ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler  (Okunma Sayısı 2734 defa)
01 Şubat 2010, 17:31:47
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 17:31:47 »
Şerîat koyucu ihramlı kişiyi, bazı işleri yapmaktan men etmiştir. Ki bunların bazısını yapmak haram, bazısını yapmaksa mekruhtur. Bun­ları izah sadedinde deriz ki:

1. İhramlının nikâh akdi yapması haramdır. Yapması hâlinde bu akid, Hanefîler dışındaki diğer üç mezhebe göre batıl olur.

Hanefiler dediler ki: İhramlının nikâh akdi yapması caizdir. Çünkü ihramlıhk, kadının nikâh akdine konu olmasına engel teşkil et­mez. Yalnız kendisiyle cinsel ilişki kurulmasına engel teşkil eder. Tıpkı hayız ve nifâs hâli ile kefareti verilmeden önceki zıhar hâli gibi. Bütün bunlar, kadınla cinsel ilişki kurulmasına engel teşkil ederler. Ama onun nikâh akdine konu olmasına engel teşkil etmezler

2. Yine bunun gibi, cinsel ilişki kurması ve bu ilişkinin öncülleri olan öpme ve sarılma gibi işleri yapması da haramdır.

3. Herhangi bir haram fiil işlemekle Allah’a tâatin dışına çıkma­sı yasaktır. Bu her ne kadar hacdan başka yerlerde de yasaksa bile, hacdaki yasaklığı daha kesin ve kuvvetlidir.

4. Arkadaşları, hizmetçileri ve benzerleriyle bozuşması da ha­ramdır. Buna ilişkin, şöyle buyurulmuştur:

“Her kim onlarda (hac aylarında) ihrama girerek haccı kendine farz ederse, bilsin ki hacda kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve kavga etmek yoktur.” [245]

5. İhramlı kişinin keserek veya öldürerek, eğer görülüyorsa ona işaret ederek (köpeği salarak), eğer görülmüyorsa delâlet ederek veya yumurtasını bozarak bunlara benzer şekilde, eti yenen vahşi kara avla­rına taarruz etmesi haramdır. Eti yenmeyen kara avlarına taarruz et­mesi Şâfiîlerle Hanbelîlere göre caizdir. Hanefîlerle Mâlikîler demişler­dir ki: Eti yensin yenmesin vahşi (yabani) kara avlarına taarruz etmesi mutlak surette haramdır. Deniz avlarına taarruz etmesi ise helâldir. Zîrâ Yüce Allah buyurmuştur ki:

“Deniz avı yapmak ve onu yemek hem kendinize, hem de yolcu olanlarınıza bir geçimlik olmak üzere size helâl kılındı. Kara avı ise, ihramda bulunduğunuz süre içerisinde size haram kılındı.” [246]

Kara avı, her ne kadar suda yaşasa bile doğup üremesi karada meydana gelen hayvandır. Deniz avı ise bunun tersinedir. Şâfiîler dı­şındaki üç mezheb imamı bu görüştedirler’.

Şafiiler dediler ki: Kara avı, sadece karada veya hem karada, hem denizde yaşayan hayvandır. Deniz kaplumbağası gibi! Deniz avı ise, yalnızca denizde yaşayan hayvandır.

6. İhramlı kişinin, sözgelimi elbise veya bedenine misk sürerek esans kullanması, tırnağını kesmesi; erkeğin gömlek, pantolan, sarık, cübbe ve palto gibi bedeninin tümünü veya bir kısmını saran elbiseler­le dikişli giysileri giymesi haramdır. Mest giymesi de haramdır. Ancak nalın bulunmazsa ve mestleri de mafsal yumru kemiğinden aşağıda kalacak şekilde keserek giymesi caiz olur.

7. Erkeğin başının veya yüzünün tamamını, ya da bir kısmını herhangi bir örtüyle kapatması, Hanefî ve Mâlikîlere göre haramdır. Şafiî ve Hanbelîlerse, erkeğin yüzünü örtmesinin haram olmadığını söy­lemişlerdir. İhramdaki kadınınsa, yabancılara karşı örtünme kasdıyla yapması hâlinde ellerini ve yüzünü örtmesi caizdir. Ancak yüzünün ön kısmına sarkıttığı örtü, Hanefîlerle Şâfiîlere göre yüzüne temas etme­melidir. Mâlikîlerle Hanbelîlerin buna ilişkin görüşleri aşağıya alınmış­tır.

Hanbeliler dediler ki: Yakınından yabancıların geçmesi gibi bir durum nedeniyle ihramdaki kadının yüzünü örtmesi caiz olur. Bu örtü­nün, yüzüne temas etmesinin bir sakıncası olmaz. Bu hükümde de, sıkıntı ve zorlukları ortadan kaldırma toleransı vardır.

Malikiler dediler ki: Kadın, insanların bakışlarından korunmak kasdiyla yüzünü ve ellerini kapatabilir. Bunu kendisine bilfiil bakılması­nın tahakkuk etmesinden sonra veya kendisinin parlak bir güzelliğe sâhib olması durumunda yapabilir. Böyle bir kadına erkeklerin bakacağı zanne­dilir. Bakmaları ise haramdır. Ayrıca kadının bu durumda ellerine ve yü­züne örteceği örtü, dikişli veya bağlı olmamalıdır. Aksi takdirde örtün­mesi haram olur. Bu durumda yüzünü örterse, ileride de açıklanacağı gibi, fidye vermesi gerekir. Bu iki şart tahakkuk etmediği takdirde ellerini ve yüzünü, meselâ eldiven gibi, sancı bir şeyle örtmesi haram olur. Elleri dikişli veya bağlı bir şeyle kapatmak haramdır. Ama gömleğin içine sok­mak haram olmaz. Aynı şekilde kadının başını ve saçlarını örtmesinin, kendisine bağlı olduğu yüzünün bir kısmım örtmesi de haram olmaz.

8. İhramlının güzel kokulu ve boyalı bir elbiseyi giymesi haram­dır. Bununla ilgili geniş açıklama aşağıda yapılmıştır.

Hanefiler dediler ki: İhramlının aspur, alaçehre, zaferan (saf­ran) ve bunlar türünden olan esansh bitkilerle boyalı elbiseleri giymesi haram olur. Ancak bu giysiler, kendilerinde koku kalmayacak şekilde yı­kanırlarsa, ihramlıyken giyilebilirler.

Malikiler dediler ki: Kokulu bitkilerle, meselâ alaçehre veya saf­ranla boyalı giysileri giymek haramdır. Aspurla boyalı giysiye gelince, boyası kuvvetli ise, yani bir defadan fazla boyanmışsa yıkanmadıkça gi­yilmesi haram olur. Eğer boyası zayıf ise veya kuvvetli olup da yıkanmış ise, giyilmesi haram olmaz. Yalnız başkalarına emsal olunur diye giyilme­si mekruh olur. Kendisi güzel koku süründüğü için, bunu gören cahil halk da haram olan giysileri giymeye kalkacaklardır.

Şafiiler dediler ki: Safran ve alaçehre gibi kokusundan dolayı kul­lanılan bitkilerle boyanmış giysileri, kokusu tümden gitmedikçe giymek caiz olmaz. Aspur ve kına gibi kokusu için değil de rengi için boyanmış giysileri ihramlıyken giymek haram olmaz.

Hanbeliler dediler ki: İhramlmın alaçehre veya safran gibi bit­kilerle boyalı giysileri giymesi haramdır. Boyası kuvvetli de olsa zayıf da olsa, aspurla boyanmış giysiyi giymesi mubahtır.

9. İhramlı kişinin esans taşıması ve koklaması ittifakla mekruh­tur. Esans kokan yerde beklemesi ise, ister koklama kasdiyla olsun, ister olmasın Mâliki ve Hanefîlere göre mekruhtur. Hanbelîlerle Şâfiîlerin buna ilişkin görüşleri aşağıya alınmıştır.

Hanbelî ve Şafiiler dediler ki: İhramlı kişi, koklama kasdiyla koku taşırsa, meselâ koklama kasdiyla burnuna gül koyarsa, bu gül ister kendisiyle beraber kalsın, ister bulunduğu yerde kalsın, haramdır. Ama koklama kasdı olmaksızın bunu yapması haram olmaz.

10. İhramlı kişinin tıraş ederek veya kırparak başındaki saçları ve gözde bitmiş olsa bile baştan gayrı yerlerdeki saçlarını gidermesi haramdır. Ancak kalmasıyla kendisine eziyet veren tüyleri gidermesi istisna olarak caizdir. Bunları gidermesi caiz olmasına rağmen, kopar­dığı takdirde fidye vermesi gerekir. Ancak gözünde bitip kendisine ezi­yet veren tüyler, giderilmeleri hâlinde fidye vermeyi gerekli kılmazlar. Mâlikıler bu görüşe muhâliftirler.

Malikiler dediler ki: İster gözünde olsun ister başka yerinde olsun, ihramlının saç ve kıllarını gidermesi mutlak surette haramdır. Ama giderilmesini gerekli kılan bir mazeretin bulunması hâlinde giderilmesi ha­ram olmaz. Ancak gözde bulunsa bile fidye verilmesini gerekli kılar.

11. İhramlı kişinin kına yakması caiz olmaz. Çünkü kına da ko­kudur. Kadın olsun erkek olsun, ihramlının koku sürmesi, ellere, başa veya vücûdun başka bir yerine kına yakması Mâlikîlerle Hanefîlere gö­re yasaktır. Şâfiîlerle Hanbelîlerin buna ilişkin görüşleri aşağıya alınmıştır.

Şafiiler dediler ki: İhramlıyken kadının kına yakması mekruh olur. Ancak ihramlı kadın, kocasının vefatından ötürü beklemekte oldu­ğu iddet içerisindeyse, kına yakması haram olur. İddet içinde olmasa bile nakışlı olarak kına yakması da haramdır. Erkeğin, elleriyle ayakları dı­şında vücûdunun bütün taraflarına ihramlıyken kına yakması caizdir. Ge­rek yokken bu iki organa kına yakması haram olur. Aynı şekilde başına kalınca kına yakması da haramdır.

Hanbeliler dediler ki: Kadın olsun, erkek olsun, ihramlı kişinin vücûdunun herhangi bir tarafına kına yakması caizdir. Yalnız ihramlı er­kek, sadece başına kına yakamaz. Hanbelîlerin bu konudaki hükümleri toleranslıdır.

12. İhramlı kişinin az olsun çok olsun, esans ve esans karıştırıl­mış olan şeyleri yemesi, içmesi haramdır. Ancak bu esans, tadı ve kokusu kalmayacak şekilde yok edilirse yenilmesi veya içilmesi üç mez­hebin ittifakıyla caiz olur. Mâlikîlerin buna ilişkin tafsilâtı aşağıda verilmiştir.

Malikiler dediler ki: Esansın yok edilmesi, karıştırılmış olduğu yiyeceğin pişirilmesiyle giderilmesidir. Bu yöntemle aslı giderildikten son­ra; misk gibi kokusu, safran gibi rengi kalsa bile bunları yemek caiz olur. Ama esansiı şeyler, pişirilmeksizin bir yiyecekle karıştırılırsa ihramlının onu yemesi haram olur. Bazı kimseler demişlerdir ki: Güzel koku, yemek içinde pişirilirse, aslı olduğu gibi kalsa bile ihramlının onu yemesi haram olmaz.

Ama kokusu veya tadı giderilmezse esanslı şeyleri yemek veya içmek ittifakla haramdır. Esans karıştırılmış olan yiyeceğin pişiril­miş veya pişirilmemiş olması üç mezhebe göre farketmez. Hanefîler bu hükme muhalefet ederek aykırı görüş beyânında bulunmuşlardır.

Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler
« Posted on: 13 Temmuz 2020, 20:46:59 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler rüya tabiri,İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler mekke canlı, İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler kabe canlı yayın, İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler Üç boyutlu kuran oku İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler kuran ı kerim, İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler peygamber kıssaları,İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşler ilitam ders soruları, İhramlı Kimsenin Yapması Haram Olan İşlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &