ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar  (Okunma Sayısı 8207 defa)
28 Şubat 2010, 17:00:49
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 28 Şubat 2010, 17:00:49 »KONULAR

Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar

Gayr-I Müslimlerin Nikâhları

Dinden Dönen Karı Veya Kocanın Nikâhının Hükmü.

Geceleme, Nafaka Ve Benzeri Hususlarda Zevceler Arasında Kasm..

Tanımı

Kasm1n Hükmü, Delili Ve Şartları

Kalbî Sevgi Ve Bunun Bir Sonucu Olan Şehvet Konusunda Zevceler Arasında Eşitliği Sağlamanın.

Zorunlu Olmadığı

Kasmmn Keyfiyeti Ve Sonuçları

Yeni Zevcenin Kasmdaki Hakkı Ve Bir Zevcenin Kasmdaki Hakkından Feragat Etmesi

Yolculuğa Çıkacak Kimsenin, Karılarından Kendisiyle Birlikte Seyahate Çıkacak Olan! Seçme Hakkı

Koca, Karılarını Aynı Evde Veya Ayni Yatakta Bir Arada Bulundurabilir Mi?.

Rada Tanimi

Radâ´ın Şartları

Süt Emme Dolayısıyla Mahrem Olanlar Ve Olmayanlar

Rada Ne İle Sabit Olur?Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar


Karı ve kocada bulunan ayıplar iki kısma ayrılır:

1- Hiçbir ön şarta gerek kalmaksızın eşlerden herbiri için nikâhı feshetme talebinde bulunma hakkını doğuran ayıplar.

2- Eşlerden birinin şart koşması halinde, fesih talebinde bulun­ma hakkını doğuran ayıplar.

Birinci şıktaki ayıplar üç kısma ayrılırlar:

a) Eşler arasında müşterek olan ayıplar. Bunlar kadında da bu­lunabilir, kocada da..^ Bunlara Örnek olarak delilik, alacalık ve cüz-zamlılığı gösterebiliriz.

b) Kocaya özgü ayıplar. Burukluk, İktidarsızlık ve penisin gev­şekliği gibi.

c) Kadına özgü ayıplar. Afi, karn ve retk gibi. Afi, erkekteki tes-tis şişkinliği gibi, vagina ağzını kapatan bir et parçasıdır. Retk ve karn ise, vagina ağzında bulunan et veya kemik parçasıdır ki, bunlar cin­sel temasa engel olurlar.

İkinci şıktaki ayıplara gelince; bunlar bir ön şart ile feshi gerek­tiren ayıplardır. Bunların sayısı çoktur. Örnek olarak körlük, felçlik, kellik, siyah yüzlülük ve pisboğazlığı gösterebiliriz. Eşlerden biri, karşı tarafın salim olmasını önceden şart koşmamışsa, bu ayıplar diğer tarafa fesih hakkını kazandırmaz. Bütün bunlar hakkında mezheble-rin tafsilâtlı açıklamaları aşağıya alınmıştır.

(63) Hanefîler dediler ki: Ne şartlı ve ne de şartsız olarak nikâhı feshet­me talebinde bulunma hakkını doğuracak hiçbir ayıp mevcud değildir. An­cak üç şey bundan müstesnadır: Bunlar da erkeğin iktidarsız, buruk veya kesik penisli olmasıdır. Bunlardan başka hiçbir ayıpla -bu ayıp, cüzzam ve alacalık gibi şiddetli de olsa; nikâhtan önce de vukûbulsa, sonra da vukû-bulsa; kocanın bu ayıplardan salim bulunması şart koşulsa da koşulmasa da-nikâh akdi feshedilemez. Hanefîlerin bu görüşü nedeniyle zevceye ağır bir zarar dokunduğu ileri sürülebilir. Zîra bu durumdaki kadın, kocasından ay­rılma imkânını bulamayacaktır. Kendini böyle bir tehlike karşısında bulun­ca ne yapacaktır? Evet, koca bu durumda hiçbir zarar görmüyor. Çünkü o, beğenmediği takdirde kadından ayrılabilecektir. Ama kadının durumu ne olacaktır? Fesih talebinde bulunma hakkı da olmadığına göre, kadın ne ya­pacaktır? Buna cevaben deriz ki: Hanefî mezhebi karı-koca ilişkilerinin, ak­rabalık ilişkilerinde olduğundan seri kalmayacak şekilde kutsallık ve saygınlık atmosferinde yoğurulmasını esas alır. îki insan, evlilik bağıyla biribirlerine bağlanınca, her birinin, diğerinin başına gelecek belâlara katlanması gerekir. Hayat arkadaşı bir musibete uğrayınca, ondan ayrılması doğru olmaz. Tersine, gücü oranında ona yardımcı olması icâb eder. İnsanın kardeşi veya bir başka yakını, bir hastalığa yakalanınca, onunla kendi arasındaki akra­balık bağını koparamadığma göre, hayat arkadaşının başına böyle bir felâ­ket geldiğinde de., evlilik bağını koparamaz. Hastalık veya ayıbın nikâh akdinden önce mevcud olmasıyla nikâhtan sonra vukûbulması arasında bu açıdan hiçbir fark yoktur. Çünkü eşlerin her ikisi de nikâhtan önce bir diğe­rinin durumunu araştırmakla yükümlüdürler. Eşlerin evlenmeden önce biri-* birlerini görmelerinin sünnet olduğunu daha önce söylemiştik..

Bu hükümler, dinlerine uygun davranış içerisinde bulunan inananlara Özgüdür. Eşlerden biri, dinini ihmal ederse kınanır. Her rie halde vukûbu-lursa bulsun, evlilik ilişkisinin kutsallık ve saygınlığına bakmamız zorunlu ve kaçınılmazdır. Bununla1 birlikte, eşlerin önceleri sağlıklı bir yaşam sür­dükleri, çoluk çocuğa karıştıkları halde, daha sonra ikisinden biri hastala­nır, ya da kendisinde bir ayıp (ve noksanlık) meydana gelirse, sağlıklı olan eşin onu yüzüstü bırakıp gitmesi mâkul olur mu? Sanırım bu soruya herkes "olmaz" diye cevap verir. Doğal olarak, bu da, evlilik ilişkisinin kutsallı­ğından doğan bir cevaptır ki, bu da kesin olarak nikâh akdinden kaynakla-maktadır.

Burukluk, iktidarsızlık ve penis kesikliği, hayat arkadaşlığını sürdürmekle çelişmeseydi, hiçbir halde eşlerden birinin nikâhın feshi talebinde bulunma­sı caiz olmayacaktı. Çünkü buruk, iktidarsız ve penisi kesik olan kişi, bir bakıma kadın gibidir. Kadınlarsa biribirleriyle evlenemezler. Bu anlatılanla­rın, boşanma yoluyla da olsa, eşlerin biribirlerinden ayrılmamalarını gerekli kıldığı söylenirse, buna verilecek karşılık şudur: İslâm dininde boşanma, önemli ve zarurî olan bazı sosyal amaçlarla meşru kılınmıştır. Bu bazan vâ-cib de olur. Meselâ, eşler arasında evlilik bağlarını koparan, bunun yerine nefret ve tiksinti duygularını yerleştiren bir anlaşmazlık ortaya çıkar ve ara­bulucular da bu anlaşmazlığı gideremezlerse, meselenin tek çözüm yolu bo­şanma olur. Aksi takdirde evlilik, istenen hedefin tam tersi bir yola girer. Evlilik, birbirlerinin yüzüne bakamayacak derecede düşman olan iki kişinin değil, aralarında sevgi ve rahmet filizleri yeşeren iki dostun hayatlarını bir­leştirmek için meşru kılınmıştır. İlgili bölümde boşanmanın meşru kılınış hik­meti, detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Bundan da anlaşılıyor ki şârî, eşlerin birbirlerinden ayrılmalarını ayıp ve hastalık nedenlerine bağlamamıştır. Çünkü ayıp ve hastalık, ayrılma ve eşlerin biribirlerine karşı kabalaşmalarım değil, aksine biribirlerine karşı şef­katli ve merhametli olmalarını gerektirir. Şârî, erkeğe boşama yetkisini, zo­runluluk hallerinde kullanmak üzere vermiştir. Bu yetkisini kötüye kullanırsa, dünya ve ahirette Allah´ın azab ve ikâbına müstahak olur. İki durum ara­sındaki fark, açık ve net bir şekilde görülmektedir.

Mâlîkîler dediler ki: Nikâhın feshine neden olan ayıplar onüç tane olup üç kısma ayrılmaktadırlar:

Birinci kısım: Eşler arasında müşterek olan, yani bazan kocada, bazan kadında ve bazan da her ikisinde birlikte bulunabilen ayıplar ki. bunlar dört tanedir:

1- Delilik.

2- Cüzzam.

3- Alacalık.

4- Azyata. (Cinsel temas esnasında dışkı çıkması.)


Eşlerden birinde bu ayıplardan bir tanesi bulunursa, kendisi de aynı şe­kilde ayıplı olsa bile, diğeri, nikâh feshini taleb edebilir. Zîra kendi nefsin-deki bir ayıptan tiksinmese bile, aynı ayıbı başkasında gördüğünde tiksinebilir.

Delilik nedeniyle hem kadın ve hem de erkek nikâhı feshetme veya evli­liği sürdürme muhayyerliğine sahip olurlar. Önce de belirttiğimiz gibi bu, müşterek bir ayıptır. Bunun üç şekli vardır:

1- Delirmenin nikâhtan önce vukûbulması.

2- Nikâhtan sonra, ama gerdekten önce vukûbulması.

3- Gerdeğe girdikten sonra vukûbulması.


Bu ayıp nikâh akdinden önce eşlerden birinde vukûbulur ve diğerinin bundan haberi olmazsa, diğer eş, gerdekten önce de sonra da deli eşi redde­debilir. Yalnız, deli olan eşin vurma, eşyaları ve malı bozup ifsad etme gibi bir zarar meydana getirmiş olması şarttır. Ama sar´ahlar gibi, bazan düşüp bazan ayıhyorsa, diğer eş bu sebeple onu reddedemez. Delirme nikâh ak­dinden sonra vukûbulmuşsa ve deliren koca ise, kadın için muhayyerlik hakkı sabit olur. Nikâhı feshetme hakkına sahip olur. Deliren kadın İse, koca için muhayyerlik hakkı sabit olmaz. Delirmenin gerdekten önce veya sonra ol­ması arasında hüküm bakımından bir fark yoktur. Mûtemed olan görüş bu­dur. Bu hükmün kadınla erkeği ayirdetmesini şöyle açıklayabiliriz: Tabiatıyla kadın, erkeğe göre daha zayıf bir yaradılıştadır ve onu evde tutmak gerekir. Onu delirme nedeniyle karşılaşacağı zararlardan korumak böylelikle müm­kün olur. Deli de olsa, bu durumda ondan şehevî bakımdan yararlanmak koca için mümkündür. Ama koca delirince, kadının şehevî bakımdan on­dan yararlanması mümkün değildir. Şu da var ki, nikâhın düğümü kocanın elindedir. Deliren karısının zararını önlemesi mümkün olmadığı takdirde, bu düğümü çözerek onu boşaması mümkündür.

Bazıları, bu durumda kadınla kocası arasında bir fark bulunmaması ge­rektiğini söylemişlerdir. Nikâh akdinden sonra vukûbulan delilik, gerdeğe girilmiş olsun olmasın, eşlere nikâhı feshetme muhayyerliği hakkım kazandırır.

Diğer bazıları da derler ki: Delilik, gerdeğe girmeden vukûbulmuşsa ve deliren kocaysa, kadın evliliği reddedebilir. Ama deliren kadınsa, koca evliligi reddedemez. Gerdekten sonra vukûbulursa, tıpkı koca gibi o da redde­demez. Kadında olsun erkekte olsun, nikâh akdinden sonra vukûbulan delirme nedeniyle evliliğin reddedilemeyeceğini söyleyenler de olmuştur. Böylece gö­rüşlerin sayısı dörde çıkmış oldu ki, bunların mûtemed olanı, birincisidir.

Cüzzama gelince; bu az da olsa çok da olsa, erkekte nikâh akdinden önce veya sonra da mevcut olsa, gerçekten bulunması şartıyla, zevceye mu­h...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar
« Posted on: 28 Şubat 2020, 21:50:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar rüya tabiri,Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar mekke canlı, Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar kabe canlı yayın, Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar Üç boyutlu kuran oku Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar kuran ı kerim, Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar peygamber kıssaları,Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar ilitam ders soruları, Nikâhın Feshine Neden Olan Ayıplar önlisans arapça,
Logged
05 Ekim 2018, 12:55:37
Zehra Hüner
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 305


« Yanıtla #1 : 05 Ekim 2018, 12:55:37 »

Rabbim evliliklere bereket huzur versin ins ..Fıkhi meselelerde zihnimizi açsın dikkat etmeyi uygulamayi nasip etsin ins..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Ekim 2018, 14:47:10
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.950


« Yanıtla #2 : 05 Ekim 2018, 14:47:10 »

Esselamu aleykum. Helal dairede evlilik yapan yada evliliğini islama göre hakkiyla bozan kullardan olalim inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Aralık 2018, 14:41:32
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.569Site
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2018, 14:41:32 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri İslam a uygun yaşayan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
11 Aralık 2018, 20:48:04
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.950


« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2018, 20:48:04 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &