> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar  (Okunma Sayısı 1069 defa)
27 Şubat 2010, 21:55:06
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 27 Şubat 2010, 21:55:06 »İnanç bakımından müslümanlara muhalif olanlar üç kısma ayrı­lırlar:

Birinci kısım: Semavî kitapları veya kitaba benzer şeyleri olma­yanlar. Bunlar vesen´e tapan kimselerdirler. Vesen; ağaçtan taştan, gümüşten, cevherden veya benzer şeylerden yontularak yapılan hey­kellere denir. Sanem ise, kağıtlar ve benzer şeyler üzerine yapılan re­sim ve fotoğraflar gibi cüssesi olmayan şeylerdir. Sanemle vesen arasında fark olmadığını söyleyenler de vardır. Bu iki şey, Allah´tan başka kendilerine tapınılan tanrılardır. Bu tanrılar için insanlar, muh­telif şekillerdeki resim ve heykelleri sembol yapmışlardır. Güneş, ay, yıldızlar ve insanların hoş buldukları resimler de bu kapsama girer. İslâm´ın zarurât-ı dîniyyeden olan hükümlerini inkâr eden mürtedler de putperestlerden sayılırlar. Örneğin, Allah vahyi Hz.AH´ye götürme­sini emrettiği halde Cebrail´in yanlışlık yaparak vahyi Hz.Peygamber´e götürdüğüne inanan veya Hz.AIi´nin ilâh olduğuna itikad eden veya Kur´an´dakİ bazı âyetleri tekzîb ederek Hz.Âişe´ye iftira atan rafızîler de putperest sayılırlar. Yıldızlara tapan (Sabiî)lar da putperestlerden sayılırlar. Bunların kadınlarıyla evlenmek helâldir diyenler, bunların inanmakta oldukları bir kitaplarının bulunduğunu kasdetmişlerdir.

İkinci kısım: Kitaba benzer şeyleri bulunanlar. Bunlar ateşe ta­pan mecûsîlerdir. Kitaba benzer şeyleri bulunanlar derken şunu kas-detmekteyiz: Cenab-ı Allah, mecûsîlerin peygamberi olan Zerdüşt´e bir kitap (Zendavesta) indirmişti. Fakat onlar bu kitabı tahrif etmiş ve peygamberlerini de öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Cenab-ı Allah bu kitabı aralarından çekip almıştı. Dört mezhebin ittifakıyla bunla­rın kadınlarıyla evlenmek helâl değildir. Davud-u Zahirî bu hükme mu­halefet ederek, ortada kitap benzeri bir şey mevcud olduğu için, bunların kadınlarıyla evlenmenin caiz olduğunu söylemiştir.

Üçüncü kısım: Kendisine inanılan muhakkak bir kitabı bulunan­lar. Tevrat´a inanan yahudîlerle, Tevrat ve İncil´e inanan hıristiyanlar gibi. Bir müslümanın bunların kadınlarıyla evlenmesi helâldir. Ama müslüman bir kadının Ehl-i Kitab bir erkekle evlenmesi helâl olmadı­ğı gibi, Kitab Ehli olmayan gayr-ı müslimlerle de evlenmesi helâl ol­maz. Müslüman kadının nikâhının sahih olabilmesi için, kocasının müslüman bir erkek olması şarttır. Bu hükmün delili şudur:

"İman etmedikleri sürece müşrik erkeklere (mümin kadınları) ni­kahlamayın.[6]

Bu iki âyet, hiç bir halde erkeğin müşrik kadınla evlenmesinin helâl olmayacağına, nitekim kadının da aynı şekilde müşrik bir erke­ğe nikâhlanmasının helâl olmayacağına, ancak iman etmeleri duru­munda helâl olabileceğine delâlet etmektedir. Nakledeceğimiz şu âyet-i kerîmeyle Ehl-i Kitab olan kadınlar, müslüman erkeklere tah­sis olunmuşlardır:

"İman etmedikleri sürece müşrik kadınları nikahlamayın." (Bakara: Erkeklerle ilgili olarak da Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

"Sizden Önce kendilerine kitab verilenlerin (hiristiyan ve yahu-dilerin) hür ve iffetli kadınları (mehirlerini verdiğiniz takdirde) size helâldir.[7]

Bu âyet-i kerîme Ehl-i Kitap kadını; "Hz.isa Allah´tır" veya "üçün uçüncüsüdür" dese bile -ki bu apaçık bir şirktir- nikahlamanın helâl olduğunu kesin olarak ifâde etmektedir. Semavî din ve kitapları ol­duğu için Cenab-ı Allah, bu kadınları müslüman erkeklere mubah kıl­mıştır. Bunların mübahlıkları mutlak mıdır, yoksa mekruhlukla mı kayıtlıdır? Mezheblerin buna ilişkin tafsîlâtı aşağıda verilmiştir.

Kendisiyle evlenilecek olan kitabî kadının ebeveyninin de kita­bî olmaları şart değildir. Kendisi kitabî olduktan sonra, anası ve­ya babası putperest de olsa, nikâhlanması sahih olur.

(33) Hanefîler dediler ki: Dar-ı harbte olup Islâmî hükümlere boyun eğ­meyen Ehl-i Kitab kadınla evlenmek haramdır. Çünkü bu evlilik, fitne kapı­sını açmak demektir. Olabilir ki bu kadın, kocasını İslâm´a aykırı bir ahlâkla ahlâklanmaya zorlar. Çocuğunu, kocasının dininden başka bir dine girmeye mecbur bırakır. Namus ve onurunu koruma aracı olan otoritesi, daha önce var olduğu halde onu bu otoritesinden yoksun bir duruma getirir ve daha birçok mefsedetlere yol açar. Her ne kadar böyle bir nikâh akdi sahihse de, mefsedetlere yol açacağı için buna yönelmek tahrîmen mekruhtur. Kadın, zımmî olup İslâm kanunlarına boyun eğmesi mümkünse, nikâhlanması ten-zîhen mekruh olur.

Mâlikîler´in Kitab kadınla evlenme konusunda iki görüşleri vardır:

a- İster müslüman uyruklu bir zımmî olsun, ister dar-ı harbte yaşayan harbî birisi olsun, Ehl-i Kitabtan olan kadınla evlenmek mutlak olarak mek­ruhtur. Bu evlilik dar-ı harbte yapılırsa, kerahetin şiddeti daha da artar.

b- Âyet-i kerîmenin zahir anlamıyla amel ederek Ehl-i Kitabtan olan ka­dınlarla evlenmek, kesinlikle mekruh değildir. Çünkü âyet-i kerîme, bu ka­dınlarla evlenmeyi mutlak surette mubah kılmıştır.

Birinci görüşlerinde îslâm diyarında Ehl-i Kitab kadınlarıyla evlenmeyi mekruh sayan Mâlikîler, gerekçe olarak şu sakıncaları gözönüne getirmek­tedirler: Ehl-i Kitab kadının şarap içmesi, domuz eti yemesi, kiliseye gitmesi yasak değildir. Bu işleri yapacak olursa kocası kendisine engel olamaz. Ço­cuklarına da şarap içirebilir veya domuz eti yedirebilir. Onlar da İslâm´a ay­kırı bir tarzda yetiştirilmiş olurlar. Bu evlilik dar-ı harbte olursa, Hanefîler bölümünde de açıkladığımız gibi, bu mekruhluğun şiddeti daha da artar.

Denebilir ki bu sakıncalar, Ehl-i Kitab kadınla evlenmeyi haram kılar­lar. Mâlikî mezhebi de Sedd-i Zeraî (harama götüren yollar da haramdır) esâsı üzerine kurulmuştur. Ehl-i Kitab kadınla evlenmek, bu sonuçları (mefsedetleri) doğurur veya doğurmasından endişe edilirse, nikâh akdini yapma­ya yeltenmek haram olur. Buna cevaben deriz ki: Bu dedikleriniz, nass bulunmadığı takdirde düşünülebilecek şeylerdir. Ancak Cenab-ı Allah, ehl-i kitaptan olan kadınlarla evlenmeyi mubah kılmıştır. Bu mubah kılışta bir yarar ve maslahatın bulunması muhakkaktır. Ehl-i kitapla hısım olmak İs­lâm dininin yararınadır ve onu güçlendirir veya müslümanlarla kitabîler ara­sındaki problemleri çözer. Ortadaki kin ve hasedi kaldırır. Dahası İslâm´ın, aykırı inanç sahibi olan ve değişik kitaplara iman eden kimselere toleransla baktığını ve müsamahakâr davrandığını bütün dünyaya ilân eder. Erkeğin kitabî kadınla evlenmesine müsâade eden İslâm dini, kendi muhaliflerine karşı kin ve düşmanlık beslememektedir. Yalnız, evlenen erkeğin İslâm´dan çıkmaması da şarttır. Fakat dinimiz, müslüman kadının ehl-i kitabtan olan er­keklerle evlenmelerine müsâade etmemiştir. Zîra hakkında her ne denilirse denilsin, çoğunlukla kadın, kocasına karşı duramaz. Dinini değiştirmesi için tehdide mâruz kalabilir. Çocukları da çaresiz, babalarına uyarlar. Kadın, on­ları geri çevirmeye muktedir olamaz.

İslâmiyet her ne kadar müslümanlarla kitabîler arasındaki bağlan kuv­vetlendirme işini müsamahayla karşılıyorsa da; müslümanı kendi dininden çıkaracak veya çocuklarını gayr-ı müslim kılacak eylemleri asla kabul ve tasvib etmez, islâmiyet, müslüman erkeğin ehl-i kitabtan olan kadınla evlenmesine müsâade etmiş ve erkeğin bu karısını, dininden çıkıp İslâm´a girmeye zorla­masını yasaklamıştır. Diğer dinlerdeyse böyle bir garanti yoktur. Çoğunluk­la erkek güçlü olduğu için onun ve çocuklarının garantisi, kendisinin irâde gücü, zayıf iradeli olan kadının kitabî olan erkekle evlenmesini engellemiştir.

Şâfiîler dediler ki: İslâm diyanndaysa kitabî kadınla evlenmek mek­ruh olur. Bazı Mâlikîlerin de dedikleri gibi bu evlilik, dâr-ı harbte olursa, anılan mekruhluk daha şiddetli olur. Ancak Şâfiîler, bu evliliğin mekruh ol­ması için şu şartların bulunması gerektiğini söylemişlerdir.

1- Kitabî kadının müslüman olacağı ümit edilmemelidir.

2- Erkek, kendine uygun müslüman bir kadın bulamamahdır.

3- Kitabî kadınla evlenmediği takdirde zina yapmaktan korkmalıdır.


Kadının müslüman olacağını uman veya kendisine uygun müslüman bir kadın bulamayan, ancak kendisine uygun olup rahatça yaşayacağı kitabî bir kadın bulabilen ekeğin kitabî kadınla evlenmesi sünnet olur. Kitabî kadınla evlenmediği takdirde zina yapmaktan korkan müslüman erkeğin, kitabî bir kadınla evlenmesi yine sünnet olur. Bundan da anlıyoruz ki, bu mesele fay­da ve maslahatla bağlantılıdır. Evlenme, yararlı bir sonuç doğuracaksa kita­bî kadınla evlenmek güzel olur. Zararlı sonuç doğuracaksa mekruh olur.

Hanbelîler dediler ki: "Sizden önce kendilerine kitab verilenlerin muhsan (hür) ve iffetli kadınları (mehirlerini verdiğiniz takdirde) size helâldir"[8] âyet-i kerîmesi genel anlam taşıdığı için kitabî kadınlarla evlenmek kerâhetsiz olarak helâldir.

(34) Şafiî ve Hanefîler dediler ki: Kitabî kadını nikahlamanın helâl ol­ması için ebeveyninin de kitabî olmaları şarttır. Babası kitabî, anası putpe­rest olan kadını bu kadın buluğa ermiş olup babasının dinini seçmiş olsa bile- nikahlamak helâl olmaz. Şâfiîlerce mûtemed olan görüş budur.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar
« Posted on: 24 Ekim 2020, 00:19:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar rüya tabiri,Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar mekke canlı, Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar kabe canlı yayın, Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar Üç boyutlu kuran oku Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar kuran ı kerim, Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar peygamber kıssaları,Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlar ilitam ders soruları, Din Ayrılığı Nedeniyle Kendileriyle Evlenilemeyecekolan Kadınlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &