ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi  (Okunma Sayısı 785 defa)
15 Kasım 2010, 20:26:02
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 15 Kasım 2010, 20:26:02 »Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi


Cemalin Müşahedesi

Îbnu´l-Ûd Er-Rafizî

Hicretin Altıyüzyetmişsekizinci Senesi

Melik Said´in Sultanlıktan Uzaklaştırılıp Yerine Kardeşi Melik Adil Salamısın Sultan Oluşu

Mansur Kalavun Es-Salihî´nîn Sultanlığına Bey´at Edilmesi

Sungur El-Eşkar´ın Dımaşk´a Sultan Oluşu.

Hicretin Altıyüzyetmişsekizinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Vaiz İzzeddîn B. Ganim..

Melik Saıd B. Melik Zahir.

Hicretin Altıyüzyetmişdokuzuncu Senesi

Hicretin Altıyüzyetmişdokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

El-Emîrü´l-Kebîr Cemaleddin Akkuş Eş-Şemsî

Şeyh Salih Davut B. Hatim..

El-Emîrü´l-Kebîr Nureddin Alî

Şair Cezzar.

Hicretin Altıyüzseksenînci Senesi

Humus Savaşı

Hicretin Altıyüzsekseninci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Hülagu´nun Oğlu Tatar Hanı Abakahan.

Kadilkudat Necmeddin Ebu Bekir.

Kadilkudat Sadreddin Ömer.

Şeyh İbrahim B. Saîd Eş-Şagurî

Kadîlkudat Takiyyüddîn Ebu Abdîllah Muhammed.

Melik Eşref

Şeyh Cemaleddîn El-Îskenderî

Şeyh Alemüddin Ebü´l-Hasan.

Sadrü´l-Kebir Ebü´l-Ğanaim El-Müslim..

Şeyh Safiyyüddin.

Hicretin Altıyüzseksenbirîncî Senesi

Hicretin Altıyüzseksenbirinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Salih Bakîyetü´s-Selef Burhaneddîn.

Kadı Eminüddin El-Eşterî

Şeyh Burhaneddin Ebu´s-Senâ.

Kadı, İmam, Allame, Şeyhü´l-Kurrâ Zeyneddin.

Şeyh Selahaddin.

İbn Hallikan.

Hicretin Altıyüzseksenîkincî Senesi

Hicretîn Altıyüzseksenikincı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Sadrü´l-Kebîr İmadüddîn Ebü´l-Fadl

Şeyhü´l-Cebel Şeyhü´l-Allame Şeyhülislâm Şemseddîn İbn Kudame.

İbn Ebî Cefvan.

Hatib Muhîddin.

Emirü´l-Kebîr Melîkü´l-Arab Ali Müsrî

Şeyh İmam Alîm Şihabüddîn.

Hicretin Altıyüzseksenüçüncü Senesi

Hicretin Altıyüzseksenüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Talib Er-Rîfaî

Kadı İmam Îzzeddîn Ebü´l-Mefahir -

Melikü´s-Saîd Fethüddîn.

Kadı Necmeddin Ömer B. Nasr B. Mansur El-Beyani

Melîkü´l-Mansur Nasîrüddîn.

Kadı Cemaleddin Ebu Yakup.

Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi

Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh İzzeddîn Muhammed B. Ali

El-Bundukdarî

Şeyh Salih Abîd Zahîd Şerefüddin.

Kurrâ İbn Âmir.

Kadı İmadüddin.

Şeyh Hasan Er-Rumî

Ebü´l-Kasım Ali B. Balaban B. Abdullah.

Emir Müciruddin.

Şeyh Arif Şerefüddîn.

Hicretin Altıyüzseksenbeşinci Senesi

Hicretin Altıyüzseksenbeşincî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Ahmed B. Şeyban.

Şeyh İmam Cemaleddîn Ebubekir Muhammed.

Kadilkudat Yusuf

Şeyh Mecdüddin.

Şair Edip Şîhabeddin Ebu Abdillah.

Hacı Şerefüddin B. Mirrî

Yakub B. Abdülhak.

Kadıbeydavî

Hicretin Altıyüzseksenaltıncı Senesi

Hicretin Altıyüzseksenaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh İmam El-Allame Kutbeddîn Ebubekir.

Îmadüddin.

Kadilkudat Burhaneddin.

Şerefüddîn Süleyman B. Osman.

Şeyh Salih İzzeddin.

Hafız Ebü´l-Yümn.

Hicretin Altıyüzseksenyedîncî Senesi

Hicretin Altıyüzseksenyeûîncî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Hatib İmam Kutbeddîn.

Şeyh Salih Âbid İbrahim B. Mî´dad.

Şeyh Salih Yasin B. Abdullah.

Honde Gaziye Hatun.

El-Hakim Er-Reis Alaeddin B. Ebu´l-Hazm..

Şeyh Bedreddîn.

Hicretin Altıyüzseksensekizinci Senesi

Hicretin Altıyüzseksensekîzinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyha Fatıma Bintü Şeyh İbrahim..

Alim İbn Sahip.

Şemseddin El-İsfahanî

Şems Muhammed B. Afîf

Melik Mansur Şîhabeddin.

Şeyh Fahreddîn Ebu Muhammed.

Hicretin Altıyüzseksendokuzuncu Senesi

Sultan Melik Mansur Kalavun´un Vefatı

Hicretin Altıyüzseksendokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Sultan Melik Mansur Kalavun.

Emir Hüsameddîn Toruktay.

Şeyh İmam El-Allame Reşidüddin Ömer.

Hatip Cemaleddîn Ebu Muhammed.

Fahreddin Ebü´z-Zahir İsmail

Hacı Taybars B. Abdullah.

Kadilkudat Necmeddin Ebü´labbas.

Hicretin Altıyüzdoksanıncı Senesi

Akkâ Ve Diğer Sahil Beldelerinin Fethî

Hicretin Altıyüzdoksanıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Tatar Hanı Abaka´nın Oğlu Ergun.

Müsnidü´l-Muammer Er-Rehhale Fahreddîn.

Şeyh Taceddin El-Fezarî

Mütehassıs Hekim İzzeddîn Îbraim B. Muhammed B. Tarhan.

Şeyh İmam El-Allame Alaeddîn Ebü´l-Hasan.

Şeyh İmam Ebu Hafs Ömer.

El-Melîkü´l-Âdîl Bedreddin Salamış B. Zahîr.

Afif Et-Telemsanî

Hicretin Altıyüzdoksan Birinci Senesi

Rum Kalesinin Fethi

Hîgretîn Altıyü2d0ksanbîrîncî S Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Hatîp Zeyneddîn Ebu Hafsinesînde.

Şeyh Îzzeddin El-Farusî

Sahîp Fethüddin Ebu Abdullah.

Yunus B. Alî B. Rıdvan B. Berkuş.

Celaleddin El-Habbazî

Melik Muzaffer.

Hicretin Altıyüzdoksanikincî Senesi

Hicretin Altıyüzdoksanikincî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Urmevî

El-Mekame Adlı Eserin Sahibi Îbn A´mâ.

Melîk Zahîr Mügîeuddîn.

Şeyh Takiyyüddin El-Vasıtî

Hama Sahibinin Oğlu Melîkü´l-Efdal

Îbn Abdüzzahir.

Emir Alımüddîn Sencer El-HaleblCemalin Müşahedesi


«Onu bütün cemal vasıflarıyla görüyorum.

Kendisinden uzaklaştıran hulul itikadına inanmıyorum.

Güzel yürüyüşlü ve hücum eden develerde.

Kınına sokulmuş parlak olan bütün kılıçlarda.

Işıltısı gecelerde parıldayan bütün dolunaylarda.

Ki mehtabı yumuşak ve salınan ağaç dallanndadır.

İnce endamları her kucaklayışımda.

Onların soğuk şarabı andıran dudaklarmdaki ıslaklığı emişimde.

İnci, yakut, esans ve kokularda.

O süsler ki güzel olan bütün gözler üzerinde dururlar.

Elbiselerin ziynetlerinde gözlerim parıldar.

Onların gül gibi altın madenlerine bakışımda.

Şarap ve fesleğen kokusunda şarkı ve türkülerde.

Secilerle Öten kuşların Ötüşlerinde.

Güzel kokular saçan semâsının altındaki bahçelerde.

Güneşin ışınları çiğ ve kırağının parıltısına güler, tebessüm eder.

Bülbülün şen şakrak sesinin berraklığında anlatırken.

Rüzgar onun tüylerini kıvırcıklaştırdığında.

Sevinç, eğlence ve dalgınlıkta.

Ki bütün bunlar fırkaların mensuplarını amaçlarına ulaştırıyor.

Her güzel mecliste olgunlaşmış türlü meyvalarm yanı sıra.

İçki kokusunun yayılışında.

İnsanların her cumada ve bayramda toplanışında.

Yenilenen elbiseleri üzerlerinde göstermelerinde Meşrefî kılıçları­nın savaş alanlarında parıldayışında.

Süngü uçlarının darbelerle eğilişinde.

Sivrilip keskinleşen asil atların.

Rüzgar elçileri olarak birbirleriyle yarışmalarında.

Işığının burcunda güneşin ufukta aydınlatışında.

Doğu ufkunda güneşin altın bir aynayı andırışında.

Tam yuvarlaklaştığında, ufuktaki dolunayı gördüğümde.

Onu billur bir saray gibi göğün aydınlatışında.

Gece karanlığını süsleyen yıldızlarda.

Ki onlar zeberced sergiler üzerine incilerin saçılışını andırırlar.

Kuruyan toprağı suya kandıran yağmurda.

Çiğlerinin öncüleri kuraklaşan yeri ıslatmakla itham edildiğinde.

Işıklarda bulutlardan gelen zafiyet belirdiğinde.

Tıpkı parıldayan ön dişler veya yalın kılıçlar gibidirler.

Hitabın güzelliğinde cevabın çabukluğundaki güzellik gibidir.

Zarif, hatta güzel yazıdaki letafet gibidir.

Şiirlerin inceliğinde bu san´atm üstünlükleri parıldattı, dinleyici için.

Kimi hedefe ulaştı, kimi ulaşamadı.

Sıkıntıdan sonra vuslat bayramına kavuşmada.

Kovulup etrafa giden yalnızların güven buluşunda.

Maşukun acımasında aşıkm şekvası vardır.

Sevginin ifadesi anındaki lafızların inceliğinde.

Çiğ ve kırağıya cömertçe bağışta bulunan kerem sahibi kimsenin aşkında.

Her efendinin af ve şefkatındaki duygularda.

Ariflerin nıunbasıklık ve dostluklarında.

Mukayyed sema anındaki hareketlerinde.

Ondaki kitabın ayetlerinin letafetinde.

Tehditten sonra, vaad ruhunun nesim rüzgarı eser.

İşte celal vasıfları böyle tezahür eder.

Ben de bunu tereddütsüz müşahede ederim.

Azametli kadının satvet ve hey´etinde.

Kahredici güzel sahip hükümdarın satvetinde. Gücüyle tuttuğu anda gazaplı sultanın hiddetinde. Heybetli ve alicenap efendi liderin müsamahasında. Şarap kâsesini sunan sakinin ortaya çıkışında. Mey sofrasında arbede...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 15 Kasım 2010, 20:57:23 Gönderen: Esila »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi
« Posted on: 25 Mayıs 2020, 17:23:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi rüya tabiri, Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi mekke canlı, Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi kuran ı kerim, Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi peygamber kıssaları, Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Altıyüzseksendördüncü Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &