ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler  (Okunma Sayısı 1135 defa)
02 Şubat 2010, 21:13:03
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 02 Şubat 2010, 21:13:03 »
İçkinin (rakı, şarap, vjski ve benzeri içkilerin) içilmesi şiddetle haramdır. Ahlâkî, bedenî ve içtimaî zararlara sebep olduklarından dolayı bunlar İs­lâmiyet nazarında suçların en ağırı, büyük günahların da en çirkinlerin-dendir. İçkinin haramlığı Allah´ın kitabı, peygamberin sünneti, müslümanların icmâ´ıyla sabittir. Buna ilişkin olarak Kur´ân-i Kerîm´de şöyle buyurulmaktadır:

"Ey imân edenler! içki, kumar, (tapmaya mahsûs) dikili taşlar, fal ok­ları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onun için bun(lar)dan kaçının ki, kurtu­luşa eresiniz. Şeytan, içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah´ı anmaktan ve namazdan alıkoymak İster. Artık siz (hepiniz) vazgeçtiniz değil mi?.[17]

Bu âyet-i kerîmede içkinin haram olduğuna ilişkin on tane delîl vardır ki, bu da yasaklamanın en şiddetli ve en beiîğ bir örneğidir:

1- İçki; kumar, fal okları ve tapmaya mahsus dikili taşlarla bir arada anılmıştır. Böyle olunca içki de haramhkta onlar gibi olmaktadır.

2- İçki, murdar olarak adlandırılmıştır. Murdar ise haram anlamına gel­mektedir.

3- İçki, şeytan amellerinden sayılmıştır.

4- Ondan kaçınılması emredilmiştir.

5- Murada ermek, ondan kaçınma şartına bağlanmıştır.

6- Şeytan, onunla, insanlar arasına düşmanlık düşürmeyi istemektedir.

7-Yine şeytan, onunla, insanlar arasına kin düşürmeyi istemektedir.

8- Şeytan, içki vasıtasıyla insanları, Allah´ı zikretmekten alıkoymak istemektedir.

9- Yine şeytan, insanları, içki vasıtasıyla namaz kılmaktan alıkoymak istemektedir.

10- Âyet-İ Kerîmenin sonundaki, "Artık siz (hepiniz) vazgeçtiniz de­ğil mi?" sorusuyla da beliğ bir yasaklama üslûbu kullanılmıştır ki, bu üs­lûpla, bir tehdjt ve korkutma ilân edilmektedir.

Sünnete gelince bu alandaki kitaplar, içkinin haram olduğunu bildi­ren ve ona yaklaşmaktan sakındıran hadîslerle doludur. Bunlardan sade­ce, Rasûlullah (s.a.v.) in şu sözünü nakletmekle yetineceğiz:

"Zina eden, mü´min olarak zina etmez ve içki İçen, mü´min olarak İçki İçmez..[18]

Müslümanlarla imamları; içkinin haram olduğu, büyük günahların en alçaltıcısı ve cürümlerin de en şiddetlisinden olduğu hususunda icmâ et­mişlerdir.

Hamr, aklı karıştıran ve sarhoş edip aklı kaybettiren şeydir. Şu hal­de ister ateşte kaynatılan üzümden veya hurmadan, ister bal, buğday ve­ya arpadan, ister sütten veya diğer yiyeceklerden veyahut da insanı sarhoşluk derecesine ulaştıran herhangi bir şey olsun, aklı kaybettiren her şey hamrdır. Peygamber (s.a.v.) çoğu sarhoş eden herşeyin, az miktarı­nın da -sarhoş etmese bile- haram olduğunu açıklamışlardır. Buna ilişkin hadîsin lafzı da şudur:

"Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.[19]

Üzümden elde edilen sarhoş edici içkiler birkaç çeşittir:

1- Hamr: Bu, üzüm şırasının kaynatılarak sertleştirilmesi ve sarhoş edici hâle getirilmesiyle elde edilir.

2- Bazik: Üçte ikisinden azı gidinceye kadar pişirilip sarhoş edici du­ruma getirilen üzümden elde edilir.

3- Munassaf: Yarısı gidinceye kadar pişirilen üzümün sertleşerek sar­hoş edici hâle gelmesiyle elde edilir.

4- Müselles: Üçte ikisi gidip, üçte biri kalıncaya kadar pişirilip sert-leştirilen üzümün sarhoş edici hâle gelmesiyle elde edilir. Bunun azı de­ğil de çoğu sarhoş eder.

Hurmadan elde edilen sarhoş edici şeyler de birkaç çeşittir:

1- Seker: Taze hurmayı suya koyup, tadı gidinceye ve sertleşip sar­hoş edici hâle gelinceye kadar bekletmekle elde edilir. Bu, ateşte kayna-tılmaksızın yapılır.

2- Fadîh: Kuru hurmayı suya koyup, tadı gidinceye ve sertleşip sar­hoş edici hâle gelinceye kadar bekletmekle elde edilir. Fadîh isminin mas­tarı olan "Fadh" kelimesi, kırmak anlamına gelmektedir. Fadîh yapanlar, kuru hurmayı kırarak suya koydukları İçin bu isim kullanılmıştır.

3- Nebîz: Hurmanın azıcık pişirilip sertleştirilmesi ve böylece sarhoş edici hâle gelmesiyle elde edilir. Bunun azı değil, çoğu sarhoş eder.

Buraya kadar sayılanların çoğu da, bir damla kadarcık olan azı da haram kılınmıştır. Kuru üzümün kaynatılarak sertleşmesi ve sarhoş edici hâle gelmesiyle elde edilen Nakî de haramdır. Kuru üzümle hurma karışı­mının da aynı şekilde kaynatılarak sertleştirilmesi ve dolayısıyle sarhoş edici hale getirilmesiyle elde edilen içki de haramdır. Bal, incir ve arpa­nın azıcık pişirijerek sertleşmeleri ve sarhoş edici hâle gelmeleriyle elde edilen nebîzleri de haramdır. Bunların azı da, çoğu gibi haramdır. Bu içkiler, mecburiyet ve çaresizlik karşısında kalmayan ve zorlanmayan akıllı ve mükellef insanlara haramdır. İçki içmenin haram olması gibi, Peygam­ber Efendimizin şu hadîsinden ötürü, içki satmak da haramdır:

"İçilmesi haram olan şeyin satılması da haram edilmiştir.[20]

Enes İbn Mâlik (r.a.) den rivayet edilen bir başka hâdis-i şerîfte de Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

(51) HANEFÎLER dediler ki: Bira ve benzeri içkileri içen bazı kimseler, bu içkilerin az miktarda alınmasının Hanefî Mezhebine göre helâl olduğunu zan­netmektedirler. Gerçek şu ki; bu içkilerin azı da, çoğu da sahîh ve müftabih görüşe göre diğer mezhebler gibi Hanefî Mezhebince de haramdır. Hatta bu içkiler, Hanefîlerin reylerinin icmâıyla haramdır. Bu konudaki ihtilâf, üç me­selede vuku bulmuştur:

1- Müselles: Üzümün üçte ikisi gidip, üçte biri kalıncaya kadar pişirilip sertleşmesi ve sarhoş edici hâle gelmesiyle elde edilir ki, buna "Tıla" adı da verilir.

2- Hurma Nebizi: Hurmanın azıcık pişirilerek sertleşmesiyle elde edilen ve azının değil, çoğunun sarhoş edici olduğu bir içkidir.

3- Arpa, buğday ve benzeri anılan şeylerden elde edilen ve azının değil, çoğunun sarhoş edici olduğu bir içkiden Ebu Hanîfe ve Ebu Yûsuf´a göre az miktarda alınırsa haram olmaz. Çoğunun alınması haramdır. İmam Mu-hammed ise bu içkilerin de, diğerleri gibi azı ve çoğu haramdır. Hanefîİer dışındaki üç mezheb imamı da bu görüştedirler. MuhammedMn görüşü sa­hîh olup, mezhebin müftabih görüşüdür. Bu taktirde Hanefî mezhebi, Mu-hammed´İn mezhebidir. Şu da var ki, sarhoş edici olmayan bu üç içkinin az miktarı zayıf bedeni kuvvetlendirmek için değil de bazı içkİcilerin yaptığı gi­bi eğlence ve teselli maksadıyla içilirse; bir damla da olsa çoğu gibi haram olur. Bu hükümde ittifak vardır. Bira ve bütün içki çeşitlerinin azı da, çoğu da din ulemâsı nazarında ve bütün müslümanlarca şeriata uygun şekilde ha­ram olarak değerlendirilmiştir.

"Rasûlullah (s.a.) hamr (içki) hakkında on kişiye lanet etmiştir: Onu sıkana, sıktırana, içene, taşıyana, kendisine taşınan kimseye, sakisine, satıcısına, parasını yiyene, satın alana ve kendisi için satın alman kimse­ye.[21]

Mûtemed görüşe göre, içkiyle tedavi olunmak da haramdır. Çünkü Peygamber Efendimiz, kendisine "içki ilâçtır" diyen birine şöyle demişti:

"O ilâç değil, olsa olsa bir hastalıktır." (Müslim, Eşribe, 12). Yine Peygamber (s.a.v.) buyurmuşlar ki:

"Azîz ve Celîl olan yüce Allah, şüphesiz derdi de devasını da (yeryü­züne) indirmiştir. Ve her bir hastalık için bir ilâç yaratmıştır. Haram şey­lerle tedavi olmayın.

İçilmesi helal olan içkilere gelince, mezheplerin bunlara ilişkin gö­rüşleri aşağıya alınmıştır.

Asma kabağı, zift ile kaplanmış kab veya oyulmuş ağaç içinde ya da kesilen ağaç kökünde oyulan oyuk içinde nebiz yapmak helaldir. Burala­ra hurma, üzüm, kuru üzüm v.b. konularak nebiz yapılır.

Peygamber (s.a.v.) önceleri bu gibi kaplarda nebiz yapılmasını ya­saklamış, sonra da bü yasağını neshetmişti.

(52) Şâfiîler dediler ki: Büyük tiryak gibi, içinde eriyip yok olan bir şeyle karışmamış olan sâde içkiyle tedavi olunmak haramdır. Az miktarda sâde ve fakat sarhoş edici olmayan içkinin, başka temiz bir ilâcın o işi görememe­si nedeniyle zorunlu olarak kullanılması gerekirse tedavinin tercihli oluşun­dan ötürü ilâç olarak kullanılması caiz olur. Tabiî bu da, adalet sahibi müslüman bir tabibin tavsiyesi hâlinde caiz olur. Boğazda takılan lokmayı yutabilmek için de bu nitelikteki İçkiyi kullanmak caiz olur. Bu gibi hâllerde bu nitelikteki içkiyi kullanmak bazan da vâcib olur. İçki dışında kalan diğer necis şeylerle tedavi olunmak da aynen içki gibi, kendisinde eriyip yok olan bir şeyle karışık ise ve yerini tutacak, başka bir temiz ilâç da yoksa o zaman tedavide kullanılması caiz olur. Aksi takdirde haramdır.

(53) Malikîler dediler ki: Üzüm suyunu, ilk sıkılması anında, sertleşip sarhoş edici hâle gelmeden önce içmek helâldir. Fukâı İçmek de helâldir. Fukâ: Buğday ve hurmadan elde edilen bir içkidir. Bazıları bunun, kuru üzüm ve benzerlerinin içine atılarak içinde çözüldüğü su olduğunu söylemişlerdir. Sobya içkisini içmek de helâldir. Bu; pirincin çok sıcak suda pişirilerek erimesi, ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler
« Posted on: 06 Haziran 2020, 17:11:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler rüya tabiri,İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler mekke canlı, İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler kabe canlı yayın, İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler Üç boyutlu kuran oku İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler kuran ı kerim, İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler peygamber kıssaları,İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeyler ilitam ders soruları, İçilmesi Haram Olan Ve Olmayan Şeylerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &