> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Bir cennet hazinesi la havle
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bir cennet hazinesi la havle  (Okunma Sayısı 763 defa)
10 Ekim 2010, 16:57:44
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Ekim 2010, 16:57:44 »Bir Cennet Hazinesi: La Havle...


İnsanın, her işinde Kudreti Sonsuza dayandığını, O'nun yardım ve dilemesi olmadan iyi-kötü hiç bir şeyin cereyan etmeyeceği inancını ifade etmek üzere, günlük hayatta sık sık kullandığı vecizeleşmiş bazı cümleler bulunmaktadır. Ancak ne kadar kapsamlı bir manaya sahip oldukları ve ne kadar sevaplı oldukları yeterince bilinmemektedir. Bunlardan birisi de La havle vela kuvvete illa billâh, şeklindeki cümledir. Biz yazımızda bu cümle üzerinde durmaya çalışacağız.

Bu mübarek cümlede geçen havl kelimesi; hareket ve çare anlamına gelmektedir. Metinde geçen kuvvet kelimesi ise Türkçemizde yaklaşık aynı anlamda kullanılmaktadır. Lügatlerde geçen kelime anlamları ve hadis şerhlerinde yapılan izahlar göz önüne alınınca bu cümle şu şekilde tercüme edilebilir: “Hayırlı işler yapabilmek, günahlardan kaçınabilmek ve insan gücünü aşan olaylar karşısında metin durabilmek dahil, hareket, tekâmül, güç ve kuvvet gerektiren her hâlimiz ve her işimiz için gerekli güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfü iledir.”

Onun için de insan hayatına kuşatıcı bir nazarla bakanlar bu cümleyi açıklama sadedinde şöyle demişlerdir:
— Yokluktan çıkıp vücuda gelmek için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.
— Hayatta kalmak için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.
— Zararı def', menfaati celb için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.
— Musibetten uzak kalıp arzu edilen şeyleri elde etmek için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.

— Günaha düşmemek, ibadete devam etmek için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.
— Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.
— Zulmete düşmemek, iman nuru ile tenevvür etmek için gerekli havl ve kuvvet Allah'tandır.1
Havl kelimesinin maddî-manevî zararlı şeylerden kaçınma ve korunma gücünü; kuvvet kelimesinin ise maddî-manevî, faydalı ve müsbet şeyleri yapma gücünü ifade ettiği de hadis şarihleri tarafından belirtilmiştir.

Bu cümlenin insan hayatındaki önemine dair şu izahlar da yapılmıştır:
— Bu cümlede dile getirilen inanç, kusurlu ve aciz olan insana, tabir yerinde ise haddini (sınırlarını) bildirir, gerçek kul­luğa, Allah’ın sonsuz kuvvet ve kudretini itirafa davet eder.
— Bu inanç sayesinde insan kendi nefsinde ve şuuru dere­ce­sinde, Hakiki Müessiri görür.
— Bu cümlenin ruhunu kav­rayan kimse, menfi hâdiselere karşı telaşa kapılmaz ve kalbindeki huzuru muhafaza eder. Hatta dehşet salan bir hâdise ile karşılaşsa bile; “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler” der, ibret nazarı ile seyreder.
— Bu cümle yeis ve ucub gibi ma­nevî hastalıkları tedavi eder. Şöyle ki: Olup biten hâdiselerin ve şeytan gibi aldatıcı varlıkların serbest ve sahipsiz olduğunu zanneden veya ülfetten dolayı hâdiselerin gerçek failini göremeyen insanın ümidi kırılır, bazen hayatını zehir eder. Diğer taraftan, yapılan bazı hayır-hasenata vesile veya aracı olduğunu gören insan, bunları kendi güç ve kuvvetiyle yaptığını zan­neder, hakikî failin kendisi olduğunu düşünür. Oysa mahiyeti itibarıyla unutkan, aceleci, bencil, korkak, muhtaç… olan insan daha çok kusurlu, hatalı ve noksan işler yapar. Öyle ise insanın kendini beğenip övünme hakkı yoktur. İşte bu cümle der ki: "Ey insan, isyan, belâ ve musibetlere maruz kaldığında ümitsiz olma, Allah’tan güç ve kuvvet iste. Diğer taraftan mehâsin ve kemâlata karşı malikiyet davasından da vazgeç.”

— İnsan hayatında tevekkülün büyük önemi bulunmaktadır. Tevekkül; tesir-i hakikî vermemekle beraber sebepler dairesinde esbâba arızasız riâyet edip kalbin Allah’a tam itimat ve güveni, hatta başka güç kaynakları mülâhazasından bütün bütün sıyrılması manasına gelir ki, iki adım ötesi, "gassâlin elindeki meyyit" sözüyle ifade edilen teslim mertebesidir. Diğer bir yaklaşımla tevekkül; Cenâb-ı Hak’a bel bağlayıp itimat etme ve O’ndan başkasına kalbin kapılarını kapama demektir ki; buna, bedenin ubudiyete, kalbin rubûbiyete kilitlenmesi de diyebiliriz. Dünyadaki sünnetullah gereği esbaba riayetten sonra tevekkülü dile getirmenin en güzel şekli ise, konumuz olan, “Havl ve kuvvet, olup biten her şey, ancak Allah’ın izni ve iradesi dâhilinde gerçekleşir” şeklindeki kudsî beyandır.
— Bilindiği gibi halk arasında öfkelenen kişi bu öfkesini yenmek, dolayısıyla o sinirle nahoş bir şeye sebebiyet vermemek için “La havle …” der. Bununla, öfkeyi yenmenin yolunun da Allah'a dayanmak olduğu anlatılır.

Bundan sonra konuyu Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'in mübarek sözleri ışığında, onları başlık yaparak ele almaya çalışacağız.

Cennet Hazinesi

Hazine; altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet, değerli şeylerin saklandığı yer anlamına gelir. Mecazi olarak büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse manasında kullanılır. Efendimiz (sellallahu aleyhi vesellem) bazı hadislerinde La Havle…'nin2 ebedî Cennet hayatında bir hazine olduğunu, diğer bir hadislerinde arş hazinelerinden biri, Hz. İbrahim (aleyhisselam)'den naklen de bir cennet fidanı olduğunu şöyle ifade buyurmuşlardır:

Ebû Musa el-Eş'arî anlatıyor: "Allah Resûlü Hayber'e gazaya giderken ashap bir vadide yüksek sesle tekbir getirmeye baladı. Bunun üzerine Allah Resûlü:
— Yavaş tekbir getiriniz! Çünkü siz ne sağıra dua ediyorsunuz, ne de gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki siz, iyi işiten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir, buyurdu. Bu sırada ben Allah Resûlü’nün binitinin arkasında idim. Ben de: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demeye başladım. Sesimi işitti ve:
— Ey Abdullah b. Kays! (Ebû Mûsa el-Eş'arî'nin lakabı) diye seslendi. Ben de:
— Buyur ey Allah'ın Resûlü, dedim. Efendimiz:
— Ey Abdullah, sana Cennet hazinelerinden bir hazine haber vereyim mi? buyurdu. Ben de:
— Bildir, ey Allah'ın Resûlü; anam-babam sana fedâ olsun! dedim. Efendimiz:
— O kelime, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”tır, buyurdu."

Hz. Ebû Eyyüb el-Ensârî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Miraç gecesi Allah Resûlü, Hz. İbrahim’in yanına uğradı. Hz. İbrahim (aleyhisselam), Hz. Cebrail’e yanındakinin kim olduğunu sordu. O da: “Muhammed’dir” dedi. Hz. İbrahim şöyle dedi: “Ya Muhammed! Ümmetine emret, cennete çok fazla fidan diksinler. Çünkü cennetin toprağı verimli ve yeri de geniştir.” Allah Resulü, cennet fidanının ne olduğunu sorduğunda da şu cevabı verdi Hz. İbrahim: “Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh”tır."

Hz. Hazım b. Harmele de bir gün Efendimiz’e uğradığında kendisine şunu söylediğini belirtmektedir: "Ya Hazım! La havle vela kuvvete illâ billah'ı çokça söyle; zira o cennet hazinelerinden biridir."5 Hz. Muaz ise Efendimiz’in kendisine, "Sana Cennet kapılarından birini haber vereyim mi?" diye sorduğunu ve arkasından da: "O La havle ve lâ kuvvete illâ billâh'tir" dediğini haber vermektedir.

Bâkiyât-ı Sâlihât

Bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Mal, mülk, çocuklar… bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Baki kalacak faydalı işler ise Rabbinin katında, hem mükâfat yönünden hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır." (Kehf sûresi, 46)

Abdullah b. Abbas (radıyallahu anh)'tan naklen müfessirler, ayette geçen 'el-Bakiyat'us-Salihat'ın bütün güzel ameller olduğunu söylemişlerdir. Buna göre geniş manasıyla salih amel, başta iman olmak üzere İslam’ın yapılmasını emrettiği ve hoş gördüğü güzel işlerle, ahlakî değerlere uygun davranışlardır. Allah’ı zikretmek, namaz, oruç, zekât, hac vb. ibadetler; iyiliğe yöneltmek, kötülükten sakındırmak, ana-babaya, akrabaya ve komşulara iyi davranmak, adalet, ihsan gibi dinin ihtiva ettiği bütün iyi işler dünyada insanlara fayda verecek ve ahirette kurtuluşa vesile olacak salih amellerdir.

Ancak Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) daha hususi bir yöne dikkatleri çekmektedir. Hz. Ebû Said el-Hudrî anlatıyor: "Allah Resûlü buyurdular ki: Bâkıyât-ı sâlihâtı çokça yapın. "Bâkıyât-ı sâlihât nedir ey Allah'ın Resûlü?" diye sorulduğu vakit: "Allahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh kelimeleridir." buyurdu.

Efendimizin bu izahından, her ne kadar bütün iyilikler salih amel dairesi içinde olsa da, bunların zirvesinin ve özünün,
— Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih etmek,
— gereğine uygun O’na hamd etmek ve
— bütün güç ve kuvvetin O’na ait olduğunu itiraf etmek olduğu anlaşılmaktadır.

Evden Çıkışta Alınacak Tedbir
Her dönemde sokaklar, çarşı ve pazarlar, şeytanların daha çok faal oldukları yerler olmuş, dolayısıyla buralar adeta günah merkezleri haline gelmişlerdir. Ancak sokağa çıkmadan hayatımızı sürdürmemiz de adeta mümkün değildir. Öyle ise bu günahlara daha az bulaşmak için bazı tedbirler almak durumundayız. Ezcümle,
— sadece ihtiyaç olduğunda dışarı çıkmalı,
— ihtiyacımızı hemen karşılayıp geri dönmeli,
— mümkün olabildiğince yalnız çıkmamalı,
— nezih yerler araştırmalı,
— stres atmak için sokağı seçmemeli vs. Bu tedbirlerin yanı sıra, dua ile Rabbimize sığınmalıyız.
Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem) bu konuda da yol göstermekte ve şöyle buyurmaktadır: "Kim evinden çıktığı zaman:
" بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِAllah'a tevekkül edip Allah'ın adıyla çıkarım. Güç ve kuvvet Allah'tandır.” derse; ona şöyle söylenir: “Her kederden emin kılındın, muhafaza altına alındın ve doğru yola iletildin.” Ayrıca şeytanlar ondan uzaklaşır." Ebû Davud'un Sünen’inde şu ilâve de vardır: "Bir ş...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Bir cennet hazinesi la havle
« Posted on: 27 Mart 2023, 22:43:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bir cennet hazinesi la havle rüya tabiri,Bir cennet hazinesi la havle mekke canlı, Bir cennet hazinesi la havle kabe canlı yayın, Bir cennet hazinesi la havle Üç boyutlu kuran oku Bir cennet hazinesi la havle kuran ı kerim, Bir cennet hazinesi la havle peygamber kıssaları,Bir cennet hazinesi la havle ilitam ders soruları, Bir cennet hazinesi la havleönlisans arapça,
Logged
10 Ekim 2010, 21:08:31
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 21:08:31 »

Cokhoş bi paylasımolmuş.tam da zamanında geldi.Allah razıolsun..Rabbım gayretınızı arttırsın ınsaallah..Bu yolun sonu yokmuş gerçekten..

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Ekim 2010, 13:14:04
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2010, 13:14:04 »

Cokhoş bi paylasımolmuş.tam da zamanında geldi.ALLAH razıolsun..Rabbım gayretınızı arttırsın ınsaallah..Bu yolun sonu yokmuş gerçekten..


Amin ecmain insaAllah..Değerli yorumunuz için Rabbim (c.c.) sizden de razi olsun..Selam ve dua ile..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &