ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 09 Aralık 2009, 17:23:46Konu Başlığı: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları
Gönderen: Zehibe üzerinde 09 Aralık 2009, 17:23:46
İslam Hukuku Vize&Quiz Sınav Soruları1)Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?


  Muhassısın şer’i nasslardan olması.  
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,  
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması  
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması  
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü ol

2)Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


 * El-İhkam  
  Takvimü’l-edille  
  El-Menar  
  Et-Tahrir  
  El-Müstesfa  

3 ) Fıkıh usûlü terminolojisinde has lafız nasıl tanımlanmaktadır?

  Tek bir anlam için konulan iştirak halindeki her lafızdır.  
  Tek başına ve müşâreke olmaksızın tek bir anlam için konulan her lafız ve tek başına belirli fertler için konulan her isimdir.  
  *Tek başına tek bir anlam için konulan her lafızdır.  
  Bir tek ferde delâlet eden şahıs ismidir.  
  Tek başına birden çok fert için


4)Fıkıh usulü yöntemleri hangi şıkta doğru verilmiştir? * Fıkıhçı-kelamcı  
  Fıkıhçı-usulcü  
  Kelamcı-mantıkçı  
  Nakilci-fıkıhçı  
  Mantıkçı-fıkıhçı  


5)Aşağıda şer’î hükümlerin (ahkâm-ı şeriyye) düzenleme alanlarını belirleyen seçenek hangisidir?  Ahkâm-ı i'tikâdiyye- ahkâm-ı ahlâkiye-ahkâm-ı nefsâniyye  
 * Ahkâm-ı i'tikâdiyye- ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı ameliye  
  Ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı ruhiyye  
  Ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı vicdaniyye  
  Ahkâm-ı ahlâkiye- ahkâm-ı diniyye

6)İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


  Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.  
  Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.  
  Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.  
  Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.  
*  Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.  

7)Mümeyyiz çocuğun ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?*  Eksik vücup ehliyeti vardır.  
  İmanı ve yaptığı ibadetleri geçerlidir.  
  Tamamen menfaatine olan tasarruflar, kimsenin onayına ihtiyaç olmaksızın geçerlidir  
  Hem menfaatine hem zarara ihtimali olan işlemleri velisi izin verinceye kadar askıdadır.  
  Davranışlarının cezai sorumluluğu yoktur.  
8)Kitab-Sünnet-İcma’dan oluşan birinci grup delillerle Kıyas delili arasındaki temel fark hangi şıkta doğru verilmiştir?
 * Birinciler hükmü ispat diğeri ise hükmü izhar eder  
  Birinciler kesin diğeri ise zannidir.  
  Birinciler delil diğeri ise değildir.  
  Birinciler vahye diğeri ise vahiy dışı kaynağa dayanır.  
  Birinciler her zaman delil diğeri ise sadece bazı durumlarda delildir.  

9)Kelamcı usul yönteminin iki klasik eserinin yazarı hangi şıkta doğru verilmişti?  Cessasi-Gazzali  
*  Cüveyni-Gazzali  
  Pezdevi-Cüveyni  
  Cessas-Şafii  
  Gazzali-Serahsi
 
10)Fıkıh usûlü terminolojisinde has lafız nasıl tanımlanmaktadır?

  Tek bir anlam için konulan iştirak halindeki her lafızdır.  
  Tek başına ve müşâreke olmaksızın tek bir anlam için konulan her lafız ve tek başına belirli fertler için konulan her isimdir.  
*  Tek başına tek bir anlam için konulan her lafızdır.  
  Bir tek ferde delâlet eden şahıs ismidir.  
  Tek başına birden çok fert için

11)Fıkıh usulü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?  Deliller  
  Hükümler  
  Kur’an  
  Sünnet  
 * İbadetler


12)Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?  *Muhassısın şer’i nasslardan olması.  
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,  
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması  
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması  
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü


13)Kitab-Sünnet-İcma’dan oluşan birinci grup delillerle Kıyas delili arasındaki temel fark hangi şıkta doğru verilmiştir?


  *Birinciler hükmü ispat diğeri ise hükmü izhar eder  
  Birinciler kesin diğeri ise zannidir.  
  Birinciler delil diğeri ise değildir.  
  Birinciler vahye diğeri ise vahiy dışı kaynağa dayanır.  
  Birinciler her zaman delil diğeri ise sadece bazı durumlarda delildir.

 
14)Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


*  El-İhkam  
  Takvimü’l-edille  
  El-Menar  
  Et-Tahrir  
  El-Müstesfa  

16)Şer’i delillerin kat’i olanları hangi şıkta doğru verilmiştir?


  Mütevatir haber-icma-kıyas  
*  İcma-Kur’an ayeti-sünnet  
  Muhkem ayet-mütevatir sünnet-icma  
  Haber-i vahid-müevvel ayet-kıyas  

17)  Kur’an’ın muhkem ayetleri-mütevatir sünnet-kıyas-ı fukaha  Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?


  Kur’an  
  Maslahat  
  İcma  
  Kıyas  
*  Sünnet  

18)Allah alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?


  *Zahir  
  Kinaye  
  Mecaz  
  Örfi hakikat  
  Sarih  

19)Delillerin dörtle sınırlandırılmasının gerekçeleri arasında hangisi vardır?


  Dört delil Kur’an’da açıkça sayılmıştır.  
  Dört delil sistemi vahiyle kurulan irtibatı güvence altına alır.  
  Dört delil sünnette açıkça sayılmıştır.  
  Delillerin dörtle sınırlandırılması icmanın sonucudur.  
  Delillerin dörtle sınırlandırılması fakihlerin keyfi bir kararıdır.  

20)Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç kur’ süresi beklerler” (Bakara, 228) ayetindeki ‘üç’ kelimesini lafız türü ve delalet biçimi hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  Müşterek lafız-katiyyü’d-delâle  
  Has lafız-delaleti zanni  
 * Has lafız-delaleti kesin  
  Amm lafız-delaleti katî  
  Amm lafız-delaleti zannî  

21)“İnsan” sözü ne tür bir lafızdır?


 * Hâss  
  Müevvel  
  Âm  
  Müşterek  
  Mukayyed  

22)Dilin tevkîfî kökenli olduğunu öne süren görüşe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  Dilin kökeni açısından başlangıçta tevkîfî bir öğretim zorunlu değildir.  
  İstılahi yolla insanların bir dili oluşturabilmeleri için zihinsel bir olgunluk gerekmez.  
  Tevkifî yolla dil öğretimi için insanların tümüyle mevcudatı tanımaları zorunludur.  
  Hz. Adem’e öğretilen ilk dilden sonra insanlar ıstılah yoluyla dillerini kurmuşlardır.  
  İnsanlığa tevkifi yolla öğretilen ilk dil mükemmel bir dil değildir.  

23)Vacib” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.  Hanefîler göre vacip kesin ve bağlayıcı olmakla birlikte zannî delillere dayanmaktadır.  
  Hanefîler dışındaki usulcülere farz ve vacip terimleri eş anlamlıdır.  
  *Şafiîler vacip için “amelî farz” tabirini kullanırlar.  
  Şafiîlere göre vacip şâri‘in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği şeydir.  
  Hanefîlere göre vacibi inkar kişiyi dinden çıkarmaz.

24)  Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?


  Kur’an  
*  Maslahat  
  İcma  
  Kıyas  
  Sünnet  


25)“Müşterek” lafızla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


  Müşterek lafzın bütün anlamlarının hakikat olması gerekir.  
  Müşterek tek bir vaz‘ ile birden fazla manaya konulmuş lafızdır.  
  Lafızda asıl olan müşterek olmamaktır.  
  Müşterek lafız, anlamlarından biri tercih edildiğinde müevvel olur.  
  Şafiîler umûmü’l-müştereki kabul ederler
  


26)Aklı ve nakli birleştiren ilimler hangi şıkta doğru verilmiştir?


  Mantık-felsefe-matematik  
  *Fıkıh-kelam-tasavvuf  
  Hadis-fıkıh-kelam  
  Kelam-tasavvuf-mantık  
  Tefsir-hadis-fıkıh  

27)Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10  ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?  Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği  
  Nehyin delaleti meselesi  
*  Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarınÖzel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu  

 28) Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığıın delaleti
Mutlak lafız ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Hanefilere göre mutlak “hâss” lafzın türlerinden biridir  
  Mutlak lafız, mahiyete delalet eder  
  “Öğrenci” kelimesi mutlak bir lafızdır  
  *Mutlak lafız delalet ettiği fertlerin hepsini içine alır  
  Mutlak lafızda şümul özelliği yoktur  

29)Aklı ve nakli birleştiren ilimler ve dayandıkları zemin aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?


  Amel-Fıkıh  
  İtikad-Kelam  
  İnanç-Tasavvuf  
  Vicdan-Tasavvuf  

30) İnanç-Kelam  Aşağıdakilerden hangisinde kelam ve fıkıh mezhepleri ilişkisi doğru verilmemiştir?

  


  Eş‘ari-Şafii  
  Mutezili-Hanefi  
  Matüridi-Hanbeli  
  Eş‘ari-Maliki  
  Matüridi-Hanefi  

31)Hükmün mahiyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  Hanefi usulcülere göre hüküm mükellefin fiilinin vasfıdır.  
  Mütekellimûn mesleğine mensup usulcüler hükmü Allah’ın kelâm-ı nefsîsi olarak görürler.  
  Şafiî usulcüler hükmü tanımlarken hükmün ilişkili olduğu mahalli merkeze almışlardır.  
  Şafiîlere göre “îcâb”, “tahrîm” işlemini hüküm olarak nitelerken Hanefîler “vücub”, “hurmeti”e hüküm derler.  
  Şer’î hüküm kulların fiillerine ilişkin olup nesnelere ilişkin değildir.  

32)Hanefiler âmm lafzın kapsamının istisna, sıfat, şart ve gaye gibi

kayıtlarla daraltılmasına ne ad verirler?


  Tahsîs  
  Nesih  
  Takyîd  
  Kasr  
  Te’vîl  33)Fıkıh usulü sahasında ilk eserin yazılmasının fıkhın furu kısmından sonra gerçekleşmesinin nedeni hangisidir?


Teorik düşünmenin fıkhın olgunlaşmasına ihtiyaç duyması
Fıkhın usulünün zaten biliniyor olması
Fıkıhçıların Şafii’den önce usulünün olmaması
Fıkıhla usulün irtibatının bulunmaması
Fıkıh ilminin usul ilmine ihtiyaç duymasının geç bir gelişme olması

34)“…bunları yapma imkanı bulamayan kişinin üç gün oruç tutması gerekir”. (Maide, 5/89) ayetinden hüküm istinbatı konusundaki ihtilafın temelini aşağıdaki hangi mesele oluşturmaktadır?
Fıkhi ihtilafların hüküm istinbatında ortaya çıkardığı görüş ayrılığı.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şer’i hükmün dayanağı olup olamayacağı.
Kur’an’ın delil değerinin olup olmadığı.
Şer’i hükümlerin istinbatında külli kaidelerin önemi.
Kur’an’ın mütevatiren nakledilmesi.Konu Başlığı: Ynt: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları
Gönderen: shnnznam üzerinde 10 Aralık 2009, 00:34:33
s a ben fransadan yeni uyenizim dost nasil oluyormus onu bana gosterin uye olalim.


Konu Başlığı: Ynt: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları
Gönderen: Zehibe üzerinde 10 Aralık 2009, 00:43:00
http://www.ilimdunyasi.com/duyurular-yenilikler-428/ilimdunyasi-com-dost-uye-grubu-acildi-!/ (http://www.ilimdunyasi.com/duyurular-yenilikler-428/ilimdunyasi-com-dost-uye-grubu-acildi-!/)

a.s. hoşgeldiniz sitemize inş dost üyemiz de olursunuz üstteki linki tıklarsanız dost üyelik hakkında bilgi edinebilirsiniz


Konu Başlığı: Ynt: İslam Hukuku Vize Sınav Soruları
Gönderen: nisa nur üzerinde 29 Aralık 2009, 21:23:31
Allah razı olsun sorular tekrar mahiyetinde çok işimize yarayacak emeğinize sağlık...