> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği  (Okunma Sayısı 861 defa)
21 Kasım 2010, 23:05:12
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 21 Kasım 2010, 23:05:12 »Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği


Harun Reşid´in Zevceleri, Oğulları Ve Kızları

Muhammed Eminin Halifeliği

Emin İle Me´mun Arasındaki Anlaşmazlık.

Hicretin Yüzdoksanüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İsmail B. Aliyye.

Muhammed B. Cafer.

Ebu Bekir B. Ayyaş.

Hicretin Yüzdoksandördüncü Senesi

Hicretin Yüzdoksandördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Salim B. Salim Ebu Bahr El-Belhî

Abdülvehhab B. Abdülmecid.

Sakif kabilesindendi. Yıllık geliri 50.000 dinara yakındı. Bu gelirinin tümünü hadisçilere harcardı. Bu senede

Ebü´n-Nasr El-Cühenî El-Mus´ab.

Hicretin Yüzdoksanbeşinci Senesi

Hicretin Yüzdoksanbeşinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İshak B. Yusuf El-Ezrak.

Bekkar B. Abdullah.

Şair Ebu Nüvas.

Sen beni peygamber şefaatine nail olacak kimselerden saymıyor musun ».

Hicretin Yüzdoksanaltıncı Senesi

Emin´in Hilafetten Hali Ve Kardeşi Me´mun´un Hilafete Geçişi

Kadı Hafs B. Gıyas.

Ebu Şis.

Hicretin Yüzdoksanyedînci Senesi

Hicretin Yüzdoksansekizinci Senesi

Muhammed El-Eminin Öldürülmesi

Muhammed El-Emin´in Biyografisi

Bu bineklere binen kimseler, karada yürüdükleri gibi suda da orman aslanına binmiş gibi giderler.»

«Reislerden birinin Kisra´ya günün birinde ihanet edişi gibi, Yerini almak için onu öldürdüler.»

Emin´in annesi Zübeyde´nin, Ebu Cafer kasrından eski ikametga-

Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği

Hicretin Yüzdoksandokuzuncu Senesi

Hicretin İkiyüzüncü Senesi

Hicretin İkiyüzbirinci Senesi

Bağdatlıların İbrahim B. Mehdiye Bey´at Etmeleri

Hicretin İkiyüzikinci Senesi

Hicretin İkiyüzüçüncü Senesi

Bağdatlıların İbrahim B. Mehdi´yi Hal´ Etmeleri

Ali B.Musa.

Hicretin İkiyüzdördüncü Senesi

İmam Şafiî

«Doğrusu Cenâb-ı Allah, her yüz senenin başında bu ümmete, dini işlerini yenileyecek birini gönderir.»

İbn Ebi Hatim, babasının şöyle dediğini nakletmiştir: «Şafiî, bedenen fakihti, lisanen de doğru sözlüydü.»

İmam Şafiî şöyle derdi: «Kur´ân, Allah kelamıdır; mahluk değildir. Mahluk olduğunu söyleyen kafirdir.»

Nihayet çokları Allah´ın haklarım hafife aldılar, omuzlarına almakla yükümlü kılındıkları hakkı hiçe saydılar.»

Hicretin İkiyüzbeşinci SenesiHarun Reşid´in Zevceleri, Oğulları Ve Kızları


Harun Reşid, hicretin 165. senesinde babası Mehdi´nin sağlığın­da, amcası Cafer b. Ebi Cafer el-Mansur´un kazı Ümmü Cafer (Zübey-de) ile evlendi. Zübeyde ona Muhammed el-Emin adındaki oğlunu do­ğurdu. Zübeyde, hicretin 216. senesinde vefat etti. Nitekim bu ileride-de anlatılacaktır.

Harun Reşid, kardeşi Musa el-Hadi´ye ait bir cariye olan Emetü´l-Aziz ile evlendi. Bu cariye ona, Ali adındaki oğlunu doğurdu.

Harun Reşid, Ümmü Muhammed binti Salih el-Miskin ve amcası Süleyman b. Ebi Cafer´in kızı Abbase ile Rakka´da hicretin 187. sene­sinde aynı gecede evlendi ve ikisi ile aynı gecede gerdeğe girdi.

Harun Reşid, annesi Hayzuran´ın kardeşi olan dayısının kızı Azi­ze binti Gıtrif ile evlendi.

Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. Osman b. Affan el-Osmaniye ile de evlendi. Bu karısına Cüreşiye deniliyordu. Çünkü bu, Yemen´e bağlı Cüreş kasabasında doğmuştu.

Harun Reşid, vefat ederken geride şu dört karısını bırakmıştı: Zübeyde, Abbase, İbnetü´s-Salih ve Osmaniye.

Harun Reşid´in gözdelerine gelince; bunların sayısı cidden çoktu. Hatta ravinin birinin ifadesine göre Harun Reşid´in sarayında 4.000 güzel cariye varmış.

Harun Reşid´in erkek evladına gelince adları şöyledir:

Muhammed el-Emin. Bu, Zübeyde´nin oğludur.

Abdullah el-Me´mun. Bu, Meracil adındaki bir cariyeden doğma­dır.

Muhammed Ebu îshak el-Mutasım. Bu, Mirada adlı bir cariyeden doğmadır.

Tbn kesîr

Kasım el-Mütemen. Bu, Kasr adındaki bir cariyeden doğmadır.

Ali. Bunun annesi Emetü´l-Aziz´dir.

Salih. Bu, Riem adlı bir cariyeden doğmadır.

Muhammed Ebu Yakub,

Muhammed Ebu İsa,

Muhammed Ebu Abbas,

Muhammed Ebu Ali. Bunlar da cariyelerden doğmadır.

Harun Reşid´in kızlarına gelince, bunlar da şöyle sıralanabilir:

Sekine. Bu, Kas adlı cariyeden doğmadır.

Ümmü Habib. Bu, Maride adlı cariyeden doğmadır.

Erva.

Ümmü Hasen.

Ümmü Muhammed (Hamdune).

Fatıma. Bunun annesi Gusas´tir.

Ümmü Seleme.

Hatice.

Ümmü Kasım Remle.

Ümmü Ali.

Ümmü Galiye.

Reyta. Bunlar da cariyelerden doğmadırlar. [1]Muhammed Eminin Halifeliği


Hicretin 193. senesinin cemaziyelahir ayında Harun Reşid, Tus şehrinde vefat edince oğlu Salih, babasından sonraki donem için veli-ahd tayin edilmiş olan kardeşi Muhammed Emin b. Zübeyde´ye bir mektup yazarak babasının vefat ettiğini bildirdi ve başsağlığı diledi. O esnada Muhammed Emin, E ğdat´ta bulunuyordu. Hizmetçi Reca, bu mektubu ona ulaştırdı. Mektupla birlikte mühür, kırbaç ve hırka da vardı.

Cemaziyelahir ayının 14´ünde perşembe günü bu mektubu alan Muhammed Emin, Huld Sarayından çıkıp Bağdat kıyısında bulunan ve Altın Sarayı denilen Ebu Cafer el-Mansur´un sarayına gitti. Cema­ata namaz kıldırdı, sonra minbere çıkıp onlara bir hutbe irad etti. Harun Reşid´in vefatı sebebiyle cemaata başsağlığı diledi. İnsanlara çokça vaadlerde bulundu, onlara ümitler verdi. Kavminin ileri gelen­leri, Haşimilerin Önde gelenleri ve ümera, ona bey´atlarını sundular. Muhammed Emin, askerlerin iki senelik maaşlarının dağıtılmasını emretti.

Sonra minberden inip amcası Süleyman b. Cafer´e geri kalan ce­maatın bey´atını kendisi adına kabul etmesini emretti.

Muhammed Emin´in işi yoluna girip durumu düzelince, kardeşi

onu kıskandı, ileride de anlatacağımız gibi ikisi arasında an başgösterdi. [2]Emin İle Me´mun Arasındaki Anlaşmazlık


Bu anlaşmazlığın sebebi şuydu: Harun Reşid, Horasan diyarının topraklarına ulaştığında oradaki ürünlerin, bineklerin ve silahların tümünü oğlu Me´mun´a hibe etti, sonra da onun veliahdlık bey´atını yeniledi. Emin, Harun Reşid´in ölmesi durumunda ümeraya ulaştır­ması için bazı gizli mektupları Bekir b. Mutemen´e verip yollamıştı. Harun Reşid vefat edince bu gizli mektuplar ümeraya ve Salih b. Re-şid´e teslim edildi. Bu mektuplar arasında Me´mun´a gönderilen bir mektup da vardı ki, Emin, bu mektubunda Me´mun´dan, kendisinin emirlerini dinlemesini ve itaat etmesini istiyordu. Salih b. Reşid, Emin adına insanlardan bey´at aldı, Fadl b. Rebi de askerlerle birlik­te Bağdat´a göçtü. Fakat bunlar, Me´mun için alman bey´attan ötürü rahatsız olmuşlardı. Me´mun onlara mektup yazarak kendisine bey´at etmelerini istiyordu. Onlar bu isteğe olumlu cevap vermediler. Bu se­beple Emin ile Me´mun arasında hoşnutsuzluk meydana geldi. Asker­lerin çoğu Emin´den yana oldu.

Bu sırada Me´mun, kardeşi Emin´e mektup yazarak emrini dinle­yeceğini, saygı göstereceğini ve itaat edeceğini bildirdi. Ayrıca Hora­san´dan ona binek hayvanı, misk kokusu ve diğer hediyeler gönderdi. Çünkü kendisi o esnada Horasan valisi idi.

Emin, cuma günü bey´at aldıktan sonra cumartesi sabahı av için iki meydan yapılmasını emretti. Şairlerden biri bu hususta şöyle de­di:

«Allah´ın Emin´i bir meydan yaptırdı;

Sahayı bahçe yaptı.

O meydandaki ceylanlar dan ağacına döndüler.

O meydanda kendisine ceylanlar hediye edilirdi.»

Bu senenin şaban ayında Zübeyde, beraberindeki hazinelerle bir­likte Rakka´dan geldi. Ayrıca çeşitli hediyeler ve kumaşlar getirdi. Bunlar Harun Reşid´den kendisine miras kalmışlardı. Oğlu Emin, ayan ve eşrafla birlikte Enbar şehrine kadar gelerek onu karşıladı.

Emin, kardeşi Me´mun´u, idaresi altında bulunan Horasan, Rey v^ diğer şehirlerin valiliğinde bıraktı. Kardeşi Kasım´ı da Cezire ve sınır boyları valiliğinde bıraktı.

Babasının -çok azı dışında- valilerini eski beldelerindeki görevle­rinde bıraktı.

Bu senede Bizans imparatoru Nikoforos, Bürcan tarafından öldü rüldü. Nikorofos, dokuz sene müddetle imparatorluk yapmıştı. Ondan sonra oğlu İstebrak iki ay süreyle tahtta oturdu, sonra öldü. Bizanslı ların başına, Nikoforos´un eniştesi Mihail geçti. Allah hepsine lanet etsin.

Bu senede Horasan valisi Herseme ile Rafı b. Leys karşı karşıya geldiler. Rafi, Türklerden yardım istedi. Türkler, önce yardımına gel­diler, fakat daha sonra kaçtılar. Böylece Rafi yalnız başına kaldı durumu zayıfladı.

Bu senede Hicaz valisi Davud b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali insanlara haccettirdi. [3]Hicretin Yüzdoksanüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler


İsmail B. Aliyye


Bu zat, âlimlerin ve yüksek tabakadaki muhaddislerin öncülerin-dendir. İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel ondan hadis rivayet ettiler. Bağdat´ta, mezalim mahkemesinin başına getirildi. Basra´da zekat iş­lerinin hazırlığını yaptı. Sika, mutemed, asaletli ve kadri yüce bir şahsiyetti. Az gülerdi. Manifaturacılık yapardı. Bu ticaretten elde et­tiği gelirle çoluk çocuğunu geçindirir ve haccederdi. İki Süfyan ve di­ğer bazı arkadaşlarına bu kazancı ile iyilikte bulunurdu.

Harun Reşid, onu kadılığa tayin etti. Abdullah b. Mübarek, onun kadılığa t...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği
« Posted on: 23 Ekim 2020, 10:55:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği rüya tabiri, Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği mekke canlı, Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği kabe canlı yayın, Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği Üç boyutlu kuran oku Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği kuran ı kerim, Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği peygamber kıssaları, Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliği ilitam ders soruları, Harun Reşidin Oğlu Abdullah El-Me´mun´un Halifeliğiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &