> Forum > ๑۩۞۩๑ İlim Dünyası Online Dergi Dünyası ๑۩۞۩๑ > Semerkand Aylık Aile Dergisi > Diğer Yazılar > Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır  (Okunma Sayısı 585 defa)
30 Nisan 2012, 20:25:38
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 30 Nisan 2012, 20:25:38 »Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır

Ocak 2007 16.SAYI

Kur­ban, ku­lu Rab­bi­’ne yak­laş­tı­ran bir iba­det­tir. de­mek­tir. Bu ya­kın­lı­ğın se­be­bi ni­yet­tir. Ni­ye­ti Al­lah rı­za­sı olan kim­se, yap­tı­ğı bü­tün ha­yır­lı iş­ler­le ima­nı­nı is­pat­la­mış olur, Al­lah’a yak­la­şır, kul­lu­ğun ta­dı­nı alır. Kul­lu­ğun özü, iman, ha­ya ve ve­fa­dır. Yü­ce Al­lah’a kar­şı ve­fa, bü­tün var­lı­ğı­nı O’nun için fe­da et­mek­tir.

Kur­ban hak­kın­da­ki bir ayet­te yü­ce Rab­bi­miz şöy­le bu­yu­rur: “…Rab­bin için na­maz kıl, kur­ban kes.” (Kev­ser, 2) Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v) ise kur­ba­nın öne­mi­ni şöy­le be­lir­tir: “Kim (za­man ve mad­di ola­rak) im­kan bu­lur da kur­ban kes­mez­se, bi­zim na­maz­ga­hı­mı­za yak­laş­ma­sın.” (Ibn Ma­ce, Eda­hi, 2; Ah­med, Müsn­ed, 2/321) Pey­gam­ber Efen­di­miz’in (s.a.v) kur­ban­la il­gi­li bir ha­di­si de şöy­le­dir: “Kur­ban, ba­ba­nız Ib­ra­him’in (a.s) sün­ne­ti­dir. Ke­se­ce­ği­niz bir kur­ba­nın her bir kı­lı­na si­zin için bir iyi­lik ya­zı­lır, se­vap ve­ri­lir.” (Ibn Ma­ce, Eda­hi, 3; Ah­med, Müsn­ed, 4/368).
Bu ayet ve ha­dis­le­re gö­re, za­ru­ri ih­ti­yaçtan baş­ka ni­sap mik­ta­rı (zen­gin­li­ğin as­ga­ri sı­nı­rı) ma­lı ve pa­ra­sı olan kim­se­ye kur­ban kes­mek, Ha­ne­fi mez­he­bi­ne gö­re va­cip­tir. Ni­sap mik­ta­rı­na  ula­şan ma­lın üze­rin­den bir yıl geç­me­si şar­tı yo­ktur.

Bay­ram sa­ba­hı te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nın dı­şın­da 85 gr. al­tı­na ve­ya bu de­ğer­de ti­ca­ret ma­lı­na sa­hip olan Müs­lü­man, hür, akıl­lı, bu­lu­ğa er­miş ve yol­cu ol­ma­yan bir kim­se­nin kur­ban kes­me­si va­cip­tir. Bu şart­la­rı ta­şı­yan bir er­kek gi­bi ka­dın da kur­ban­la yü­küm­lü­dür. Kur­ban ke­sim sü­re­si üç gün­dür. Bay­ra­mın ilk gün­le­ri kur­ba­nı­nı ke­se­me­yen kim­se­nin üçün­cü gün gü­neş bat­ma­dan ön­ce eli­ne ye­ter­li mik­tar­da ya­ni ni­sap mik­ta­rı pa­ra geç­se, o  ki­şi­ye kur­ban kes­mek va­cip olur. Zen­gin bir kim­se­nin, kur­ba­nı­nı kes­tik­ten son­ra, im­ka­nı var­sa ken­di ma­lın­dan kü­çük çocuk­la­rı için kur­ban kes­me­si se­vap­tır. Ve­fat eden kim­se­le­rin se­vap ha­ne­si­ne ya­zıl­ma­sı için de kur­ban ke­si­le­bi­lir.
Ko­ca­nın kes­ti­ği kur­ban tüm ai­le için ge­çer­li olur mu?

Ha­ne­fi­ dı­şın­da­ki mez­hep­le­re gö­re kur­ban kes­mek sün­net­tir. Ai­le için­den bi­ri­nin, özel­lik­le evin rei­si olan ko­ca­nın kur­ban kes­me­si ­di­ğer­le­ri­nin gü­cü yet­mi­yor­sa bü­tün ai­le için ye­ter­li­dir. Gü­cü ye­te­nin kur­ban kes­me­me­si tah­ri­men (ha­ra­ma ya­kın) mek­ruh­tur.

Ta­kı­lar için kur­ban ge­re­kir mi?


Şa­fii mez­he­bin­de, bir ka­dı­nın süs için tak­tı­ğı bi­le­zik­ler, ni­sap mik­ta­rı­nı geç­se bi­le, onun kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. Eğer ka­dı­nın mi­ras, he­di­ye, ki­ra, ti­ca­ret gi­bi baş­ka ge­li­ri olup bu ge­lir ni­sa­ba ula­şır­sa, o za­man ze­kat ve­rir, kur­ban ke­ser. Ko­lun­da 85 gr. al­tı­nı olup baş­ka bir ge­li­ri ol­ma­yan, kur­ban kes­ti­ği za­man da elin­de­ki al­tı­nı ni­sap mik­ta­rı­nın al­tı­na dü­şe­cek olan Ha­ne­fi mez­he­bin­de­ki bir ka­dın bu fet­va ile amel ede­bi­lir. Ka­dı­nın ta­kı­sı dı­şın­da baş­ka bir ge­li­ri yok­sa kur­ban için ken­di­si­ni zor­la­maz. Ko­ca­sı­nın im­ka­nı var­sa, onun kes­ti­ği kur­ban ai­le için ye­ter­li­dir.

Bay­ram­lar­da ka­bir zi­ya­re­ti


Ka­bir­le­ri zi­ya­ret et­mek er­kek ve ka­dın için caiz­dir, fay­da­lı­dır. Al­lah Ra­su­lü (s.a.v) ön­ce­le­ri ya­sak et­ti­ği ka­bir zi­ya­ret­le­ri­ne daha son­ra mü­sa­a­de bu­yur­muş­tur. (Müs­lim, Ce­naiz, 106; Ebu Da­vud, Ce­naiz, 71) Ka­bir zi­ya­re­ti­nin ama­cı, ölü­mü ha­tır­la­mak, ölüm­lü dost­la­rı ta­nı­mak, dün­ya­nın boş ve ha­ram iş­le­rin­den gön­lü çek­mek ve ebe­di sev­gi­li­ye yö­nel­mek­tir. Ka­bir zi­ya­re­tin­de ba­zı şey­le­re dik­kat edil­mek zo­run­da­dır. Ön­ce bu zi­ya­ret Al­lah rı­za­sı için ya­pıl­ma­lı­dır. Zi­ya­ret edi­len zat bir pey­gam­ber, sa­ha­bi ve­ya ve­li ise, ken­di­si­ne ha­yat­ta iken ta­kı­nı­la­cak tav­rı, kab­ri­ni zi­ya­ret sı­ra­sın­da da mu­ha­fa­za et­me­li, edep ve sü­ku­net için­de bu­lun­ma­ya özen gös­te­ril­me­li­dir.

Ka­dın­la­rın ka­bir zi­ya­re­ti

Ka­dın, tür­be ve ka­bir zi­ya­ret­le­ri esn­asın­da ya­ban­cı er­kek­ler­le ka­rı­şık ol­ma­ma­lı­dır. Te­set­tü­re dik­kat et­me­li­dir. Kab­re el ve yüz sür­mek, kab­re doğ­ru na­maz kıl­mak, tür­be­le­re bez ve ben­ze­ri şey­ler bağ­la­mak, pa­ra at­mak, di­lek yaz­mak, yük­sek ses­le ağ­la­mak, ağıt yak­mak ya­sak­tır. Zi­ya­ret edi­len ka­bir ve­ya tür­be, beş va­kit na­maz kı­lı­nan bir mes­cit için­de bu­lu­nu­yor­sa, ka­dın zi­ya­ret esn­asın­da ha­yız ve ni­fas­tan te­miz ol­ma­lı ve ab­dest­li bu­lun­ma­lı­dır. Zi­ya­ret için tür­be­nin içi­ne gir­me­ye ge­rek yo­ktur. Dış kıs­mın­dan da zi­ya­ret ve dua ya­pı­la­bi­lir ve oku­nan Kur’an he­di­ye edi­le­bi­lir. Oku­nan Kur’an’ın se­va­bı ölü­ye ula­şır. Ya­pı­lan du­a­la­rın ve is­tiğ­far­la­rın ölü­ye fay­da­sı var­dır. Ölü, biz an­la­ma­sak bi­le kab­ri­ni zi­ya­re­te ge­le­ni ta­nır; ve­ri­len se­la­mı işi­tir ve kar­şı­lık ve­rir.

Ka­bir zi­ya­ret­le­rin­de Fa­tiha, Ya­sin ve Ih­las su­re­le­ri­nin okun­ma­sı tav­si­ye edil­miş­tir. Di­ğer su­re­ler­den de oku­na­bi­lir. Ve­fat eden bir ya­kı­nı için ken­di­si hiç­bir şey oku­ma­dan baş­ka­sı­na pa­ra kar­şı­lı­ğın­da bir şey­ler oku­tup bu­nun­la ye­tin­mek yan­lış­tır. Ken­di­si­nin oku­ya­ca­ğı bir su­re ve sa­mi­mi­yet­le ya­paca­ğı bir dua daha ha­yır­lı­dır.

Asıl bay­ram

Hz. Ali (r.a) Irak’ta bir grup in­sa­nın gü­zel el­bi­se­ler­le süs­len­dik­le­ri­ni gör­dü, ya­nın­da­ki­le­re “Bun­lar ni­ye bu şe­kil­de gi­yin­miş­ler?” di­ye sor­du. Ken­di­si­ne “Bu­gün on­la­rın bay­ra­mı­dır” de­ni­lin­ce, Hz. Ali (r.a) “Al­lah’a kar­şı is­yan edil­me­yen her gün bi­zim bay­ra­mı­mız­dır” de­di.

Mü­min­le­rin asıl bay­ra­mı Rah­man ve Ra­him olan yü­ce Al­lah’a ka­vuş­tuk­la­rı an­dır. Bu da ölüm­le ger­çek­le­şir. Mü­min, kur­ban bay­ra­mın­da hay­va­nı­nı yü­ce Rab­bi için ke­ser­ken, ken­di ca­nı­nı, ma­lı­nı ve vak­ti­ni ki­me fe­da et­ti­ği­ni de dü­şün­me­li­dir. Bu kul­lu­ğa ters olan her ­şey­den kaç­mak­tır, ve­fa­dır. Iman ve ede­bin so­nu cen­net­tir. O ne gü­zel bir he­di­ye­dir!

Dilaver SELVİ

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır
« Posted on: 23 Eylül 2020, 23:27:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır rüya tabiri,Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır mekke canlı, Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır kabe canlı yayın, Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır Üç boyutlu kuran oku Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır kuran ı kerim, Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır peygamber kıssaları,Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır ilitam ders soruları, Kurban, kulu Rabbi’ne yakınlaştırır önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &