ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Edebul Mufred > Kitap ehline nasıl mektup yazılır?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kitap ehline nasıl mektup yazılır?  (Okunma Sayısı 2363 defa)
17 Aralık 2010, 17:21:50
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 17 Aralık 2010, 17:21:50 »(517) Kitap Ehline Nasıl Mektup Yazılır?


1109— Abdullah ibni Abbas haber verdiğine göre, Ebû Süfyan ibni Harb'i, Rûm Melik'i Hirakl (Herakliyus) adam göndererek çağırtmış, .(daha önce Hazreti Peygamber'den aldığı mektup dçîayısiyle bundan bilgi edinmek istiyordu). Sonra Pey­gamber (SaUaîlahü Aleyhi ve Seltem) 'in Dihyetü'I-Kelbî (Radiyalîahu anh) ile Busrâ Emîrine gönderdiği mektubu istedi. Busrâ Emîri de, o mektubu Hirakl'e (Herakliyus'a) verdi. Hirakl da mektubu okudu. İçinde şu ya­zılı idi:

«— Bismillâhirrahmanirrahİm = Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.                               

—  Allah'ın kulu ve onun Peygamberi Muhammed'den, Rûm Melik'i Hirakl'e!

—  Selâm, hidayete uyanlara olsun... Bundan sonra: Ben, seni İslâm davetine çağırıyorum. Müslüman ol, selâmet bulursun. Allah sana mükâ­fatını iki kat verir. Eğer yüz çevirirsen; muhakkak iki, bütün halikın güna­hı işenin üzerinedir. Ve Ey Ehl-i Kitap! Bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Şöyle ki: Allahtan  başkasına tapmiyalım, ona hiç bir şeyi ortak koşmıyalım, Allalh'ı 'bırakıpda birbirimizi Rabler edinmiyelim. Eğer ehli kitap bu kelimeden yüz çevirirlerse, deyin ki: Şahid olun! Biz gerçek Müslümanlarız.» (Âl-i İmran Sûresi, Âyet: 64).[948]

 

Mevzu İtibariyle bu Hadîs-i Şerif", Yahudî-ve Hıristiyan gibi kitap ehli olanlara, doîayısiyle müslüman olmayanlara mektup yazma ve yazışma edebiyle ilgilidir. Bu husus, Hadîs-i Şerîf in taşıdığı geniş mânâ ve büyük hikmetler dışında inceleyeceğiz ve ondan sonra, burada bir kısmı zikre­dilen Hadîs-i Şerifin tamamını meal olarak verip, hikmetleri üzerinde dura­cağız. Mektup hicretin 6. yılı sonlarında Hudeybiye barışından sonra'ehl-i kitabı İslâm'a davet maksadıyla Rûm Kayseri Hirakliyus'a Hz. Peygamber (Sav) tarafından Arapça olarak yazılmış ve Medine ile Şam arasında Busrâ — Havran Emîri aracı olarak, ashabın en güzel ve en yakışıklısı Dihyetü'l-Kelbî ile gönderilmişti.

Mektuptaki şekil ve edeb şu :

1— Bir maksat ve gaye için yabancılara mektup yazılır ve elçi gön­derilir.   

2— Her şerefli işte olduğu gibi, mektuplara besmele ile başlanır.

3— Kimden kime mektup yazıldığı mektupta belirtilir.

4— Mektup yazılan şahsın içinde bulunduğu toplumdaki mevkiine göre edeb dahilinde ona hitap edilir, tahkir edilmez.

5— Maksad ve gaye, kısa ve özlü olarak anlatılır, uzun söz yapılmaz. 6—Selâm (verilirken,  hidayete  uyanlar kasdedilir ve nasibi  olanlar bundan hissesini alır.


Şimdi Hadîs-i Şerifin tam metninin tercemesini kaydetmeden, önce de­lâlet ettiği geniş mânâ ve hikmetler üzerinde duralım :

Cenab-ı Hak ilk insanı yarattığı tarihten İtibaren sayısı bilinemeyen pek çok peygamberler göndermiştir. Bunların hepsi, Allah'a ortak koşmaksızın yalnız ona ibadet etmeyi, iman şartlarını kabullenmeyi zamana göre dün; yadakİ Hak ve vazifeleri kendi kavim ve cemiyetlerine teblîğ etmişlerdir. Ahİr zaman Peygamberi olarak gönderilen en son

Peygamber Hz. Muhammed (Sav)  Risaleti, diğer Peygamberlerden ayrı olarak iki büyük mânâ taşımaktadır :

1— Yalnız bir kavme, ve cemiyete değil, bütün İnsanlığa hak Peygam­ber olarak gönderilmiştir,

2— Her asırda   uygulanabilecek  hukuk ve ahlâk  kaideleri  getirerek, beşeriyete dünya ve âhiret hayatlarının saadetini .göstermiş ve bunu kendisine İman edenlerse uygulamıştır. Risalet .görevi ile Allah'ın görevlendirdiği Peygambere düşen vazife, .elçilik yaparak ilâhî emri tebliğ etmektir


İşte Hudeybİye barışı ile içteki güveni ve İslâm beraberliğini femin ettikten sonra komşu devlet büyüklerine ve bazı kabile, reislerine birçok mek­tuplar yazarak Hz. Peygamber risale! görevini .geniş mânâda yerine getir­miş ve bütün âleme, bütün insanlığa bir'Peygamber olarak gönderildiğini İlân etmiştir. Gerek âyet-i kerîmeler, gerekse bu çeşit mektuplar Hz. Peygamberin cihana gönderilmiş bir Peygamber olduğunu ispatlamaktadır. Bazı gayretkeş misyonerlerin ve İslâm'ın ruhundan habersiz aydınların da­yanaksız ve gerçek dışı iddiaları gibi, yalnız Araplarla gönderilmiş bir Pey­gamber değildir. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor :

«_ (Ey Resulüm), biz seni, Cennet'le müjdeleyici ve Cehennem'le korkutucu bir Peygamber olarak bütün insanlara gönderdik.» (Sebe Sû­resi, Âyet: 28 ) Ve yine :

«— (Ey Resulüm) De ki: Ey insanlar! Muhakkak surette ben sizin hepinize Allah'ım Peygamberiyim.» buyuruyor. (A'raf Sûresi, Âyet: 158 )


İşte bu âyet-i kerîmelerin verdiği sorumlulukla Hz. Peygamber çeşitli ırk ve dinlere bağlı milletlerin ulularına mektuplar yazmış ve onları hak dine davet ederek tebliğ vazifesini yerine getirmiştir. Bugün bu mektupların bir kısmının asılları müzelerde ve kaynak eserlerde görülmektedir. Bunların en meşhurları, burada zikri geçen Doğu Roma İmparatoru H i r a k I i y u s 'a yazılan mektupla Habeşistan hükümdarı Necaşîye—ki, bu zat İslâm'ı kabul etti —, Iran Kisra'sına, Mısır Hükümdarı Mukavkıs'a ve Yemame Melik'İne yazılan mektuplardır. İslâm dini, İnsanlarla savaşmak için gelme­miştir; fakat Allah'ın emir ve tebliğlerini kabul etmeyip, ona karşı çıkan­larla savaşı emretmiştir, Allah'ın yüce dinini üstün ve hakim kilmak, ina­nanlar üzerine yüklenmiş bir farzdır ve borçtur. Bu gayenin gerçekleşmesi için, önce teblîğ ve davet yapılır, karşı çıkanlarla savaşılır. Savaş, esaretten ve mahkûmiyetten kurtulmak ve böylece bîr varlık olmak için meşru kılın­mıştır. Buna katlanmayanlar veya katlanmak istemeyenler, daima esaret ve zillete mahkûm olurlar. Bütün bu uygulama örneklerini peygambet (Sav) bize vermiştir.

Mânâ itibariyle mektuptaki çeşitli hikmetleri daha iyi anlayabilmek için hadîs-i şerîfİn Sahîh'dekİ tarh "metnine ait tercemesini alalım :

«İbnİ Abbas'dan rivayet edildiğine göre, şöyle demştir : Ebû Süfyar ibhi H'arb' bana haber verdi ki, Resûllüllah (Sav) , Kureyş kâfirleri ile: Ebû Süfyan arasinda imzaladığı' Hudeybiye Barışı müddeti içinde ticaret İçin-Şam'a-giden Kureyş kafilesi için­de kendisi de bulunuyordu, {Ebû Süfyan henüz Istâm'ı kabul etmemişti), işte bu esnada Rûm Kayseri Heraklİyus tarafından Ebû Süfyan (Kudüs'e) çağrıl­mış. Bunun üzerine Ebû' Süfyan i-le arkadaşları- Herakliyus'un yanma git­mişler. O zaman Heraklİyus ve erkânı îlyiya (Kudüs) şehrİndeydi. Herakliyus'un etrafında Rûm::- büyükleri, varken,.bu davetlileri (Ebû Süfyan ve ar­kadaşlarını) çağırmış. Sonra huzuruna getirterek tercümanm-gelmesini em­retmiş. Tercüman bunlara sormuş :

«Peygamberim diyen bu zata soyca en yakınınız kimdir?»

Ebû Süfyan der ki :

«Soyca bunların ona en yakını benîm,» dedim.

Bunun üzerine

«Onu bana yakın getiriniz; arkadaşlarını da yakına getiriniz. Arka­daşları arkasında dursunlar.» O.ndan sonra tercümana dönüp dedi ki :

«Bunlara söyle, ben bir zat (Peygamber) hakkında bu adamdan {Ebû Süfyan'dan bazı şeyler) soracağım. Bu adam bana yalan söylerse, arka­daşları doğrulasınlar.» Ebû Süfyan anlatır :

«Vallahi, arkadaşlarım ötede beride yalanımı söylerler diye utanmasaydım, Peygamber hakkında yalan uydururdum.». Ondan sonra bana ilk sorduğu şu oldu :

—  İçinizde nesebi nasıldır?

—  İçimizde onun nesebi çok büyüktür, dedim.

—  Daha evvel sizden bu peygamberlik sözünü eden olmuş mudur? dedi.

—  Yok, dedim.

—  Baba ve dedeleri içinde hiç bir Melik gelmiş midir? dedi. —Hayır, dedim.                                                       

—  Ona uyanlar halkın ileri gelenleri midir, yoksa zayıfları mı? dedi.

—  Zayıflarıdır, dedim.

—  Ona bağlı olanlar çoğalıyor mu, azalıyor mu? dedi.

—  Çoğalıyorlar, dedim.

—  İçlerinde  onun   dinine  girdikten   sonra   beğenmemezlîkten  dolayı dînden çıkan var mıdır? dedi.

—  Yoktur, dedim.

—  Şu dediğinden (Peygamberlik davasından) evvel hiç onu yalan İle suçlandırdığınız oldu mu? dedi.

—  Hayır, dedim.

—  Hiç verdiği sözü bozar mt? dedi.

—  Hayır, gadretmez. Fakat şimdi onunla bir müddete kadar barış ha­lindeyiz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz, dedim. Böylece bu sözlerimden başka, sözüme bir kelime katacak imkân bulamadım. Herakl :

—  Onunla hiç savaştınız mı? dedi.

—  Evet, ettik, dedim.                                                                   

—  Onunla savaşmanız nasıl oldu? dedi.                           

— Harp aramızda nöbetleşedir. Bazan o bize musibet verir, bazan biz ona musibet veririz, dedim.                               

—  Peki, size ne emrediyor? dedi.

—  Bize, yalnız Allah'a İbadet ediniz, hiç bir şeyi ona ortak koşmayınız, babalarınızın ibadet ettiği şeyleri (putları) terkediniz, diyor. Bize namazı, zekâtı, doğruluğu, İffeti ve sılâ-i rahmi emrediyor, dedim.

Bunun üzerine tercümana dedi kİ:

«Ona söyle : Ben, sana onun nesebinden sordum da sen onun nese­binin içinizde şerefli olduğunu söyledin. Peygamberler de böyle kavimle­rinin nesebi içinden gönderilirler.

İçinizden bu peygamberlik iddiasını ondan önce söylemiş kimse var mıydı? diye sordum. Hayır, dedin. Bunun üzerine düşündüm ki, eğer bun­dan önce bu sözü söyleyen biri olaydı, kendisinden önce söylenmiş bir söze uydu derdim. (Şimdi bunu söyleyemiyorum.)

Ecdadı içerisinde bir melik var mıydı? diye sordum. Hayır, dedin. Ec­dadı içerisinde bir melik olaydı, bu adam babasının mülkünü geri almaya çalışan bir kims...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kitap ehline nasıl mektup yazılır?
« Posted on: 08 Nisan 2020, 05:31:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kitap ehline nasıl mektup yazılır? rüya tabiri,Kitap ehline nasıl mektup yazılır? mekke canlı, Kitap ehline nasıl mektup yazılır? kabe canlı yayın, Kitap ehline nasıl mektup yazılır? Üç boyutlu kuran oku Kitap ehline nasıl mektup yazılır? kuran ı kerim, Kitap ehline nasıl mektup yazılır? peygamber kıssaları,Kitap ehline nasıl mektup yazılır? ilitam ders soruları, Kitap ehline nasıl mektup yazılır?önlisans arapça,
Logged
28 Mayıs 2019, 19:07:23
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #1 : 28 Mayıs 2019, 19:07:23 »

Esselamu aleyküm. Rabbım razı olsun bilgilerden kardeşim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Mayıs 2019, 02:00:57
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.358


« Yanıtla #2 : 29 Mayıs 2019, 02:00:57 »

Allah razı olsun selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
30 Mayıs 2019, 12:39:31
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.695Site
« Yanıtla #3 : 30 Mayıs 2019, 12:39:31 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
31 Mayıs 2019, 11:54:04
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.481« Yanıtla #4 : 31 Mayıs 2019, 11:54:04 »

Aleyküm selâm. Bilgiler için Allah razı olsun. Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &