Ebi´l-Havarî, Ebu Süleyman´ın şöyle dediğini rivayet et­miştir:

«Cennet´te nehirler vardır. Bu nehirlerin kıyılarında kurulan ça­dırlarda huriler yaşarlar. Cenâb-ı Allah, bu hurileri çok güzel bir şe­kilde, eşsiz ve benzersiz olarak yaratmıştır. Bunların yaratılışları ta­mamlanınca melekler, üzerlerine çadırlar kurarlar. Bunlardan herbi-ri altından yapılmış, eni ve genişliği birer mil uzunluğunda olan kür­süler üzerinde otururlar ki, arkaları kürsünün kenarından dışarıya çıkmıştır. Cennetliklerden her biri, köşklerinden çıkıp şu nehirlerin kıyılarında dolaşırlar. Sonra dolaşan erkeklerden her biri bu hurile­rin yanına giderler. Dünyada iken Cennet nehirleri kıyısında bakire hurilerle cinsel ilişkide bulunan kimsenin durumu nasıl olur »

Ahmed b. Ebi´l-Havarî, Ebu Süleyman´ın şöyle dediğini rivayet et­miştir:

«Dünya ve ahirette her hayır ve iyiliğin aslı, Aziz ve Celil olan Al­lah´tan korkmaktır. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı ise açlıktır. Ey Ahmed! Az bir açlık, az bir çıplaklık, az bir fakirlik, az bir sabır gerek. Bunu yaparsan dünyadaki günlerin zaten sona erer.»

Ahmed b. Ebi´l-Havarî dedi ki: «Ebu Süleyman ed-Daranî, bir gün sıcak bir ekmek ve tuz yemek istedi. Kendisine istediklerim getirdim. Ekmeğin bir parçasını ısırdı, sonra atıp ağlamaya başladı ve şöyle de­di: "Ey Rabbim! iştahımın çektiği şeyi bu dünyada bana peşin olarak verdin. Uzun süre zahmet çektim. Şekavet içinde oldum, ben bu ha­limden dönecek miyim " Böyle dedikten sonra yanındaki tuzu tatma­dı ve nihayet yüce Allah´ın katına vardı.»

Onun şöyle dediğini işittim: «Bir göz açıp kapayacak kadarlık bir sürede dahi nefsimden razı olmadım. Yeryüzündeki bütün insanlar beni, kendimi alçattağım kadar alçaltmak isteseler" bunu başaramaz­lar.

Bir kimse kendini kıymetli görürse, kıymetin tadını alamaz.

Bir kimse Allah´a hüsn-ü zanda bulunur da sonra ondan korkmaz ve itaat etmezse, o aldanmıştır.

Kulun Allah´tan korkması, Allah´a olan ümidini bastırmahdır. Eğer ümidi korkuyu bastıracak olursa kalbi bozulur.»

Ahmed b. Ebi´l-Havarî dedi ki: «Ebu Süleyman ed-Daranî, bir gün bana şöyle bir soru sordu:

- Sabırdan daha üstün bir mertebe var mıdır

- Evet, rıza mertebesi vardır.

Benim bu cevabım üzerine bir çığlık atfı, sonra bayıldı. Bir süre sonra ayıhp şöyle dedi:

- Eğer sabredenler ücretlerini (sevaplarını) hesapsız bir şekilde alırlarsa diğerlerini, yani rıza ehli kimseleri sen düşün. Onlar ki, Al­lah onlardan hoşnud olmuştur.»

Ebu Süleyman, şöyle demiştir:

«Bir göz açıp kapayacak kadar kısa bir süre dahi Allah´tan gafil olmam durumunda bütün dünya ve içindeki şeyler baştan sona be-nİm olsa ve bütün bu şeyleri hayır yoluna sarfetsem, infakta bulun­sam yine de hoşuma gitmez.»

«Zahidin biri, bir başka zahide şöyle dedi:

- Bana tavsiyede bulun.

- Allah seni yasakladığı yerde görmesin ve sana emrettiği yerde de seni bulmaması, söz konusu olmasın.

- Bana biraz daha ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hicretin İkiyüzyedinci Senesi
« Posted on: 27 Eylül 2020, 10:23:06 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin İkiyüzyedinci Senesi rüya tabiri, Hicretin İkiyüzyedinci Senesi mekke canlı, Hicretin İkiyüzyedinci Senesi kabe canlı yayın, Hicretin İkiyüzyedinci Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin İkiyüzyedinci Senesi kuran ı kerim, Hicretin İkiyüzyedinci Senesi peygamber kıssaları, Hicretin İkiyüzyedinci Senesi ilitam ders soruları, Hicretin İkiyüzyedinci Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &