> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > İslam Hukuku Vize Sınav Soruları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları  (Okunma Sayısı 12968 defa)
09 Aralık 2009, 17:23:46
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 09 Aralık 2009, 17:23:46 »İslam Hukuku Vize&Quiz Sınav Soruları1)Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?


  Muhassısın şer’i nasslardan olması.  
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,  
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması  
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması  
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü ol

2)Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


 * El-İhkam  
  Takvimü’l-edille  
  El-Menar  
  Et-Tahrir  
  El-Müstesfa  

3 ) Fıkıh usûlü terminolojisinde has lafız nasıl tanımlanmaktadır?

  Tek bir anlam için konulan iştirak halindeki her lafızdır.  
  Tek başına ve müşâreke olmaksızın tek bir anlam için konulan her lafız ve tek başına belirli fertler için konulan her isimdir.  
  *Tek başına tek bir anlam için konulan her lafızdır.  
  Bir tek ferde delâlet eden şahıs ismidir.  
  Tek başına birden çok fert için


4)Fıkıh usulü yöntemleri hangi şıkta doğru verilmiştir? * Fıkıhçı-kelamcı  
  Fıkıhçı-usulcü  
  Kelamcı-mantıkçı  
  Nakilci-fıkıhçı  
  Mantıkçı-fıkıhçı  


5)Aşağıda şer’î hükümlerin (ahkâm-ı şeriyye) düzenleme alanlarını belirleyen seçenek hangisidir?  Ahkâm-ı i'tikâdiyye- ahkâm-ı ahlâkiye-ahkâm-ı nefsâniyye  
 * Ahkâm-ı i'tikâdiyye- ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı ameliye  
  Ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı ruhiyye  
  Ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı vicdaniyye  
  Ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı diniyye

6)İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


  Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.  
  Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.  
  Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.  
  Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.  
*  Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.  

7)Mümeyyiz çocuğun ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?*  Eksik vücup ehliyeti vardır.  
  İmanı ve yaptığı ibadetleri geçerlidir.  
  Tamamen menfaatine olan tasarruflar, kimsenin onayına ihtiyaç olmaksızın geçerlidir  
  Hem menfaatine hem zarara ihtimali olan işlemleri velisi izin verinceye kadar askıdadır.  
  Davranışlarının cezai sorumluluğu yoktur.  
8)Kitab-Sünnet-İcma’dan oluşan birinci grup delillerle Kıyas delili arasındaki temel fark hangi şıkta doğru verilmiştir?
 * Birinciler hükmü ispat diğeri ise hükmü izhar eder  
  Birinciler kesin diğeri ise zannidir.  
  Birinciler delil diğeri ise değildir.  
  Birinciler vahye diğeri ise vahiy dışı kaynağa dayanır.  
  Birinciler her zaman delil diğeri ise sadece bazı durumlarda delildir.  

9)Kelamcı usul yönteminin iki klasik eserinin yazarı hangi şıkta doğru verilmişti?  Cessasi-Gazzali  
*  Cüveyni-Gazzali  
  Pezdevi-Cüveyni  
  Cessas-Şafii  
  Gazzali-Serahsi
 
10)Fıkıh usûlü terminolojisinde has lafız nasıl tanımlanmaktadır?

  Tek bir anlam için konulan iştirak halindeki her lafızdır.  
  Tek başına ve müşâreke olmaksızın tek bir anlam için konulan her lafız ve tek başına belirli fertler için konulan her isimdir.  
*  Tek başına tek bir anlam için konulan her lafızdır.  
  Bir tek ferde delâlet eden şahıs ismidir.  
  Tek başına birden çok fert için

11)Fıkıh usulü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?  Deliller  
  Hükümler  
  Kur’an  
  Sünnet  
 * İbadetler


12)Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?  *Muhassısın şer’i nasslardan olması.  
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,  
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması  
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması  
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü


13)Kitab-Sünnet-İcma’dan oluşan birinci grup delillerle Kıyas delili arasındaki temel fark hangi şıkta doğru verilmiştir?


  *Birinciler hükmü ispat diğeri ise hükmü izhar eder  
  Birinciler kesin diğeri ise zannidir.  
  Birinciler delil diğeri ise değildir.  
  Birinciler vahye diğeri ise vahiy dışı kaynağa dayanır.  
  Birinciler her zaman delil diğeri ise sadece bazı durumlarda delildir.

 
14)Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


*  El-İhkam  
  Takvimü’l-edille  
  El-Menar  
  Et-Tahrir  
  El-Müstesfa  

16)Şer’i delillerin kat’i olanları hangi şıkta doğru verilmiştir?


  Mütevatir haber-icma-kıyas  
*  İcma-Kur’an ayeti-sünnet  
  Muhkem ayet-mütevatir sünnet-icma  
  Haber-i vahid-müevvel ayet-kıyas  

17)  Kur’an’ın muhkem ayetleri-mütevatir sünnet-kıyas-ı fukaha  Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?


  Kur’an  
  Maslahat  
  İcma  
  Kıyas  
*  Sünnet  

18)ALLAH alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?


  *Zahir  
  Kinaye  
  Mecaz  
  Örfi hakikat  
  Sarih  

19)Delillerin dörtle sınırlandırılmasının gerekçeleri arasında hangisi vardır?


  Dört delil Kur’an’da açıkça sayılmıştır.  
  Dört delil sistemi vahiyle kurulan irtibatı güvence altına alır.  
  Dört delil sünnette açıkça sayılmıştır.  
  Delillerin dörtle sınırlandırılması icmanın sonucudur.  
  Delillerin dörtle sınırlandırılması fakihlerin keyfi bir kararıdır.  

20)Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç kur’ süresi beklerler” (Bakara, 228) ayetindeki ‘üç’ kelimesini lafız türü ve delalet biçimi hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  Müşterek lafız-katiyyü’d-delâle  
  Has lafız-delaleti zanni  
 * Has lafız-delaleti kesin  
  Amm lafız-delaleti katî  
  Amm lafız-delaleti zannî  

21)“İnsan” sözü ne tür bir lafızdır?


 * Hâss  
  Müevvel  
  Âm  
  Müşterek  
  Mukayyed  

22)Dilin tevkîfî kökenli olduğunu öne süren görüşe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  Dilin kökeni açısından başlangıçta tevkîfî bir öğretim zorunlu değildir.  
  İstılahi yolla insanların bir dili oluşturabilmeleri için zihinsel bir olgunluk gerekmez.  
  Tevkifî yolla dil öğretimi için insanların tümüyle mevcudatı tanımaları zorunludur.  
  Hz. Adem’e öğretilen ilk dilden sonra insanlar ıstılah yoluyla dillerini kurmuşlardır.  
  İnsanlığa tevkifi yolla öğretilen ilk dil mükemmel bir dil değildir.  

23)Vacib” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.  Hanefîler göre vacip kesin ve bağlayıcı olmakla birlikte zannî delillere dayanmaktadır.  
  Hanefîler dışındaki usulcülere farz ve vacip terimleri eş anlamlıdır.  
  *Şafiîler vacip için “amelî farz” tabirini kullanırlar.  
  Şafiîlere göre vacip şâri‘in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği şeydir.  
  Hanefîlere göre vacibi inkar kişiyi dinden çıkarmaz.

24)  Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?


  Kur’an  
*  Maslahat  
  İcma  
  Kıyas  
  Sünnet  


25)“Müşterek” lafızla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


  Müşterek lafzın bütün anlamlarının hakikat olması gerekir.  
  Müşterek tek bir vaz‘ ile birden fazla manaya konulmuş lafızdır.  
  Lafızda asıl olan müşterek olmamaktır.  
  Müşterek lafız, anlamlarından biri tercih edildiğinde müevvel olur.  
  Şafiîler umûmü’l-müştereki kabul ederler
  


26)Aklı ve nakli birleştiren ilimler hangi şıkta doğru verilmiştir?


  Mantık-felsefe-matematik  
  *Fıkıh-kelam-tasavvuf  
  Hadis-fıkıh-kelam  
  Kelam-tasavvuf-mantık  
  Tefsir-hadis-fıkıh  

27)Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve ALLAH’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10  ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?  Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği  
  Nehyin delaleti meselesi  
*  Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarınÖzel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu  

 28) Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığıın delaleti
Mutlak lafız ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Hanefilere göre mutlak “hâss” lafzın türlerinden biridir  
  Mutlak lafız, mahiyete delalet eder  
  “Öğrenci” kelimesi mutlak bir lafızdır  
  *Mutlak lafız delalet ettiği fertlerin hepsini içine alır  
  Mutlak lafızda şümul özelliği yoktur  

29)Aklı ve nakli birleştiren ilimler ve dayandıkları zemin aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2009, 18:07:16 Gönderen: Neslinur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları
« Posted on: 19 Eylül 2020, 11:41:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları rüya tabiri,İslam Hukuku Vize Sınav Soruları mekke canlı, İslam Hukuku Vize Sınav Soruları kabe canlı yayın, İslam Hukuku Vize Sınav Soruları Üç boyutlu kuran oku İslam Hukuku Vize Sınav Soruları kuran ı kerim, İslam Hukuku Vize Sınav Soruları peygamber kıssaları,İslam Hukuku Vize Sınav Soruları ilitam ders soruları, İslam Hukuku Vize Sınav Sorularıönlisans arapça,
Logged
10 Aralık 2009, 00:34:33
shnnznam
2
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2009, 00:34:33 »

s a ben fransadan yeni uyenizim dost nasil oluyormus onu bana gosterin uye olalim.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Aralık 2009, 00:43:00
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2009, 00:43:00 »

http://www.ilimdunyasi.com/duyurular-yenilikler-428/ilimdunyasi-com-dost-uye-grubu-acildi-!/

a.s. hoşgeldiniz sitemize inş dost üyemiz de olursunuz üstteki linki tıklarsanız dost üyelik hakkında bilgi edinebilirsiniz
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Aralık 2009, 21:23:31
nisa nur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 19


« Yanıtla #3 : 29 Aralık 2009, 21:23:31 »

Allah razı olsun sorular tekrar mahiyetinde çok işimize yarayacak emeğinize sağlık...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &