ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği  (Okunma Sayısı 1457 defa)
21 Kasım 2010, 23:41:20
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 21 Kasım 2010, 23:41:20 »Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği

Hicretin Yüzotuzikinci Senesi

İmam İbrahim B. Muhammed´in Öldürülmesi

Ebü´l-Abbas Es-Seffah´ın Halifeliği

Mervan B. Muhammed B. Mervantn Öldürülmesi

El-Himar´ın Biyografisi

Emevi Devletinin Yıkılması Ve Abbasî Devletinin Başlangıcına Dair Varid Olan Nebevi Haberler

Ebu´l-Abbas Es-Seffah´ın Müstakil Olarak Halife Olması, Otoritesini Yerleştirmesi Ve Halka Güzel Bir Yönetim Sergilemesi

Hicretin Yüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Mervan B. Muhammed B. Mervan B. Hakem..

Ebu Seleme Hafs B. Süleyman

Hicretin Yüzotuzüçüncü Senesi

Hicretin Yüzotuzdördüncü Senesi

Hicretin Yüzotuzbeşinci Senesi

Hicretin Yüzotuzaltıncı Senesi

İlk Abbasi Halifesi Ebü´l-Abbas Es-Seffah´ın Biyografisi

Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği

Hicretin Yüzotuzyedinci Senesi

Abdullah B. Ali´nin, Kardeşinin Oğlu Ebu Cafer El-Mansura Karşı Ayaklanması

Ebu Müslim El-Horasanî´nin Öldürülmesi

Ebu Müslim El-Horasanî´nîn Biyografisi

Hicretin Yüzotuzsekîzinci Senesi

Hicretin Yüzotuzdokuzuncu Senesi

Hicretin Yüzkırkıncı Senesi

Hicretin Yüzkırkbirînci Senesi

Hicretin Yüzkırkikinci Senesi

Hicretin Yüzkırküçüncü Senesi

Hicretin Yüzkırkdördüncü Senesi


Hicretin Yüzotuzikinci Senesi


Bu senenin muharrem ayında Kahtabe b. Şebib, piyade ve süvari askerleriyle birlikte Fırat nehrini aştı. îbn Hübeyre de Feluce tara­fında, Fırat kıyısında ordugah kurmuştu. Çok sayıda askeri vardı. Mervan da ona çok sayıda askeri takviye olarak göndermişti. Ayrıca İbn Dubare´nin hezimete uğramış askerleri de onun birliğine katıl­mışlardı.

Sonra Kahtabe, Küfe´yi ele geçirmek için yöneldi. İbn Hübeyre, onun peşine takıldı. Muharrem ajanın 8´inde çarşamba gecesi iki ta­raf şiddetli bir savaşa tutuştular. İki taraftan da çok sayıda asker öl­dürüldü. Sonra Şamlılar hezimete uğrayarak geri döndüler. Horasan­lılar onları kovaladılar. Kahtabe kayıplara karışmıştı. Adamın biri, askerlerine, Kahtabe´nin öldürüldüğünü ve kendisinden sonra oğlu Hasan´ın komutan olmasını vasiyet ettiğini söyledi. Ne var ki Hasan burada değildi. Hasan adına kardeşi Humeyd b. Kahtal _ye bey´at et­tiler. Haberci de, gelmesi için Hasan´a gitti.

Bu gecede bir grup komutan öldürüldü. Kahtabe´yi öldüren kişi,

Maa b. Zaide ile Yahya b. Husayn idi. Başka bir rivayette anlatıldı­ğına göre Kahtabe´yi, beraberinde bulunan ve Nasr b. Seyyarın öcü­nü almak isteyen bir adam öldürmüştür. Doğrusunu Allah bilir.

Kahtabe, ölüler arasında bulundu ve oraya defnedildi. Oğlu Ha­san geldi. Askerleri toplayıp Küfe´ye yöneldi. Kûfe´de Muhammed b. Halid b. Abdullah el-Kusarî ayaklanarak halkı Abbasilerden yana ol­maya çağırmış, kendisi de siyahlara bürünmüştü. Ayaklanması, bu senenin muharrem ayının 10. gecesinde başlamıştı. İbn Hübeyre ta­rafından tayin edilen vali Ziyad b. Salih el-Harisî´yi de şehirden kov­muştu. Bundan sonra Muhammed b. Halid, hükümet konağına git­mişti. İbn Hübeyre tarafından gönderilen ve yanında 20.000 asker bulunan Havsere de oraya gelmekteydi. Kûfe´ye yaklaştığında Havse-re´nin adamları Muhammed b. Halid´e gidip Abbasoğulları adına ona bey´at etmeye başladılar. Havsere, bu durumu görünce Kûfe´ye girme­den Vasıt´a gitti.

Başka bir rivayette anlatıldığına göre Kahtabe´nin oğlu Hasan Kûfe´ye girmiştir. Kahtabe, hilafet vezirliğinin Kûfe´de bulunan ve Sebi el-Kûfî el-Hilal´ın azatlısı olan Ebu Seleme Hafs b. Süleyman´a verilmesini vasiyet etmişti. Bunlar, Ebu Seleme´nin yanma vardıkla­rında Ebu Seleme, Hasan b. Kahtabe´nin bir grup komutanla Vasıt´a gidip İbn Hübeyre ile savaşmasını, Hamid b. Kahtabe´nin de Meda-in´e gitmesini tavsiye etti. Her tarafa müfrezeler göndererek fetihleri genişletti. Bunlar Basra şehrini de fethettiler. Burayı İbn Hübeyre adına Müslim b. Kuteybe fethetmişti. Ancak İbn Hübeyre öldürülün­ce, Ebu Malik Abdullah b. Üseyd el-Huzaî geldi, Basra´yı Ebu Müslim el-Horasanî için ele geçirdi.

Bu senede rebiyülahir ayının 13´ünde cuma gecesi Ebü´l-Abbas es-Seffah Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. Abdühnuttalib adına bey´at alındı. Ebu Ma´şer ve Hişam b. Kelbî böyle demişlerdir. Vakidî ise mezkur bey1 atın bu senenin cemaziyelevvel ayında yapıldığını ifade etmiştir. Doğrusunu Allah bilir. [1]İmam İbrahim B. Muhammed´in Öldürülmesi


Hicretin 129. senesi olaylarından bahsederken Mervan´ın, İmam İbrahim tarafından Ebu Müslim el-Horasanî´ye gönderilen ve Hora­san´da Arapça konuşan herkesin öldürülmesi emrini içeren mektubu ele geçirdiğini anlatmıştık. Mervan, bu mektubu ele geçirince İmam *orahim´in nerede olduğunu sormuş, kendisine Belka´da olduğunu !°ylenıişlerdi. Bunun üzerine o da Dımışk valisine mektup yazarak ^mam İbrahim´i kendisine göndermesini emretmişti. Dımışk valisi de Inanı İbrahim´in eşkalini belirten bir yazıyı bir ulağa verip onu hare-kete geçirmişti. Ulak, geldiğinde İmam İbrahim´in kardeşi Ebü´l-Ab-bas es-Seffah´ı görmüş ve onu İmam İbrahim zannedip yakalamıştı. Kendisine; onun İmam İbrahim olmadığını, İmam İbrahim´in kardeşi olduğunu söylemişler ve onun yerini göstermişlerdi. Ulak gidip İmam İbrahim´i yakalamıştı. İmam İbrahim, yanma çok sevdiği bir cariyesi­ni almış, ayrıca kendisinden sonra kardeşi Ebü´l-Abbas es-Seffah´ın halife seçilmesini yakınlarına tavsiye etmiş ve oradan kalkıp Kûfe´ye göçmelerini emretmişti. Onlar da aynı günde kalkıp Kûfe´ye göçmüş­lerdi. Göçenler arasında altı amcası; Abdullah, Davud, İsa, Salih, İs­mail, Abdüssamed (bunlar Ali´nin oğullarıydılar), kendisinin kardeş­leri Ebü´l-Abbas es-Seffah ve Muhammed ile oğulları Muhammed ve Abdülvehhab da vardı. Ayrıca birkaç kişi daha bu Küfe yolculuğuna katılmıştı.

Kûfe´ye vardıklarında Ebu Seleme el-Hilal bunları Haşimilerin azatlısı Velid b. Sa´d´ın evine yerleştirmişti. Kırk gece müddetle as­kerlerden ve komutanlardan durumlarını gizlemiş, sonra bunları baş­ka bir yere götürmüştü. Ülke fethedilip sonra da Seffah´a bey´at edi­linceye kadar bunları oradan oraya taşıyarak yerlerini değiştirmişti.

İmam İbrahim b. Muhammed´e gelince; onu da bu sırada Harran´­da bulunan Halife Mervan b. Muhammed´e götürdüler. Halife, kendi­sini hapse attı ve bu seneye kadar hapiste kaldı. Safer ayında, kırkse-kiz yaşında iken hapiste vefat etti. Başka bir rivayette anlatıldığına göre ellibir yaşında iken yüzünün üzerine sıcak bir yufka ekmeği koy­muş ve boğularak ölmesine sebebiyet vermişti. Cenaze namazını Beh-lül b. Safvan adında bir adam kıldırmıştı. Zayıf bir rivayette anlatıl­dığına göre, içinde bulunduğu ev üzerine yıkılmış, böylece vefat et­mişti. Zehirli süt içirilerek ölümüne sebebiyet verildiği de anlatılır.

Rivayete göre İmam İbrahim, hicretin 131. senesinde hacca git­miş, orada büyük saygı ve hürmetle karşılanmıştı. Şöhreti her tarafa yayılmış, Mervan da kendisinden haberdar olmuştu. Onunla ilgili olarak Mervan´a: "Ebu Müslim el-Horasanî, insanları buna bey´ata davet ediyor ve buna halife adını veriyorlar." denilmişti. Mervan da hicretin 132. senesinin muharrem ayında peşine adam göndermiş ve onu bu senenin safer ayında öldürtmüştü. Bu rivayet, öncekilerden daha sahihtir. Başka bir rivayette anlatıldığına göre Mervan, onu Hamimetü´l-Belka´da değil de Küfe´de yakalatmıştır. Doğrusunu Al­lah bilir.

İmam İbrahim; cömert, eli açık, faziletli ve üstün vasıfları olan bir kimse idi. Babasından, dedesinden, Ebu Haşim Abdulah b. Mu­hammed b. Hanefîyye´den hadis rivayet etmiştir. Kardeşleri Abdullah es-Seffah, Ebu Cafer Abdullah el-Mansur ile Ebu Seleme Abdurrah-man b. Müslim el-Horasanî ve Malik b. Haşim de ondan rivayetlerde Ummuşlardır. Onun güzel vecizelerinden biri şudur: "Mürüvveti ol-n olan kişi; dinini koruyan, akrabalarını ziyaret eden ve kınanma-a neden olacak işlerden uzak duran kimsedir." [2]Ebü´l-Abbas Es-Seffah´ın Halifeliği


Kûfeliler, İmam İbrahim b. Muhammed´in ölüm haberini duyduk­larda Ebu Seleme el-Hallal, hilafeti Hz. Ali´nin ailesine nakletmek ■gtedi. Diğer nakipler ve komutanlar onu alt ettiler, Ebü´l-Abbas es-Seffah´ı getirdiler. Ona hilafet selamını verdiler. Bu hadise Kûfe´de

cereyan etti.

Kendisine hilafet bey´atı yapıldığı zaman Ebü´l-Abbas es-Seffah yirmialtı yaşındaydı. Ona ilk hilafet selamını veren kimse, Ebu Sele­me el-Hallal oldu. Bu hadise hicretin 132. senesinin rebiyülahir ayı­nın 13´ünde cuma gecesi vuku buldu.

Cuma namazı vakti olduğunda Seffah, alaca bir beygire binerek namaza gitti. Etrafında silahlı muhafızları vardı. Hükümet konağına girdikten sonra Ulu Cami´ye gitti, cemaata namaz kıldırdı. Sonra minbere çıktı. Halk ona bey´at etti. Minberin üst basamağında bey´atı kabul etti. Amcası Davud b. Ali de ondan üç basamak aşağıdaydı. Seffah bir konuşma yaptı. İlk olarak şöyle dedi:

«İslâmiyet´i kendisi için bir din olarak seçen, İslâm´ı yüceltip şe­reflendiren ve tazim eden, onu bizler için bir din olarak seçen, onu bi­zimle teyid eden, bizleri Müslüman kılan, bizleri İslâm´ı barındırıp himaye ve müdafaa ediciler yapan, takva kelimesine bağlı kılan ve takvaya en layık kimseler yapan, bizleri Rasûlullah (s.a.v.)´ın akraba­lığı gibi bir rütbe ile özel kılan, bizleri ve Müslümanları yüksek bir mevkiye yerleştiren, böylece İslâm ehline okunan bir kitab indiren Allah´a hamdolsun. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

´Ey Peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sızı tertemiz yapmak ister." (ei-Ahzâb, 33.)

Ey Muhammed! De ki: "Ben sizden buna karşı yakınlara sevgi­den başka bir ücret istemem." (eş-şûrâ, 23...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği
« Posted on: 11 Ağustos 2020, 09:43:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği rüya tabiri, Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği mekke canlı, Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği kabe canlı yayın, Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği Üç boyutlu kuran oku Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği kuran ı kerim, Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği peygamber kıssaları, Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliği ilitam ders soruları, Ebu Cafer El-Mansur´un Halifeliğiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &