> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar  (Okunma Sayısı 577 defa)
17 Kasım 2010, 12:02:16
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 17 Kasım 2010, 12:02:16 »Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar.


Hicretin Beşyüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Melik Muzaffer.

Emir Hüsameddîn Muhammed B. Ömer B. Laşin.

Emir Alemüddin Süleyman B. Haydar El-Halebî

Safi B. Faiz.

Mütehassıs Hekim Es´ad B. Mitran.

Şeyh Necmeddin.

Hicretin Beşyüzseksensekizîncî Senesi

Hicretin Beşyüzseksensekizinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kadı Şemsed.Din Muhammed B. Muhammed B. Musa.

Anadolu Hükümdarı İzzeddin Kılıç Arslan B. Mes´ud.

Nasr B. Mansur En-Nümeyrî

Seyfeddin Ali B. Ahmed El-Meştub.

Hicretin Beşyüzseksendokuzuncu Senesi

Sultan Selahaddîn´în Terekesi Ve Biyografisi

Fasıl

Hicretin Beşyüzseksendokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Sultan Selahaddîn Eyyubî

Ahlat Valisi Emir Begtimur.

Atabeg Îzzeddîn Mes´ud.

Cafer B. Muhammed B. Fatira.

Yahya B. Said B. Gazî

Seyyîde Zübeyde.

Şeyha´saliha Fatıma Hatun.

Halife Nasır, Îbn Cevzî´den Adînin Beyitlerine Ekleme Yapmasını Talep Ediyor.

Hicretin Beşyüzdoksanıncı Senesi

Hicretin Beşyüzdoksanıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Ahmed B. İsmail B. Yusuf

Eş-Şatibiye Adlı Manzum Eserin Yazarı: İbn Şatıbî

Hicretin Beşyüzdoksanbirincî Senesi

Hicretin Beşyüzdoksanbirinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyerler.

Alî B. Hassan B. Safîr.

Hicretin Beşyüzdoksanikincî Senesi

Vezir Müeyyedüddin Ebü´l-Fadl

Fahr Mahmud B. Alî

Şair Ebü´l Ganaim Muhammed B. Alî

Fakîh Ebü´l-Hasan Ali B. Said.

Şeyh Ebu Şücâj

Hicretin Beşyüzdoksanüçüncü Senesi

Hicretin Beşyüzdoksanüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Seyfül-Îslâm Tuğtekin.

Emirü´l-Kebir Ebü´l-Heycâ Es-Semîn El-Kürdî

Bağdad Kadısı Ebu Talip Alî B. Ali B. Hibetullah B. Muhammed.

Bağdat´taki Tâlibîlerin Nakibi Seyyid Şerif

Sit Azra Binti Şâhînşah.

Hicretin Beşyüzdoksandördüncü Senesi

Hicretin Beşyüzdoksandördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Avam B. Ziyade.

Kadı Ebü´l-Hasan Ali B. Recâ B. Züheyr.

Emir İzzeddîn Cordil

Hicretin Beşyüzdoksanbeşincî Senesi Mısır Hükümdarı Azizin Vefatı

Sultan Ebu Muhammed Yakub B. Yusuf

Hicretin Beşyüzdoksanbeşincî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Emir Mücahidüddîn Kaymaz Er-RumîAkkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar


Haçlılar hep birlikte Askalan´a doğru yürümeğe başladılar. Sultan Selahaddin de askerleriyle birlikte onların yanı sıra Askalan´a doğru gi­diyordu. Konak konak onlara saldırıyor, Müslümanlar da onları kapıp öldürüyor, her yerde mallarını yağmalıyorlardı. Sultana getirilen her esiri hemen oracıkta öldürmelerini sultan görevlilere emrediyordu. İki ordu arasında çok hadiseler, müteaddid vak´alar cereyan etti. Sonra İn­giliz kralı, Sultan Selahaddin´in kardeşi Melik Âdille görüşmek istedi. Görüşme esnasında ondan barış ve eman talebinde bulundu. Sahil bel­delerinin sahiplerine iade edilmesini istedi. Melik Âdil ona: «Sahil bel­delerini ele geçirmeniz için bütün süvari ve piyadelerinizin öldürülmesi gerekecektir» deyince lanetli İngiliz kralı öfkelendi ve öfkeli olarak Me­lik Âdil´in yanından kalkıp gitti. Sonra Haçlılar Arsuf ormanı yanında sultanla savaşmak için toplandılar. Neticede Müslümanlar muzaffer ol­dular. Arsuf ormanı yanında binlerce Haçlı öldürüldü. Müslümanlar­dan da çok sayıda adam öldürüldü. Askerler savaşın ilk aşamasında sul­tanı bırakıp kaçmışlardı. Sultanın yanında sadece onyedi savaşçı kal­mıştı. Ama o sabredip sebat göstermişti. Savaş kösleri aralıksız çalıyor, bayraklar dalgalanıyordu. Bundan sonra askerler sultanın yanına geri döndüler ve zafer Müslümanların oldu. Bundan sonra Sultan Selahad­din, askerleriyle ilerledi. Yoluna devam etti. Askalan dışında konakla­dı. Görüş sahibi kimseler ona kâfirlerin ele geçirmelerinden korktukları için Askalan şehrini tahrip etmesini önerdiler. Çünkü orayı ele geçirdik­leri takdirde orayı Kudüs´ü almak için bir vesile ve basamak taşı yapa­caklarını söylediler. Böyle yapmaması halinde de Akkâ´dakine benzer bir savaşın orada cereyan edeceğini, hatta daha şiddetli bir çarpışmanın vuku bulacağını ifade ettiler. Sultan o geceyi bu mesele üzerinde düşünerek geçirdi. Sabah olunca Cenâb-ı Allah onun kalbine, Askalan´ı tah­rip etmenin daha uygun olacağı düşüncesini yerleştirmişti. Bunu, ya­nında bulunanlara söyledi ve «Allah´a yemin ederim ki bütün çocukları­mın ölmesi, benim için Askalan´daki bir binanın tek bir taşım tahrip et­mekten daha kolay olacaktır. Ama şehri tahrip etmekte Müslümanlar için bir yarar varsa bence bunun bir sakıncası yoktur» dedi. Sonra komu­tanlardan, düşmanın oraya gelmesinden önce şehri çabucak yıkmaları­nı istedi. Askerler de orayı tahrip etmeğe başladılar. Askalanhlar ve orada hazır bulunanlar, şehrin güzelliğine ve hoşça dinlenilecek bir yer oluşuna, ekinlerinin ürünlerinin, meyvelerinin çokluğuna, nehirlerinin ye çiçeklerinin parlaklığına, mermerlerinin çokluğuna, binalarının gü­zelliğine yanarak ağladılar. Binaların damlarına ateş bırakıldı. Başka bir yere nakledilip taşınması imkânsız olan eşyalar ve ürünler telef edil­di. Yıkma ve yakma işleri cemaziyelahir ayından şaban ayının sonuna kadar devam etti.

Ramazan ayının ikinci gününde Sultan Selahaddin, yola koyuldu. Askalan´ı yerle bir edip gitti. Orada bir tek insanın dahi izi kalmadı. Sonra Remle´ye geçti. Remle kalesini ve orada bulunan Lüd kilisesini tahrip etti. Kudüs´ü ziyaret etti. Sonra çabucak otağına döndü. Bu arada İngiliz kralı, Sultan Selahaddin´e haber göndererek işin uzadığını, hem Frankların hem de Müslümanların helak olduklarını, amaçlarının sa­dece üç şey olduğunu söyledi. Haçın iadesini, sahil beldelerinin geri ve­rilmesini ve Kudüs´ün tekrar kendilerinin olmasını istedi. Bir an dahi gözlerini kırpmaksızın bu üç şeyden vaz geçmeyeceklerini ve bunları ge­ri almak için çabalayacaklarını bildirdi. Sultan da ona sert bir cevap ve doğru ifadeler gönderdi. Haçlılar Kudüs´e hücum etmeye niyetlendiler. Sultan Selahaddin de ordusuyla Kudüs´e doğru ilerledi. Zilkade ayında Kumame kilisesi yakınında bulunan keşişler evine yerleşti. Şehri tah­kim etmeğe ve hendeklerini derinleştirmeğe başladı. Bu işte bizzat ken­disi ve çocukları da çalıştılar. Emirler, kadılar, alimler ve salih insanlar da çalışmaktan geri durmadılar. O gün görülmeğe değer muazzam bir gündü. Franklar tarafında bulunan şehrin çevresindeki çapulcular da her zaman Haçlılara hücum ediyor, bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyor, mallarını ganimet ediyorlardı. Hamd ve minnet Allah´adır. Bu sene böylece sona erdi.

Kâtip îmad´m anlattığına göre bu senede Muhiddin Muhammed b. Zeki, Dımaşk kadılığına atandı.

Bu senede Mekke emiri Davud b. İsa b. Füleyte b. Haşim b. Muham­med b. Ebi Haşim el-Hasenî Ka´be´ye saldırdı. Oradaki mallan gasb etti. Oyleki Hacer-i Esved´in gümüş çerçevesini de zorla çıkarıp aldı. Bu Karmatî, o çerçeveye gürzle vurduğu zaman Hacer-i Esved çatlamıştı.

Sultan Selahaddin onun bu yaptıklarını hacılardan duyunca onu göre­vinden azletti. Yerine kardeşi Bükeyr´i atadı. Davud´un Ebu Kubeys dağı üzerinde yaptırmış olduğu kaleyi yıktırdı. Davud da hicretin 587. senesinde vefat edinceye dek Nahle´de ikamet etti. [1]Hicretin Beşyüzseksenyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler


Melik Muzaffer


Melik Muzaffer Takiyyüddin Ömer b. Şahinşah b. Eyyup. Amcası Sultan Selahaddin´in gözdesi olup onun nazarında çok kıymetli bir şah­siyetti. Amcası onu Mısır´da ve diğer beldelerde naib olarak görevlendir­di. Sonra Hama´yı ve Hama çevresinde bulunan Cezire ülkesindeki bir çok şehirleri ona iktâ olarak verdi. Akkâ muhasarasında amcası Sultan Selahaddin´in yanındaydı. Sonra Cezire ve Fırat´a, kendi beldelerine kontrole gitmek için amcasından izin istedi. Oralara gidince işleriyle meşgul oldu. Çevredeki başka beldeleri de hükümdarlarının elinden al­maya göz koydu. Onlarla savaşmaya başladı ve bu halde iken vefat etti. Başkalarının mülküne göz koyup amcasının yardımına gelmediğinden ötürü amcası Sultan Selahaddin ona çok kızmıştı. Cenazesi alınıp Hama şehrine getirildi ve oraya defnedildi. Hama´da muazzam büyüklükte bir medresesi vardı. Aynı şekilde Dımaşk´ta da meşhur bir medresesi mev-cud olup oraya tahsis edilmiş çok vakıflar vardır. Ölümünden sonra ye­rine oğlu Mansur Nasirüddin Muhammed geçti. Sultan Selahaddin de çok uğraşmalardan, vaad ve tehditlerden sonra onun bu görevde kalma­sını onayladı. Sultan Selahaddin´in kardeşi Âdil eğer aracılık etmeseydi o bu görevde kalmayacaktı. Ama Allah ona selamet ihsan etti. Melik Muzaffer bu senenin ramazan ayının ondokuzunda cuma günü vefat et­ti. Cesaretli ve atak bir kimseydi. [2]Emir Hüsameddîn Muhammed B. Ömer B. Laşin


Annesi Sittüşşam binti Eyyub´tur. Dımaşk´taki iki Şamiye´nin vâkıfıdır. O da bu senenin ramazan ayının ondokuzunda cuma gecesi ve­fat etti. Sultan Selahaddin, kardeşinin oğlu ile kız kardeşinin aynı gece­de vefatları sebebiyle büyük bir musibete maruz kalmış oldu. Çünkü bunlar onun en büyük yardımcılarından idiler. Emir Hüsameddin, Hü-samiye türbesine defnedildi. Avniye mahallesindeki bu türbeyi annesi inşâ ettirmişti. Burası aynı zamanda Şamiyetü´1-Berraniye külliyesi içinde bulunmaktadır. [3]Emir Alemüddin Süleyman B. Haydar El-Halebî


Sultan Selahaddin´in en b...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 17 Kasım 2010, 12:02:56 Gönderen: Esila »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar
« Posted on: 29 Kasım 2020, 01:38:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar rüya tabiri, Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar mekke canlı, Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar kabe canlı yayın, Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar Üç boyutlu kuran oku Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar kuran ı kerim, Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar peygamber kıssaları, Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylar ilitam ders soruları, Akkâ´nın Alınmasından Sonra Meydana Gelen Olaylarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &