> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi  (Okunma Sayısı 529 defa)
17 Kasım 2010, 11:59:40
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 17 Kasım 2010, 11:59:40 »Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi


Ebü´l-Hasan Muhammed B. Cafer.

Şeyh Cemaleddîn Ebü´l-Kasım..

Hicretin Beşyüzdoksanaltıncı Senesi

Hicretin Beşyüzdoksanaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Sultan Alaeddin Harezm Şah.

Nlzameddin B. Mes´ud B. Ali

Ebü´l-Ferec B. Abdülmün´im B. Abdülvehhab.

Fakih Mecdüddin.

Emir Sârîmüddin Kaymaz.

Emîr Lü´lü´

Şeyh Şihabüddin Et-Tusî

Şeyh Zahireddın Abdüsselâm El-Fârisî

Şeyh Ve Allame Bedreddin B. Asker.

Şair Ebü´l-Hasan Ali

Ebu Alî Abdurrahim B. Kâdi´l-Eşref

Hicretin Beşyüzdoksanyedinci Senesi

Hicretin Beşyüzdoksanyedîncî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Abdurrahman B. Ali

İsfahanlı Kâtip İmad.

Emir Bahaeddin Karakuş.

Meklebe B. Abdullah El-Müstencidî

Ebu Maksur B. Ebi Bekir B. Şücâ´

Ebu Tahir Berekât B. İbrahim..

Hicretin Beşyüzdöksansekizinci Senesi

Hicretin Beşyüzdoksansekîzîncî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kadı Ibn Zekî

Hatip Doleî

Şeyh Alî B. Alî B. Aliş.

Sadr Ebü´s-Senâ Hammad B. Hîbetüllah.

Yenfuşâ Bînti Abdullah.

Şair İbn Muhtesib Ebıts-Şükr.

Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi

Şihabeddîn´in Kardeşi Melik Gıyaseddin El-Gurî

Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Emir Alemüddîn Ebu Mansur.

Kadı Ziya Eş-Şehrezorî

Abdullah B. Ali B. Nasr B. Hamza.

Vaiz İbn Necâ.

Şeyh Ebü´l-Berekât

Sit Celîle Zümrüt Hatun.

Hicretin Altıyüzüncü Senesi

Hicretin Altıyüzüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Ebü´l-Kasım Bahâeddin.

Hafız Abdülganî El-Makdîsî

Ebü´l-Fütûh Es´ad B. Mahmud El-Îclî

Şair Benanî

Ebu Saîd Hasan B. Hâlid.

Irakî Muhammed B. Irakî

Hicretin Altıyüzbirınci Senesi

Hicretin Altıyüzbîrînci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Ebü´l-Hasan Ali B. Anter B. Sabit El-Hüllî

Ebu Nasr Muhammed B. Sadullah.

Ebü´l-Abbas Ahmed B. Mes´ûd.

Ebü´l-Fidâ İsmaîl B. Bertaîs Es-Sincarî

Ebü´l-Fadl B. İlyas B. Cami El-Erbilî

Ebü´s-Saadat El-Hüllî

Ebu Galib B. Kemnune.

Hicretin Altıyüzikinci Senesi

Hicretin Altıyüzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şerefüddin Ebü´l-Hasan.

Taki İsa B. Yusuf

Ebu´l-Ganâim Merkî Sehlar El-Bağdadî

Ebü´l-Hasan Ali B. Suad El-Farisî

Hatun.

Emir Mücireddin Taştekin El-Müstencidî

Hicretin Altıyüzüçüncü Senesi

Hicretin Altıyüzüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Fakih Ebu Mansur.

Şeyh Abdülkadir Geylanî´nin Oğlu Abdürrezzak.

Ebü´l-Hazm Mekkî B. Ziyan.

Hadim İkbal

Hicretin Altıyüzdördüncü Senesi

Hicretin Altıyüzdördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Emir Bünyamîn B. Abdullah.

Hanbel B. Abdullah.

Abdurrahman B. İsa.

Emir Zeyneddîn Karaca Es-Selahî

Abdülaziz Et-Tabib.

Afif B. Ed-DerahîEbü´l-Hasan Muhammed B. Cafer


Ebü´l-Hasan Muhammed b. Cafer b. Ahmed b. Muhammed b. Abdü-laziz el-Abbas el-Haşimî. İbn Neccarî´den sonra Bağdat kadükudatlığı yapmıştı. Ebü´l-Hasan b. Halden ve diğer üstadlardan Şafiî fıkhını öğrenmişti. Mekke´de kadılık ve hatiplik görevlerinde bulunmuştur. Aslen Mekkelidir. Ancak Bağdat´a göçmüş, orada dünya malına ve mer­tebelerine kavuşmuştur. Sonra bir muhzırcınm kendi yazısını onun aleyhine tahrif etmesi nedeniyle kadılıktan azledilmiştir. Anlatıldığına göre insanlar kendisini ziyarete giderlermiş. Doğrusunu Allah bilir. Az­ledildikten sonra evine kapandı ve nihayet o haldeyken vefat etti. [1]Şeyh Cemaleddîn Ebü´l-Kasım


Yahya b. Ali b. Fadıl b. Bereke b. Fadlan. Bağdat´ta Şafiîler´in şeyhi idi. Önceleri Nizamiye müderrisi Saîd b. Muhammed ez-Zar´dan fikıh dersleri aldı. Sonra Horasan´a göçtü. Orada Gazzalî´nin öğrencisi Şeyh Muhammed ez-Zebidî´den ders aldı. Bağdat´a döndü. Münazara ilmini, hesap ve feraiz ilimlerini öğrenmişti. Bağdatlılar´a seyyid oldu, lider ko­numuna geldi. Talebeler ve fakihler ondan yararlandılar. Onun için bir medrese yaptırıldı ve orada ders vermeğe başladı. Ünü her tarafa yayıl­dı. Öğrencileri çoğaldı. Kendisi çokça Kur´an-ı Kerim okur, hadis dinler­di. Güzel, letafetli ve zarif bir ihtiyardı. Şiirlerinden biri şudur:

«Eşrafın mertebesine ulaşmak istersen,

Başkalarına yardımcı ol ve insaflı davran.

Bir zorba sana haksızlık edecek olursa onu zamana bırak.

Çünkü zaman onun hakkından tam olarak gelir.» [2]Hicretin Beşyüzdoksanaltıncı Senesi


Bu sene başında Mısır ordusunun başında bulunan melik Efdal, amcasının elindeki Dımaşk şehrini kuşattı. Şehire gelen nehirleri ve er­zakları kesti. Şehirde çok az miktarda ekmek ve su kalmıştı. İş uzadı. Dımaşk askerlerinin kendilerine ulaşamaması için Levan´dan Lüd´e kadar bir hendek kazmışlardı. Kış mevsimi geldi. Yağmurlar ve çamur­lar çoğaldı. Safer ayı girince Melik Kâmil Muhammed b. Âdil, bir grup Türkmen ve Cezire ile Urfa ve Harran´dan getirdiği askerlerle beraber babası Âdil´in yardımına geldi. O esnada Mısır askerleri dağıldılar. Her biri bir tarafa gitti. Zahir Haleb´e, Esed Hunıus´a, Efdal da Mısır´a dön­dü. Melik Âdil, böylece düşmanların tuzağından kurtuldu. Halbuki daha önce şehri onlara teslim etmeğe niyetlenmişti. Nasırı emirleri, Efdal´m peşine takıldılar ve onun Kahire´ye gelmesine engel olmak iste­diler. Melik Âdil´e de çabucak kendilerine kavuşması için mektup yazdı­lar. O da hemen harekete geçerek onların yardımına geldi. Efdal Mısır´a girdi ve Cebel kalesine sığındı. Artık zayıflamış, gücü azalmıştı. Melik Âdil, Bereke denen yere konakladı. Mısır´ı ele geçirdi. Kardeşinin oğlu melik Efdal, boyun büküp teslim oldu. Melik Âdil de ona Cezîre´yi ikta olarak verdi. Davranışının kötülüğü nedeniyle onu Şam´a sürgün etti. Melik Âdil kaleye girdi. Kadılığı tekrar Sadreddin Abdülmelik b. Dirbaş el-Merdanî el-Kürdî´ye verdi. Hutbelerin yine kardeşinin oğlu Mansur , adına okutulmasına, onun adına para bastırılmasına müsaade etti. Ama kendisi yönetimde müstakildi. Şecaatli, şehametli, lider konu­munda ve dindar bir kimse olduğu için sahip Safîyüddin b. Şükr´ü vezir­liğe tayin etti. Mısır tahtına geçirmek için oğlu Kâmü´e de bir mektup yazarak Cezîre´den Mısır´a gelmesini istedi. Oğlu geldi. Oğluna saygı gösterdi. îkramda bulundu. Kucakladı. Bağrına bastı. Fakihleri huzurunda toplantıya çağırdı. Kardeşi oğlu Mansur b. Aziz´in hükümdarlığı­nın sahih olup olmadığı hususunda fikirlerini sordu. Çünkü kardeşinin oğlu Mansur on yaşındaydı. Fakihler onun vesayet altında oluşu nede­niyle hükümdarlığının sahih olmayacağı yolunda fetva verdiler. Bun­dan sonra Melik Âdil, emirleri huzurunda toplantıya davet etti ve onları oğlu Kamil´e biat etmeğe çağırdı. Ancak emirler oğluna biat etmek iste­mediler. Bunun üzerine kâh onları korkutarak, kâh imrendirip teşvik ederek şöyle dedi:

«Alimlerin verdikleri fetvayı dinlediniz. Biliyorsunuz ki İslâm ülkesinin sınırlarını küçük çocuklar değil, ancak büyük hükümdarlar koruyabilir!» Bu konuşmadan sonra emirler işin hakikatim kavradılar. Önce ona, sonra da oğlu Kamil´e biat ettiler. Hatipler halifeden sonra onun ve oğlunun muvaffakiyeti için dua ettiler. Adlarına para bastırıldı.

Dımaşk´ta da Âdil´in oğlu Muazzam İsa otoriteyi sağladı: Mısır´da ise yönetim Kâmil´in eli altında idi.

Bu senenin şevval ayında Melik Âdil´in ana bir kardeşi Emir Meli-küddin Ebu Mansur Süleyman b. Mesrur b. Celdek, Dımaşk´a döndü. O, Babü´l-Feradis dahilindeki Felekiye medresesinin vakfedicisidir. Me­zarı da oradadır. Dımaşk´ta bu senede vefat edinceye kadar saygı ve ik­ram görerek yaşadı.

Bu sene ve bundan sonraki senede Mısır diyarında şiddetli bir kıt­lık meydana geldi. Bu yüzden zenginler de, yoksullar da helak oldular. İnsanlar Mısır´ı bırakıp Şam´a kaçtılar. Ancak çoğu yolda telef olduğun­dan az sayıda insan Şam´a ulaşabildi. Çünkü yollarda Haçlılar onları alıp götürüyorlar, azıcık erzak vererek aldatıyorlar, sonra da öldürüyor­lardı. Irak diyarına gelince orada bolluk ve bereketle karşılaştılar.

İbn es-Saî dediki: «Bu sene Bağdat´ta bir horoz yumurtladı. Ben bu­nu bir topluluğa sordum; bunun gerçek olduğunu bana bildirdiler.» [3]Hicretin Beşyüzdoksanaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler


Sultan Alaeddin Harezm Şah


Alaeddin Tekiş b. Alparslan, Tahir b. Hüseyin evladmdandır. Ha-rezm hükümdarı olup Horasan´ın, Rey şehrinin ve diğer geniş iklimlerin hakimi idi. Selçuklu devletine son veren kişidir. Âdil ve yaşantısı güzel bir kimseydi. Güzel bir musiki bilgisine sahipti. Yaşantısı mazbuttu. Hanefî mezhebine göre fıkıh okumuş, fakih bir kimseydi. Usul de bilirdi. Hanefîler için bir medrese yaptırmıştı. Harezm´de yaptırdığı türbeye defnedildi. Kendisinden sonra oğlu Alaaddin Muhammed tahta geçti. Alaeddin Muhammed´e daha önce Kutbettin lakabını vermişti. Bu sene­de Sultan Hareznışah´m mezkur veziri öldürüldü. [4]Nlzameddin B. Mes´ud B. Ali


Yaşantısı mazbut, Şafiî mezhebine mensup bir kimseydi. Ha-rezm´de büyük bir medresesi, muazzam bir camii vardı. Merv şehrinde de Şafiîler için büyük bir cami yaptırdı .Ancak Hanbeliler ve şeyhülis­lam denen şeyhleri...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi
« Posted on: 25 Kasım 2020, 08:16:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi rüya tabiri, Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi mekke canlı, Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi kuran ı kerim, Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi peygamber kıssaları, Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Beşyüzdoksandokuzuncu Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &